– طبقه بندی برای مصارف صنعتی ………………………………………………………………………………….70
3-6-1-1-4- مصرف دامی ………………………………………………………………………………………………………………….74
3-7- جنس سنگ مخزن آب زیرزمینی ……………………………………………………………………………………………….74
3-7-1- مدل سازی هیدروشیمیایی جنس آبخوان ……………………………………………………………………………..77
3-7-1-1- مدل سازی هیدروشیمیایی و تعیین شاخص اشباع …………………………………………………………..77
3-8- توزیع مکانی و تغییرات زمانی مؤلفه ها هیدروژئوشیمیایی …………………………………………………………79
3-8-1- ترسیم نقشه های هیدروژئوشیمایی ……………………………………………………………………………………….79
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-8-1-1- کلسیم و میزیم ………………………………………………………………………………………………………………….79
3-8-1-2- سدیم و پتاسیم ………………………………………………………………………………………………………………….82
3-8-1-3- کربنات و بی¬کربنات …………………………………………………………………………………………………………..85
3-8-1-4- سولفات ……………………………………………………………………………………………………………………………..87
3-8-1-5- کلراید ………………………………………………………………………………………………………………………………..89
3-8-1-6- هدایت الکتریکی (EC) …………………………………………………………………………………………………..91
3-8-1-7- کل جامدات محلول (TDS) ……………………………………………………………………………………………93
3-8-1-8- سختی ………………………………………………………………………………………………………………………………95
3-8-1-9- PH …………………………………………………………………………………………………………………………………..97
3-9- تحلیل هیدروشیمی توسط آنالیز چند متغیره ……………………………………………………………………………98
3-9-1- تحلیل خوشه ای …………………………………………………………………………………………………………………….99

فصل چهارم: فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102
4-2- مواد و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 102
4-2-1 روش نمونه برداری ………………………………………………………………………………………………………………. 102
4-2-2 تجزیه شیمیایی نمونه ها ……………………………………………………………………………………………………..106
4-2-3 ترسیم نقشه های هم آلایش …………………………………………………………………………………………………107
4-2-3-1 ترکیبات نیتروژن¬دار (نیتریت، نیترات، آمونیوم) ………………………………………………………………107
4-2-3-2 آرسنیک …………………………………………………………………………………………………………………………..112
4-2-3-3 نیکل …………………………………………………………………………………………………………………………………116
4-2-3-4 ترکیبات فنل¬دار ……………………………………………………………………………………………………………….117
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-3-5 فلئور …………………………………………………………………………………………………………………………………119
4-3 ضریب همبستگی پیرسون ………………………………………………………………………………………………………..121
4-4 نتایج آنالیز آماری ………………………………………………………………………………………………………………………121
4-4-1 روش آنالیز خوشه ای ……………………………………………………………………………………………………………121
4-4-2 روش آنالیز تمایز …………………………………………………………………………………………………………………..122
4-4-3 روش آنالیز فاکتوری ……………………………………………………………………………………………………………..123
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….126
5-2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………….128
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..129

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1- موقعیت محدوده مورد بررسی در نقشه ایران ……………………………………………………………………….3
شکل1-2- موقعیت محدوده مورد مطالعه در محدوده استان …………………………………………………………………4
شکل1-3- راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………..4
شکل 1-4- نقشه موقعیت چاه های نیمه عمیق موجود در منطقه ………………………………………………………….8
شکل 1-5- نقشه موقعیت قنات¬ها در محدوده مورد مطالعه …………………………………………………………………..8
شکل 1-6- نقشه موقعیت چشمه ها در محدوده مورد مطالعه ………………………………………………………………..9
شکل 1-7- نقشه تراز حداقل سطح ایستابی ………………………………………………………………………………………..10
شکل 1-8- نقشه تراز حداکثر سطح ایستابی ……………………………………………………………………………………….10
شکل 1-9- نقشه خطوط جریان آب زیرزمینی …………………………………………………………………………………….11
شکل 1-10- هیدروگراف معرف دشت کمیجان …………………………………………………………………………………..19
شکل 1-11- نقشه تغییرات قابلیت آبگذری در محدوده آبخوان ………………………………………………………….20
شکل 1-12- نقشه منحنی هم عمق محدوده مورد مطالعه ………………………………………………………………….22
شکل 2-1- نقشه ساده زمین شناسی منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………..27
شکل 2-2- نقشه مقاومت عرضی محدوده مطالعاتی کمیجان …………………………………………………………….31
شکل 2-3- نقشه هم ضخامت رسوبات آبرفتی در محدوده مطالعاتی کمیجان ……………………………………32
شکل 2-4- نقشه ارتفاع مطلق سنگ کف رسوبات آبرفتی در محدوده مطالعاتی کمیجان …………………..33
شکل 2-5- مورفولوژی و شکل سه بعدی سنگ کف رسوبات آبرفتی ………………………………………………….34
شکل 3-1- نقشه نقاط نمونه برداری دشت کمیجان ……………………………………………………………………………37
شکل 3-2- صحت سنجی نتایج تجزیه نمونه های ماه آبی خرداد 90 ………………………………………………….43
شکل 3-3- صحت سنجی نتایج تجزیه نمونه های ماه آبی آبان 89 ………………………………………………………44
شکل 3-4- الف گزیده¬ نمودارهای استیف آبان ماه 89 ………………………………………………………………………..46
شکل 3-4- ب گزیده نمودرهای استیف خرداد ماه 90 ………………………………………………………………………..46
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 3-5- الف نمودار پایپر دشت کمیجان در ماه آبی خرداد 90 ……………………………………………………….47
شکل 3-5- ب نمودار پایپر دشت کمیجان در ماه آبی آبان 89 ……………………………………………………………48
شکل 3-6- الف نمودار دورو ماه آبی خرداد 90 …………………………………………………………………………………….50
شکل 3-6- ب نمودار دورو ماه آبی آبان 89 …………………………………………………………………………………………50
شکل 3-7- نمودار شولر خرداد ماه 90 …………………………………………………………………………………………………59
شکل 3-8- نمودار شولر آبان ماه 89 …………………………………………………………………………………………………….60
شکل 3-9- نمودار ویلکوکس دشت کمیجان در ماه آبی آبان 89 …………………………………………………………63
شکل 3-10- نمودار ویلکوکس دشت کمیجان در ماه آبی خرداد 90 …………………………………………………..64
شکل 3-11- نقشه هم کلسیم آبان ماه 89 …………………………………………………………………………………………..80
شکل 3-12- نقشه هم کلسیم خرداد ماه 90 ……………………………………………………………………………………….81
شکل 3-13- نقشه هم منیزیم آبان ماه 89 ………………………………………………………………………………………….81
شکل 3-14- نقشه هم منیزیم خرداد ماه 90 ……………………………………………………………………………………….82
شکل 3-15- نقشه هم سدیم آبان ماه 89 ……………………………………………………………………………………………83
شکل 3-16- نقشه هم سدیم خرداد ماه 90