بسم الله الرّحمن الرّحیم

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)
گرایش: عمومی

عنوان:
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار

استادراهنما:
دکتر مهدی عتیق

نگارش:
سعید عبادوش

پاییز 1393

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)
گرایش: عمومی

عنوان:
مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار

نگارش:
سعید عبادوش

ارزیابی وتصویب شده توسط کمیته داوران پایان نامه با درجه بسیار خوب

امضاء اعضاء کمیته پایان‌نامه
دکتر مهدی عتیق (استاد راهنما)
دکتر امین الله فاضل (استاد داور 1)
دکتر محبوبه چین‌آوه (استاد داور 2)
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مدیر / معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه
علی‌محمد رضایی ………………………………………………

تابستان 1392

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب سعید عبادوش دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته روانشناسی گرایش عمومی که در تاریخ 20/9/1393 از پایان‌نامه خود تحت عنوان «مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار» با کسب نمره 17 و درجه بسیار خوب دفاع نموده‌ام، بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و. . . ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و . . . از این پایان نامه داشته باشیم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: سعید عبادوش تاریــخ و امضــاء: اثر انگشت:

این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.

معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.
2. اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
3. اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
5. اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان ونبات) و سایر صاحبان حق.
6. اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7. اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
8. اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
9. اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوش.

سپاسگزاری

سپاس خدایی را که هرگاه از او چیزی خواسته‌ایم عطا می‌کند و آنگاه که امیدی به او داشته‌ایم به امیدمان می‌رساند؛ خدای مهربانی که با کرم و احسان خویش هر کس روی به او بیاورد او را محروم نمی‌کند و امیدش را ناامید نمی‌گرداند، نازنینم تو که می‌دانی خواسته‌هایم را، دغدغه‌هایم را … امید به تو بسته‌ام ، چشم انتظار رحمت تو آنچنان که شایسته توست؛ می‌مانم …
به مصداق حدیث شریف «من لم یشکر مخلوق، لم یشکر خالق» از استاد فرزانه جناب آقای دکتر مهدی عتیق که قبول زحمت نمودند و با روی گشاده و راهنمایی‌های ارزنده، دلسوزانه از ابتدا تا انتها در تهیه این پروژه و دیگر موارد مرا یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

تقدیم به:
پدر و مادرم،
که سایه‌ی مهر و محبتشان سایه سار
زندگیم می‌باشد. آنان که الگوی
صبر و تحمل بوده و وجودشان مایه دلگرمی من
و تقدیم به همسرم:
به پاس عاطفه سرشار و گرمای
امیدبخش وجودش که در
این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
نظریه‏‏های صفات………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
رابرت مک کراء و پل کاستا: الگوی پنج عاملی ……………………………………………………………………………………….18
الگوی نظری برای پنج عامل …………………………………………………………………………………………………………………….19
کاربرد الگوی پنج عاملی…………………………………………………………………………………………………………………………….20
مؤلفه های ویژگی های شخصیت………………………………………………………………………………………………………………21
برون گرایی – درون گرایی………………………………………………………………………………………………………………………….21
جنبه های توصیفی شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………..21
توصیف چهار مزاج………………………………………………………………………………………………………………………………………22
نظریه ی بازداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….24
اندازه گیری میزان بازداری در افراد برون گرا و درونگرا ………………………………………………………………………….24
نظریه ی برانگیختگی ………………………………………………………………………………………………………………………………..25
تحول شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
اجتماعی شدن …………………………………………………………………………………………………………………………………………27
روان پریشی گرایی (سایکوتیک) ……………………………………………………………………………………………………………..28
افسردگی روانپریش …………………………………… ……………………………………………………………………………………………32
روان نژندی گرایی …………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..32
جرم جویی……………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….32
بزه، بزهکار، بزهکاری………………….. …………………………………………………………………………………………………………….34
خاستگاه جرم……………………….. ………………………………….. ……………………………………………………………………………35
الف) محیط اجتماعی…………………………… ………………………………………………………………………………………………….35
ب) عوامل محیطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………36
شهرنشینی و مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها………………………………………………………………………36
ج) حاشیه نشینی ………………………………………………………………………………………………………………………………………37
د ) فقر و بیکاری…………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..38
جرم از دیدگاه جرم شناسی……………………………………… …………………………………………………………………………….39
الف – عوامل درون فردی ……………………. ………………………………………………………………………………………………..40
ب – عوامل برون فردی……………………………………………………………………………………………………………………………..40
اعتیاد