همبستگی
سطح معنادار
تعدادنمونه

سلامت روانی همبستگی پیرسون
سطح معنا دار
تعدادنمونه 1

30

0.228
0.226
30 0.228
0.226
30

1

30

برای این فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان میدهد که مقدار(سیگنی فکن) برابر 0.226میباشد چون این مقدار بزرگتر است از مقدار آلفا درسطح معناداری 0.05است پس فرضیه تحقیق رد میشود ورابطه ای بین هوش هیجانی وسلامت روانی وجود ندارد

فرضیه شماره 2-بین هوش هیجانی وعملکرد تحصیلی رابطه معنا داروجود دارد
آزمون پیرسون معدل هوش هیجانی
معدل همبستگی پیرسون
سطح معنادار
تعدادنمونه

همبستگی پیرسون
هوش هیجانی سطح معنا دار
تعدادنمونه 1

30

0.019
0.920
30 0.019
0.920
30

1

30

برای آزمون فرضیه بالا از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول بالا نشان می دهد که مقدار(سیگنی فکن) برابر 0.92میباشد چون این مقدار بیشتر است ازمقدار آلفا درسطح معناداری 0.05است پس فرضیه تحقیق با 0.95اطمینان رد می شود ورابطه ای بین هوش هیجانی وعملکرد تحصیلی وجود ندارد.

فرضیه شماره 3-بین هوش هیجانی وحل مساله رابطه معناداری وجود دارد
آزمون پیرسون حل مساله هوش هیجانی
حل مساله همبستگی پیرسون

سطح معنادار
تعدادنمونه

هوش هیجانی همبستگی پیرسون
سطح معنا دار
تعدادنمونه 1

30

0.575
0.001
30
0.575
0.001
30

1

30

برای آزمون این فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون استفاده است جدول فوق نشانمی دهد که مقدار (سیگنی فکن) برابر0.001می باشد چون این مقدار کمتراست ازمقدارآلفا درسطح معناداری 0.05است پس فرضیه تحقیق تاییدمیشود وبین هوش هیجانی وحل مساله رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه شماره 4-بین هوش هیجانی وروابط بین فردی رابطه معناداری وجود دارد
آزمون پیرسون هوش هیجانی رابطه بین فردی
هوش هیجانی همبستگی پیرسون

سطح معنادار
تعدادنمونه

رابطه بین فردی همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعدادنمونه 1

30

0.250
0.183
30 0.575
0.001
30

1

30

برای آزمون این فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان میدهد که مقدار (سیگنی فکن) برابر 0.250میباشد چون این مقدار بزرگتراست ازمقدارآلفا درسطح معناداری 0.05است پس فرضیه تحقیق ردمی شود ورابطه ای بین هوش هیجانی وروابط بین فردی وجود ندارد.

فرضیه شماره 5-بین هوش هیجانی واستقلال فرد رابطه معناداری وجوددارد
آزمون پیرسون هوش هیجانی استقلال
هوش هیجانی پیرسون همبستگی

سطح معنادار
تعدادنمونه

همبستگی پیرسون
استقلال
سطح معنا دار

تعدادنمونه 1

30

0.393

0.032

30 0.393
.032
30

1

30

فرضیه شماره 6-بین هوش هیجانی وانعطاف پذیری رابطه معناداری وجود دارد
آزمون پیرسون هوش هیجانی انعطاف پذیری
هوش هیجانی همبستگی پیرسون

سطح معنادار
تعدادنمونه

همبستگی پیرسون
سطح معنا دار
انعطاف پذیری تعدادنمونه

1

30

0.554
0.002
30 0.554

0.002
30

1

30

برای آزمون این فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می دهدکه مقدار (سیگنی فکن)برابر 0.002می باشدچون این مقدارکمترازمقدارآلفادرسطح معناداری 0.05است پس فرضیه تحقیق تاییدمی شودوبین هوش هیجانی و انعطاف پذیری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه شماره 7-بین هوش هیجانی وتحمل فشاررابطه معناداری وجود دارد
آزمون پیرسون هوش هیجانی تحمل فشار
هوش هیجانی همبستگی پیرسون

سطح معنادار
تعدادنمونه

تحمل فشار
همبستگی پیرسون
سطح معنا دار
تعدادنمونه 1

30

0.438
0.16
30 0.438
0.016
30

1

30

برای آزمون این فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می دهد که مقدار(سگنی فکن )برابر 0.016می باشد چون این مقدار کمتر است از مقدارآلفا در سطح معناداری 0.05است پس فرضیه تحقیق تاییدمیشود وبین هوش هیجانی وتحمل فشار رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه شماره 8-بین هوش هیجانی و خود شکوفایی رابطه معنادار وجود دارد
آزمون پیرسون هوش هیجانی خودشکوفایی
هوش هیجانی همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعدادنمونه

همبستگی پیرسون
سطح معنا داری
تعدادنمونه
خودشکوفایی
1

30

0.409
0.025
30
0.409
0.025
30

1

30

برای آزمون این فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می دهد که مقدار برابر 0.025 می باشد چون این مقدار کمتر است ازمقدار آلفا درسطح معناداری 0.05است پس فرضیه تحقیق تایید میشود وبین هوش هیجانی وخودشکوفایی رابطه معنارداری وجود دارد.
فرضیه شماره 9-بین هوش هیجانی و خودابرازی رابطه معنادار وجود دارد.
آزمون پیرسون هوش هیجانی خودابزاری
هوش هیجانی همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعدادنمونه

همبستگی پیرسون
سطح معنا داری
تعدادنمونه

خودابرازی 1

30

0.580
0.001
30
0.580
0.001
30

1

30

برای آزمون این فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می دهدکه مقدار(سگنی فکن )برابر 0.001 میباشد چون این مقدارکمتراست ازمقدار آلفا درسطح معناداری 0.05است پس فرضیه تحقیق تایید میشودوبین هوش هیجانی وخودابرازی رابطه معناداری وجوددارد.
فرضیه شماره 10-بین هوش هیجانی وخودآگاهی رابطه معناداروجوددارد.
آزمون پیرسون هوش هیجانی خودآگاهی
هوش هیجانی همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعدادنمونه

همبستگی پیرسون
سطح معنا داری
تعدادنمونه

خوداگاهی 1

30
0.610
0.00
30 0.610
0.000
30

1

30

برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می دهد که مقدار(سگنی فکن) برابر0.000 می باشد چون این مقدار کمتر است از مقدار(آلفا) در سطح معناداری 0.05 است پس فرضیه تحقیق تائید می شود و بین هوش هیجانی و خودآگاهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه شماره 11- بین هوش هیجانی و خوش بینی رابطه معنادار وجود دارد.
آزمون پیرسون هوش هیجانی خوش بینی
هوش هیجانی همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعدادنمونه

همبستگی پیرسون
سطح معنا داری
تعدادنمونه

خوش بینی 1

30
0.580
0.001
30
0.580
0.001
30

1

30

برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می دهد که مقدار( )برابر0.001 می باشد چون این مقدار کمتر است از مقدار(آلفا) در سطح معناداری 0.05 است پس فرضیه تحقیق تائید می شود و بین هوش هیجانی و خوش بینی رابطه معناداری وجود دارد
فرضیه شماره 13- بین هوش هیجانی و عزت نفس رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون پیرسون هوش هیجانی عزت نفس
هیجانی هوش همبستگی پیرسون

سطح معنادار
تعدادنمونه

عزت نفس همبستگی پیرسون

سطح معنا دار
تعدادنمونه 1

30

0.96

0.614
30
0.096

0.614
30

1

30

برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می دهد که مقدار (سیگن فکن ) برابر 0.614 می باشد چون این مقدار بزرگتر است از مقدار(آلفا) در سطح معناداری 0.05 است پس فرضیه تحقیق رد می شود و رابطه ای بین هوش هیجانی و عزت نفس وجود ندارد.
فرضیه شماره 14- بین هوش هیجانی و مسئولیت پذیری رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون پیرسون هوش هیجانی مسئولیت پذیری
هوش هیجانی همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعدادنمونه

همبستگی پیرسون
سطح معنا داری
تعدادنمونه

مسئولیت پذیری 1

30
0.178
0.347
30 0.178
0.347
30

1

30

برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می دهد که مقدار( سیگنی فکن ) برابر 0.347 می باشد چون این مقدار (آلفا) در سطح معناداری 0.05 است پس فرضیه تحقیق رد می شود و رابطه ای بین هوش هیجانی و مسئولیت پذیری وجود ندارد.
فرضیه شماره 15-بین هوش هیجانی وهمدلی رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون پیرسون هوش هیجانی همدلی
هوش هیجانی همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعدادنمونه

همبستگی پیرسون
سطح معنا داری
تعدادنمونه

همدلی 1

30
0.159-
0.401
30 0.159-
0.401
30

1

30

برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می دهد که مقدار(سگنی فکن ) برابر 0.401 می باشد چون این مقدار بزگتر است از مقدار (آلفا) در سطح معنا داری 0.05 است پس فرضیه تحقیق رد می شود و رابطه ای بین هوش هیجانی و همدلی وجود ندارد.
فرضیه شماره 16-بین هوش هیجانی و واقع گرایی رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون پیرسون هوش هیجانی واقع گرایی
هوش هیجانی
سطح معناداری
تعدادنمونه

همبستگی پیرسون
واقع گرایی سطح معنا داری

تعدادنمونه 1

30
0.511
0.004

30
0.511
0.004

30
1

30

برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می دهد که مقدار(سگنی فکن ) برابر0.004 می باشد چون این مقدار کمتر است از مقدار(آلفا) در سطح معناداری0.05 است پس فرضیه تحقیق تائید می شود و بین هوش هیجانی و واقع گرایی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه شماره 17-بین هوش هیجانی وکنترل تکانه رابطه معناداری وجود دارد
آزمون پیرسون هوش هیجانی کنترل تکانه
هوش هیجانی همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعدادنمونه

همبستگی پیرسون
سطح معنا داری
تعدادنمونه

کنترل تکانه 1

30
0.371
0.44
30 0.371
0.044
30

1

30

فصل پنجم: پیشنهاد ها و نتیجه گیری

سلامت روانی دانشجویان و پیشرفت تحصیلی از جمله متغیرهای بنیادی حساب می آیند که روان شناسان عوامل متعدی را در آن دخیل داشته اند هوش هیجانی که در سازگاری افراد با محیط و شناخت و مدیریت احساسات نقش مهمی دارد از جمله متغیرهای بوجود می آید که اهمیت آن در علوم رفتاری مورد بررسی و تاکید بوده است درک صحیح از روابط متغیر با هم در محیط دانشگاهی با اهمیت است در این فصل نتایج بصورت زیر مورد بحث قرار می گیرد . همانطور که در قصل چهارم مشاهده شد نتایج نشان داد که مولف های خوش بینی مهارت های اجتماعی هوش هیجانی با سلامت روان رابطه معناداری دارند و بین هوش هیجانی و برخی از مولفه های اجتماعی هوش هیجانی با سلامت روان رابطه معنی داری وجود دارند و بین هوش هیجانی برخی از مولفه های آن با شکایت جسمانی و اضطراب اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد (0.5 پ) این نتایج با یافته های پژوهشی (کالافتات و همکاران 1997 کیار و چی و همکاران –اسلامی و کارت رایت -2002 داودا وهارت شوتر و همکاران 1998 نقل از آدتسین و همکاران 2005 و جین سینها 2005 همسویی دارد..)
یافته های پژوهشی مختلف حاکی از این است کا افزایش هوش هیجانی به ارتفاع سلامت روان منجرمی شود . تلاش برای آموزش مهارت های مرتبط با هوش هیجانی به ارتقائ سلامت روان و افزایش عملکرد تحصیلی کمک می کند.

همانطور که در فصل چهارم نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و معدل تحصیلی رابطه منفی معناداری وجود دارد و بین مولفه های آن با معدل تحصیلی ارتباط مثبت معنی داری بدست آمده است. این نتایج با یافته های پارکر و همکاران(2004) سامر فلر – هوگان و ماجیکی پتریدس – فرد ریکسون و فور نهام (2004) ناهمخوان است اما با نتایج مطالعات نیوسام- دی و کاتانو(2004) )200) همسویی دارد . در این تحقیق نتایج به این صورت بدست می آد که بین سلامت روانی و معدل تحصیلی ارتباط منفی معنی داری وجود دارد همچنین وجود هر یک متغیرهای علائم جسمانی – اضطراب کارکرد اجتماعی مختل و افسردگی با معدل تحصیلی ارتباط معنی داری ندارد همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات هوش هیجانی و مولفه های آن در دانشجویی مشروط و همچنین غیر مشروط تفاوت مشروط تفاوت های معنی دار بدست نیامده معنی دار وجود ندارد و همچنین از نظر سلامت روانی در بین دانشجویان مشروط و غیر مشروط تفاوتهای معنی دار بدست نیامده.
نتایج پژوهشها(برای مثال بلاک- 1995 ترینداد و جانسون- 1999 گلن 1995 بویا تزیر 2000 سوبرگ 2001 و کاچوب2002 ) نشان می دهد که هوش هیجانی می تواند به اندازه هوشبهره و گاهی بیشتر از آن موفقیتهای آتی را پیش بینی می