دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
دانشکده دامپزشکی
پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M
عنوان :
بررسی تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA
استاد راهنما :
دکتر عادل فیضی
استاد مشاور :
دکتر مهدی رضایی
نگارش :
سعید مختاری
تابستان 1392

چکیده:
هدف: بیماری نیوکاسل از بیماری‌های مهم اقتصادی صنعت طیور در ایران می‌باشد که در اکثر گله‌های طیور رایج بوده و باعث خسارات اقتصادی فراوان می‌گردد. بطور معمول جهت تشخیص این بیماری از روشهای سرولوژیک بخصوص روش HI و ELISA استفاده می گردد..
مواد ورش کار: در مطالعه حاضر تعداد 10 فارم که از نظر شرایط محیطی، مدیریتی، پرورشی و بهداشتی یکسان بودند و دارای سه برنامه مختلف واکسیناسیون و تا حدودی مشابه بودند، عیار آنتی‌بادی با استفاده از روش‌های ذکر شده بررسی و میزان همبستگی این دو روش بررسی گردید.
نتایج و بحث: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متوسط میانگین عیار آنتی‌بادی در روش ممانعت از هماگلوتیناسیون 93/9 و در روش الایزا 19/24736 بود. نتایج بررسی آماری نیز نشان داد که همبستگی (925/0) بسیار معنی‌داری (p<0.01) بین دو آزمایش الایزا و ممانعت از هماگلوتیناسیون وجود داشت. نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات پیشین در مورد همبستگی الایزا و آزمایش HI دارای همخوانی بوده و همچنین نتایج حاصله از مطالعه گله‌های مادر گوشتی پس از واکسیناسیون حاکی از همبستگی بالای این دو آزمایش می‌باشد، بطوریکه عدد همبستگی بالای 9/0r> بدست آمد.
کلمات کلیدی: بیماری نیوکاسل، گله‌های مادر ، تیتر آنتی‌بادی، ممانعت از هماگلوتیناسیون، الایزا

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه 1
1-1- مقدمه 1
1-1-تاریخچه 3
1-1-2- اسامی مترادف 4
1-1-3- اهمیت اقتصادی 5
1-1-4- اهمیت سلامت عمومی 5
1-1-5- اپیدمیولوژی 6
1-1-6- ریخت شناسی 7
1-1-7- ترکیبات شیمیایی 7
1-1-8- ویژگی های بیو لوژیک 8
1-1-8-1- فعالیت هماگلوتینین 8
1-1-8-2- فعالیت نور آمینیداز 9
1-1-8-3- چسبندگی سلول و همولیز 9
1-1-8-4- همانند سازی ویروس 10
1-1-8-5- حساسیت به عوامل فیزیکی و شیمیایی 10
1-1-9- تست های پاتو ژنسیته 11
1-1-9-1- شناسایی ویروس بر اساس حدت ویروس 11
1-1-9-2- مقاومت در برابر گرما 12
1-1-9-3- شستشو 12
1-1-9-4- اندازه و شکل پلاک 13
1-1-9-5- ساختار پلی پپتید ها 13
1-1-9-7- پیوند به ِلکتین 14
1-1-9-8- شنا سایی ژنتیکی 14
1-1-9-9- معیار های مولکولی برای پاتوژنسیته 15
1-1-10- میزبان های آزمایشگاهی 16
1-1-11- انتقال 17
1-1-12- پراکندگی و شیوع 17
1-1-13- گسترش 19
1-1-14- تشخیص 20
1-1-14-1- علائم کلینیکی 20
1-1-14-2- یافته های کالبد گشایی 22
1-1-14-3- ضایعات میکروسکوپیک 22
1-1-14-3-1- سیستم عصبی 23
1-1-14-3-2- سیستم عروقی 23
1-1-14-3-3- دستگاه لنفاوی 23
1-1-14-3-4- اندام رودهای 23
1-1-14-3-5- دستگاه تنفسی 24
1-1-14-3-6- دستگاه تناسلی 24
1-1-14-3-7- سایر ارگان ها 24
1-1-15- ایمنی 25
1-1-15-1- ایمنی فعال 25
1-1-15-3- ایمنی موضعی 26
1-1-15-4- ایمنی پاسیو 26
1-1-15-5- سرکوب ایمنی 27
1-1-16- روش های جدا سازی 27
1-1-16-1- پادتن های مونو کلونال 28
1-1-16-2- سرولوژی 28
1-1-16-3- تست های آزمایشگاهی پاتوژنسیته 28
1-1-16-4- تست های سرولوژیک برای آنتی بادی های ویروس بیماری نیوکاسل 29
1-1-16-5- تشخیص تفریقی 29
1-1-16-5-1- روش های مولکولی در تشخیص بیماری نیوکاسل 30
1-1-17-2- سیاست های کنترل ملی 33
کنترل و پیشگیری در سطح مزرعه 33
1-1-18- واکسیناسیون 34
1-1-18-1- ابعاد تاریخی واکسیناسیون 34
1-1-18-2- سیاست های واکسیناسیون 35
1-1-18-3- واکسن های زنده 35
سویه های ویروس : 35
1-1-18-3-1- استفاده از واکسن های زنده 36
1-1-18-3-2- مزایا و معایب واکسن های زنده 37
1-1-18-4- واکسن های غیر فعال یا کشته 38
1-1-18-4-1- روش های تولید واکسن کشته یا غیر فعال 38
1-1-18-4-2- مزایا و معایب واکسن های کشته یا غیر فعال 38
1-1-18-5- برنامه واکسیناسیون 39
1-1-18-6- تفسیر پاسخ های واکسن 39
1-1-18-7- واکسیناسیون سایر پرندگان 40
فصل دوم : روش تحقیق 41
2-1- روش تحقیق 41
2-1-1-برنامه واکسیناسیون 41
2-2-آزمایش ELISA 44
2-3-آزمایش HI 45
2-3-1- مراحل انجام آزمایش HI 46
فصل سوم: نتایج 50
3-1- نتایج حاصل از مقایسه عیار آنتی بادی در آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون در گروههای مختلف 50
3-2- نتایج حاصل از مقایسه عیار آنتی بادی در آزمایش الایزا در گروههای مختلف 51
3-3 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا: 53
3-4 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم یک: 54
3-5 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم دو: 55
3-6 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم سه: 56
3-7 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم چهار: 57
3-8 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم پنج: 58
3-9 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم شش: 59
3-10 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم هفت: 60
3-11 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم هشت: 61
3-12 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم نه: 62
3-12 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم ده: 63
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری 64
فصل پنجم: پیشنهادات 67
فهرست منابع: 68
منابع فارسی: 68
منابع لاتین: 68
چکیده انگلیسی: 72

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (3- 1): مقایسه نتایج حاصل از عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل با استفاده از آزمایش HI در سه گروه مورد مطالعه 50
جدول (3- 2): مقایسه نتایج حاصل از عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل با استفاده از آزمایش الایزا در سه گروه مورد مطالعه 52
جدول (3- 3): ارتباط بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در سه گروه مورد مطالعه 53
جدول (3- 4): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم یک 54
جدول (3- 5): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم دو 55
جدول (3- 6): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم سه 56
جدول (3- 7): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم چهار 57
جدول (3- 8): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم پنج 58
جدول (3- 9): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم شش 59
جدول (3- 10): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم هفت 60
جدول (3- 11): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم هشت 61
جدول (3- 12): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم نه 62
جدول (3- 13): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم ده 63

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
(نمودار3- 1): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش HI در سه گروه مورد مطالعه 51
(نمودار3- 2): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا در سه گروه مورد مطالعه 52
(نمودار3- 3): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در کل فارم‌های مورد مطالعه 53
(نمودار3- 4): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم یک 54
(نمودار3- 5): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم دو 55
(نمودار3- 6): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم سه 56
(نمودار3- 7): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم چهار 57
(نمودار3- 8): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم پنج 58
(نمودار3- 9): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم شش 59
(نمودار3- 10): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم هفت 60
(نمودار3- 11): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم هشت 61
(نمودار3- 12): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم نه 62
(نمودار3- 13): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم ده 63

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
No table of figures entries found.

فصل اول : مقدمه

1-1- مقدمه
اعضای خانواده پارا میکسو ویریده ویروس های غشا دار و حاوی RNA هستند که دارای ژنوم های تک رشته ای قطعه قطعه نشده با پولاریته منفی می باشند .کپسید این ویروس ها در سیتوپلاسم و غشای آنها در سطح سلول های آلوده تشکیل می شود . با استفاده از میکروسکوپ الکترونی با روش تباین منفی ذرات ویروسی ، چند شکلی به نظر می رسند که اگر کروی باشند قطر معمول آنها 100 تا 500 نانومتر و اگر رشته ای باشند ، عرض آنها حدود 100 نانومتر خواهد بود(Alexander et al., 2008).
ویروس ها برجستگی مشخصی دارند که سطح آنها را پوشانده و به داخل غشای ویروسی رفته است . این برجستگی های سطحی از نظر اندازه به دو دسته تقسیم می شوند.
الف- برجستگی های بلند 8 نانومتر که حاوی گلیکوپروتئین منفرد HN هستند که فعالیتهای هماگلوتیناسیون و نور آمینیداز مربوط به آن است.
ب- برجستگی های کوچکتر که توسط گلیکوپروتئین F تشکیل شدند و توانایی غشای ویروس برای ممزوج شدن با غشاهای سلول ، مربوط به آن است. در نتیجه این خاصیت، مواد ژنتیکی ویروس به داخل سلول میزبان وارد شده ، موجب اتصال سلول های آلوده به یکدیگر می گردد. در نتیجه ما اثر سیتوپاتیک مشخص ویروس یعنی تشکیل سن سشیال را خواهیم دید.
بیماری نیوکاسل از نظر شیوع ، شدت و تیپ در دنیا بسیار متفاوت است ؛این شیوع اغلب سبب مشکلاتی در تشخیص بیماری نیوکاسل می شود بخصوص زمانی که در یک کشور یا منطقه معرفی شود وایجاد مشکل در نامگذاری می کند .زمانی نیوکاسل پیچیده تر می شود ، که سویه های مختلف این ویروس باعث شیوع این بیماری با شدت های بسیار متنوع می شود. تقسیم بندی پاتو تیپ های نیوکاسل عمدتا بر اساس علائم بالینی است(Beard et al., 1985).
1- فرم Doyle : یک فرم حاد و یک عفونت کشنده در تمام سنین است .زخم های هموراژیک دستگاه گوارش حضور مستمر دارند و این فرم بیماری با نام نیوکاسل ولووژنیک احشاء دوست نام گذاری شد(vicserotropic velogenic).
2- فرم Beach : یک فرم حاد است که اغلب در تمام سنین کشنده است که علائم عصبی مشخصی ایجاد می کند و به نام نیوکاسل ولوژنیک نروتروپیک می باشد(NVND).
3- فرم Beaudette : از نظر علائم کمتر ازNVND است و مرگ فقط در سنین جوانی اتفاق می افتد .ویروس مسبب این عفونت ، تیپ مزوژنیک است که به عنوان واکسن زنده ثانویه استفاده می شود.
4- فرم Hitchner : که علائم ملایمی ایجاد می کند و دارای علائم تنفسی است که مسبب آن یک پاتوتیپ لنتوژنیک است که به صورت رایج به عنوان واکسن استفاده می شود.
5- فرم روده ای بدون علائم : عمدتا یک عفونت روده ای است که مسبب آن ویروس لنتوژنیک است که بیماری مشخصی ایجاد نمی کند .تعدادی از واکسن های تجاری زنده از این پاتوتیپ هستند.
ویروس بیماری نیوکاسل برای اولین بار در سال 1926 جدا شد و به مدت 30 سال تنها پارامیکسو ویروس شناخته شده پرندگان محسوب می شد.اما از اوایل دهه 1970 تا کنون، تعداد زیادی از گونه های پارامیکسو ویروس های پرندگان که از نظر سرم شناسی از NDV مجزا هستند، جدا شده اند.تا کنون از آزمایشهای HI،IDD،SN،NI و سایر آزمایشهای سرم شناسی و خصوصیات ساختمانی برای نشان دادن 9 گروه مجزای پارا میکسو ویروس های پرندگان استفاده شده است.
این سروتیپ ها تحت عنوان PMV-1 تا PMV-9 نامیده شده اند. از روش نامگذاری ویروس های آنفلوانزای A برای پارامیکسو ویروس های پرندگان استفاده شده است. به این گونه که یک ویروس جدا شده را بر اساس :
1- سروتیپ
2- گونه یا نوع پرنده ای که ویروس از آن جدا شده است
3- موقعیت جغرافیایی محل جدا شدن ویروس
4- شماره یا نام