د بهشتی،دوره31،شماره4،صص24-37.
– جدیری، جعفر؛ رسول زاده طباطبایی، کاظم.(1386).بررسی رابطه رضامندی زناشویی با ثبات هیجانی، نشریه روان شناسی دین، شماره 11،صص14-29.
– جدیری،جعفر.(1388).ساخت و اعتبار یابی مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی،روان شناسی دین،سال دوم،ش8،صص41-70.
– جمهری،فرهاد. احدی،حسن.(1393).روانشناسی رشد نوجوانی و بزرگسالی، قم،نشر آینده درخشان، چاپ ششم،ص180.
– خمسه،اکرم .(1391).راهبردهای جدید در زوج درمانی، تهران، نشر ارجمند، چاپ دوم، ص76.
– خیرا، شیو.(2008).شما هم می توانید موفق شوید، مترجم: سید داود حسینی نسب،(1387)، انتشارات ورای دانش، تهران، چاپ اول،ص70.
– دهشیری،غلامرضا.(1382).هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن بر روی دانشجویان دانشگاههای تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.
– راس،آلن .(2003) . هوش هیجانی در زندگی خانوادگی، ترجمه:حسن توزنده جانی و نسرین کمال پور،(1385)، مشهد، نشر مرندیز،ص46.
– رایس، فیلیپ .(2001). رشد انسان از تولد تا مرگ، ترجمه: مهشید فروغان، (1388)، تهران، انتشارات ارجمند، چاپ چهارم، صص535-536.
– رزقی،علیرضا؛ آقایار، سیروس.(1389). تعارض و حل آن با رویکرد هوش هیجانی، اصفهان،نشر سپاهان، چاپ اول، ص57.
– رستمی،حمیده؛ براتی، محمود .(1384).هوش هیجانی و سازگاری زناشویی در خانواده، تهران،نشر ارسباران،ص34.
– رفیعی هنر،حمید؛جان بزرگی،مسعود.(1389).رابطه جهت گیری مذهبی و خودمهارگری،مجله روان شناسی و دین،شماره ا،پیاپی 42،صص19-31.
– سارتوریوس، نورمن؛ وهمکاران .(2011). خانواده ها و اختلالات روانی از فشار تحمیل شده بر خانواده ها تا توانمند سازی آنها ، ترجمه: احمد برجعلی و همکاران،( 1390)، تهران،انتشارات ارجمند، چاپ اول،صص42-51.
– ستیر، ویرجینیا.(2002). آدم سازی در روان شناسی خانواده، ترجمه: بهروزبیرشک،(1384)، ،تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم ص67.
– سیلگمن، مارتین؛ روزنهان، دیوید.(2012). آسیب شناسی روانی، ترجمه یحیی سید محمدی،(1390)، جلد اول، تهران، نشر ساوالان، چاپ سیزدهم، صص23-25.
– شارف، ر، اس.(2004).نظریه هی روان درمانی و مشاوره، ترجمه م، فیروزبخت،(1383)، تهران،نشر رسا، چاپ دوم،ص168.
– شاملو، سعید .(1391).بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد، چاپ بیست و دوم، ص55.
– شرفی، محمدرضا.(1385). خانواده متعادل ( آناتومی خانواده تهران،انتشارات انجمن اولیا و مربیان،)، چاپ سوم،ص178.
– شعاری نژاد، علی.(1383). روان شناسی رشد بزرگسالان در فراخنای زندگی، تهران، انتشارات پیام آزادی، چاپ پنجم، ص137.
– شولتز،دوان پی؛ شولتز،سیدنی الن.(2013).نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، نشر ویرایش، چاپ بیست و پنجم، صص9-12.
– عسگری فر، حسین.(1380) . نقش بهداشت روان در زندگی زناشویی ازدواج طلاق، تهران،انتشارات گفت و گو، چاپ سوم، صص45-48.
– فانینگ،پاتریک؛ وهمکاران . (2007).مهارتهای زناشویی، ترجمه محمد گذرآبادی،(1387)، تهران، انتشارات رسا، چاپ سوم، ص19.
– فتحی آشتیانی،علی.(1392).آزمونهای روانشناختی: ارزشیابی شخصیت و سلامت روان، تهران، نشر بعثت، چاپ یازدهم، صص181-187.
– فقیرپور،مقصود.(1380).مهارتهای اجتماعی و سازگاری زناشویی، رشت، ناشرسازمان بهزیستی گیلان، چاپ اول، ص2.
– کلینکه، ک، ال.(2004)،مهارت های زندگی،ترجمه:ش، محمدخانی،(1383)،تهران:اسپند هنر،صص224-227.
– گاتمن، جان مردخای. (2005). هفت اصل برای زندگی زناشویی کارآمد، مترجمان نسرین مصباح و دیگران،(1384)، تهران، انتشارات ایتا، چاپ سوم، صص121-123.
– گلادینگ، س.(2004).خانواده درمانی،ترجمه:ف،بهاری وهمکاران،(1384)، تهران،نشرتزکیه، چاپ ششم، ص321.
– گلادینگ،ساموئل.(2011).خانواده درمانی تاریخچه نظریه و کاربرد، ترجمه: عزیزالله اسمعیلی و محسن رسولی،(1392)، تهران، انتشارات تزکیه، چاپ اول، ص17.
– گلاسر، ویلیام.(1952).ازدواج بدون شکست، ترجمه: نیکو خوش نیک و دیگران،(1384)، تهران، انتشارات محقق، چاپ اول، ص46.
– گلدنبرگ، ا و گلدنبرگ..(2004). خانواده درمانی، ترجمه حمید رضا حسین شاهی براوتی،(1383)، تهران،انتشارات نشر روان،ص321.
– گلدنبرگ،ایرونه؛گلدنبرک،هربرت.(2004).خانواده درمانی،ترجمه حمیدرضا حسین شاهی براواتی و همکاران،(1385)،تهران، نشر روان،صص256-269.
– گلمن،دانیل.(2011).هوش هیجانی،ترجمه نسرین پارسا،(1393)، تهران، انتشارات رشد، چاپ هشتم.
– گنجی، حمزه. (1385). روان شناسی تفاوت های فردی، ، تهران،انتشارات بعثت، چاپ هشتم ص65.
– گود، نانسی.(2003). زندگی با همسر کج مدار : راهنمای سازگاری زناشویی برای زنان، مترجم فروزنده داورپناه،(1384)، تهران، انتشارات جوانه رشد، چاپ پنجم،ص134.
– گیتونی، منصف.(1939). هویت و هوش هیجانی،ترجمه: پریچهر به کیش،(1389)، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ دوم،ص53.
-لانیون،ریچارد؛گوداشتاین،لئونارد.(2002).ارزیابی شخصیت،ترجمه سیامک نقش بندی و همکاران ، (1382)، تهران ،نشر روان،ص321.
– ماهیار، آذر.(1385).ازدواج حل مشکلات زناشویی، تهران، نشر قطره، چاپ سوم،صص12-14.
– مک کی،متیو.(2006).مهارتهای زندگی زناشویی، ترجمه:شهرام محمدخانی، قدرت عابدی،(1393)، تهران، انتشارات ورای دانش، چاپ چهارم،ص82-91.
– موسوی، اشرف السادات.(1387).خانواده درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی، تهران، نشر رشد، چاپ اول، ص 101-131.
– موسوی اصل، سید مهدی؛ آذربایجانی،مسعود.(1390).روانشناسی دین، قم،نشرسبحان، چاپ سوم.
– مهانیان، مهری؛ و همکاران.(1385).بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی. مجله روانشناسی، دوره 10، شماره 320، سال 1385،صص18-32.
– مینو چین،سالوادور.(1980).فنون خانواده درمانی،ترجمه فرشاد بهاری و فرح سیا،(1381)،تهران،انتشارات رشد،صص260-262.
– مینو چین،سالوادور.(1980).خانواده و خانواده درمانی،ترجمه باقر ثنایی،(1392)، تهران،نشر امیر کبیر چاپ نهم،صص241-243.
– نظری، علی محمد.(1392). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی، تهران انتشارات علم، چاپ بیست هشتم.
– یکولز، مایکل؛ نیکولز، ریچارد.(2009). خانواده درمانی، ترجمه محسن دهقانی و همکاران، (1387)، تهران، نشر دانژه، صص86-94.
– هاید، ژانت.(2002). روان شناسی زنان،مترجم بهزاد رحمتی،(1380)، تهران، انتشارات نوربخش، چاپ سوم،ص64.
– هومن،حیدرعلی.(1384).تحلیل داده های چندمتغیری در پژوهش رفتاری، تهران، نشر پیک فرهنگ، صص23-37.
– هیل، ناپلئون.(2006).با آرامش ذهن به ثروت برسید، ترجمه: مهدی قراچه داغی،(1385)، تهران، انتشارات غزلباران، چاپ اول،ص64 .
منابع انگلیسی
– Bradbery, T.N. Fincham, F.D. Beach, S.R, (2000), Research on the nature and determinants of marital satisfaction:A decade in review. Journal of Marriage and Family, v62, p. 967.
– Bjarnason T, Parents, “Religion, and Perceived Social Coherence: A Dorkheimian Framework of Adolescent Anomie”, Journal for the Scientific Study of Religion, V.37, 1998.
– Ellison. C. G, Contemporary African American religion. what have we learned from NSBA? Department of Sociology 336 Burdine Hall, University of Texas at Austin Texas, 1991.
– Donnellan, M. et al. , “The Big Five and enduring marriages” , Journal of research in . personalty, v38, p. 481-504.
– Goleman, Daniel, Emotional Intelligence, why it than EQ? London, Bloomsbury publishing1996
– Irvine, M. M. C, The Relationship Between Religiosity and The Family Dynamics of The Circumplex Model of Marital and Family System, California school of professional psychology, Aliant international university, 2008.
– Lewis, Michael, jeanet, M, Haviland, jones, Handbookof Emotion, London, GiLford Preesnewyork, 2000.
– Mahoney, A. Others, (1999), Marriage and the spiritual realm: The role of proximal and distal religious constructs in marital functioning. Journal of Family Psychology, V 13(3), p. 332.
– Mcnulty, K. Others, (2004), Perceived Uncertainty, Spiritual Well-Being, and Psychosocial Adaptation in Individuals With Multiple Sclerosis. Rehabilitation Psychology, V 49(2), p. 91- 99.
– Mayer.j, carus.D, D, sallovey.P, Selecting a Mesure of Emotional Intelligence, Hand book of emotionalintelligence, Newyork, Jossey- Bass, 2004.
– Mullins, L.C., et al, (2001), Marital adjustment and religiosity: A comparison of those under age 65 with those age and older. Journal of Social Science Research, v 2, issue 1, p. 68.
-Myers S, Religious Homogamy and Marital Quality: Historical and Generational Patterns Journal of Marriage and Family, Volume 68, 2006.
– Myers S, Religious Homogamy and Marital Quality: Historical and Generational Patterns Journal of Marriage and Family, Volume 68, 2006.
– Odell, M, (1998), Congruence desire for change and adjustment during the first year of marriage. Marriage Fam: Rev, v 27, p. 93.
– Schute, N, & Malouff, j, “Emotional intelligence, and interpersonal relation”, The Journal of
Soci Sychology. N20, P. 443, 2001.
– Sherkat, D.E, (2004), Religious intermarriage in the United States: trends, patterns, and predictors. Rehabilitation Psychology, V 33(4), p. 606- 625.
– Smith, C.Kim.P, Family Religious Involvement and the Quality of Family, Relationships for Early Adolescents. Chapel Hill, NC: National Study of Youth and Religion, 2003.
– Sherkat, D.E, (2004), Religious intermarriage in the United States: trends, patterns, and predictors. Rehabilitation Psychology, V 33(4), p. 606- 625.

ضمایم و پیوستها

مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی
هدف: ارزیابی عوامل دهگانه رضایت زناشویی اسلامی (ارتباط کلامی، پایبندی های مذهبی،‌حل تعارض، مدیریت مالی، روابط جنسی، فعالیت های اوقات فراغت، مسائل شخصیتی، فرزندان و فرزندپروری، نقش زن و مرد، صله ارحام).
جنسیت: سن تقویمی: مدت ازدواج: تحصیلات:

ردیف عبارات هرگز به ندرت گاهی اوقات اغلب همیشه
1 سعی می‌کنم محبتم را به صورت کلامی به همسرم ابراز کنم.
2 من و همسرم سعی می‌کنیم همدیگر را با نامها و القاب خوب صدا بزنیم.
3 همسرم خوبیهای مرا نادیده می‌گیرد.
4 همسرم حقوق مرا رعایت می‌کند.
5 همسرم هنگام صحبت صدایش را بلند کرده و داد و بیداد راه می‌اندازد.
6 مسائل زندگی آنقدر مرا سرگرم می‌کند که کمتر به یاد خدا هستم.
7 وظیفه خودم می‌دانم که خانواده ام را از هر کاری که خدا پسندانه نیست باز دارم.
8 به خاطر خانواده‌ام از رعایت وظایف دینی فاصله می‌گیرم.
9 توجه و ادای وظایف من نسبت به همسرم به خاطر اعتقادات مذهبی است.
10 همسرم نگاههای خود را نمی تواند کنترل کند.
11 یکی از راههای حل اختلاف ما، مراجعه به بزرگان خانواده است.
12 برای حل مشکلمان از مشاوره کمک می‌گیریم.
13 همسرم با زور حرفش را تحمیل می‌کند.
14 برای پیشگیری از بروز اختلاف خیلی از مسائلی که مرا رنج می‌دهد را نادیده می‌گیرم.
15 همسرم با زبان و گفتارش سعی در اذیت من دارد.
16 در خانواده ما مدیریت مالی منزل به عهده مرد خانواده است.
17 قناعت درمسائل اقتصادی باعث شده که زندگی با نشاطی داشته باشیم.
18 همسرم پول‌هایش را خرج خانواده می‌کند و نه خرج دیگران.
19 همسرم خواسته‌های مالی ( بیش از توانم ) را بر من تحمیل می‌کند.
20 بخشی از دریافتی هایمان را پس انداز می‌کنیم.
21 خودم را برای همسرم آراسته می‌کنم.
22 همسرم با بهانه گیری های مختلف نزدیکی را به تعویق می‌اندازد.
23 تلاش می‌کنیم از روابط زناشویی خود لذت ببریم و همواره آن را لذت بخش نگه داریم.
24 همسرم در نزدیکی، بیشتر به فکر خواسته های خودش است.
25 برای نزدیکی با همسرم مشکل دارم.
26 من و همسرم سعی می‌کنیم از تفریح و سرگرمی هایی که مستلزم گناه نباشد به قدرکافی لذت ببریم.
27 همسرم وقت اندکی را با من می‌گذراند.
28 همسرم به سرگرمیهای مختص به جنسیت خود مشغول می‌باشد.
29 بودن با همسرم را به هر نوع تفریح و سرگرمی ترجیح می‌دهم.
30 همسرم زود عصبانی شده و دیر راضی می‌شود.
31 یکی از دلایل صمیمیت من و همسرم خوش خلقی اوست.
32 بد خلقی من باعث شده که به خواسته هایم در زندگی با همسرم نرسم.
33 همسرم خیلی مقتدر است چون اهل گذشت