های بعدی جلوگیری نمایند.
ب ) پیشنهادهای پژوهشی
1- با توجه به اجرای مدل پیشنهادی پژوهش حاضر، در پژوهش های آتی ضروری به نظر می رسد تا اعتبار یافته های آن بار دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد.
2- با توجه به اهمیّت موضوع بهزیستی ذهنی و تأثیر آن بر بسیاری از حوزه های زندگی افراد، توصیه می گردد در پژوهش های آتی، سایر متغیرهای پیش بینی کننده بهزیستی ذهنی، مورد مطالعه قرار گیرند.
3- با توجه به یافته های پژوهش حاضر، توصیه می گردد که در پژوهش های آتی، پژوهش با حجم بزرگتر و در جوامع و فرهنگهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
4- پژوهش حاضر نشان داد که شخصیت نقش تعیین کننده ای در بهزیستی ذهنی دارد و طرحواره های ناسازگار اولیه می تواند رابطه آن دو را میانجیگری کند. لذا، توصیه می گردد در پژوهش های آتی نقش سایر متغیرهای روانشناختی اکتسابی مثل سبک والدینی، مهارت های زندگی، انگیزه و … در رابطه بین شخصیت و بهزیستی ذهنی مورد بررسی قرار گیرد. این مطلب از آن جهت حائز اهمیّت است که شناخت هر چه بیشتر مکانیسم هایی که می تواند رابطه بین شخصیت و بهزیستی ذهنی را روشن سازد این امیدواری ایجاد خواهد شد که می توان بهزیستی ذهنی را با دستکاری متغیرهای روانشناختی اکتسابی ارتقاء بخشید.


منابع فارسی
– آقایی، حامد ( 1384). بررسی وجوه آسیب شناسی شخصیت بر اساس عامل ها و مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران
– برک، لورا (1391). روانشناسی رشد، ترجمه؛ یحیی سیدمحمدی(جلد اول)، تهران،ارسباران
– بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آباد، تورج (1390). رابطه امیدواری و تاب آوری با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان، مجله اندیشه و رفتار، شماره 22،دوره 6 ، ص 50-41
– بیرامی، منصور؛ اسمعلی کورانه، احمد (1391). بررسی رابطه بین ریشه های تحولی(شیوه های فرزندپروری) و طرحواره های ناسازگار اولیه در حوزه بریدگی- طرد، خودگردانی و عملکرد مختل در مدل طرحواره یانگ، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، سال هفتم، شماره28، ص 88-71
– تقی لو، صادق ؛ صالحی، مهدیه ؛ شکری، امید (1390). مدل یابی معادلات ساختاری در در تبیین رابطه بین صفات شخصیت، حل مسئله اجتماعی و بهزیستی ذهنی، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، شماره 1و2 ، دوره 4،ص 76-63
– تقی لو، صادق ؛ زارع بهرام آبادی، مهدی؛ آرین، عاصفه (1389).مقایسه صفات شخصیت بین زنان مدیر کارآفرین و زنان عادی شهرستان اصفهان، فصلنامه زن و بهداشت، شماره 3، ص 54-41
– تقی لو، صادق (1388). رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در بررسی رابطه بین صفات شخصیت، الگوی مقابله حل مسئله اجتماعی‏ و بهزیستی ذهنی در دانشجویان دختر و پسر، پایان نامه دکتری، چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی.
– تقربی، زهرا؛ شریفی، خدیجه؛ سلوکی، زهرا (1391). بهزیستی ذهنی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان، مجلا علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، شماره1،دوره20، ص 62-54
– جان بزرگی، مسعود؛ نوری، ناهید؛ راجزی اصفهانی، سپیده (1387). بررسی رابطه سبک والدینی با رفتار اجتماعی به ویژه مبتنی بر احترام به قانون در کودکان، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال سیزدهم، شماره6، پی در پی66، ص 527-519
– خدایی، علی؛ شکری، امید (1388). مدل یابی روابط ساختاری بین صفات شخصیت ، سبک های مقابله با تنیدگی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر و پسر، فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره 16، ص 157-120
– داتیلیو، فرانک.ام (1393). رفتاردرمانی شناختی زوج ها و خانواده ها، ترجمه؛ فرهاد اصغری و همکاران، تهران، آوای نور
– دستجردی، رضا؛ فرزاد، ولی اله؛ کدیور، پروین (1390). نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی بهزیستی روانشناختی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، شماره 18(2) ، ص 133-126
– زینالی، علی (1392). تأثیر شیوه های تربیتی والدین بر نوع دلبستگی فرزندان، فصلنامه خانواده پژوهی. سال نهم، شماره 33، ص 81-63
– سروقد، سیروس؛ رضایی، آذرمیدخت؛ فدایی دولت، ایوب (1390). رابطه ویژگی های شخصیتی با راهبردهای مقابله ای و بهزیستی ذهنی معلمان. مجله یافته های نور در روانشناسی،ص 38-23
– سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1391). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگه
– سیف، علی اکبر (1382). روش تهیه پژوهش نامه، تهران، دوران
– شاملو، سعید (1375). آسیب شناسی روانی، تهران، رشد
– شعبانی، سمیه (1391). بررسی خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و خوش بینی در پیش بینی کنندگی بهزیستی ذهنی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
– شکری، امید و همکاران (1386). ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا، تازه های علوم شناختی، سال دهم، شماره3، ص 33-22
– شریفی، علی اکبر (1389). بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با طرحواره های ناسازگار اولیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
– شهامت، فاطمه؛ ثابتی، علیرضا؛ رضوانی، سمانه (1389). بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه، مطالعات تربیتی و روانشناسی، 11(2)، ص 254-239
– شولتز، دوان ؛ شولتز، سیدنی الن (1387). نظریه های شخصیت، ترجمه؛ یحیی سیدمحمدی، تهران، ویرایش
– صفاری، محسن و همکاران (1393). شادکامی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره 7، شماره 13، ص 29-22
– عبداله پور، محمدآزاد؛ شکری، امید؛ تقی لو، صادق؛ طولابی، سعید؛ فولادوند، خدیجه (1391). تغییرناپذیری جنسی روابط بین روان رنجورخویی، برون گرایی، سبک های مقابله، تنشگرهای تحصیلی و واکنش به آن با بهزیستی ذهنی، فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال ششم، شماره3(23)، ص 118-103
– فراهانی، محمدتقی؛ محمدخانی، شهرام؛ جوکار، فرهاد (1388). رابطه بین رضایت از زندگی با کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی در معلمان شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره 3، شماره 1، ص 14-5
– فیست، جس؛ فیست، گریگوری جی (1391). نظریه های شخصیت، ترجمه؛ یحیی سیدمحمدی، تهران، روان
– قاسمی، نظام الدین؛ کجباف، محمدباقر؛ ربیعی، مهدی (1390). اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و سلامت روان، مجله روانشناسی بالینی، سال سوم، شماره 2، پیاپی 10، ص 35-23
– کریمی، یوسف (1382). روانشناسی شخصیت، تهران، دانشگاه پیام نور
– گروسی فرشی، میرتقی؛ مانی، آرش؛ بخشی پور، عباس (1385). بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز، فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال اول، شماره1، ص 158-143
– گنجه، مهدیه (1388). نقش میانجی گر انگیزه در رابطه صفات شخصیت و عملکرد شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی
– گودرزی، احمد (1391). ارزیابی های شناختی، خوش بینی، راهبردهای مقابله ای و بهزیستی ذهنی: تحلیل معادلات ساختاری الگوی تبادلی تنیدگی – مقابله، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی
– لیهی، رابرت ل (1392). فنون شناخت درمانی، ترجمه لادن فتی و همکاران ، تهران، دانژه
– مغانلو، مهناز؛ آگیلار-وفایی، مریم (1388). رابطه عوامل و وجوه الگوی پنج عاملی شخصیت با شادکامی و سلامت روانی و جسمانی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال پانزدهم، شماره3، ص 299-290
– منتظری، محمدصادق؛ یداللهی باستانی، سوگل؛ حسینی،عاطفه (1391). رابطه پنج عامل شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه، نخستین همایش ملّی شخصیت و زندگی نوین، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی
– میرزایی، فروغ؛ حاتمی،حمیدرضا (1389). رابطه ویژگی های شخصیتی و شادکامی در دانشجویان، مجله اندیشه و رفتار، دوره 5، شماره17، ص 56-47
– هاجین، ریچاردپی؛ ویتبورن کراس، سوزان (1384). آسیب شناسی روانی، دیدگاههای بالینی درباره اختلال های روانی، ترجمه؛ یحیی سیدمحمدی(جلد دوم)، تهران، نشر روان
– هاشمی نصرت آباد، تورج؛ باباپورخیرالدین، جلیل؛ بهادری خسروشاهی، جعفر (1391). نقش سرمایه های روانشناختی در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه های اجتماعی، مجله پژوهش های روانشناسی اجتماعی، دوره1، شماره4، ص 144-123
– هومن، حیدرعلی (1391). شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران، سمت
– یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت؛ ویشار، مارجوری (1391). طرحواره درمانی، ترجمه؛ حمیدپور و اندوز(جلد اول)، تهران، ارجمند
– یوسف نژاد شیروانی، مائده؛ پیوسته گر، زهرا (1390). رابطه رضایت از زندگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال دوازدهم، شماره2، پیاپی(44)، ص 65-55


منابع انگلیسی
-Anmuth , L.M,. (2011). Early maladaptive schemas and negative life events in the predicthion of depression and anxiety. For the degree of Master of Arts in Clinical Mental Health Counseling , Rowan University
– Bahrami ehsan, H. , Bahramizadeh, H. (2011). Early maladaptive schemas and agreeableness hn personality five factor model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 541-551
– Burns. R.A. , Anstey. K. J. , Windsor.T.D. (2011). Subjective well-being mediates the effects of resilience and mastery on depression and anxiety in a large community sample of young and middle-aged adults. Australian and New Zeaand Journal Of Psychology , 45, 240-248
– Cole, K. (2002). Well-being psychological capital and unemployment. Journal Of Health Psychology, 33(3), 122-139
– Dindelegan, C. (2014). The involvement of cognitive schemas in the manifestation of anxiety according to sex. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 127, 326-330
– Diener, E.(2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55, 34-43
– Durayappah, A. (2011). The 3p model: A general theory of subjective well-being. Happiness Stud, 12, 681-716
– Egan, V., Chan, S., Shorter, G.W. (2014). The dark triad, happiness sub jective well-being. Personality and Individual Differences, 67, 17-22
– Eid, M. , Larsen, R.J. (2008). The science of subjective well-being. New York, London, Gulford press
– Eurelings-Bontekoe, E.H.M., Luyten,P. , Ijssennagger.m. , Vreeswijk.M. , Koelen. J. (2010). Relationship between personality organization and young’s cognitive model of personality pathology. Personality and Individual Differences, 49, 198-203
– Garcia, D., Erlandsson, A. (2011). The relationship between personality and subjective well-being: Different association patterns when measuring the affective component in frequency and intensity. Journal Happiness Stud, 12, 1023- 1034
– Halvorsen, M., Wang, C.E., Richter, J., Myrland, I., Pedersen, S.K., Eisemann, M, & Waterloo, K. (2009). Early maladaptive schemas, temperament and character traits in clinically depressed and previously depressed subjects. Clin. Psychol. Psychother, 16, 394-407
– Haslam, N. (2007). Introduction to personality and intelligence. London, SAGE Publication
– Hoffart, A., Sexton, H., Hedley, L.M., Hovland, O.J., Holte, A. (2006). The structure of maladaptive schemas: A confirmatory factor analysis and a psychometric evaluation of factor-derived scales. Cognitive Therapy and Research, Vol. 29, No. 6, 627–644
– Kachadourian, L.K., Fincham, F. & Davila, J. (2004). The tendency to forgive in dating and married couples :The role of attachment and relationship satisfaction. Personal Relationships, 11(3), 373-393.
– Keyes, C.L.M., Shmotkin, D., Ryff, C.D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encoundter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 1007-1022
– Kormi Nouri, R., Mocrie, A., Mohammadifar, M., Yazdani, E. (2002). The study of happiness & well-being and the role of different factors for them among students of Tehran university. J. Psychol Educ, 32(1), 3-41

– Korotkove, D., & Hannah, T. E. (2004). The fivefactor model of personality: strengths and limitations in predicting health status, sick-role and illness behaviour. Personality and Individual Differences, 36, 187-199.
– Lamers, S.M.A., Westerhof, G.J., Kovacs, V., Bohlmeijer, E.T. (2012). Differential relationships in the association of the big five personality traits with positive mental health and psycho pathology. Journal of Research in Personality, 46, 517-524
– Malkoc, S. (2011). Big five personality traits and