آوای نور، ص 35
سیاسی ع .(1382). نظریه های شخصیت . تهران : انتشارات دانشگاه تهران.صفحه 343
شیخاوندی، داور (1385)جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏ ایران نما، زمستان 1385 باشگاه تحلیل‌گران جوان آریا
شیخاوندی، داور (1385)جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، ص 268
شامیانی، هوشنگ. 1370، بزهکاری اطفال و نوجوانان. تهران: انتشارات دانشگاه.
شولتز ، دوآن. (1384). نظریه های شخصیت . ترجمه یوسف کریمی ، فرهاد جمهری، سیامک نقشبندی ، بهزاد گودرزی ، هادی بحیرایی و محمد رضا نیکخو. چاپ چهارم . تهران : نشر ارسبانان صفحه 265.
شولتز ، دوآن و شولتز ، سیدنی آلن. (1383). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی . ویرایش ششم. تهران: نشر ویرایش. صفحه95
صالحی جونقانی،فرحناز(1384). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر اعتیاد؛مطالعه موردی: زندان شهر کرد ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
طالبان، محمدرضا (1385) دیندارى و بزهکارى، تهران، فجر اسلام، ، ص 38.
علیقلی زاده، سعید (1391) اقدامات تأمینی و تأثیر آن در حفظ حقوق معنوی مجرمین و زندانیان، یگان حفاظت زندان شهرستان طبس
عبدی،کافیه(1385). عوامل اعتیاد در میان حاشیه نشین¬ها،پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران
عبدی، عباس(1383)مجموعه مقالات آسیب شناسی اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران ، نشر آگه صص 379-399.
فتحی آشتیانی، ع و داستانیم.(1388). آزمون های روان شناختی: ارزیابی شخصیت و سلامت روان.تهران: انتشارات بعثت. صفحه 75
صدیق سروستانی، رحمت الله( 1382) آسیب شناسی اجتماعی. تهران: سمت،ص 123-130
نجفی زند، جعفر( 1385). تهران. چاپ اول. انتشارات سخن.
نجفى ابرندآبادى، على حسین(1382)، بزهکارى و شرایط اقتصادى، مجله تحقیقات حقوقى، ش 19، نقاش زاده ،سعید (1386) دارو و رفتار . دانشگاه تهران،ص 289
وفائی،مریم؛روشن،مریم(1386)تقویت نظام خانواده وآسیب شناسی آن،معاونت پژوهش گروه روان شناسی،مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی،جلد2.
قره باغی ، فاطمه . وفایی ، مریم (1391) نقش ارزیابی کودک از تعارض والدین، مقابله شناختی کودک با تعارض و مزاج وی در سلامت کودک.فصلنامه تازه های علوم شناختی ، سال دهم، شماره 4 (پیاپی 40)
قدرتی تربتی، عباس.صحبایی ،فائزه.نبوی ،سیدجمال الدین.زارع، محمد(1392) بررسی مقایسه ای تداوم ترک اعتیاد در افراد شرکت کننده و غیر شرکت کننده در جلسات انجمن معتادان گمنام (NARCOICS ANONYMOUS) شهرستان مشهد سال 1391 ،فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی ،دوره 23 , شماره 3 ; صفحه 201 تا صفحه 205.
فرجاد، محمدحسین. 1383، آسیب شناسی کج روی های اجتماعی. تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، چاپ اول.
فرجاد، محمد حسین (1383) آسیب شناسی کج روی های اجتماعی، تهران: قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات ، چاپ اول.
کنعانی کبرا، آقایی ،ا(1385)هنجار یابی و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه NEO-PI-R در اصفهان و بررسی نیمرخ روانی عاملان تصادف با استفاده از این پرسشنامه. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
کلاته جاری، مهرداد، خسروی، احمد. عودی، داوود، علی آبادی ، فاطمه. فرهادی ، زهرا (1389) مقایسه ویژگی های اجتماعی ، شخصیتی و خانوادگی نوجوانان بزهکار پسر استان مازندران با گروه شاهد ، جلد 2 شماره 1 و 2 صفحات 5-93-25.
کواراس، ویلیام سی(1384)، بزهکاری نوجوانان، ترجمه ابراهیم رسید پور. تهران: سمت.
کی نیا، مهدی. 1370، مبانی جرم شناسی. تهران: سمت.
گروسی ف، میر ت(1381) ارزیابی شخصیت، کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت. تبریز، نشر جامعه پژوه. صفحه 324
لانیون ریچارد آی، گوداشتاین لئونارد دی (1382)ارزیابی شخصیت، مترجمان: سیامک نقشبندی، علی قربانی، حمیدرضا حسین شاهی برواتی و الهام ارجمند. تهران: نشر روان. صفحه 275
نگهبان ،ح (1387).بررسی ارتباط بین پنج عامل عمده ی شخصیت و هوش هیجانی در کارکنان محیط های صنعتی و خدماتی در اصفهان و شهرکرد. پایان نامه کارشناسی روان شناسی صنعتی، دانشگاه آزاد خوراسگان.
نگهبان، ح (1389) ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و متغیر های جمعیت شناختی با نگرش نسبت به رعایت موارد ایمنی کاری در کارخانه برفاب شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی، دانشگاه آزاد خوراسگان.

منابع لاتین:
Barry J. McGurk, Cynthia McDougal (1981)A new approach to Eysenck’s theory of criminality Personality and Individual Differences, Volume 2, Issue 4, 1981, Pages 338-340
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1991). Revised Neo Personality Inventory(NEO-PI-R) and the Five Factor Inventory (NEO-FFI). Professional Manual. Psychological Assessment Resources Inc., U.S.A.
Sadock BJ, Sadock VA. Comprehensive textbook of psychiatry. 2rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 1999: 924-5.
Siyam Sh. [Drug abuse prevalence between male students of different universities in Rasht in 2005]. Tabibe Shargh 2006; 8(40): 279-85. (Persian)
Leung KS, Abdallah AB, Copeland J, Cottler LB. Modifiable risk factors of ecstasy use: Risk perception, current dependence, perceived control, and depression. Addict Behav 2010; 35(3): 201-8.
Vollenweider FX, Liechti ME, Gamma A, Greer G, Geyer M. Acute psychological and neurophysiologic effects of MDMA in humans. J Psychoactive Drugs 2002; 34(2): 171-84.
Schydlower M. Substance abuse, a guide for health professional’s American Academy of Pediatrics, dedicated to the health of all children. 2rd ed. Illinois: American Academy of Pediatrics; 2002: 235.
J.Philippe Rushton (2001)A scientometric appreciation of H. J. Eysenck’s contributions to psychology Personality and Individual Differences, Volume 31, Issue 1, 5 June 2001,Pages 17-39
Johnston LD, O’Malley PM, Bachman JG, Schulenberg JE. Monitoring the future national survey results on drug use, 1975-2007. Volume 1: Secondary school students 2006. Bethesda: National Institute on Drug Abuse; 1: 707.
Ping W, Liub X, Phamd TH, BinFanc JJ, Jin Z. Ecstasy use among US adolescents from 1999 to 2008. Drug Alcohol Depend 2010; 112(1-2): 33-8.
Wills TA, Yaeger AM. Family factors and adolescent substance use: Models and mechanisms. Curr Dir Psychol Sci 2008; 12(6): 222-6.
Cooper ML. Alcohol use and risky sexual behavior among college students and youth: Evaluating the evidence. J Stud Alcohol 2002; 14(1): 101-17.
Patrick C.L. Heaven, Kathryn Newbury, Vanessa Wilson (2004)The Eysenck psychoticism dimension and delinquent behaviours among non-criminals: changes across the lifespan? Personality and Individual Differences, Volume 36, Issue 8, June 2004,Pages 1817-1825
Perkins HW. Surveying the damage: A review of research on consequences of alcohol misuse in college populations. J Stud Alcohol 2002; 14(1): 91-100.
Ford JA, Jasinski JL. Sexual orientation and substance use among college students. Addict Behav 2006; 31(3): 404-13.
Parsons JT, Kelly BC, Wells BE. Differences in club drug use between heterosexual and lesbian/bisexual females. Addict Behav 2006; 31(12): 2344-9.
Dunn M, Day C, Bruno R, Degenhardt L, Campbell G. Sexual and injecting risk behaviors among regular ecstasy users. Addict Behav 2010; 35(2): 157-60.
Wu LT, Schlenger WE, Galvin DM. Concurrent use of methamphetamine, MDMA, LSD, ketamine, GHB, and flunitrazepam among American youths. Drug Alcohol Depend 2006; 84: 102-13.
Jual R, Bansal R, Kishore S, Negi KS, Chandra R, Semwal J. Substance use among inter college student in district dehradun. Indian J Community Med 2006; 31: 252-4

پیوست ها

پرسشنامه مقیاس‌های شخصیتی آیزنکEPQ-R
راهنمایی: لطفاً با کشیدن دایره دور «بله» یا «خیر» در مقابل هر سؤال، پاسخ خود را تعیین کنید. پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد. سریع عمل کنید و درباره معنی هر سؤال زیاد فکر نکنید.
لطفاً به یاد داشته باشید که به تمام سؤالات باید پاسخ دهید.
1. شما سرگرمی های زیادی دارید؟ بلی خیر
2. قبل از انجام هر کاری، تأمل می کنید تا کاملاً درباره جوانب آن فکر کنید؟ بلی خیر
3. خلق شما غالباً در نوسان است؟ بلی خیر
4. تاکنون به خاطر کاری که می دانسته اید کس دیگری واقعاً آن را انجام داده، از شما قدردانی شده است؟ بلی خیر
5. به آن چه دیگران فکر می کنند زیاد اهمیت می دهید؟ بلی خیر
6. آدم پر حرفی هستید؟ بلی خیر
7. مقروض بودن شما را نگران می کند؟ بلی خیر
8. تاکنون بدون هیچ دلیلی احساس «بدبخت بودن» کرده اید؟ بلی خیر
9. به مؤسسات خیریه کمک مالی می کنید؟ بلی خیر
10. تاکنون طمع کرده اید بیش از سهم خودتان به دست آورید؟ بلی خیر
11. نسبتاً آدم سرزنده ای هستید؟ بلی خیر
12. دیدن رنج یک کودک یا یک حیوان شما را زیاد ناراحت می کند؟ بلی خیر
13. غالباً درباره چیزهایی که نباید انجام می داده اید یا نباید می گفته اید، نگران هستید؟ بلی خیر
14. احساس کرده اید که در این دنیا با هیچ فردی صمیمی نیستید؟ بلی خیر
15. اگر بگویید کاری انجام خواهید داد، آیا همیشه روی قول خودتان می ایستید، بدون توجه به این که چقدر می تواند سردرد داشته باشد؟ بلی خیر
16. در یک مهمانی پر جنب و جوش (سرزنده) آیا معمولاً می توانید خود را رها کنید و خوش باشید؟ بلی خیر
17. آدم حساسی هستید؟ بلی خیر
18. مردم همیشه باید به قانون احترام بگذارند؟ بلی خیر
19. تاکنون کس دیگری را به خاطر کاری که می دانسته اید واقعاً اشتباه شماست، تقصیر کار دانسته اید؟ بلی خیر
20. از ملاقات آدم های جدید لذت می برید؟ بلی خیر
21. رفتار خوب خیلی مهم است؟ بلی خیر
22. احساسات شما زود جریحه دار می شود؟ بلی خیر
23. تمامی عادت های شما خوب و پسندیده است؟ بلی خیر
24. آیا در مراسم اجتماعی تمایل دارید در حاشیه باشید؟ بلی خیر
25. داروهایی (موادی) که ممکن است اثرات عجیب و خطرناک داشته باشد مصرف می کنید؟ بلی خیر
26. غالباً احساس «بی زاری» می کنید؟ بلی خیر
27. تاکنون چیزی (حتی یا سنجاق یا دکمه) را که متعلق به کس دیگری است، برداشته اید؟ بلی خیر
28. زیاد بیرون رفتن را دوست دارید؟ بلی خیر
29. ترجیح می دهید راه خودتان را بروید به جای این که طبق مقررات عمل کنید؟ بلی خیر
30. از رنجاندن کسانی که دوستشان دارید، لذت می برید؟ بلی خیر
31. غالباً احساس گناه شما را اذیت کرده است؟ بلی خیر
32. گاهی اوقات درباره اموری که چیزی درباره آنها نمی دانید، صحبت می کنید؟ بلی خیر
33. مطالعه کردن را به دیگران ترجیح می دهید؟ بلی خیر
34. دشمنانی داریدکه بخواهند به شما آسیب برسانند؟ بلی خیر
35. خودتان را فردی عصبی می نامید؟ بلی خیر
36. دوستان زیادی دارید؟ بلی خیر
37. از شخصیت هایی که گاهی ممکن است دیگران را واقعاً اذیت کند، لذت می برید؟ بلی خیر
38. آدم غصه خوری هستید؟ بلی خیر
39. در زمان کودکی آنچه به شما گفته می شود، فوری و بدون چون و چرا (بدون غرولند) انجام می دادید؟ بلی خیر
40. آیا هر چه اتفاق می افتد، با روی خوش آن را می پذیرید؟ بلی خیر
41. رفتار با نزاکت و پاکیزه بودن برای شما زیاد اهمیت دارد؟ بلی خیر
42. آیا غالباً برخلاف خواسته های والدین تان رفتار کرده اید؟ بلی خیر
43. نگران آن هستید که امور وحشتناکی ممکن است رخ دهد؟ بلی خیر
44. تاکنون چیزی را که متعلق به دیگران است شکسته یا گم کرده اید؟ بلی خیر
45. معمولاً در انتخاب دوستان جدید، شما پیش قدم می شوید؟ بلی خیر
46. خود را عصبی و زودرنج می نامید؟ بلی خیر
47. هنگامی که با دیگرانید، غالباً ساکت هستید؟ بلی خیر
48. فکر می کنید مراسم ازدواج یک سنت قدیمی است و باید کنار گذاشته شود؟ بلی خیر
49. گاهی وقت ها کمی از خودتان تعریف کنید؟ بلی خیر
50. نسبت به اکثر مردم، درباره «درست ونادرست» آسان گیر هستید؟ بلی خیر
51. می توانید به راحتی به یک مهمانی خسته کننده نشاط ببخشید؟ بلی خیر
52. نگران سلامتی خود هستید؟ بلی خیر
53. تا به حال حرف بد یا زننده ای درباره کسی گفته اید؟ بلی خیر
54. از همکاری با دیگران لذت می برید؟ بلی خیر
55. دوست دارید برای دوستانتان جوک و ماجراهای خنده دار تعریف کنید؟ بلی خیر
56. آیا در نظر شما اکثر چیزها یکسان است؟ بلی خیر
57. آیا پیش آمده است که در کودکی نسبت به پدر و مادرتان پررویی کرده باشید؟ بلی خیر
58. دوست دارید با مردم قاطی شوید؟ بلی خیر
59. اگر بفهمید در کارتان اشتباهی وجود دارد، آیا نگران می شوید؟ بلی خیر
60. از بی خوابی رنج می برید؟ بلی خیر
61. دیگران گفته اند که شما گاهی اوقات بسیار شتابزده عمل می کنید؟ بلی خیر
62. همیشه قبل از خوردن غذا،