اجرایی طبق رأی صادره شورا به عمل خواهد آمد. شورای عالی ثبت و هیات نظارت دارای دفتر ثبت آرا می‌باشد که به ترتیب، آرای صادره در ان ثبت می‌شوند. در صورتی که در رأی صادره هیات نظارت و شورای عالی ثبت به علت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه بیّنی رخ دهد و یا در مبانی مستند صدور رأی اشتباهی پیش آمده باشد، در صورت عدم اجرای رأی مبادرت به صدور رأی اصلاحی می‌گردد. مفاد این رأی نیز در دفتر مربوطه در مقابل رأی اولیه قید می‌شود. شورای عالی ثبت می‌تواند رأی وحدت رویه صادر کرده و به کلیه هیات‌های نظارت ابلاغ کند و در روزنامه رسمی و هفته‌نامه دادگستری درج نماید. رأی وحدت رویه برای هیات‌های نظارت لازم الاتباع است.
جلسات هیات نظارت و شورای عالی ثبت با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت لازم‌الاجرا می‌باشد ولی اقلیت باید نظریه خود را قید نماید.
گفتار دوم: اختیارات تفویضی به روسای واحد ثبتی
طبق ماده 10 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نطارت و شورای عالی ثبت مصوب سال 52 مقرر گردیده – برای تسریع امور طبق اختیارات حاصله از ماده 2 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد و مالکیت ثبتی و اسناد مالکیت معارض، هیات نظارت در مورد بندهای 2، 3، 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت فهرستی از اشتباهات موثر و غیر موثر و غیر موثر را تدوین نمده و حداکثر ظرف یک سال به شورای عالی ثبت ارسال دارند که در این مورد هیات نظارت منطقه مرکزی در جلسه مورخ 28/3/1353 اختیاراتی در ارتباط با بندهای مذکور تدوین نموده که این فهرست در تاریخ24/12/1353 مورد تصویب شورای عالی ثبت قرار گرفته و به کلیه واحد‌های ثبتی ابلاغ شده تا روسای ثبت با عنایت به این اختیارات، اتخاذ تصمیم نمایند.
مبحث پانزدهم-نمونه ای از پرونده ها
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مهلت مقرر در تبصره 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، منحصرا” در مقام اعلام تصمیم هیات نظارت از طریق الصاق آن در تابلوی اعلانات تعیین شده است و تسری مهلت مزبور به زمان اعتراض به مهلت بیست روز مقرر، مغایر حکم مقرر در تبصره مذکور است 0بنا براین دستورالعمل مورد اعتراض مستندا” به قسمت دوم ماد25 قانون دیوان عدالت اداری ،ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

شماره ه/76/180 22/4/1378
تاریخ 28/1/1378 شماره دادنامه 13 کلاسه پرونده 76/180
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سیدابوالفضل مرتضوی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال دستورالعمل شماره 4699/1مورخ 16/2/52 وزارت دادگستری

مقدمه : شاکی طی دادخوسات تقدیمی اعلام داشته است ، تبصره 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 18/10/1351مقررمی دارد: در مورد بندهای 1و5و7 رای هیات نظارت برای اطلاع ذینفع به مدت بیست روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق ، و سپس به موقع اجراء گذاشته می شود0 نظر به اینکه طبق تبصره 4ماده مرقوم آراء هیات نظارت در مورد بندهای فوق الذکر قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می باشد و در ماده مزبور و تبصره های آن محدودیت زمانی جهت درخواست تجدیدنظر تعیین نشده و نیز تعیین مهلت به عهده مقامی واگذار نشده است ، لذا مقررات قسمتی از ماده 9دستورالعمل شماره 4699/1 مورخ 16/2/1352 وزارت دادگستری در آن قسمت که مقررمی دارد (( و با تذکر به اینکه تا بیست روز قابل تجدیدنظر است )) دخالت در قانونگذاری بوه و حقوق معترض را محدود و ضایع می کند0 بنا به مراتب تقاضای ابطال قسمت مذکور را می نماید0
مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضائیه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1688/53ق م /د مورخ 26/2/1377 اعلام داشته اند، تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت شامل دو قسمت است الف : بر طبق صدر تبصره 4ماده 25آراء هیات نظارت راجع به بندهای یک و پنج و هفت ماده 25 قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است 0 در ماده 5 آئین نامه اجرائی تاکید شده در موارد فوق هیات نظارت در رای صادره تصریح به قابل تجدیدنظر بودن رای خواهدکرد0 برابر تبصره 5 ماده 25 آراء هیات نظارت در موارد سه گانه فوق به مدت بیست روز در تابلو اعلانات برای اطلاع ذینفع الصاق خواهدشد0 و در ماده 9 آئین نامه اجرائی قید شده تاریخ الصاق با تمام حروف ذیل رای الصاقی درج و با تذکر به اینکه تا بیست روز قابل تجدیدنظر است به امضاء و گواهی مسئول مربوطه می رسد، و به صراحت قسمت اخیر تجدیدنظراست به امضاء و گواهی مسئول مربوطه می رسد، و به صراحت قسمت اخیر تبصره 5 مرقوم در صورت وصول اعتراض اجرای رای هیات نظارت موقوف و موضوع تبصره 5 مرقوم در صورت وصول اعتراض اجرای رای هیات نظارت موقوف و موضوع در شورای علای ثبت مطرح خواهد شد که درصورت تایید رای هیات نظارت از طرف شورای عالی ثبت علمیات اجرائی تعقیب ، والا وفق نریه شورای عالی ثبت عمل می شود0 ب :درقسمت اخیر تبصره 4 ماده 25 که راجع است به آراء متناقض و مخالف قانون که از طریق هیات نظارت جمع آوری و بر طبق شرایط و ضوابط تعیین شده در ماده 10 آئین نامه اجرائی به شورای عالی ثبت اعلان می گردد، که تصمیمات شورای عالی ثبت در این قسمت تابع شرایط اجرائی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری در موارد مشابه خواهد بود0به نحوی که ملاحظه می فرمائید دستورالعمل شماره 4699/161/2/52 مخالفتی با مقررات ماده 25 قانون ثبت و شقوق و تبصره های ذیل آن ندارد ومدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبتاسناد واملاک کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7151/11 مورخ 21/11/77 اعلام داشته اند، مفاد تبصره 5 ماده 25 الاحی قانون ثبت مفهوما” دلالت بر آن دارد که مهلت تجدیدنظربرای ذینفع 20 روز می باشد، و با عنایت به قسمت دوم تبصره 5 ماده 25 اصلاحی قانون مرقوم ، بنابراین بعد از انقضای مدت 20 روزاز تاریخ الصاق رای در تبالو اعلانات چنانچه رای (به عنوان مثال تا سه سال بعد) اجراء نشده باشد و از ناحیه ذینفع اعتراض واصل گردد، موضوع می بایست در شورای عالی ثبت مطرح شود0 بنابه مراتب مورد شکایت با تبصره 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مخالفتی ندارد0
هیات عمومی دویان عدالت اداری ، در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اعتبار معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر اساس مادتین 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و صحت آنها مورد تایید مراجع صلاحیتدار قرار گرفته واینکه تخلفات سردفتر شماره 211 دفتراسناد رسمی تهران ارتباطی به اسناد رسمی مورد استناد شاکیان پرونده های فوق الذکر نداشته است. بنابراین دادنامه شماره 1052 مورخ 2/10/1378 شعبه نوزدهم بدوی دیوان متضمن لزوم رعایت آن مترتب بر معاملات معتبر و اسناد رسمی مربوط به آنها موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان وسایرمراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
شماره ه/80/184 7/11/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای عباس محمدی.
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19و20 دیوان عدالت اداری.
مقدمه : الف – شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/648 موضوع شکایت آقای عباس محمدی به طرفیت اداره ثبت اسناد واملاک به خواسته ابطال رای شماره 2202 مورخ 2/2/1366 هیئت نظارت و الزام اداره ثبت شمیران به امضاء دفتر معاملات بشرح دادنامه شماره 2974 مورخ 9/12/1376 چنین رای صادر نموده است ، تصمیم مورد اعتراض موافق قانون انجام یافته بنابراین موجبی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته از این رو حکم به رد شکایت صادرواعلام می گردد.
ب – شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/265موضوع شکایت هیات نظارت شماره 2202 مورخ 2/2/1366 بشرح دادنامه