، پیشین، ص 509

[33] االکبیسی، احمد، پیشین، ص 84.

[34] حر عاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ص 506.

[35] الموسوعه الفقهیه، پیشین، ص 293.

[36] همان.

[37] حر عاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ص 506.

[38] نجفی، محمد حسن، پیشین، ص 504

[39] عبدالقادر، عوده، پیشین، ص 514.

[40] الکبیسی، احمد، پیشین، ص 73.

[41] میر محمد صادقی،  حسین، نگاهی به تغییرات ایجاد شده در جرایم مالی به موجب قانون تعزیرات مصوب سا ل1375، مجله کانون وکلا، ش 11 س 1376، ص 310.

[42] حبیب زاده، محمد جعفر ،حقوق جزای اختصاصی، انتشارات بهمن، 1374، صص 27ـ 20».

[43] . میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص 186 محمد جعفر حبیب زاده، حقوق جزای اختصاصی،ص 15، چاپ دوم، قم، سمت، 1374، هوشنگ شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی، ص 34 چاپ اول، تهران، ویستار، 1375، ص 34 علی آزمایش، پیشین ، ص 6. 46 . همان.

[44] پاد، ابراهیم ،حقوق کیفری اختصاصی، ص 3، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران،1348

[45] . شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص 34.

[46] هاشمی طباٰ؛محمد حسین؛‌1380؛انواع سرقت؛نور؛تهران؛ص44

[47] دهخدا، علی اکبر ،لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1372

[48] میرمحمد صادقی، حسین ،پیشین، ص 187.

[49] دهخدا، علی اکبر، پیشین ص188

[50] قربانی، علی اصغر ،جرم شناسی و جرم یابی سرقت، ص 46، چاپ اول، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی، 1371

[51] علی محمد، جعفر، قانون العقوبات، ص 224، چاپ اول، بیروت، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر والتوزیع، 1415، ه.ق.

[52] احمد امین بک، شرح قانون العقوبات الاهلی، ج 3، ص 858، چاپ سوم، بیروت،الدار العربیه للموسوعات، 1982.

[53] همان

[54] الاردبیلی، احمد مقدس، مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 13،ص 212

[55] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 4، ص 596

[56] وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج 6، ص 94

[57] . الزبیدی، مرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر، 1414، ه. ق.ص69

[58]. حلی، ابن ادریس ،تاب السرائر، ج 3، ص 512، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامی،1411 ه.ق

[59]شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 2، ص 257.

[60] الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 504، ح 6، بیروت، داراحیاء التراث العربی

[61] . نجفی، محمد حسن ،جواهر الکلام، ج 4، ص 597

[62] همان، پیشین، ج 4، ص 596

[63] الفیومی، احمد بن محمد المصباح المنیر

[64] ابن ادریس الحلی، السرائر، ج 3، ص 512. 26 . المنجد

[65] . المقدس الاردبیلی ،احمد ، پیشین ، ج 13، ص 212.

[66] همان،ص213

[67] وهبه الزحیلی، پیشین، ج 6، ص 94

[68] گلپایگانی، محمد رضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج 3، ص 309،چاپ اول، قم، دار القرآن الکریم، 1417، ه.ق

[69] هاشمی طباٰ؛محمد حسین؛‌1380؛انواع سرقت؛نور؛تهران؛ص49

[70] . الاردبیلی ،احمد المقدس ، پیشین، ج 13، ص 240

[71] قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین         wikipedia.org

[72] طباطبایی، سید علی ،ریاض المسائل، ج 2، ص 498، قم، آل البیت، 1404، ه.ق،ص125

[73] قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین         wikipedia.org

[74] شامبیاتی، هوشنگ ،حقوق کیفری اختصاصی، تهران: ویستار، دوم ۱۳۷۴، ص 87

[75] روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۷۰، سال چهل و هفتم، شماره ۱۳۶۴

[76] شامبیاتی، هوشنگ ،حقوق کیفری اختصاصی، تهران: ویستار، دوم ۱۳۷۴، ص ۵۸

[77] قابل دسترسی دز اینترنت به صورت آنلاین       Mohseniniablogfa.com

[78] قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین               www.moradpourblogfa.com

[79] قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین               www.moradpourblogfa.com

[80] . حائری شاه باغ، علی؛ انواع سرقت و اسباب مشدده آن . 1315 – شماره 6 . ص 42.

[81] .  همان.

[82] . حائری شاه باغ، علی؛ انواع سرقت و اسباب مشدده آن . 1315 – شماره 6 . ص 42.

[83] . حائری شاه باغ، علی؛ انواع سرقت و اسباب مشدده آن . 1315 – شماره 6 . ص 42.

[84] . حامد، بیتا. پشنگی، سپیده. بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر کرمانشاه. فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم / سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز1389. ص 27-69.

[85] . حامد، بیتا. پشنگی، سپیده. بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر کرمانشاه. فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم / سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز1389. ص 27-69.

[86] . حامد، بیتا. پشنگی، سپیده. بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر کرمانشاه. فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم / سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز1389. ص 27-69.

[87] . حامد، بیتا. پشنگی، سپیده. بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر کرمانشاه. فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم / سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز1389. ص 27-69.

[88] . حامد، بیتا. پشنگی، سپیده. بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر کرمانشاه. فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم / سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز1389. ص 27-69.

[89] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص14

 

[90] همان،ص15

[91] همان،ص18

[92] مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال ششم شماره 17 و 18 ،پاییز و زمستان 1385

 

[93] مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال ششم شماره 17 و 18 ،پاییز و زمستان 1385

 

[94] یزدانیان، محمد رضا، سرقت مستوجب حد، مجله دادرسی، شماره 19

[95] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1390،ص94

 

[96] همان،ص95

[97] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص26

 

[98] همان،ص27

[99] انفال (8) آیه 41.

[100] – بازگیر، یدالّله، سرقت، جعل و خیانت در امانت در آراى دیوان عالى کشور، نشر حقوقدان، 1376.

[101] – بلاغى، صدرالدین، عدالت و قضا در اسلام‏، امیر کبیر، چ 4، تهران، 1360.

[102] – بوسار، آندرو، بزهکارى بین المللى‏، ترجمه نگار رخشانى، گنج دانش، تهران، 1375.

[103] – پاد ابراهیم، حقوق کیفرى اختصاصى‏، دانشگاه تهران، 1348.

[104] – پاشا صالح، على، مباحثى از تاریخ حقوق، دانشگاه تهران.

[105] – جمعى از دانشمندان، تفسیر نمونه‏، ج 25 و 26، دار الکتب الاسلامیه، تهران.

[106] – حجازى، قدسیه، بررسى جرایم زن در ایران‏، شرکت انتشار، تهران، 1341.

[107] – دلاورى، محمد رضا، اندیشه قضایى‏، چ 1، قم، 1377.

[108] – دهقان، حمید، پژوهشى نو پیرامون انقلاب اسلامى‏، مدین، چ‏2، قم، 1377.

[109] – – و همکاران ، حقوق جزاى عمومى اسلام‏، سمت، تهران.

[110] – زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامى (تعزیرات)، نشر فیض، 1377.

[111] – السباعى، مصطفى، جامعه توحیدى اسلام و عدالت اجتماعى‏، ترجمه محمد على حیدرى، انتشارات حکمت، 1375.

[112] – سعدى، مشرف الدین، کلیات سعدى‏، مقدمه و تحقیق عباس اقبال آشتیانى و محمد على فروغى، جاویدان، تهران، 1371.

[113] – شامبیاتى، هوشنگ، حقوق جزاى اختصاصى‏، چ 1، ج 2، ویستار، تهران، 1375.

[114] – کشاورز، بهمن، مجموعه محشاى قانون تعزیرات.

[115] – – ، حقوق جزاى عمومى‏، ج 2، ماجد، 1373، چ دوم.

[116] – مازیار افشار، مجید، سرقت تعزیرى در قانون تعزیرات‏، 1375، پایان‏نامه کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم شناسى.

[117] همان

[118] – مازیار افشار، مجید، سرقت تعزیرى در قانون تعزیرات‏، 1375، پایان‏نامه کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم شناسى.

[119]