بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدا
معاونت پژوهش و فن آوری
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت¬های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم :
1- اصل برائت : الزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به
شائبه های غیرعلمی می آلایند.
2- اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
3- اصل رازداری : تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلییه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
4- اصل رعایت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منافع در اختیار.
5- اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
6- اصل رعایت حقوق : الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
7- اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
8- اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
9- اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
نام و نام خانوادگی مجری طرح: سید محسن قاسم زاده دیوا
تاریخ – امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

اینجانب سید محسن قاسم زاده دیوا دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی که در تاریخ / /1392 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان ” استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری”

با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدین¬وسیله متعهد می شوم:

1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط این جانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و… استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2)این پایان نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی هم سطح، پائین تریا بالاتر در سایر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع
و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می¬پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگی:
سید محسن قاسم زاده دیوا
تاریخ و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
گروه علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی (M.A)

عنوان:
استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

استاد راهنما:
دکتر ابوالحسن شاکری

استاد مشاور:
دکتر اسماعیل هادی‌تبار

نگارش:
سید محسن قاسم¬زاده دیوا

تابستان 1392

سپاسگزاری
از اساتید محترم ،علی الخصوص جناب آقای دکتر شاکری ،جناب آقای دکتر هادی تبار و جناب آقای دکتر علی اکبری که در تهیه و تنظیم این تحقیق بنده را یاری نموده اند.

تقدیم به :
پدر و مادر عزیزم که همواره در تمامی مراحل زندگی مرا یاری نموده¬اند .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
_ بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..2
_ سوالات……………………………………………………………………………………………………………………………….5
_ فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………..5
_ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………5
_ اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6
_روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7
_سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..7
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-1- مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………………………………..8
1-1-1- دلیل…………………………………………………………………………………………………………………..8
1-1-1-1- تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………8
1-1-1-2-تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………9
1-1-2:دیجیتال…………………………………………………………………………………………………………….10
1-1-2-1- تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………..10
1-1-2-2- تعریف اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………..10
1-1-3- محیط سایبر یا سایبر اسپیس………………………………………………………………………………..12
1-1-3-1- تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………………….12
1-1-3-2- تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………….12
1-1-4- جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………………………………15
1-1-4-1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………..15
1-1-4-2- تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………15
1-1-5- جرایم سایبر …………………………………………………………………………………………………..16
1-1-5-1- مفهوم جرم سایبر…………………………………………………………………………………………………16
1-1-5-2-انواع جرایم سایبر………………………………………………………………………………………………….16
1-2- تاریخچه ادله دیجیتالی …………………………………………………………………………………………..18
1-2-1- تاریخچه ادله دیجیتالی در جهان…………………………………………………………………18
1-2-2- تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران………………………………………………………………..21
فصل دوم- سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال…………………………………………………………………………23
2-1- دلیل دیجیتال و عناصر آن……………………………………………………………………………………………..25
2-1-1- قابلیت ارائه………………………………………………………………………………………………25
2-1-2- قابلیت ایجاد علم عادی ……………………………………………………………………………..25
2-1-3- اصالت……………………………………………………………………………………………………..26
2-1-4- قابلیت اثبات امر قضایی……………………………………………………………………………..26
2-2-ویژگیهای ادله دیجیتال در فرایند کیفری………………………………………………………………………..27
2-2-1- ویژگیهای ماهوی……………………………………………………………………………………..27
2-2-2- ویژگیهای شکلی………………………………………………………………………………………..29
2-3- مشکلات ناشی از ویژگیهای ادله دیجیتال………………………………………………………………………….31
2-3-1-مشکلات تخصصی نظری………………………………………………………………………………31
2-3-1-1- دشواری کشف و شناسایی…………………………………………………………………………..32
2-3-1-2-اخفای جرم………………………………………………………………………………………………..32
2-3-1-3-نامرئی بودن………………………………………………………………………………………………..33
2-3-1-4-کد گذاری مدارک……………………………………………………………………………………….34
2-3-1-5- امحاء مدارک ……………………………………………………………………………………………..34
2-3-1-6-فراوانی داده ها…………………………………………………………………………………………….34
2-3-1-7-مشکل متخصص…………………………………………………………………………………………..35
2-4- مشکلات عملی(اجرایی)………………………………………………………………………………………………37
2-4-1- قدرت دستیابی………………………………………………………………………………………….38
2-4-2- قابلیت جمع آوری……………………………………………………………………………………….38

فصل سوم: استناد پذیری ادله دیجیتال در فرایند کیفری…………………………………………………………….39
3-1-استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف