ر بوکسیت های پیزولیتی و قرمز کانی های (هماتیت و گوتیت) مشاهده شد که نشانگر شرایط اکسیدی است .
در مقاطع میکروسکوپی وجود خرده های آواری در پیزولیت و اُاُئیدها شواهدی از انتقال را نشان می دهد که بیانگر نابرجا بودن آنها می باشد، از طرفی وجود شکاف های ناشی از تراکم ژل در پیزوئیدها نشان دهنده تشکیل بصورت برجاست، بنابراین دو مرحله بوکسیت زایی را متحمل شده است، یعنی ابتدا بوکسیت به صورت برجا تشکیل و سپس در اثر فرسایش به صورت تخریبی وارد حوضه رسوبی شده و بوکسیت کارستی را در منطقه مورد مطالعه تشکیل داده است.
توصیف مقاطع نازک میکروسکوپی برداشته شده از سازند های سرک و ایلام نشان می دهد که سنگ میزبان بوکسیت به طور کامل سنگ آهک کربناتی، دولومیتی می باشد.
در مطالعات ریز رخساره ای و میکروسکوپی سیمان اصلی و ثانویه در تشکیل سازندها و بوکسیت شامل (سیلیس، کلسیت، دولومیت و اکسید های آهن) می باشد.
مطالعه پتروگرافی مقاطع میکروسکوپی نشان داد که شاخص ترین فسیل های موجود در ریز رخساره های سازند های سروک و ایلام شامل (اربیتولین، نزازاتا، رودیست، میلیولیده و فسیل های پلاژیک مانند گلوبوروتالیا است که نشان دهنده محیط های نیمه عمیق تا عمیق برای تشکیل این واحدهای سنگی می باشد.
مطالات مقاطع نازک میکروسکوپی ریزرخساره ای محدوده مورد مطالعه نشان دادکه اینتراکلاست ها و پلوئیدها مهمترین ذرات کربناته غیراسکلتی سازندسروک وایلام راتشکیل می دهند
از نظر بافت سازند سروک و ایلام بیومیکرات و بوکسیت ها بیشتر اُُاُلیتی، پیزولیتی، دروغین و میکروکریستالین و از نظر بلوغ بافتی ایمچور تا سوپرمچور می باشند.
از نظر محیط تشکیل این سازندها و بوکسیت در محیط های کم عمق تا عمیق با انرژی های متفاوت ایجاد شده اند.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که در ایران مرکزی و البرز کانی اصلی تشکیل دهنده بوکسیت دیاسپور و کانی اصلی زاگرس و محدوده مورد مطالعه (سرفاریاب) بوهمیت است.
بررسی مقاطع صیقلی نمونه های بوکسیتی نشان دهنده حضور کانیهای فلزی و اپک مانند (پیریت، هماتیت و گوتیت) در این کانسار بوکسیتی می باشد.
بیشترین و شدیدترین زمان بوکسیتی شدن در زاگرس کرتاسه بالایی همزمان با شروع برخورد بین صحفه عربی و ایران می باشد.
مطالعات (XRD) نشان می دهد که کانی اصلی محدوده مورد مطالعه بوهمیت و گوتیت است و کانی های فرعی شامل کلسیت، کائولنیت، دیاسپور و آناتاز می باشند.
تفسیر نتایج ((XRF نشان می دهد که اکسید آلومینیم دارای بیشترین مقدار و اکسید های سدیم، پتاسیم، منگنز، گوگرد و فسفر دارای کمترین مقدار در این توده معدنی است.
در مقایسه کلارک محلی، کشوری و جهانی SiO2) و (Al2O3در آنالیزهای شیمیایی نشان داد که مقدار سیلیس در پوسته از سایر نقاط بالاتر است اما مقدار آلومینیم در تمام نقاط تقریباً یکسان است.
علت بالا بودن درصد Ti درآنالیزهای شیمیایی و نمودارهای هیستوگرام به دلیل وجود اکسیدهای تیتانیم دار مانند (روتیل و آناتاز) در عدسی های بوکسیتی است که احتمالاً حاصل تجزیه و هوازدگی سنگهای آذرین اسیدی و پایداری این کانیها می باشد.
نتایج و مقایسه مطالعات XRD))، مقاطع صیقلی و نازک مورد مطالعه نشان دهنده تشابه کانی شناسی فلزی و غیرفلزی یکسانی در عدسی های بوکسیتی محدوده مورد مطالعه است.
از نظر رنگ، مطالعات نشان می دهد که بوکسیت های با رنگ قرمز تیره تا قهو ه ای دارای Al زیاد وFe پایین می باشند که دارای بهترین کیفیت اند و بوکسیت های نامرغوب دارای رنگ زرد مایل به قهو ه ای تا خاکستری می باشند که گویای بالا بودن درصد Fe است.
تغییرات Ehو pH نشان می دهد که کانسار های محدوده مورد مطالعه در محیطی با عملکرد آبهای اکسیدی و احیایی که شامل آبهای جوی و سیالات محیط های باتلاقی می باشد تشکیل گردیده است، و بهترین شرایط برای تشکیل بوکسیت pH حدود 5 الی 9 و شرایط Eh حدود 0 تا 6/. است.
نتایج آنالیزهای وزن مخصوص ((Sg نمونه های انتخابی نشان داد که میانگین چگالی کانسار بوکسیت از حد معمول بالاتر است که علت آن وجود اکسید های آهن و عناصر سنگین موجود در این توده معدنی است.
نتایج آنالیز ژئوشیمیایی عناصر ردیاب نشان داد که کروم، زیرکونیم، تیتانیوم و گالیم مقادیر بالایی را دارند که علت همراهی با Al، داشتن کاتیونهای 3و4 ظرفیتی است که طی فرآیند کانی زایی جایگزین عنصر آلومینیم می شوند.
مطالعات ژئوشیمیایی و هیستوگرامی نشان می دهد که عناصری مانند (Al, Fe, Ti, Zr, V, Nb, Cr) در مقابل هوازدگی شیمیایی ، فرایند شستشوی عنصری و انحلال مقاوم اند و در سنگ منشاء باقی می مانند که ارتفاع ستونها بیانگر این مطلب است.
بطورکلی تمرکز عناصر قلیایی و قلیایی خاکی مانند (Ca, Be, k, Si, Na, Li) درنمونه های مطالعه شده پایین می باشد که این امر ناشی از تحرک شدید آنها در فرآیند شستشوی عنصری و یا هوازدگی شیمیایی است و همچنین دارای پتانسیل یونی (بار / شعاع یونی ) کوچکی هستند و کاتیونهای هیدراته یا ماده محلول بدون توجه به pH تشکیل می دهند و از اینرو به راحتی شسته می شوند و در محیط رسوبگذاری فقر و تهی شدگی این عناصر مشاهده می شود که با ارتفاع کم ستونها و نمودارهای هیستوگرام مشخص شده است.
بررسی ها نشان داد بیشترین ضریب همبستگی مثبت بین اکسیدها (Si) با Fe)،(Al و Ti باMn) ) و Ca) ،(Na با ((Mg می باشد.
وجود بافت پیزولیتی دربوکسیت های زرد وپیزولیتی تشکیل کلوئید رامشخص می کند،این کلوئید به دلیل انحلال ناهماهنگ ضمن فرایندهای دیاژنز ایجادشده است که درقسمت های انحلال نیافته مانند خرده های اکسیدهای آهن یاپوسته های پیزوئیدی قبلی تشکیل کنکرسیون داده و بافت پیزولیتی را درمحدوده موردمطالعه ایجاد می کنند.
مطالعه ریزرخساره ای نشان می دهدکه بوکسیت ها معمولاَ گرینستون اٌاٌئیدی-پیزوئیدی اند.
بوکسیت در ناحیه مورد مطالعه در نبود رسوبگذاری بین آلبین بالایی- سنومانین سازنده سروک و سانتونین- کامپانین سازند ایلام تشکیل شده است.
ماده اولیه بوکسیت سرفاریاب، آرژیلیتی بوده که با توجه به برجازا بودن بوکسیت سرفاریاب، می توان آهک سروک را که حاوی ذرات رسی است، منشاء عناصر(Y, Zr, Ti, Al) در نظر گرفت.
از بین کانی های رسی کائولینیت رایج ترین کانی رسی موجود در سکانس بوکسیتی مطالعه شده می باشد.
لیتولوژی سازند ایلام دارای دو رخساره عمیق شامل(آهک های رسی دانه ریز و شیل سیاه ) و رخساره کم عمق شامل(آهک های قلوه ای) و لیتولوژی سازند سروک شامل آهک های خاکستری و بقایایی از آهک های دریایی وکم عمق آرژیلیتی می باشد.

5-2 پیشنهادات:
تهیه نقشه¬های توپوگرافی و زمین شناسی از منطقه در مقیاسهای 1:10000 و 1:5000 و تفکیک واحدهای بوکسیتی در منطقه ضروری به نظر می¬رسد.
انجام عملیات نمونه برداری سیستماتیک از نمونه¬های سنگی برای بدست آوردن دقیق عیار مواد معدنی غیر فلزی در این کانسار
انجام عملیات ژئوفیزیک به روش IP و RS حهت شناسایی عمق زون بوکسیتی
بررسی عناصر نادر خاکی جهت تعیین ماهیت ژئوشیمایی سنگ منشاء اولیه
انجام عملیات ژئوفیزیکی به روش¬های مغناطیسی و مقاومت الکتریکی در منطقه برای شناسایی توده¬های معدنی زیر زمینی (پنهان).
بررسی هرچه بیشتر و کامل¬تر زمین شناسی پترولوژی، پتروگرافی، چینه شناسی، فسیل شناسی ژئوشیمی، تکتونیک پالئوژئوگرافی، منطقه سرفاریاب.
تکمیل عملیات اکتشافی و استخراج انجام شده، همچنین بررسی بیشتر و جزئی¬تر منطقه سرفاریاب از نظر کمی و کیفی.
مطالعه بیشتر روی گسل¬های منطقه و پالئوژئوگرافی منطقه و تلفیق اطلاعات آنها جهت یافتن تمرکز لنزهای پوشیده بسیار حائز اهمیت است که صرفاً می¬تواند به عنوان یک پروژه مطرح گردد.
شناسایی بیرون زدگی¬های مناسب سازندهای سروک و ایلام و افق بوکسیتی- لاتریتی توسط مطالعات سنجش از از دور و ترکیب با سیتم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می¬تواند در شناسایی و اکتشاف مناطق پنهان و در نهایت پی¬جویی بوکسیت کمک شایانی نماید.
بررسی عناصر ردیاب اقتصادی در بوکسیت مانند گالیوم، اورانیوم، روبیدیم، بریلیم، نیکل، کروم، وانادیم، تنگستن، کبالت و …درمنطقه مورد مطالعه
با توجه به اینکه در این مطالعه از تجزیه XRF و XRD استفاده شده است پیشنهاد می¬گردد که برای نتیجه-گیری¬های بهتر از ICP و SEM استفاده شود.

5-3 منابع:
اسماعیلی، د.، اثنی عشری، ا.، رحیم پوربناب، ح.، امینی افضل، ع.، (1385)، ژئوشیمی عناصر خاکی کمیاب (REE) در کانسار بوکسیت جاجرم (شمال خاوری ایران)، فصلنامه علوم زمین، شماره 62، ص13-2.
آقانباتی، ع.، (1383)، زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
آقانباتی، ع.، (1385)، زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
افشارحرب، ع.، (1380)، زمین شناسی نفت ایران، جزوه آموزشی دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
امینی، لیلا، شمعانیان، غ.، رحمانی، م، جعفرزاده، ر. 1390. بررسی کانس شناسی، زمین شیمیایی و پیدایش کانسار بوکسیت کارستی جاجرم، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال 19، شماره3، ص 413-426.
جعفرزاده، ر. (1379)، بررسی کانی شناسی بوکسیت جاجرم، رساله کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشکده علوم شیراز، 156ص.
حجازی، ا. زراسوندی، ع. زمانیان، ح. (1387)، شناسایی سنگ مادر ژئوشیمی کانسار بوکسیت سرفاریاب، پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد، 176ص.
خسروتهرانی، خ.، درویش زاده، ع.، (1363)، زمین شناسی ایران، انتشارات دانشگاه تربیت معلم تهران .
خسروتهرانی، خ.، (1367)، چینه شناسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
خسرو تهرانی، خ.، فنونی، ب.، (1373)، یافته های نوین در میکروبیواستراتیگرافی سازند سروک در نواحی فارس وخوزستان، فصلنامه علوم زمین،شماره 11، صفحات2-15.
خسروتهرانی، خ.، (1374)، زمین شناسی تاریخی، انتشارات سازه.
خسرو تهرانی، خ. ، (1382)، چینه شناسی و رخداد های زمین شناسی، انتشارات دانشگاه تهران.
صادقی، ع. ، (1378)، بررسی زمین های کرتاسه در دامنه های جنوبی البرزمرکزی، پایان نامه دکتری.
رحیم پور بناب، حسین، اسماعیلی.، د. 1386. پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم، مجله علوم دانشگاه تهران، جلد 33، شماره 1، ص 107-123.
زراسوندی، ع. زمانیان، ح. حجازی، ا. منصور، ع. 1389، بررسی تغییرات ژئوشیمیایی و جرم واحدهای مختلف بوکسیتی در کانسار بوکسیت سرفاریاب، استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از رفتارهای ژئوشیمیایی عناصر (Y, Zr, Ti, Al) ، فصلنامه علوم زمین، شماره 57، ص 157-164
زراسوندی، علیرضا، پورکاسب، ه، ساکی، ع، سلامب الهی، س. 1390. بررسی شرایط نهشت، محیط رسوبی و تعیین زایش افق بوکسیتی در کانسارهای مندان و ده نو، منطقه دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مطالعات کانی شناختی، مجله زمین شناسی اقتصادی، جلد سوم، شماره 1، صفحه 1-13.
شمیرانی، الف.، (1363)، سیستم – پریود کرتاسه، جزوه درسی، دانشگاه شهید بهشتی.
مطیعی، ه. ، (1382)، زمین شناسی ایران، چینه شناسی زاگرس، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
فرزدی، پ.، (1371)، محیط رسوبی و میکروفاسیس های سازند سروک در تاقدیس نار(شمال شرق بندرکنگان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
معظمی گودرزی، م، رضایی، ب، امینی، ا. 1387. مطالعات شناسایی و فرآوری بوکسیت دیاسپوری کرمان، فصلنامه علوم زمین، سال هفدهم، شماره 67، صفحه 164-172.
مولائی، ح.، شریفیان عطار، ر.، 1384، ویژگی های زمین شناسی و اکتشافاتی بوکسیت جاجرم (جنوب باختری خراسان شمالی-شمال باختری خراسان بزرگ)، فصلنامه علوم زمین، شماره 58، ص 99-86.
ناصری، م.، 1382، بررسی ژئوشیمی کانسار بوکسیت جاجرم با نگرشی بر قابلیت ها و محدودیت ها در کاربرد صنعتی، رساله کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، 126ص.
نصیب پور، ح. 1379. ژئوشیمی و ژنز کانسار بوکسیت هنگام (جنوب فیروز آباد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 120 صفحه.
نقی زاده، رح، بنی طبا، ع، آریاپور، ف. 1387. بررسی خواص فیزیکی و مینرالوژیکی بوکسیت معدن شاه بلاغی ناحیه دماوند ایران و امکان سنجی استفاده از آن در کاربردهای دیرگذار، ویژه نامه مهندسی مواد و متالوژی، جلد 19، شماره 5، ص 91-83.
عابدینی، ع.، کلاگری، ع. ا.، 1388، کانی شناسی و خاستگاه نهشته های بوکسیتی پرمین در شمال سقز، استان کردستان، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شماره 4، ص503-518.
کلاگری، ع.ا.، عابدینی، ع.، موذن، م.، 1383، سنگ های دیاباز منشاء عمده واحدهای بوکسیت پرمو-تریاس در قپی، غرب میاندوآب، آذربایجان غربی، نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم، جلد4، شماره 2، ص 378-400.
عابدینی، ع.، کلاگری، ع.ا.، حاج علیلو، ب.، 1387، ویژگی های زمین شناسی-کانی شناسی و زمین شناسی عناصر کمیاب در نهشته بوکسیت آغاجری، جنوب شاهین دژ در شمال غرب ایران، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شماره 2، ص 341-365.
کیااشکوریان، م.، شمعانیان، غ.، شفیعی، ب.، 1390، کانی شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه افق بوکسیتی پرمو-تریاس سازند خوش ییلاق را در جنوب شرق آذرادشهر، فصلنامه زمین شناسی کاربردی، شماره 3، ص 279-269.
کلینی،