در ‌این مقیاس، نشانگر تعهد همسران در ادای وظایف‌شان و ملاک‌ بودن مذهب و پایبندی به آن در زندگی زناشویی است.
3- حل تعارض (پرسش‌های 11، 12، 13، 14 و 4): ‌این مؤلفه به احساسات، اعتقادات و نگرش‌های شخص درباره به وجود آمدن یا حل تعارض مربوط می‌شود. نمره بالا در‌ این مقیاس، نشان‌دهنده وجود توافق و هراس در زندگی زناشویی و ظرفیت حل تعارض از راه‌های معقول می‌باشد.
4- مدیریت مالی (پرسش‌های 16 تا 20):‌ این مؤلفه به نحوه اداره امور مالی زندگی زناشویی و نگرش‌های همسران درباره نوع مدیریت مالی منزل مربوط می‌شود. نمره بالا در ‌این مقیاس، بیانگر مدیریت خوب امور مالی و رضایت همسر از ‌این نوع مدیریت است.
5- روابط جنسی (پرسش‌های 21 تا 25): ‌این مؤلفه نگرش‌ها و نگرانی‌های همسر را درباره روابط جنسی می‌سنجد. نمره بالا در‌این مقیاس، نشانگر نبود وجود مشکل جدی در‌ این باره و احساس رضایت همسران از ‌این رابطه است.
6- فعالیت‌های اوقات فراغت (پرسش‌های 26 تا 29 و 34): ‌این مؤلفه ترجیح‌های زن و شوهر را درباره‌ فعالیت‌های اوقات فراغت و گذران آن در کنار همسر ارزیابی‌ می‌کند. نمره بالا در‌ این مقیاس، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و توافق درباره استفاده از زمان‌های فراغت و احساس رضایت از کنار هم بودن در‌ این اوقات است.
7- مسائل شخصیتی (پرسش‌های 30 تا 33 و 35): ‌این مؤلفه رضایت یا نارضایتی همسران را از ویژگی‌ها، صفات و رفتار‌های همدیگر می‌سنجد. نمره بالا نشان‌دهنده رضایت از ویژگی‌های شخصیتی همسر می‌باشد.
8- فرزندان و فرزند‌پروری (پرسش‌های 36 تا 40):‌ این مؤلفه نگرش والدین را نسبت به فرزندان و رضایت یا نارضایتی آنان را در نوع فرزند‌پروری همسر ارزیابی می‌کند. نمره بالا در‌ این مقیاس، نشانگر نگرش مثبت والدین به فرزند‌آوری و احساس رضایت از فرزند‌پروری همسر است.
9- نقش زن و مرد (پرسش‌های 41 تا 45): ‌این مؤلفه، نحوه ‌ایفای نقش زن و شوهر در زندگی و رضایت آنان را از انجام وظایف توسط طرف مقابل ارزیابی می‌کند. نمره بالا در ‌این مقیاس، بیانگر ‌ایفای مسئولیت زن یا شوهری و احساس رضایت از طرف مقابل در‌ این مورد می‌باشد.
10- صله ارحام (پرسش‌های 46 تا 50): ‌این مؤلفه نگرش و کنش همسران را درباره رفت‌وآمد با اقوام و فامیل می‌سنجد. نمره بالا در‌ این مقیاس، نشان‌دهنده نگرش مثبت به ‌این‌گونه روابط و احساس رضایت از آن است.

3-9-2- اعتبار
از مسائل مهم در آزمون‌سازی، اعتبار است. ‌این واژه مفاهیمی‌ مانند ثبات یا هماهنگی، اعتماد‌پذیری، پیش‌بینی‌پذیری، همگونی، حساسیت، دقت، تکرار‌پذیری و باز پدید‌آوری را دربر‌می‌گیرد. محقق برای برآورد اعتبار پرسش‌نامه رضامندی زناشویی، از ضریب همسانی درونی(آلفای‌کرونباخ) و ضرایب اسپیرمن براون و ضریب دونیمه‌سازی گاتمن اقدام کرده است. نتایج نشان می‌دهد پرسش‌نامه اعتبار نسبتاً بالایی دارد.
3-9-3- روایی
مقصود از روایی پرسش‌نامه آن است که وسیله مزبور واقعاً بتواند ویژگی مورد مطالعه را اندازه بگیرد، نه متغیر دیگری را. نتایج برای به‌دست آوردن روایی آن، از روش همبستگی اسپیرمن (روایی محتوایی) و ضریب همبستگی پیرسون (روایی وابسته به ملاک از نوع همزمان) استفاده شده است. نشان می‌دهد پرسش‌نامه روایی بالایی دارد.
3-9-4- شیوه نمره‌گذاری و تفسیر
برای هر یک از پرسش‌های ‌این پرسش‌نامه، پنج گزینه منظور شده است. سؤالهای 3-5-6-8-10-13-15-19-22-24-25-27-28-30-32-35-43-44-49 به صورت هرگز:4، به ندرت:3، گاهی اوقات:2، اغلب:1، همیشه:صفر، بقیه سؤالات به صورت بلعکس نمره گذاری می شود. حداکثر نمره آزمودنی در ‌این پرسش‌نامه دویست است. نمره بالا‌تر، نشانه رضا‌مندی بیشتر زناشویی است.

فصل چهارم:یافته های تحقیق

هدف این فصل تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده است. داده های به دست آمده از اجرای پژوهش با استفاده از آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه،ضریب همبستگی پیرسون ) و با استفاده از نرم افزار20 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در این پژوهش ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی به عنوان متغیرهای پیش بین و رضایت مندی زناشویی به عنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرارگرفت؛ یک روش آماری که به‌ما این امکان را می‌دهد تا نمره یک فرد در یک متغیر را براساس نمره‌های او در متغیر دیگر یا در چندین متغیر دیگر در صورت همبسته بودن پیش‌بینی کنیم رگرسیون است.هرچقدر میزان همبستگی بیشتر باشد نمرات به‌خط رگرسیون نزدیک‌تر و در نتیجه پیش‌بینی دقیق‌تر است.زمانی که هدف پیش بینی یک متغیر ملاک ازچند متغییر پیش بینی باشد،از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می گردد. روش گام به گام پیچیده ترین مدل رگرسیون چندگانه است. هریک از متغیرها براساس توالی وارد مدل تجزیه و تحلیل شده و سپس مقدار واریانس تبیین شده توسط آن تعیین می شود . اگر اضافه شدن متغیر به مدل کمک کند، باقی می ماند و در این حالت کلیه متغیرها ی باقی مانده در مدل مود آزمون مجدد قرار می گیرند تا مشخص شود که هنوز در تبیین مدل سهیم هستند .در صورتی که نقش معنی داری در تبیین واریانس متغیر وابسته نداشته باشند از مدل حذف می شوند بنابراین در استفاده از این مدل باید اطمینان حاصل کرد که کمترین تعداد متغییر های پیش بین در مدل باقی بماند.

4-1- تحلیل توصیفی داده ها
جدول 4-1 : شاخص های توصیفی گروه برحسب جنسیت
درصد فراوانی فراوانی جنسیت
9/58 178 زن
1/41 124 مرد

همانطور که در جدول فوق نمایان است بیشتر معلمانی که در این پژوهش شرکت داشتند زن بودند(9/58 درصد).

نمودار 4-1 : شاخص های توصیفی گروه برحسب جنسیت

جدول 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات
درصد فراوانی فراوانی تحصیلات
6/6 20 فوق دیپلم
8/72 220 لیسانس
5/20 62 فوق لیسانس و بالاتر

همانطور که در جدول فوق نمایان است بیشتر معلمانی که در این پژوهش شرکت داشتند دارای تحصیلات در حد لیسانس بودند(8/72 درصد).

نمودار 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات

جدول 4-3 : شاخص های توصیفی سن و مدت ازدواج
متغیر میانگین انحراف استاندارد کمترین بیشترین
سن 55/40 73/5 26 54
مدت ازدواج 66/15 29/4 1 23
بر اساس جدول فوق میانگین سن گروه نمونه تحقیق 55/40 با انحراف استاندارد 73/5 و میانگین مدت ازدواج گروه نمونه تحقیق 66/15 با انحراف استاندارد 29/4 می باشد .
4-2-تحلیل استنباطی
بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه 1:
بین مؤلفه های ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد .
H0 : بین مؤلفه های ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان رابطه معنی داری وجود ندارد.
H1 : بین مؤلفه های ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-4 : شاخص های توصیفی و همبستگی های متقابل ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی
متغیر میانگین انحراف استاندارد 1 2 3 4
رضایت مندی زناشویی 1/153 37/16 **47/0 **32/0- **41/0 *10/0-
1. مذهب گرایی 75/58 6/5 – **73/0- **69/0 **16/0-
2.سازمان نیافتگی 02/27 04/6 – **65/0- *13/0
3.ارزنده سازی مذهبی 86/29 21/3 – *12/0-
4.کامجویی 23/21 47/6 –
01/0 p **
همانطورکه درجدول فوق مشاهده می شود مقادیر همبستگی بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان از نظر آماری معنی دار است(01/0p) ؛ به عبارتی دیگر بین متغیرهای پیش بین و ملاک ارتباط معنی داری وجود دارد و از آنجائیکه میزان همبستگی بین متغیرهای پیش بین کمتر از 90/0 بدست آمده است شرطی هم خطی بودن نیز برقرار نیست و متغیرهای پیش بین می توانند به صورت مستقل در پیش بینی و تبیین واریانس متغیر ملاک مشارکت داشته باشند .

نمودار 4-3 – نمودار خطی همبستگی بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان
نمودار فوق بیانگر ارتباط خطی بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان می باشد ؛ شیب خط بیانگر همبستگی معنی دار بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان است .

جدول 4-5 : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای رابطه بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان
مدل متغیر های
پیش بین
همبستگی چند گانه
R همبستگی چند گانه
R2 R2
تعدیل یافته
خطای استاندارد
S.E
F
تغییرات
Sig
1 مذهب گرایی 47/0 23/0 22/0 – 44/14 01/87 01/0
2 مذهب گرایی
ارزنده سازی 49/0 24/0 23/0 01/0 34/14 08/5 03/0
نتایج رگرسیون به روش گام به گام ، جدول( 4-5) نشان می دهد که ابتدا مذهب گرایی به عنوان قویترین متغیر پیش بین وارد مدل شده و توانسته است 22 درصد واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان(متغیر ملاک) را تبیین کند؛در گام دوم ارزنده سازی مذهبی به مدل اضافه شده است و این دو متغیر (مذهب گرایی ، ارزنده سازی مذهبی) توانسته است 23 درصد واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) را تبیین کنند ؛ وارد شدن ارزنده سازی مذهبی به مدل توانسته است 1 درصد به تبیین واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) کمک کند ؛ ابعاد سازمان نیافتگی و کامجویی نقش معنی داری در پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان نداشتند .

نمودار 4-4 :باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی

نمودار فوق بیانگر مقادیری است که در پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی مشارکت نداشته اند ؛ پراکندگی نقاط مشاهده شده بیانگر باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی است ؛ به عبارتی دیگر نشانگر آن مقدار از واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان است که بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی تبیین نشده است .

جدول 4 -6 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گام پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی

گام
منابع تغییرات

مجموع مجذورات SS
درجه آزادی
Df
میانگین مجذورات MS
F سطح معنی داری
1 مذهب گرایی 15/18136 1 15/18136 01/48 01/0
باقی مانده
جمع کل 87/62536
02/80673 300
301 46/208

2 ارزنده سازی 89/19180 2 45/9590 63/46 01/0
باقی مانده
جمع کل 13/61492
02/80673 299
301 66/205

همانطور که درجدول فوق دیده می شود در دو گام مقادیرF بدست آمده معنی دار است (01/0P) ؛بنابراین مدل در دو گام به صورت معنی دار جلورفته و با اطمینان 99/0 نتیجه می گیریم که پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی از نظر آماری معنی دار است و متغیرهای پیش بین (ابعاد جهت گیری مذهبی) قدرت پیش بینی متغیر ملاک (رضایت مندی زناشویی معلمان) را دارند؛ بنابراین مجاز به تحلیل و گزارش نتایج رگرسیون می باشیم. جهت تعیین بهترین پیش بینی کننده رضایت مندی زناشویی از بین متغیرهای پیش بینی کننده ، نتایج رگرسیون با روش گام به گام گزارش شده است.

جدول 4-7 – خلاصه نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی
مدل ضریب غیر استاندارد(b) خطای معیار ضرایب استاندارد B T سطح معنی داری
1 مقدار ثابت 71/71 77/8 18/8 01/0
مذهب گرایی 39/1 15/0 474/0 33/9 01/0
2 مقدار ثابت 41/66 02/9 36/7 01/0
مذهب گرایی 07/1 21/0 365/0 21/5 01/0
ارزنده سازی 81/0 36/0 158/0 25/2 03/0
با توجه به نتایج جدول 4-7 در مدل اول مذهب گرایی با مقدار B استاندارد 474/0 به طور مستقیم بر رضایت مندی زناشویی اثر داشته و متغیر مذهب گرایی 39/1 تغییرات رضایت مندی زناشویی راپیش بینی می کند . به عبارتی دیگر با افزایش یک واحد در مذهب گرایی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 39/1 افزایش می یابد .
(مذهب گرایی) 39/1 + 71/71 = رضایت مندی زناشویی
در مدل دوم مذهب گرایی با مقدار B استاندارد 365/0 و ارزنده سازی با مقدار B استاندارد 158/0 به طور مستقیم بر رضایت مندی زناشویی اثر داشته و متغیر مذهب گرایی 07/1 و ارزنده سازی 81/0 تغییرات رضایت مندی زناشویی راپیش بینی می کند . به عبارتی دیگر با افزایش یک واحد مذهب گرایی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 07/1 و با افزایش یک واحد ارزنده سازی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 81/0 افزایش می یابد .
(ارزنده سازی) 81/0+ (مذهب گرایی)07/1 + 41/66 = رضایت مندی زناشویی

فرضیه 2:
بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد .
H0 : بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان رابطه معنی داری وجود ندارد .
H1 : بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد .

جدول 4-8 : شاخص های توصیفی و همبستگی های مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی
متغیر میانگین انحراف استاندارد همبستگی
1. حل مساله 1/153 37/16 46/0
2. شادمانی 67/22 23/3 50/0
3. استقلال 2/24 05/3 43/0
4. تحمل استرس 76/22 17/3 07/0
5. خودشکوفایی 38/23 03/13 38/0
6. خود آگاهی هیجانی 79/22 16/3 40/0
7. واقع