ع گرایی 93/22 19/3 37/0
8. روابط بین فردی 64/22 21/3 32/0
9. خوش بینی 99/22 35/3 36/0
10. احترام به خود 83/22 27/3 36/0
11. کنترل تکانه 37/22 36/3 33/0
12. انعطاف پذیری 63/22 39/3 34/0
13. مسئولیت پذیری اجتماعی 33/26 98/2 27/0
14. همدلی 07/24 38/3 31/0
15. خود ابزاری 12/23 3/3 38/0
01/0 p **
همانطورکه درجدول فوق مشاهده می شود مقادیر همبستگی بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان از نظر آماری معنی دار است(01/0p) ؛ به عبارتی دیگر بین متغیرهای پیش بین و ملاک ارتباط معنی داری وجود دارد و از آنجائیکه میزان همبستگی بین متغیرهای پیش بین کمتر از 90/0 بدست آمده است شرطی هم خطی بودن نیز برقرار نیست و متغیرهای پیش بین می توانند به صورت مستقل در پیش بینی و تبیین واریانس متغیر ملاک مشارکت داشته باشند .

نمودار 4-5 – نمودار خطی همبستگی بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان
نمودار فوق بیانگر ارتباط خطی بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان می باشد؛ شیب خط بیانگر همبستگی معنی دار بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان است .

جدول 4-9 : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان
مدل متغیر های
پیش بین
همبستگی چند گانه
R همبستگی چند گانه
R2 R2
تعدیل یافته
خطای استاندارد
S.E
F
تغییرات
Sig
1 شادمانی 50/0 25/0 25/0 – 19/14 59/100 01/0
2 شادمانی
حل مساله 52/0 27/0 26/0 01/0 08/14 94/5 02/0
2 شادمانی
حل مساله
همدلی 53/0 28/0 27/0 01/0 97/13 54/5 02/0

نتایج رگرسیون به روش گام به گام ، جدول( 4-9) نشان می دهد که ابتدا شادمانی به عنوان قویترین متغیر پیش بین وارد مدل شده و توانسته است 25 درصد واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان(متغیر ملاک) را تبیین کند؛در گام دوم حل مساله به مدل اضافه شده است و این دو متغیر (شادمانی ، ارزنده سازی مذهبی) توانسته است 26 درصد واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) را تبیین کنند ؛ وارد شدن حل مساله به مدل توانسته است 1 درصد به تبیین واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) کمک کند ؛در گام سوم همدلی به مدل اضافه شده است و این سه متغیر (شادمانی ، حل مساله ، همدلی) توانسته است 26 درصد واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) را تبیین کنند ؛ وارد شدن همدلی به مدل توانسته است 1 درصد به تبیین واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) کمک کند . دیگر مولفه های هوش هیجانی نقش معنی داری در پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان نداشتند.

نمودار 4-6 :باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی
نمودار فوق بیانگر مقادیری است که در پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی مشارکت نداشته اند ؛ پراکندگی نقاط مشاهده شده بیانگر باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی است ؛ به عبارتی دیگر نشانگر آن مقدار از واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان است که بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی تبیین نشده است .

جدول 4 -10 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گام پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی
گام منابع تغییرات
مجموع مجذورات SS درجه آزادی
Df میانگین مجذورات MS
F سطح معنی داری
1 شادمانی 52/20257 1 52/20257 59/100 01/0
باقی مانده
جمع کل 5/60415
02/80673 300
301 39/201

2 حل مساله 72/21433 2 86/10716 09/54 01/0
باقی مانده
جمع کل 3/59239
02/80673 299
301 13/198
3 همدلی 89/22514 1 89/22514 46/38 01/0
باقی مانده
جمع کل 13/58158
02/80673 300
301 96/7504

همانطور که درجدول فوق دیده می شود در سه گام مقادیرF بدست آمده معنی دار است (01/0P) ؛بنابراین مدل در سه گام به صورت معنی دار جلورفته و با اطمینان 99/0 نتیجه می گیریم که پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی از نظر آماری معنی دار است و متغیرهای پیش بین (مؤلفه های هوش هیجانی) قدرت پیش بینی متغیر ملاک (رضایت مندی زناشویی معلمان) را دارند؛ بنابراین مجاز به تحلیل و گزارش نتایج رگرسیون می باشیم. جهت تعیین بهترین پیش بینی کننده رضایت مندی زناشویی از بین متغیرهای پیش بینی کننده ، نتایج رگرسیون با روش گام به گام گزارش شده است.

جدول 4-11 – خلاصه نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی
مدل ضریب غیر استاندارد(b) خطای معیار ضرایب استاندارد B T سطح معنی داری
1 مقدار ثابت 03/88 54/6 46/13 01/0
شادمانی 26/2 27/0 501/0 03/10 01/0
2 مقدار ثابت 84/84 62/6 82/12 01/0
شادمانی 95/1 40/0 364/0 84/4 01/0
حل مساله 93/0 38/0 183/0 44/2 02/0
3 مقدار ثابت 52/88 75/6 11/13 01/0
شادمانی 14/2 41/0 400/0 25/5 01/0
حل مساله 5/1 45/0 296/0 34/3 01/0
همدلی 89/0 38/0 183/0 35/2 02/0

با توجه به نتایج جدول 4-11 در مدل اول شادمانی با مقدار B استاندارد 501/0 به طور مستقیم بر رضایت مندی زناشویی اثر داشته و متغیر شادمانی 69/2 تغییرات رضایت مندی زناشویی راپیش بینی می کند . به عبارتی دیگر با افزایش یک واحد در شادمانی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 69/2 افزایش می یابد .
(شادمانی) 69/2 + 03/88 = رضایت مندی زناشویی
در مدل دوم شادمانی با مقدار B استاندارد 364/0 و حل مساله با مقدار B استاندارد 183/0 به طور مستقیم بر رضایت مندی زناشویی اثر داشته و متغیر شادمانی 95/1 و حل مساله 93/0 تغییرات رضایت مندی زناشویی راپیش بینی می کند . به عبارتی دیگر با افزایش یک واحد شادمانی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 95/1 و با افزایش یک واحد حل مساله ، رضایت مندی زناشویی به میزان 93/0 افزایش می یابد .
(حل مساله) 93/0+ (شادمانی)95/1 + 84/84 = رضایت مندی زناشویی
در مدل سوم شادمانی با مقدار B استاندارد 400/0 ، حل مساله با مقدار B استاندارد 296/0 و همدلی با مقدار B استاندارد 183/0 به طور مستقیم بر رضایت مندی زناشویی اثر داشته و متغیر شادمانی 14/2 ، حل مساله 5/1 و همدلی 89/0 تغییرات رضایت مندی زناشویی راپیش بینی می کند . به عبارتی دیگر با افزایش یک واحد شادمانی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 14/2 ، با افزایش یک واحد حل مساله ، رضایت مندی زناشویی به میزان 5/1 و با افزایش یک واحد همدلی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 89/0 افزایش می یابد .(همدلی) 89/0+ (حل مساله) 5/1+ (شادمانی)14/1 + 52/88 = رضایت مندی زناشویی
فرضیه 3 : بین هوش هیجانی با جهت گیری مذهبی معلمان رابطه وجود دارد.
جدول4-12: همبستگی بین مؤلفه های هوش هیجانی با جهت گیری مذهبی معلمان

متغیر R Sig
مؤلفه های هوش هیجانی
جهت گیری مذهبی 14/0 01/0

همانطور که در جدول(4-12) مشاهده شد بین مؤلفه های هوش هیجانی با ابعاد جهت گیری مذهبی معلمان ، همبستگی مثبت به میزان (14/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است( 01/0P). بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که با افزایش مؤلفه های هوش هیجانی ، جهت گیری مذهبی معلمان افزایش می یابد.

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

در این فصل با توجه به نتایج تحقیق ابتدا به بحث و نتیجه گیری پرداخته و در ادامه پیشنهادات و محدودیت های برخاسته از نتایج ذکر می شود.
5-1- بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایت مندی زناشویی در فرهنگیان ناحیه دو رشت بوده و سؤالات تحقیق شامل موارد زیر است:
1- آیا بین مؤلفه های ابعاد جهت گیری مذهبی با رضایت مندی زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد؟
2- آیا بین مؤلفه های هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد؟
3- آیا بین ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی رابطه معنی دار وجود دارد؟
رضایت مندی از زندگی زناشویی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت در زندگی است،که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد؛ با توجه به افزایش طلاق و نارضایتی زوجین از زندگی مشترک و تأثیرات سوء آن بر خانواده و اجتماع،ضرورت توجه به عوامل رضایت مندی زندگی زناشویی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.
خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود. دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است. در چنین نظامی افراد با علایق و دل بستگی های عاطفی نیرومند دیرپا و متقابل به یکدیگر پیوسته اند. این دل بستگی ها اگر چه شاید شدت و حدّت شان در طیّ زمان کاسته شود. اما در سراسر زندگی خانوادگی پاینده خواهند بود(بارون،2006).
بسیاری از نابهنجاری های روانی و رفتاری انسانها در خانواده ریشه دارد و در عین حال بسیاری از پیشرفت های بشر نیز از خانواده نشأت می گیرد.خانواده می تواند کانون التیام همه ی زخم های اعضایش باشد و در مقابل می تواند کانون ایجاد زخم های عمیق در آنها باشد(ویلسون،2005).
کارشناسان امور خانواده عوامل مختلفی را برای پر بار سازی رابطه زناشویی و رضایت از زندگی زناشویی مطرح می کنند. برای مثال، رایان (1981)وشلینگر (1982)مؤلفه هایی چون رضایت از میزان عشق و علاقه، دوستی ها، ارضای جنسی، زمان صرف شده در خانه با بچه ها، کمک به همسر در خانه، رفتار دوستان و بستگان، احترام متقابل، اعتماد، عشق، توجه، وفاداری و ارتباط متقابل را به عنوان عوامل مهم رضامندی نام می برند. یانگ (1991)و نلس (1991)نیز مؤلفه هایی همچون،اهداف زندگی و نگرش های اخلاقی زن و شوهر، ارتباط با خویشان سببی و دوستان، قدردانی و حمایت از همسر را از جمله عوامل رضامندی زناشویی تلقی می کنند؛ همچنین موریس و کارتر(2000)عواملی چون ویژگی های شخصیتی، بازخوردها، انتظارات، رابطه جنسی و الگوهای ارتباطی را از جمله عوامل موءثر در رضامندی زناشویی می دانند (ستیر،1983). هاوکینز و وینچ (1374) بیان می‌کنند که رضایت زناشویی، یعنی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه‌شده توسط زن یا شوهر، موقعی که همه جنبه‌های ازدواجشان را در نظر می‌گیرند. رضایت زناشویی از انطباق بین وضعیتی که مورد انتظار است و وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی حاصل می‌شود، در واقع، نگرش مثبت و لذت‌بخشی است که زن و شوهر از جنبه‌های مختلف روابط زناشویی خود دارند(پور غفاری،)1389).
بنر و هیل (1990) رضا‌مندی زناشویی را پیامد توافق زناشویی دانسته‌اند که رابطه مناسب بین زن و شوهر را توصیف می‌کند. آنها می‌نویسند: «هنگامی که زن و شوهر به میزان قابل‌توجهی از برآورده شدن نیازها و انتظاراتشان در رابطه‌ زناشویی رضایت داشته باشند، رضا‌مندی زناشویی را گزارش خواهند کرد» (جدیری،1388). همچنین آلوجا، باریو و گارسیا (2007) می‌نویسند: «رضا‌مندی زناشویی عبارت است از برونداد ناشی از مجموعه‌ای از عوامل مانند حل تعارض موفقیت‌آمیز، یا موفقیت در فعالیت‌های مرتبط با شادکامی در فرایند ازدواج» (همان).
اولسون و السون (1997) و فاورز و السون (1993) با جمع‌بندی و تحلیل تمامی ابعاد مطرح‌شده به ابعاد «مسائل شخصیتی»، «ارتباط دوتایی»، «حل تعارض»، «مدیریت مالی»، «فعالیت اوقات فراغت»،‌ «رابطه جنسی»، «فرزندپروری»، «ارتباط با اقوام و دوستان» و «جهت‌گیری مذهبی» است (احمدی،1384).تحقیقات داخل کشور نشان می دهد، عوامل اقتصادی، مذهبی، آداب و سنن اجتماعی، ارضای عاطفی، ارضای جنسی و تفاهم فکری می‌تواند رضا‌مندی زناشویی را به ارمغان آورد. همچنان‌که اُدل توافق در ارزش‌ها را با رضایت‌مندی زناشویی مرتبط می‌داند(ادل،1998).
یکی از روش هایی که می تواند نقش مهمی در رضایت زناشویی ایفا کند استفاده از قابلیت ها،ظرفیت ها و منابع هیجانی و عاطفی موجود در زوجین و کنترل،هدایت،مدیریت و جهت دهی این قابلیت ها در راستای رضایت زناشویی است.براساس یافته های پژوهش های انجام شده در مورد تعاملات زناشویی،فرض برآن است که اگر زوج ها از هیجان های همسران شان آگاه شوند و بتوانند هیجان هایشان را آشکارا به یکدیگر اطلاع دهند و ابراز کنند زندگی بهتری خواهند داشت.برای این کار لازم است از علل،جوانب وپیامدهای هیجان هایشان بر زندگی زناشویی آگاه شوند. کسی که ازدواج می کند، انتظار دارد زندگی او با خوشبختی و رضایت همراه شده و از هر لحظه زندگی خود لذت ببرد. امروزه در زندگی های مشترک نه یک زن تابع مطلق چارچوب تمایلات مرد خود می باشد، و نه یک مرد در مفهوم قبلی خود می گنجد.تمام این عوارض و تبعات ناشی از زندگی ابزاری امروزی،شرایطی را برای بسیاری از زوجهای جوان فراهم می سازد که یا اقدام به جدایی می کنند، و یا بنا به برخی مصلحت ها، باکوهی از مشکلات و معضلات با نوعی جدایی روانی مواجه می شوند، که به مراتب آثار روحی و روانی آن مخرب تر از طلاق قانونی است(مهرآبادی،1385).آمار روز افزون طلاق،خشونت خانوادگی و اختلافات خانوادگی نشانگر آن است که رضای