دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:
بررسی مجازات تبعید در حقوق ایران و اسلام
استاد راهنما:
دکتر عین الله مظلومی
استاد مشاور:
دکتر سید احمد میریان
نگارنده:
محمد بیگلر نیا
زمستان1394

Islamic Azad university
Sari Branch
A masters, Thesis To Get M.A Degree
Subject
The punishment of exile in the Islamic ایرانو rights review
Thesis Advisor:
(ph.D) Eyn allah Mazloumi.
Consulting Advisor:
Seyyed Ahmad Mirian.(ph.D)
By:
Mohammad Biglarnia
Winter 2016

تقدیم به:
به خانواده عزیزم که در طی این مسیر همواره یار و یاورم بوده اند.

با تشکر از :
تمامی اساتید محترم به ویژه دکتر سید احمد میریان و دکتر عین الله مظلومی که از تلاششان به خاطر روشنگری در زمینه تحقیق و پژوهش این پایان نامه،از خداوند برایشان سربلندی و طول عمر مسئلت دارم.

چکیده
هرگاه نهادهاى دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مى‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مى‏شود. ازجمله رویکردتبیین اهداف مجازاتها افزایش روحیه تمکین بزهکاران نسبت‏به اجرای مجازات و قانون می باشدچراکه وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا بوده ودرنتیجه براى گریز از آن کمتر اصرار مى‏کنند. تبعیدبعنوان یکی از واکنشهای علیه جرم دارای معنای مختلف لغوی واصطلاحی می باشد.تبعید از ریشه (ب-ع-د)در لغت بمعنای دورکردن ودر اصطلاح فقه وحقوق عبارت است ازبیرون کردن مجرم از محل ارتکاب جرم واقامتگاه وی می باشد.تبعیدی به شخص محکوم به کیفرتبعیدمی گویند که در تبعیدگاه به سر می برد وحسب مواردباتوجه به نوع جرم ارتکابی ازیک سری حقوق ومحدودیت های ازجمله تحت کنترل بودن آن، منع مراوده با اشخاص و…برخوردار میباشد. اقامت اجباری مترادف با تبعید می باشدچراکه واژه اقامت اجباری ریشه فقهی نداشته و واژه ای جدید،که ریشه در قانون مجازات عمومی سال1304 دارد و در آن قانون،تبعید و اقامت اجباری به لحاظ شکلی نه ماهوی تفاوتهای باهم داشته و در قانون فعلی نیز این دو،تنها تفاوت شکلی داشته ومترادف باهم بکار می روند وتابع دو آئین نامه جداگانه بوده که به مراتب رویکرد آئین نامه مربوط به تبعید سخت تر ازآئین نامه مربوط به اقامت اجباری می باشد.تبعید ماهیتاًهرگاه با اهداف مجازات بکار رود ماهیت کیفری اش غلبه میبابد ودر نتیجه مجازات محسوب میشود و هرگاه هدف آن پیشگیری از جرم باشد ماهیت اقدامات تأمینی دارد.و هرگاه مجازات تبعید در شرع برای جرمی مقدر شده باشد، کیفری حدی محسوب میشود.در این پایان نامه این اهداف دنبال می شوند: بررسی مفهوم و ارکان مجازات تبعید در حقوق کیفری ایران،کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه،ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.
برای این منظور ابتدا در فصل اول به بررسی کلیات و فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق و فصل سوم به بررسی مجازات تبعید در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته شده است. در پایان نامه حاضر سعی گردیده به ابعاد مختلف تبعید پرداخته و ابتدا به تعریف آن اشاره می شود سپس با استفاده به کسب معتبر فقهی قانون مجازات اسلامی نمونه های تبعید با تعداد آن بیان می شود و در پایان امید است بتوانیم حق مطلب را ادا نمائیم.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی است.

واژگان کلیدی:اسلام،مجازات،تبعید،نفی بلد،جرم

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
تبعید در لغت به معنای: 1- دور کردن 2- راندن 3- کسی را از شهر بیرون کردن و به جای دور فرستادن است.به نفی بلد در زبان انگلیسیtransport می گویند. در اصطلاح؛ مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع می شود برای مدتی معین به سکونت در محل دیگری محکوم می گردد. این اصطلاح ظاهراً پس از مشروطه در ایران رواج یافته و امروزه در متون قانونی بسیار متداول است در متون فقهی کاربرد دو اصطلاح «تغریب»و«نفی»(یا نفی بلد) به همین معنا (نفی) بسیار شایع تر بوده است.با استناد به آیه 33 سوره مبارکه مائده، احادیث معتبر و سیره پیامبر اکرم (ص) و امام علی(ع) مجازات تبعید مشروعیت یافته و درباره عقوبت بودن تبعید برای برخی جرایم از جمله محاربه، زنا و قتل، اجماع حاصل شده و دلیل عقلی نیز اقامه شده است.درباره حد یا تعزیر بودن تبعید اختلاف نظر وجود دارد: چنانچه تعزیر کیفری دانسته شود که میزان و حدود آن در شرع دقیقاً مشخص نشده همچنانکه نظر مشهور همین است تبعید نوعی حد خواهد بود زیرا در پاره ای جرایم مانند محاربه و قتل فرزند به دست پدر میزان تبعید مشخص شده است ولی اگر بر آن باشیم که تعریف مزبور برای تعزیر جنبه غالبی دارد و در مواردی خاص میزان تعزیر در شرع معین گردیده احتمال تعزیر بودن تبعید به طور جدی مطرح می شود به تصریح برخی فقهای شیعه حاکم اسلامی برای برخی جرایم می تواند کیفر تبعید را به عنوان تعزیر مقرر دارد برخی نیز به طور کلی تبعید را نوعی تعزیر شمرده اند برخی از اهل سنت نیز تبعید را از مصادیق تعزیر دانسته اند.
بعضی از محققان با استناد به احادیث بر آنند که تبعید پیش از اسلام متداول بوده و به ویژه درباره مرد زانی اجرا می شده است. با ظهور اسلام ابتدا به موجب آیه پانزده سوره نساء این کیفر در جرم مزبور پذیرفته شد.
از تتبع در احادیث و فتاوای فقهی می توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است؛ این جرایم به چهار دسته کلی تقسیم می شوند :
1-قتل و خونریزی
2-جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه
3-جرایم مرتبط با دولت اسلامی
4- فحشا.
جرایم دسته نخست شامل قتل فرزند و قتل کافر ذمی مثله کردن مرده و مانند اینهاست.
اگر پدر فرزند خود را بکشد برخی فقها از جمله یحیی ابن سعید حلی ومجلسی از باب تعزیر قائل به تبعید شده اند.
مستند این فتوا حدیث «و ینفی عن مسقط رأسه» از امام باقر(ع) می باشد که مراد از «مسقط رأس» و ظن مجرم است و مدت تبعید به نظر حاکم بستگی دارد در روایتی از پیامبر اکرم(ص) که از طریق عامه نقل شده به تبعید قاتل فرد ذمی حکم شده موردی روایت شده که عمربن عبدالعزیز چنین قاتلی را تبعید کرد با این همه فقهای اهل سنت به او فتوا نداده اند هر چند قایل به تعزیر شده اند. همچنین درباره تبعید مثله کننده مرده از امام رضا علیه السلام حدیثی روایت شده ولی فتوایی دراین زمینه دیده نشده است.مصادیقی از جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه که مشمول کیفر تبعید می شوند عبارتند از: سرقت،احتکار و محاربه.
2-بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق
درباره تبعید سارق احادیثی نقل شده ولی فتوای فقهی دیده نشده است البته در این باره در منابع عامه قول به تبعید وجود دارد همچنانکه برخی از اهل سنت از جمله ابن عجر عسقلانی محتکر را محکوم به تبعید دانسته اند محاربه از مهمترین موجبات تبعید است. محارب کسی است که سلاح برمیکشد یا ترس و وحشت ایجاد می کند در قرآن کریم در سوره مائده آیه 33 و احادیث متعدد به کیفر تبعید برای محارب تصریح شده است مدت تبعید محارب در برخی احادیث و فتاوای فقهی یک سال ذکر شده است اما بسیاری از فقهای شیعه و بیشتر فقهای عامه مدت تبعید را مادم العمر شمرده اند مگر آنگه محارب توبه کند. مراد از تبعید محارب آن است که اجازه استقرار وی در یک سرزمین خاص داده نشود و از اقامت او در هر منطقه ای جلوگیری گردد یا مدتی از بلاد اسلامی تبعید گردد برخی از فقهای شیعی با تبعید محاربی که زن باشد موافق اند و نیز از اهل سنت مالک ابن انس با این نظر موافق است اما به نظر برخی فقیهان امامیه واهل سنت این کیفر ویژه مردان است.
اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند به استناد آیه 33 سوره مائده تبعید نخواهد شد همچنین در صورت بیمار بودن محارب برخی مذاهب عامه بر آنند که کیفر تبعید موقتاً اجرا نمی شود.تبعید محارب به حکم حاکم اسلامی به نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنت مالکیان و ظاهریان واجب تخییری است و از دیدگاه برخی فقیهان عامه و امامیه واجب ترتیبی است. حکم تبعید برای «طلیع»(کسی که برای محارب دیده بانی می کند) یا «ردء»(کسی که محارب را یاری میکند) مقرر نشده است ولی برخی از عامه آنان را مستوجب تبعید دانسته اند. در منابع فقهی درباره چگونگی رفتار با محارب تبعید شده و نیز پناه بردن وی به کفار مطالبی ذکر شده.
برای برخی دیگر از جرایم اخلال در امنیت و سلامت جامعه شماری از اهل سنت به کیفر تبعید رأی داده اند از جمله درباره کسی که با مطرح کردن پرسش های پیچیده در صدد خوارکردن اشخاص ذبح کننده حیوان بدون آگاهی از احکام و شریط آن و قاتلی که اولیای دم او را می بخشند ولی این موارد در فقه شیعه پذیرفته نشده است.
کیفر تبعید در برخی جرایم مربوط به دولت اسلامی نیز مطرح شده است از جمله در مورد مسلمانی که برای بیگانگان جاسوسی کند در برخی منابع اهل سنت این حکم آمده ولی در منابع فقهی امامیه دیده نشده است همچنین پاره ای منابع اسلامی کیفر استهزاء کردن پیامبر اکرم(ص) و نیز افشای اسرار حکومتی را تبعید دانسته اند از مصادیق اینهاست: تبعید حکم ابن ابی العاص به دستور پیامبر اکرم به طائف و تبعید یهود بنی قینقاع و بنی خضر از مدینه.
تبعید دشمنان و کینه توزان از مرکز حکومت در سیره پیشوایان دین از جمله حضرت علی علیه السلام روایت شده است همچنانکه در احادیث سیره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هم وجود دارد.
از دیگر موارد تبعید در پاره ای از منابع کلاهبرداری از مردم و جعل اسناد دولتی مانند مهر بیت المال است در برخی منابع عامه واکنش شماری از خلفا در این زمینه و موارد دیگر روایت شده ولی در منابع شیعی تنها کیفر تعزیر مطرح شده است در برخی جرایم فحشا از جمله لواط و قوادی و زنان غیر محصن نیز کیفر تبعید مقرر شده است از موارد دیگر تبعید که در پاره ای منابع اهل سنت آمده تبعید لواط کننده است که سعید ابن مسیب شافعی و برخی فقهای دیگر به آن رأی داده اند ولی فقهای شیعه این کیفر را نپذیرفته اند.
درباره تبعید قواد بسیاری از فقهای متقدم امامیه و فقهای معاصر بر آن داده اند. معدودی از فقیهان عامه نیز در این مسئله قایل به تبعید شده اند. برخی فقها حکم تبعید را ویژه قواد مدد دانشته اند برخی دیگر این نظر را اجماعی شمرده اند. برخی از فقهای امامیه قواد زن را نیز مستوجب کیفر تبعید دانسته اند مدت تبعید در این باره در احادیث معین نشده ولی برخی فقها آن را کمتر از یک سال دانسته و شماری دیگر آن را موکول به نظر حاکم کرده اند. بسیاری از فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی و علامه حلی قرار به صرف یک بار ارتکاب جرم، مستحق تبعید می دانند ولی برخی از فقها از جمله شیخ مفید و سلار و ابن حمزه وی را از بار دوم مستوجب تبعید دانسته اند.
درباره اینکه آیا تبعید قواد باید به چه مکانی صورت گیرد روایتی آمده است که: تبعید چنین فردی باید به نزدیک ترین سرزمین اهل شرک به بلاد اسلامی صورت گیرد. شیخ طوسی تعیین محل تبعید را بسته به نظر امام می داند. هزینه زندگی قواد تبعیدی در دوران تبعید بر عهده خود اوست، ولی اگر او نتواند مخارج خود را تأمین کند لازم است هزینه آن از بیت المال تأمین گردد.
از جمله موارد فحشا که کیفر تبعید را در پی دارد مخنث بودن است یعنی مردی که خود را شبیه زنان سازد یا تن به فحشا دهد فقهای مذاهب عامه با استناد به برخی احادیث مخنث را مستحق تبعید می دانند در این باره در منابع حدیثی شیعی نیز مضامینی مشابه وجود دارد ولی فقهای شیعه به تبعید فتوا نداده اند؛
از دیگر موارد فحشا که درباره پاره ای از منابع اهل سنت حکم تبعید برای آنها در نظر گرفته شده عبارت است از: کسی که در ماه رمضان شراب می نوشد و کسی که با غنا و آلات طرب روزگارمی گذارند.
از مهمترین مصادیق کیفر تبعید در فقه اسلامی زنای غیر محصن است که درباره آن احادیث بسیاری در منابع شیعه و اهل سنت آمده است. بر این اساس فقهای شیعه زنای غیر محصن را محکوم به تبعید دانسته اند که نظر اغلب فقها اهل سنت بویژه مالکیان و شافعیان و حنبلیان نیز چنین است امامیان بر خلاف برخی از فقها عامه تبعید زنای غیر محصن را مستوجب و منوط به نظر حاکم اسلامی نمی دانند بلکه آن را واجب می شمارند.
تبعید زنا از دیدگاه فقهای امامیه و بیشتر اهل سنت حد به شمار می رود ولی حنفیان آن را در تعزیر شمرده اند مشهور فقهای امامیه مدت تبعید زنای غیر محصن را یک سال قمری دانسته اند.
به موجب برخی احادیث و آرای فقهی آغاز تبعید از ابتدای سفر تبعیدی محاسبه می شود ولی برخی احادیث دیگر و پاره ای از منابع فقهی آغاز آن را، زمان رسیدن او به محل تبعید ذکرکرده اند. اگر چنین فردی پیش از انقضای زمان تبعید به سرزمین خود بازگردد حنبلیان و مالکیان و برخی فقها بر آنند که مدت طی شده جزو تبعید به حساب می آید برخی دیگر با این نظر موافق نیستند. درباره اینکه