نیز، حق دلالی آنان پرداخت گردد.
روش دیگر آن است که در فرم هایی که مراجعین این قبیل موسسات در بدو مراجعه خود تکمیل می نمایند آنان را متعهد می کنند چنانچه معامله موردنظر را با هر یک از مشتریان معرفی شده توسط آن موسسه به طور مستقیم انجام دهند، اجرت دلالی موسسه را بپردازند.
بدیهی است این روش ها در معاملات تجاری کاربرد نداشته و تفسیر قضائی ماده ۳۴۸ قانون تجارت باید ابهام موجود را در این زمینه برطرف کند و دادگاه ها با تفسیر موسع و منطبق بر موازین عدالت ، برای مواردی که دلال به وظایف قانونی خود در پیدا کردن مشتری عمل کرده است لیکن آمر به منظور طفره رفتن از پرداخت حق کمیسیون وی معامله موردنظر را از طریق دیگری با مشتری معرفی شده توسط دلال انجام می دهد، راه حل پیدا کنند.
راه حل دیگر اتخاذ شده در سیستم حقوقی COMMON LAW ، این است که دلال را به نسبت ساعاتی که صرف انجام مذاکره با طرفین کرده است و با توجه به میزان پیشرفت مذاکرات ، مستحق دریافت حق کمیسیون می دانند.
۲. آمر باید مساعدت های لازم و متعارف را با دلال برای تحقق معامله موردنظر به عمل آورد و از اقداماتی که مانع انجام وظیفه دلال است ، خودداری کند.
بدیهی است در مواردی که به موجب قرارداد، دلالی انحصاری انجام معامله ای به یک موسسه دلالی تفویض شده باشد، مراجعه آمر به دلال دیگر جهت انجام معامله ، اقدام غیرمتعارف در رابطه با قرارداد دلالی اولیه ، تلقی خواهد شد. رویه دادگاه های امریکا در این مورد یکسان بوده و مراجعه آمر را به دلال دیگر، علی رغم تنظیم قرارداد انحصاری دلالی با موسسه دلالی ، نقض قرارداد از سوی آمر تلقی می کنند که براساس آن موسسه دلالی نخستین می تواند حق دلالی خود را مطالبه کند.
لیکن دادگاه های ایالتی در مواردی که آمر علی رغم تنظیم قرارداد دلالی انحصاری
با یک موسسه ، شخصاً معامله مزبور را انجام می دهد، از اصول متفاوتی پیروی
کرده اند.
دسته ای از این دادگاه ها، در این زمینه عقیده دارند چنانچه آمر خود نیز معامله موضوع قرارداد دلالی انحصاری را انجام دهد، دلال می تواند اجرت حاصل از انجام معامله را از وی مطالبه کند.
دسته ای دیگر از محاکم با این استدلال که تعهد آمر بر عدم واگذاری معامله
موضوع دلالی به دلال دیگری که با موسسه دلالی نخستین رقابت می کند، مانع از
رقابت شخص آمر با دلال انحصاری نمی گردد، دلال مزبور را مستحق دریافت اجرت نمی دانند.
مسوولیت دلال در مقابل اشخاص ثالث
منطق حقوقی ایجاب می کند، با توجه به توصیف قرارداد دلالی ، آثار و نتایج مترتب بر معامله ای که دلال واسطه انجام آن بوده است ، منحصراً متوجه آمر باشد و همان گونه که وکیل مسوول حسن اجرای تعهدات موکل خود نمی باشد، دلال هم به طریق اولی مسوولیتی در این رابطه نداشته باشد.

نتیجه گیری
مفهوم امانت در قانون تجارت متفاوت از آن چیزی است که در قانون مدنی آمده چراکه ریشه ایندو دو نظام حقوقی مختلف است. امانت درقانون تجارت از حقوق روم و فرانسه نشات گرفته در حالیکه امانت در قانون مدنی منبعث از فقه شیعه است. فقها اعتقاد دارند که تعهد امینمنوط به عدم تعدی و تفریط در حفظ و نگه داری مال است ولی حقوقدانان فرانسوی معتقدند تعهد امین فراتر از این مقوله بوده و برخلاف دیدتسامحی که فقه شیعه به امین دارد، غربیان دیدگاه سختگیرانه ای به امین دارند. امین مکلف است خسارت وارده به مال را جبران کند مگرآنکه ثابت کند تمام مراقبت های لازم را رعایت کرده، امین می بایست اطلاعات را برای آمر خود فاش سازد، امین می بایست از رقابت با آمرخود بپرهیزد، امین مکلف به حفظ محرمانگی است، امین نه تنها باید مصلحت آمر را رعایت کند بلکه باید منافع وی را نیز افزایش دهد تاجایی که در تعارض منافع آمر با منافع خودش منافع آمر را برتری بخشد و تعهدات دیگری که فوق بحث شد.
ارجاع به مقررات وکالت در قانون تجارت بدین مفهوم نیست که قراردادهای دلالی یا حق العمکاری و غیره نوعی وکالت هستند یا به قولی درحکم وکالت اند، بلکه مقنن درصدد بوده تا صرفاً تعهدات امانی به مفهومی که در حقوق روم بوده را بر این عقود نیز بار نماید بنابراین نمیتوان اوصاف عقد را از جمله لزوم و جواز را از آن استنباط نمود.
قراردادهایی که ناشی از اعتماد یک شخص به شخص دیگر می شوند مصادیق فراوانی دارند که نمایندگی یکی از انواع آنها می باشد و وکالتنیز نوعی از نمایندگی است. تعهدات امانی بر تمامی روابط امانی اجرا می شوند و باید این تعهدات را که برخی از آنها در بخش وکالت درقانون مدنی درج گردیده است، در سایر مصادیق آن نیز بکار بست.

Abstract
With the development of social relationships emerge that can meet the new element is trust and it works. It is therefore essential to the integrity of the traditional look there are exceeded. Today borrowed the examples of such deposit, loan, mortgage, etc., but not limited to the abundance of legal relations of the faithful is appropriate, for example in the field of commercial law, business executives, bailiff, brokers, rightFull and comprehensive discussion of civil rights and trade law have trust.

Key words: Amin, iodine, liability, business, civil.

Islamic Azad university
Sari Branch
A masters, Thesis To Get M.A Degree
Subject

Thesis Advisor:
(ph.D)
Consulting Advisor:
(ph.D)
By:

Winter 2016