تحریر الوسیله می فرماید :« فرزند حلال به فرزند زنا بعد از آن که در وقت تمییز داشتن او ، اسلام را وصف نموده و پذیرفته باشد از تمییز یا بعد از آن و قبل از اسلام او ، پس در قتل او به او و عدم آن تامل و اشکال است.
محمد اسحاق فیاضی کابلی در رساله خود نوشته است : « اگر حلال زاده زنا زاده را بکشد کشته می شود.
تنها کسی که به ادعای خودش به این مسئله پرداخته است مولی احمد بن محمد مهدی نراقی در کتاب رسائل و مسائل می باشد او در پاسخ به این پرسش که اگر مسلمانی به همراه یک ذمی ، مسلمان دیگری را بکشند حکم قضیه چیست ؟ می گوید : اولیای مقتول می توانند مسلمان را بکشند و نصف دیه مسلمان را از ذمی بگیرند و ارث مسلمان قاتل را بدهند و می توانند ذمی را بکشند که در این صورت چیزی نباید از شریک مسلمان (قاتل مسلمان ) گرفت تا به ذمی بدهند ولی اولیای مقتول می توانند نصف دیه مقتول را از قاتل مسلمان بگیرند و مال ذمی نیز مال ورثه مقتول می شود البته ورثه می توانند هم مال او را بگیرند و هم او را بنده خود کنند و نصف دیه را هم از قاتل مسلمان بگیرند ولی احتیاط آن است که متعرض مال ذمی نشوند همچنین اولیای مقتول می توانند هر دو را بکشند و نصف دیه مسلمان قاتل را به ورثه اش بدهند واحتیاط آن است که متعرض مال ذمی نشوند و اگر چه احتمال می رود که در این صورت هم مال او مال اولیای مقتول اول باشد و ا…. العالم.
البته این گونه اظهار نظر آن هم بصورت مبهم و مردد یا ثقیل که در اکثر کتب فقهی وجود دارد خود مشکلی است که در عمل ممکن است باعث مشکلات اجرایی شود.
دیدگاه فقهایی که همتایی دین قاتل و مقتول را در قصاص نفس لازم نمی دانند ( خارقین اجماع)
برخی از فقها دیدگاه شیخ صدوق را در کتابهایش به عنوان نظر مخالف یاد می کنند. شیخ صدوق در کتاب المقنع می گوید: اگر مسلمان دست کافر معاهد را قطع کند خانواده کافر می توانند قصاص کنند و تفاضل دیه را به مسلمان بپردازند و یا این که دیه اخذ کند. همچنین همین فقیه در کتاب من لا یحضره الفقیه بر این باور است که اگر مسلمان ، کافر ذمی را بکشد کشته می شود ، نه از باب قصاص بلکه به جهت مخالفت با امام مسلمین در معاهداتی که به امضا رسانده است.
به نظر می رسد دیدگاه قانونگذار کیفری ما به آرامی و کندی به سوی این رویکرد می رود که کم کم بحث نابرابری نامسلمان و مسلمان را به آرامی به فراموشی سپارد و مسلمان و نامسلمان را در برابر قانون برابر تصور کرده و هر دو را در پناه قانون بطور همسان حمایت کند ودست از این تبعیض ناروا بر دارد وکیش و آیین آدمیان را سبب امتیاز آدمی بر آدمی که در اصل خلقت و آفرینش با هم برابرند نداند ونامسلمانان را برای انسان بودن و ارزش والای انسانی تکریم کند و کرامتی برابر با مسلمانان برای آنها قایل شود. این نشانه در مفهوم تبصره 2 ماده 227 قانون مجازات اسلامی نهفته است که از سال 82 به این سوی قانونگذار کیفری دیه مسلمان ونامسلمان را برابر اعلام نموده این در حالی است که همانگونه که پیشتر گفته آمد در فقه کیفری میزان دیه نامسلمان را 800 درهم که مبلغی بسیار ناچیز است عنوان نموده اند یعنی مبلغی کمتر از یک دهم دیه مسلمان بنابراین این دگرگونی نگرش قانونگذار را باید نوید دهنده ی تلاش وی در جهت همسویی و همگامی بیشتر با بنیان ها وبایسته های حقوق بشر دانست .

فهرست منابع
1-منابع فارسی
1-1-کتب
1. اردبیلی ، محمد علی،حقوق جرای عمومی، ج2، چاپ اول: تهران ، میزان ، 1377
2. پاد، ابراهیم ،حقوق کیفری اختصاصی، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران،1348
3. حبیب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، 1385، چاپ اول، ج اول
4. حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، 1384، چاپ اول، ج اول.
5. حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، ج 88، ص 214، بیروت، دارالعلوم، چاپ دوم،1409
6. خمینی، روح الله،تحریر الوسیله، ج 2، ص 435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامی،1363
7. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1372
8. شیخاوندی، داور ، جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،1388
9. شامبیاتی، هوشنگ ،حقوق کیفری اختصاصی، تهران: ویستار، دوم ۱۳۷۴
10. …………………………………………………………….، چاپ اول، تهران، ویستار، 1375
11. …………………………………………………………….، ج 2، چاپ سوم،تهران، ویستار، 1372
12. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش، 1372
13. طباطبایی، سید علی ،ریاض المسائل، ج 2، ص 498، قم، آل البیت، 1404، ه.ق،
14. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 2، چاپ: پنجم، تهران، فردوسی، 1368
15. فیض کاشانی، محسن تفسیر صافی، ج 2، ص 33، چاپ اول، قم، دارالمرتضی.
16. قربانی، علی اصغر ،تساوی دین در قصاص، ص 46، چاپ اول، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی،1371
17. گلپایگانی، محمد رضا ،الدر المنضود فی احکام الحدود، ج 3،چاپ اول، قم، دار القرآن الکریم، 1417، ه.ق
18. گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، 1383، ج 8، چاپ اول، ج 1
19. …………………..، بایسته های حقوق جزای عمومی،‌چاپ اول، تهران، میزان، 1377
20. محسنی نیا، مصطفی،سرقت در بین ادیان و اقوام باستان،فرهنگ،1388،
21. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی(پدیده جنائی)، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375
22. میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، نشرمیزان، 1376
23. ………………………؛ حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، 1383، چاپ اول، ج 11
24. معین، دکتر محمد ،فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم 1
25. هدایت الله ستوده، آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، ۱۳۸۰
2-1- مجلات و نشریات و جزوات
1. آزمایش، علی، جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی 2، ص 20، نیمسال تحصیلی 73-74
2. بهرامی، احمد، دیه غیر مسلمان، نشرداد گستر، شماره 1378،13.
3. پرویزی،محمد،قصاص غیر مسلمانان ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1388،20.
4. پناه،فرهاد، قتل غیر مسلمان به دست مسلمان، مجله دانشگاه تهران، شماره 1384،11
5. تیموری،عیسی،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال دوم شماره16 و 17 ، 1381
6. حسنی،رضا،همتایی دین در قصاص،نشر دادگستر ،1378
7. حسینی، سیدعلی، دیه غیر مسلمان، نشرعدل گستر، شماره 1387،15.
8. حسینی،مسعود،جنایات منجر به حد،1392،تهران،شماره 41
9. رحیمی،حمیدرضا،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال چهارم شماره 30 و 31 ، 1386.
10. رستخیز،رضا،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال سوم شماره 16 و 17 ، 1378.
11. رسولیان،علی،جنایت علیه غیر مسلمانان،1393
12. رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1388،45.
13. رکن آبادی،پرهام،جرایم علیه مسلمانان،نشر دادگستر،شماره 14،1387
14. سلطان نژاد،احمدعلی،مقاله بررسی جنایت علیه اقلیت های دینی و مذهبی ، نشر عدل گستر ،شماره 1378،11.
15. سیماوند،غلامرضا،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال سوم ،شماره 18 و 19 ، 1385
16. شاهپسند،زهرا،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال پنجم شماره 22 و 23 ، 1384
17. شاهد، حسین علی، قتل اقلیت ها دینی_مذهبی در حقوق کیفری ایران ، نشر دادگستر، شماره 1384،24.
18. شاهی مرادی،مجتبی،مقاله بررسی جرم شناسی بزه دیدگی اقلیت هادر حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1389،18
19. شکوری،مرتضی،مقاله بررسی جرایم غیر مسلمانان در بلاد اسلامی ، مجله دانشگاه تهران،شماره 1389،28
20. شورپناه، امیررضا، قتل غیر مسلمان به دست مسلمان، مجله دادرسی، شماره 1387،14.
21. طاهری، هوشنگ، دیه غیر مسلمان، نشرعدل گستر، شماره 1386،23.
22. عباس علی نژاد،محمود، بررسی قصاص مسلمان علیه غیر مسلمان ، نشر عدل گستر ،شماره 1381،17
23. عباسی، بهنود، قتل اقلیت ها دینی_مذهبی در حقوق کیفری ایران ، نشر دادگستر، شماره 1390،18
24. علینژاد،علی،مقاله دیه غیر مسلمان در حقوق ایران ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره1391،16.
25. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط، چاپ دوم، موسسه الرساله، بیروت،1407، ه.ق،.
26. کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی،مجموعه اسناد بی نالمللی حقوق بشر، قسمت نخست، چاپ دوم، 1386 .
27. کریمی،سیدمحمود،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال سوم ،شماره 11 و 12 ، 1385
28. لطفی،جمال،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال پنجم شماره 17 و 18 ،پاییز و زمستان 1378.
29. مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال ششم شماره 17 و 18 ،پاییز و زمستان 1375.
30. مهدوی،حامد،مقاله بررسی جرم شناسی بزه دیدگی اقلیت هادر حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1387،13
31. میر محمد صادقی، حسین، نگاهی به تغییرات ایجاد شده در جرایم مالی به موجب قانون تعزیرات مصوب سا ل1375، مجله کانون وکلا، ش 11 س 1376 .
32. نادری،سیدرسول، بررسی نقش دین در قصاص، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1383،12
33. نصیری،حسن،دین و مذهب در قصاص نفس مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1389،87.
34. نورمحمدی،رضا،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال هفتم شماره 11 و 12 ، زمستان 1379
35. نوری،حافظ،مقاله بررسی جرایم علیه اقلیت های دینی و مذهبی ، نشر دادگستر ،شماره 1389،42.
36. واحدی،محسن،1387،حقوق اقلیت های دینی،نشر دادگستر
37. وهاب پور،حمیدرضا،جایگاه اقلیت های دیدنی مذهبی در حقوق کیفری ایران ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1385،13.
38. هنرور،مهدی، قتل مسلمان به دست غیرمسلمان، مجله دانشگاه تهران، شماره 1389،18
39. یزدانیان، محمد رضا، قتل غیر مسلمان به دست مسلمان، مجله دادرسی، شماره 1388،19.
ب-منابع عربی
1. احمد بن فارس زکریا ،ابی الحسین ، معجم مقاییس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامی،قم، 1404،
2. امین بک، احمد ،شرح قانون العقوبات الاهلی، ج 3، ص 858، چاپ سوم، بیروت،الدار العربیه للموسوعات، 1982.
3. احمد بن محمد بن علی، المقری القیومی، مصباح المنیر، چاپ اول، قم، دارالهجره، 1405 ه.ق.
4. الجبلی العاملی، زین الدین ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 9 جامعه النجف الاشرف
5. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، ج 18، چاپ سوم، قم، مؤسسه آل البیت، 1416 ه.ق
6. ………………………………………………………….، ج 18، باب 16 از ابواب مقدمات حدود، حدیث 3.
7. ………………………………………………………….، باب 31 من ابواب حدّ السرقه، حدیث 1.
8. حلی، محمد بن ادریس، سرائر، ج3، چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1410 ه.ق
9. الزبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر، 1414، ه. ق.
10. طوسی، کتاب النهایه، ص 739. برای نظر موافق برخی از فقهای معاصر در این مورد، ر. ک. نشریه ماوی، مورخ 2/5/1382،
11. مفید، المقنعه (دارالطباعه: 1274 قمری) ص 134؛ شیرازی، کتاب الحدود و التعزیرات
12. الطریحی، فخرالدین ،مجمع البحرین، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف، 1381 ه.ق،
13. عبدالقادر، عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 2، چاپ سیزدهم، بیروت، مؤسسه رسالت، 1994 م.
14. علی محمد جعفر، قانون العقوبات، ص 224، چاپ اول، بیروت، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر والتوزیع، 1415، ه.ق.
15. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط، چاپ دوم، موسسه الرساله، بیروت،1407، ه.ق،

ج- پایان نامه ها
1. کریمیان،محمد حسین، بررسی جرایم علیه اقلیت های دینی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1390
د-فهرست قوانین
1-قانون آیین دادرسی کیفری 1392
2-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3-قانون مجازات اسلامی 1392
3-منابع اینترنتی
1-قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین www.moradpourblogfa.com
2-قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین Mohseniniablogfa.com

Abstract
Society of diverse ethnic minority groups, faith is, in a word can be a community of diverse ethnic, religious recognition. Ethnic and religious diversity in the history of the origin of classification disputes and discrimination against many people, but at different times of regime change by changing the shape of the discrimination cases minority ethnic And.aqlythay Nyzmhsvb are innumerous threads, such as the Kurds, Turkmens and Baluchis who do not usually follow the official religion, and are subjected to discrimination from both directions, thus