ل قبول -0.3 مناسب
جوشیروان 1.27 29.57 خوب -0.47 مناسب
چزان 0.76 23.33 خوب -0.85 مناسب
چلبی 1 1.12 30.1 خوب -0.89 مناسب
چلبی 2 1.62 34.93 خوب -1.79 مناسب
خماجین 3.92 47.83 قابل قبول -1.49 مناسب
دره سبز 0.88 23.45 خوب -2.23 مناسب
دوراهی عبدالرحیم 2.23 42 قابل قبول -0.14 مناسب
سمقاور 1.76 43 قابل قبول -0.19 مناسب
علی آباد 1.49 34.24 خوب -1.24 مناسب
علی آباد -گرماب 1.45 38.89 خوب -0.64 مناسب
عیسی آباد 2.54 36.01 خوب 0.05 مناسب
غینرجه 1.26 35.23 خوب -0.33 مناسب
فامرین 3.58 46.28 قابل قبول -0.36 مناسب
فضل آباد 1.18 29.56 خوب -1.89 مناسب
فوران 1.65 36.72 خوب -1.07 مناسب
فیروز آباد 2.99 41.06 قابل قبول -0.49 مناسب
کرت خورد 2.65 48.5 قابل قبول 0.94 مناسب
کلوان 2.43 42.22 قابل قبول -1.89 مناسب
شرب کمیجان 1.64 37.17 خوب -0.85 مناسب
کوت آباد 0.71 19.17 عالی -1.95 مناسب
نیک ملک 2.7 48.64 قابل قبول -0.13 مناسب
امام زاده دهجال 2.53 41.83 قابل قبول -3.13 مناسب
خیر آباد 2.51 34.74 خوب -6.57 مناسب
مهاجر آباد 7.58 48.23 قابل قبول -29.03 مناسب
کوزره1 3.8 37.39 خوب -7.21 مناسب
کوزره 2 3.75 43.15 قابل قبول 2.48 قابل قبول
قاسم آباد 2.69 35.98 خوب -6.86 مناسب
مجید اباد 2.26 42.72 قابل قبول -1 مناسب
چیزان 1.15 30.58 خوب -0.42 مناسب
غینرجه 2.18 42.26 قابل قبول -0.87 مناسب
ابراهیم آباد 2.39 44.38 قابل قبول -0.8 مناسب
شرب فامرین 2.46 39.75 خوب -2.77 مناسب
میلاجرد1 2.24 41.05 قابل قبول -1.45 مناسب
میلاجرد 2 7.19 54.43 قابل قبول -6.07 مناسب
سبز آباد 4.13 43.08 قابل قبول -4.19 مناسب

جدول 3-18 کیفیت آب زیرزمینی دشت کمیجان برای کشاورزی بر حسب RSC ماه آبی خرداد 90
محل نمونه برداری SAR Na% کیفیت بر اساس Na% RSC کیفیت بر اساس RSC
اسفندان 1.91 38.13 خوب -1.49 مناسب
انار 1.23 30.85 خوب -1.19 مناسب
آق تپه 4.09 49.49 قابل قبول -5.35 مناسب
تو تل 1.9 42.5 قابل قبول 0.07 مناسب
جوشیروان 1.18 26.54 خوب -2.47 مناسب
چزان 1.75 41.67 قابل قبول 0.59 مناسب
چلبی 1 1.02 26.4 خوب -1.45 مناسب
چلبی 2 1.42 34.17 خوب -1.19 مناسب
خماجین 3.92 47.89 قابل قبول -2.57 مناسب
دره سبز 0.75 20.91 خوب -1.93 مناسب
دوراهی عبدالرحیم 2.69 41.5 قابل قبول -1.27 مناسب
سمقاور 1.66 41.41 قابل قبول 0.05 مناسب
علی آباد 1.47 33.79 خوب -1.36 مناسب
علی آباد -گرماب 1.36 37.5 خوب -0.38 مناسب
عیسی آباد 2.29 35.05 خوب 1.2 مناسب
غینرجه 1.15 32.81 خوب -0.22 مناسب
فامرین 3.69 46.17 قابل قبول 0.1 مناسب
فضل آباد 1.13 29.05 خوب -1.32 مناسب
فوران 1.53 35.04 خوب -0.75 مناسب
فیروز آباد 3.01 41.32 قابل قبول -0.14 مناسب
کرت خورد 2.43 46.1 قابل قبول 1.22 مناسب
کلوان 2.43 42 قابل قبول -2.03 مناسب
شرب کمیجان 1.82 37.4 خوب -1.25 مناسب
کوت آباد 0.53 15.54 عالی -1.83 مناسب
نیک ملک 2.66 48.38 قابل قبول 0.15 مناسب
امام زاده دهجال 2.59 42.53 قابل قبول -3.17 مناسب
خیر آباد 2.59 35.6 خوب -6.43 مناسب
مهاجر آباد 6.82 47.06 قابل قبول -26.54 مناسب
کوزره 1 3.76 37.32 خوب -7.8 مناسب
کوزره 2 3.71 42.29 قابل قبول 6.93 نامناسب
قاسم آباد 2.52 34.98 خوب -6.78 مناسب
مجید اباد 2.08 42.04 قابل قبول -0.66 مناسب
چیزان 1.17 30.56 خوب -0.47 مناسب
غینرجه 2.35 44.75 قابل قبول -0.9 مناسب
ابراهیم آباد 2.44 44.81 قابل قبول -0.87 مناسب
شرب فامرین 2.69 42.25 قابل قبول -2.74 مناسب
میلاجرد 1 9.47 62.07 مشکوک -7.28 مناسب
میلاجرد 2 7.01 53.07 قابل قبول -6.58 مناسب
سبز آباد 5.06 45.49 قابل قبول -3.63 مناسب

3-6-1-1-3- طبقه بندی برای مصارف صنعتی
استفاده از آب در دیگ بخار، تاسیسات خنک کننده و فرآیندهای تولیدی از مصارف عمده آب در صنعت می¬باشد. خواص آب در هر کارخانه با توجه به نوع فرآورده واحد تولیدی تعیین می¬گردد. پدیده خوردگی و رسوب گذاری به عنوان شاخص قابلیت مصرف صنعتی آب مورد توجه قرار می¬گیرند.
علیرغم تنوع زیادی که بر کیفیت آب مورد نیاز صنایع وجود دارد برای تمام صنایع سه پارامتر شوری، سختی و میزان سیلیس حائز اهمیت می¬باشد (Tadd, 1980) جهت بررسی کیفیت آب دشت کمیجان به منظور مصارف صنعتی از ضریب اشباعیت لانژلیه (Is) و نیز پایداری رایزنر (Ir) استفاده گردید.
Is = pH – pHs
Ir =2pHs – pH
pH مقدار اندازه¬گیری شده اسیدیته آب در صحرا (واقعی) و pHs میزان pH در حالت اشباع است که تحت عنوان شاخص اشباع از رابطه (3-4) محاسبه می¬شود.
رابطه (3-4) pHs = C – (log Alk +Log Ca)
C پارامتری است که تابع درجه حرارت (سانتی¬گراد) و باقی مانده خشک (TDS) می¬باشد(جدول 3-19). غلظت کاتیون کلسیم بر حسب میلی¬گرم بر لیتر و قلیائیت بر حسب میلی¬گرم در لیتر CaO است. در این روش لانژلیه اگر ضریب لانژلیه منفی باشد، آب خاصیت خورندگی دارد و Isبرابر صفر، آب متعادل می-باشد. همچنین در Is بزرگتر از صفر آب تمایل به پوسته¬گذاری دارد. از نظر شاخص رایزنر اگر Ir کمتر از 6 باشد، آب پوسته¬گذار و در Ir بیشتر از 5/7 آب خورنده می¬باشد. ضریب لانژلیه بیشتر در سیستم¬های با سرعت کم و جریان آرام کاربرد دارد؛ در حالیکه رایزنر خاص سیستم¬هایی با سرعت جریان بیشتر ازm/s 6/0می¬باشد. از آنجائیکه سرعت آب ورودی از منافذ اسکرین به چاه و نیز سرعت آب در هنگام استخراج اغلب کمتر از مقدار فوق است. برای تعیین کیفیت آب¬های زیرزمینی منطقه از ضریب لانژلیه استفاده گردید. بر اساس داده¬های شیمیایی دو دوره نمونه¬برداری خاصیت خورندگی و پوسته¬گذاری توسط روابط فوق تعیین و در جداول 3-19 و 3-20 ارائه گردیده است. همانطور که مشاهده می¬گردد آب زیرزمینی در اغلب نقاط منطقه مورد مطالعه در اواخر دوره خشکی تمایل به خورندگی و در اواخر دوره تر اغلب تمایل به رسوب¬گذاری دارند. به طور کل خاصیت آب¬های زیرزمینی در این منطقه تحت تاثیر فعل¬و انفعالات ژئوشیمیایی درون آبخوان و ترکیب آب¬های نفوذی است. در حالیکه آب منطقه کمیجان تحت تاثیر ریزش-های جوی خاصیت خورندگی پیدا نموده است.

T^0C

TDS(mg/l) 0 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80
0 80/11 53/11 41/11 29/11 18/11 09/11 90/10 74/10 74/10 60/10 46/10 34/10
20 84/11 57/11 45/11 33/11 22/11 13/11 94/10 78/10 64/10 50/10 38/10
40 85/11 59/11 46/11 34/11 23/11 14/11 95/10 79/10 65/10 51/10 39/10
80 87/11 60/11 48/11 36/11 25/11 16/11 97/10 81/10 67/10 53/10 41/10
120 88/11 61/11 49/11 37/11 26/11 17/11 98/10 82/10 68/10 54/10 42/10
160 89/11 62/11 50/11 38/11 27/11 18/11 99/10 83/10 69/10 54/10 43/10
200 89/11 63/11 50/11 38/11 27/11 18/11 99/10 83/10 69/10 55/10 43/10
280 90/11 64/11 50/11 39/11 28/11 19/11 00/11 84/10 70/10 56/10 44/10
400 90/11 65/11 52/11 40/11 29/11 20/11 01/11 85/10 71/10 57/10 45/10
600 92/11 66/11 53/11 41/11 30/11 21/11 02/11 86/10 72/10 58/10 46/10
800 93/11 66/11 54/11 42/11 31/11 22/11 03/11 87/10 73/10 59/10 47/10
1000 93/11 67/11 54/11 42/11 31/11 22/11 03/11 87/10 73/10 59/10 47/10
1200 93/11 67/11 55/11 43/11 32/11 22/11 03/11 88/10 73/10 59/10 48/10
2000 94/11 67/11 55/11 43/11 32/11 23/11 04/11 88/10 74/10 59/10 48/10
جدول 3-19 مقادیر مختلف پارامتر C به ازای درجه حرارت و باقیمانده خشک(وزارت نیرو، 1374)

جدول 3-20کیفیت آب زیرزمینی دشت کمیجان برای مصارف صنعتی درماه آبی آبان 89
ردیف محل نمونه‌برداری علامت اختصاری قلیائیت بر حسب CaO Ca (mg/l) ضریب C PHs PH PHs-PH کیفیت آب برای مصارف صنعتی
1 اسفندان KB1 84.38 59.6 11.29 7.6 7.82 -0.22 رسوبگذار
2 انار KB2 34.54 37 11.28 8.2 8.11 0.09 خورنده
3 آق تپه KB3 192.18 82 11.31 7.1 7.93 -0.83 رسوبگذار
4 تو تل KB4 59.45 30 11.28 8 7.95 0.05 خورنده
5 جوشیروان KB5 48.73 46.6 11.28 7.9 7.64 0.26 خورنده
6 چزان KB6 24.95 27 11.27 8.4 8.54 -0.14 رسوبگذار
7 چلبی 1 KB7 36.45 35 11.28 8.2 7.67 0.53 خورنده
8 چلبی 2 KB8 59.45 35.8 11.29 8 7.83 0.17 خورنده
9 خماجین KB9 199.79 103.2 11.31 7 7.16 -0.16 رسوبگذار
10 دره سبز KB10 32.08 50.8 11.28 8.1 7.55 0.55 خورنده
11 دوراهی عبدالرحیم KB11 83.23 40 11.29 7.8 6.11 1.69 خورنده
12 سمقاور KB12 50.25 27 11.28 8.1 7.87 0.23 خورنده
13 علی آباد KB13 52.94 44.8 11.28 7.9 7.73 0.17 خورنده
14 علی آباد -گرماب KB14 41.05 25.6 11.27 8.2 7.95 0.25 خورنده
15 عیسی آباد KB15 136.13 118 11.31 7.1 6.64 0.46 خورنده
16 غینرجه KB16 36.45 30.4 11.27 8.2 7.8 0.4 خورنده
17 فامرین KB17 175.62 80 11.31 7.2 7.07 0.13 خورنده
18 فضل آباد KB18 41.05 39 11.28 8.1 8.23 -0.13 رسوبگذار
19 فوران KB19 57.54 39 11.28 7.9 7.7 0.2 خورنده
20 فیروز آباد KB20 152.23 80 11.3 7.2 7.73 -0.53 رسوبگذار
21 کرت خورد KB21 90.36 32.4 11.29 7.8 7.21 0.59 خورنده
22 کلوان KB22 97.26 72.6 11.29 7.4 6.94 0.46 خورنده
23 شرب کمیجان KB23 55.08 46.8 11.28 7.9 7.97 -0.07 رسوبگذار
24 کوت آباد KB24 27.25 65 11.28 8 7.6 0.4 خورنده
25 نیک ملک KB25 91.42 49.2 11.29 7.6 7.53 0.07 خورنده
26 امام زاده دهجال KB26 105.84 68.8 11.3 7.4 7.65 -0.25 رسوبگذار
27 خیر آباد KB27 141.12 113.8 11.31 7.1 7.3 -0.2 رسوبگذار
28 مهاجر آباد KB28 719.24 402.8 11.34 5.9 7.43 -1.53 رسوبگذار
29 کوزره 1 KB29 286.06 226.2 11.32 6.5 6.49 0.01 خورنده
30 کوزره 2 KB30 218.95 140 11.31 6.8 6.43 0.37 خورنده
31 قاسم آباد KB31 152.62 124.2 11.31 7 7.18 -0.18 رسوبگذار
32 مجید اباد KB32 83.62 50 11.29 7.7 7.82 -0.12 رسوبگذار
33 چیزان KB33 37.37 39.8 11.28 8.1 7.75 0.35 خورنده
34 غینرجه KB34 78.24 47.8 11.29 7.7 7.27 0.43 خورنده
35 ابراهیم آباد KB35 86.29 59.2 11.29 7.6 7.65 -0.05 رسوبگذار
36 شرب فامرین KB36 109.29 94.4 11.3 7.3 7.32 -0.02 رسوبگذار
37 میلاجرد 1 KB37 85.67 59.4 11.29 7.6 7.37 0.23 خورنده
38 میلاجرد 2 KB38 504.93 132.4 11.33 6.5 6.55 -0.05 رسوبگذار
39 سبز آباد KB39 265.34 142.8 11.32 6.7 6.53 0.17 خورنده

جدول 3-21- کیفیت آب زیرزمینی دشت کمیجان برای مصارف صنعتی در ماه آبی خرداد 90
ردیف محل نمونه‌برداری علامت اختصاری قلیائیت بر حسب CaO Ca (mg/l) ضریب C pHs pH pHs-pH کیفیت آب برای مصارف صنعتی
1 اسفندان KA1 70.95 65.6 11.29 7.6 7.85 -0.25 رسوبگذار
2 انار KA2 42.82 48.6 11.28 8 8.16 -0.16 رسوبگذار
3 آق تپه KA3 201.61 68.6 11.31 7.2 7.83 -0.63 رسوبگذار
4 تو تل KA4 59.45 36.2 11.28 7.9 8.01 -0.11 رسوبگذار
5 جوشیروان KA5 48.73 55 11.29 7.9 7.52 0.38 خورنده
6 چزان KA6 52.55 29.6 11.28 8.1 8.01 0.09 خورنده
7 چلبی 1 KA7 36.84 49.6 11.28 8 8.41 -0.41 رسوبگذار
8 چلبی 2 KA8 47.95 39 11.28 8 7.92 0.08 خورنده
9 خماجین KA9 200.18 98.2 11.31 7 7.23 -0.23 رسوبگذار
10 دره سبز KA10 27.25 52 11.28 8.1 7.66 0.44 خورنده
11 دوراهی عبدالرحیم KA11 121.87 76 11.3 7.3 7.12 0.18 خورنده
12 سمقاور KA12 47.95 32 11.28 8.1 7.96 0.14 خورنده
13 علی آباد KA13 52.25 46.6 11.28 7.9 8.19 -0.29 رسوبگذار
14 علی آباد -گرماب KA14 38.75 25 11.27 8.3 8.26 0.04 خورنده
15 عیسی آباد KA15 115.04 116.2 11.3 7.2 7.02 0.18 خورنده
16 غینرجه KA16 34.15 34 11.27 8.2 8.23 -0.03 رسوبگذار
17 فامرین KA17 187.12 118.4 11.31 7 7.05 -0.05 رسوبگذار
18 فضل آباد KA18 38.75 34.6 11.28 8.2 8.01 0.19 خورنده
19 فوران KA19 52.78 36.4 11.28 8 8.11 -0.11 رسوبگذار
20 فیروز آباد KA20 152.23 97.4 11.3 7.1 7.14 -0.04 رسوبگذار
21 کرت خورد KA21 82.45 46.4 11.29 7.7 7.59 0.11 خورنده
22 کلوان KA22 97.72 76 11.29 7.4 7.34 0.06 خورنده
23 شرب کمیجان KA23 67.04 50.4 11.29 7.8 7.71 0.09 خورنده
24 کوت آباد KA24 20.81 66.2 11.28 8.1 7.95 0.15 خورنده
25 نیک ملک KA25 89.81 44 11.29 7.7 7.88 -0.18 رسوبگذار
26 امام زاده دهجال KA26 108.53 70 11.3 7.4 7.43 -0.03 رسوبگذار
27 خیر آباد KA27 144.73 109 11.31 7.1 7.21 -0.11 رسوبگذار
28 مهاجر آباد KA28 610.43 357.8 11.34 6 7.93 -1.93 رسوبگذار
29 کوزره 1 KA29 280.68 227.2 11.32 6.5 6.51 -0.01 رسوبگذار
30 کوزره 2 KA30 222.4 140 11.31 6.8 6.25 0.55 خورنده
31 قاسم آباد KA31 141.51 115.2 11.31 7.1 7.15 -0.05 رسوبگذار
32 مجید اباد KA32 71.87 38.6 11.29 7.8 7.63 0.17 خورنده
33 چیزان KA33 38.75 37.6 11.28 8.1 7.61 0.49 خورنده
34 غینرجه KA34 83.62 46 11.29 7.7 7.2 0.5 خورنده
35 ابراهیم