گرجى، دکتر ابوالقاسم، مقالات حقوقى‏، چ 1، ج 2، دانشگاه تهران، تهران، 1369.

[120] آشوری، محمد، عدالت کیفری، چ 1،گنج دانش، 1376،

[121] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی،چ 1، ج 2، نشر میزان، 1377.

[122] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، چ 1، ج 2، ویستار، تهران، 1375.

[123] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ج 1، جهاد دانشگاهی، تهران، 1368.

[124] آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی  

[125] آشوری، محمد، عدالت کیفری، چ 1،گنج دانش، 1376،

[126] پاد ابراهیم، حقوق کیفرى اختصاصى‏، دانشگاه تهران، 1348.

[127] احمد المقدس الاردبیلی، پیشین، ج 13، ص 227.

[128] احمد المقدس الاردبیلی، پیشین، ج 13، ص 227.

[129] زین الدین الجبلی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 9،ص 22، جامعه النجف الاشرف.

[130] سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج 88، ص 214، بیروت، دارالعلوم، چاپ دوم،1409.