مقالات و پایان نامه ها

b (1949)

پایانامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع گروه برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، اجتماعی عنوان تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران استاد راهنما: دکتر عباس علوی راد استاد مشاور: دکتر زهرا نصراللهی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1956)

الف دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی(M. S) عنوان بررسی تاتیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کود نیتروژن بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در گرگان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1950)

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایان نامهی دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی موضوع: بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری استاد راهنما: دکتر مصطفی کمالجو استاد مشاور: دکتر حسن گودرزی نام دانشجو: گلافشان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1954)

دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده‌ مدیریت و حسابداری پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا نگارش امیر احسان رهبری استاد راهنما دکتر ابوالفضل تاج‌زاده ادامه مطلب…

By 92, ago