ق قلندری (1391) نشان داد که: بین ویژگی‌‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و ویژگی‌‌های شخصیت (مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، روان نژندی و برونگرایی) می‌تواند 50 درصد عملکرد تحصیلی را تبیین کند. نتایج بدست آمده در این پژوهش باتحقیق فوق همخوانی ندارد.
نتایج تحقیق اشرف آبادی و کریمی (1392) داد که پیشرفت تحصیلی با روانرنجوری همبستگی منفی معنادار، و باسازگاری و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و معنادار دارد. نتایج رگرسیون مشخص کرد که ویژگی‌های شخصیتی وظیفه شناسی، روانرنجوری و برونگرایی پیش بینی کننده‌های معدل (پیشرفت تحصیلی) می‌باشند که در مجموع توانستند 54/0 واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می‌کنند. نتایج بدست آمده در این پژوهش باتحقیق فوق همخوانی ندارد.
کاردوم وکراپیک (2001) روابط مثبت و معناداری بین پیشرفت تحصیلی و عامل‌‌های پذیرش، وظیفه شناسی و روان رنجورخویی یافتند. نتایج بدست آمده در این پژوهش باتحقیق فوق همخوانی ندارد.
نتایج مطالعه کرتکوف (2004) از یک طرف بر رابطه منفی و معنادار بین روان رنجورخویی و انگیزش تحصیلی، و از طرف دیگر بر رابطه مثبت بین وظیفه شناسی و پذیرش با عملکرد تحصیلی تأکید کردند. نتایج بدست آمده در این پژوهش باتحقیق فوق همخوانی ندارد.
تمنائی‌فر، سلامتی ودشتیان زاده (1391) نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی با رگه‌‌های برونگرایی، گشودگی، مقبولیت و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و با روان آزردگی همبستگی منفی دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که دو رگه برون گرایی و روان آزردگی حدود 21 درصد واریانس عملکرد تحصیلی را تبین می‌کنند. نتایج بدست آمده در این پژوهش باتحقیق فوق مطابقت ندارد.
فرهاد اشرف آبادی، بهروز کریمی (1392) نتایج همبستگی نشان داد که پیشرفت تحصیلی با روانرنجوری همبستگی منفی معنادار، و باسازگاری و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و معنادار دارد. نتایج رگرسیون مشخص کرد که ویژگی‌های شخصیتی وظیفه شناسی، روانرنجوری و برونگرایی پیش بینی کننده‌های معدل (پیشرفت تحصیلی) می‌باشند که در مجموع توانستند 54/0 واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می‌کنند. نتایج بدست آمده در این پژوهش باتحقیق فوق همخوانی ندارد.
نتیجه تحقیق لایدار، پولین والیک (2008) نشان دهنده رابطه منفی روان رنجوری با پیشرفت تحصیلی است. نتایج بدست آمده در این پژوهش باتحقیق فوق همخوانی ندارد.
نتایج پژوهشی بارتن و نلسون (2007) نشان داد صفت شخصیتی وظیفه شناسی با پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری دارد و به طور کلی در این پژوهش کلیه صفات شخصیتی توانستند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی نمایند. نتایج بدست آمده در این پژوهش باتحقیق فوق همخوانی ندارد.
واگرمن و فاندر (2008) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که رابطه مثبتی بین وظیفه شناسی با پیشرفت تحصیلی وجود دارد. نتایج بدست آمده در این پژوهش باتحقیق فوق همخوانی ندارد.

5-2- نتیجه گیری
این نتایج می‌تواند بیان کننده این باشد که اصولاً ارتباط مستقیمی بین ویژگی شخصیتی دانشجویان (مددجو وعادی) و عملکرد تحصیلی آنان وجود ندارد یا حداقل می‌توان گفت ویژگی شخصیتی تنها عامل مداخله گر در عملکرد فرد نبوده و عوامل مختلف دیگری نیز وجود دارد که بر عملکرد تحصیلی فرد مؤثر واقع می‌شود.

5-3- محدویت‌های پژوهش
1- معدود بودن تحقیقاتی از نوع پژوهش حاضر سبب شده تا امکان مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات دیگر بطور دقیق و مناسب فراهم نگردد. محقق علی رغم مراجعه مکرر به مجلات علمی، اینترنت و کتابهای مختلف نتوانست به تحقیقاتی از این نوع به مقدار کافی دست یابد.
2- در مورد تعمیم نتایج به پایه‌های تحصیلی و جامعه‌های آماری دیگر باید احتیاط را در نظر گرفت. زیرا این پژوهش فقط بر روی دانشجویان دانشگاه‌های دره شهر صورت گرفته است.

5-4- پیشنهادها
1-این پژوهش بهتراست بر روی افراد مختلف با تحصیلات متفاوت و در گروه‌های سنی مختلف و همچنین در نقاط مختلف کشور انجام شود.
2-برای کاهش تاثیرمتغییرهای مداخله گر وسایر مشکلات پژوهش‌های مقطعی، بهتر است پژوهش با استفاده از مطالعات طولی انجام شود.
3-با توجه به گسترده بودن حوزه شخصیت و عملکرد تحصیلی بهتر است پژوهشهای تخصصی‌تر و دقیق‌تر در مورد آنها اجرا گردد.
4-با توجه به پایین بودن عملکرد تحصیلی اکثر آزمودنی‌ها پیشنهاد می‌شود تا در این خصوص تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

5-5- راهکارها
راهکارهای زیر به منظور افزایش انگیزه و عملکرد دانشجویان پیشنهاد می‌گردد:
– دعوت از چهره‌های ماندگار با هدف الگوگیری دانشجویان بر اساس رشته‌های تحصیلی مربوط
– ایجاد هدف و تبیین آن برای دانشجویان از زمان ورودشان به دانشگاه
– افزایش بودجه به خصوص در بخش فعالیت‌های فرهنگی
– ارتباط مستقیم، صمیمی و بی واسطه‌ی مسئولان با دانشجویان
– شرکت استادان و مسئولان ارشد دانشگاه در اجتماعات و برنامه‌های دانشجویی
– متعادل کردن واحدهای درسی بر مبنای نیازمندی‌های جامعه
– اختصاص فضای بیشتر در خوابگاه‌ها به عنوان سالن مطالعه
-توجه به عقاید و نظرات دانشجویان در بحث‌های کلاسی
-استفاده از روش‌های تدریس فعال در کلاس‌های درسی
-توجه به نیاز‌های واقعی دانشجویان در محیط‌های آموزشی
-توجه به اهداف نگرشی و عاطفی در کلاس‌های درسی و پرهیز از توجه یک سویه به اهداف شناختی
-استفاده از روشهای مختلف به منظور تقویت اعتماد به نفس در دانشجویان
-احترام به فرهنگ و آداب و رسوم همه دانشجویان
-پرورش مهارت خودآگاهی و خودتنظیمی در دانشجویان
-راهنما بودن اساتید در کلاسهای درس
-فراهم کردن موقعیتهای واقعی در کلاسهای درس جهت انتقال یادگیری
– ضرورت تغییر نگرش سنتی والدین در مورد دانشجویان
-فراهم کردن محرکهایی در دانشگاه‌ها بمنظور تقویت یادگیری
5-5-1- نحوه رعایت نکات اخلاقی
به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی که شرکت کنندگان در این پژوهش را تهدید می‌کرد نکات زیر توسط محقق رعایت گردید.
– از برچسب زدن به آزمودنیهای شرکت کننده در تحقیق در هر حال خوداری گردید.
– به منظور فاش نشدن نتایج آزمونها در اکثرموارد به جای اسم واقعی افراد از اسم مستعار استفاده شد.
– خود داری از اعمال فشار بر روی آزمودنیها جهت شرکت در تحقیق
– انتقال نتایج آزمون به افراد شرکت کننده در پژوهش به گونه ای که برای آنها قابل فهم باشد


منابع
فارسی
احمدی، احمد (1374)؛ روان‌شناسی نوجوانان و جوانان، تهران: انتشارات مشعل.
اردبیلی، یوسف (1374)؛ اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش، تهران: مؤسسه‌ی بعثت.
اشرف آبادی، فرهاد؛ کریمی، بهروز (1392). رابطه ویژگی‌های شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های فنی مهندسی و علوم اجتماعی دانشگاه رازی.
اشرف آبادی، فرهاد؛ کریمی، بهروز کریمی (1392)، رابطه ویژگی‌های شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های فنی مهندسی و علوم اجتماعی دانشگاه رازی
اول. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی رسا.
ایزدی، صمد (1384) مطالعه ی وضعیت روانشناختی دانشجویان دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه مازندران در بدو ورود و پس از سه سال، مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
ایزدی، صمد؛ محمدزاده ادملایی، رجبعلی (1386)، بررسی رابطه سبک‌‌های یادگیری، ویژگی‌‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. دو ماهنامه علمی –پژوهشی دانشور رفتار/دانشگاه شاهد/اسفند86/سال چهاردهم.
آتش روز، بهروز؛ عسگری، علی؛ پاکدامن، شهلا. (1387). ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی، فصل نامه روانشناسان ایرانی، سال چهاردهم، شماره 16.
با قری یزدی، عباس و همکاران. (1373) بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق روستای
برخوری، حمید؛ رفاهی، ژاله؛ و فرح بخش، کیومرث. (1388). اثربخشی مهارت¬های مثبت اندیشی به شیوه¬ی گروهی بر انگیزه پیشرفت، عزت نفس و شادکامی دانش¬آموزان پایه اول دبیرستان شهر جیرفت. فصلنامه علمی_پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (5)، 131-144.
بیابانگرد، اسمائیل، (1370). بررسی رابط مفاهیم منبع کنترل عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان شهر تهران پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه
پروین، لارنس (1996). روان شناسی شخصیت. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. (1374). جلد
پروین، لورنس؛ جان، الیور. (1386). روانشناسی شخصیت. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: آییژ.
تابع بردبار، فریبا. (1391)، رابطه ویژگی‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان برخط
تمنائی فر، محمدرضا؛ سلامتی، فاطمه؛ دشتیان زاده، سمیه. (1391)، ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
جعفری نژاد، هادی؛ دهقانزاده، حسین؛ مشرقی، مهدی؛ صابری، انور (1391)، رابطه ویژگی‌‌های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
حق شناس، حسن (1385) طرح پنج عامل ویژگی‌های شخصیت (راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمونهایNOE-FFIوNEO-PI-R). شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
حکیمی، ثریا (1389)، رابطه سبکهای شناختی و ویژگیهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران
حیدریان، معصومه (1385) بررسی سطح سلامت روان در دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
خدایاری، رقیه (1384)، مقایسه اضطراب امتحان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان با منابع کنترل درونی و بیرونی
رضائی، اکبر؛ خورشا، محسن؛ مقامی، حمیدرضا (1391)، بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، باور‌های انگیزشی و استراتژی‌های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و علوم پایه، فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره بیست و ششم، سال هشتم، زمستان 91
رفعتی، فوزیه و ضیغمی، بهرام (1383) رابطه پیشرفت تحصیلی با برون گرایی- درون گرایی و روان. نژندی در دانش جویان
رودباری م، اصل مرز ب. 1389. بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 87-86. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 7 (2): 52-47.
رئیس سعدی، حسن. (1386). بررسی رابطه انگیزش و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرهمدا ن. پایان نامه ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبائی.
زارع شاه آبادی، اکبر (1387) تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزد
سکاکی، سیاوش (1390) بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر و آزاد استان اردبیل
سیاسی، علی اکبر، (1386). نظریه‌های شخصیت یا مکاتب روانشناسی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
سیف، علی اکبر. (1388). روانشناسی پرورشی نوین. تهران: دوران
شاپوری، مریم. (1387). مقایسه ویژگی‌‌های شخصیتی و میزان استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
شاملو، سعید (1382)، مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت، تهران، رشد
شکری، امید؛دانشورپور، زهره؛عسکری، اعظم (1386) تفاوت‌‌های جنسیتی در عملکرد تحصیلی: نقش صفات شخصیت، مجله علوم رفتاری دوره 2، شماره 2، تابستان1387، صفحات: 142-127
شکری، امید؛ و همکاران (1386)، صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات روان شناختی، دوره3، شماره 3، پاییز1386
شکری، امید، کدیور، پروین، فرزاد، ولی الله، سنگری، علی اکبر. (1385) نقش صفات شخصیت و رویکرد‌های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان، پژوهش‌‌های روانشناختی، 9، 3، 4
شولتز، داون؛ شولتز، سیدنی. (1386). نظریه‌‌های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: ویرایش
صفوی، امان‌الله (1365)؛ اُفت تحصیلی در ایالات متحده و علل آن، فصلنامه‌ی تعلیم و تربیت، سال 2، ش7 و8.
طالب پور، اکبر؛ نوری، ابولقاسم؛ و مولوی، حسین. (1381). تأثیر آموزش شناختی بر مسند مهار گذاری، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد، مجله روان¬شناسی، 6 (1)، 18-29.
عبادی، عبداله (1384)، رابطه ریخت‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری در دانش آموزان سال اول متوسطه، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
علی آبادی، خدیجه (1382)، هنجاریابی سیاهه سبک‌‌های یادگیری دان و دان، و پرایس و مقایسه سبک‌‌های یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی شهر تهران. رساله ی دکتری، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
علیجانی، مرکزی مقدم، برومند، زند (1383). بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان پرستاری سالهای 1380 تا 1383 دانشگاه علوم پزشکی ارتش.
فخاری، ع و همکاران. (1381). بررسی ارتباط بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 7.
فرقانی، محمد سعید (1373). بررسی سلامت روانی دانش جویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. پایان نامه دوره دکترای حرفه ای پزشکی. میبد یزد. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال اول، شماره 1
فروزنده، ن.، دل آرام، م.، صولتی، ک.، آیین، ف.