خیانت ، مسایل جزئی خصوصی خود را از یکدیگر پنهان نگاه داریم .
44 اغلب احساس می کنم که انگار والدینم در من زندگی می کنند.من نمی توانم یک زندگی جداگانه برای خودم داشته باشم.
45 اغلب احساس می کنم هویت جداگانه ای از والدینم ندارم.
46 فکر می کنم اگر کاری را بکنم که دلم می خواهد ، برای خودم دردسر درست می کنم.
47 احساس میکنم چاره ای ندارم جز اینکه به خواسته های دیگران تن بدهم ، چون در غیر این صورت مرا ترک می کنند یا درصدد تلافی برمی آیند.
48 در روابطم ، به دیگران اجازه می دهم که بر من مسلط شوند.
49 همیشه به دیگران اجازه داده ام به جای من تصمیم بگیرند، در نتیجه من واقعا نمی دانم چه میخواهم.
50 خیلی برایم مشکل است از دیگران بخواهم حقوقم را رعایت کنند و احساساتم را درک کنند.
51 کار مراقبت از نزدیکانم روی دوش من است.
52 آدم خوبی هستم ، چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم ، به فکر دیگرانم.
53 مهم نیست که چقدر سرم شلوغ است ، من همیشه برای دیگران وقت دارم .
54 همیشه سنگ صبور مشکلات دیگران بوده ام.
55
دیگران نظرشان این است که من برای دیگران خیلی کار می کنم ، ولی برای خودم کاری انجام نمی دهم.
56 از اینکه احساسات مثبتم( مثل محبت و توجه ) را به دیگران نشان بدهم ، خیلی خجالت می کشم.
57 برای من خیلی سخت است که احساساتم را نزد دیگران بروز دهم.
58 برای من خیلی سخت است که راحت و خودانگیخته رفتار کنم.
59 آنقدر خودم را کنترل می کنم که مردم فکر می کنند آدمی بی احساس هستم.
60 مردم نظرشان این است که من عصبی و ناراحتم.
سوالات کاملا غلط تقریبا غلط بیشتر درست است تا غلط اندکی درست تقریبا درست کاملا درست
61 باید در هر کاری که انجام می دهم بهترین باشم ، نمی توانم توقعم را کم کنم.
62 سعی می کنم نهایت تلاش خودم را بکنم ، اینکه کار ” تا حدودی خوب باشد ” هیچ گاه راضی ام نمی کند.
63 باید به تمام مسئولیت هایم عمل کنم.
64 احساس می کنم برای پیشرفت و دستیابی به خواسته های خود همواره تحت فشار هستم.
65
وقتی که کاری را اشتباه انجام می دهم ، نمی توانم خودم را ببخشم یا برای اشتباهم بهانه تراشی کنم.
66 وقتی از کسی چیزی می خواهم ، خیلی برایم سخت است ” نه ” بشنوم.
67 آدم خاصی هستم و نمی توانم محدودیت هایی را که بر سر راه مردم وجود دارد بپذیرم.
68 از اینکه مرا محدود کنند یا نگذارند کاری را که می خواهم بکنم متنفرم.
69 احساس می کنم نباید از قانونها و قراردادهای بهنجاری که مردم تابع آنها هستند ، اطاعت کنم.
70 احساس می کنم کاری که من باید بکنم ارزشمندتر از کارهای دیگران است.
71 نمی توانم برای انجام تمام و کمال وظایف معمول یا خسته کننده ، نظم و انضباط خاصی داشته باشم.
72 اگر به یکی از اهدافم نرسم زود مأیوس می شوم و دست از کار می کشم.
73 برای من خیلی سخت است که رضایت آنی را فدای خوشحالی آنی کنم.
74 نمی توانم به خودم فشار بیاورم که کارهایی را که برایم خوشایند نیستند ، انجام دهم حتی وقتی که می دانم نتایج خوبی در پی دارند.
75 به ندرت توانسته ام به تصمیم خودم پایبند باشم.

The Medlating Role of Early Maladaptive Schemas in Relation Between Personality Traits and Subjective Well-Being

Abstract
The present study examined the mediating role of early maladaptive schemas in the relation between personality traits and subjective well-being. Thus, 370 patients (171 male and 199 female) students of Islamic Azad University of Qazvin selection multi-stage sampling, questionnaires early maladaptive schemas YSQ-75 (Yang, 1993), and personality traits BFI-44 (John, Donoho and controllers, 1991) and scale subjective well-being keyes and colleagues (2003) have responded. Data analysis using structural equation modeling showed that early maladaptive schemas latent variables and personality traits of 47 percent of the variance in subjective well-being to explain. On the other hand, the results showed a positive and significant extraversion and neuroticism negatively and significantly predict subjective well-being. The results indicate a positive relationship with subjective well-being was insignificantly agreeableness and openness. Results showed a significant positive factor neuroticism and extraversion are significant negative factors predict early maladaptive schemas. The relationship between subjective well-being in the scheme, was shown to be negative and significant. Data analysis using structural equation modeling showed that, based on results of this research, extroversion, neuroticism , agreeableness factors and early maladaptive schemas had important and determinant role in explaining,subjective,well-being.

Key words: Early maladaptive schemas, Personality traits, Subjective Well-Being

Gita Alipour Chushaly

Islamic Azad University
Rasht Branch
Faculty of Human Scince
Department of psychology

Presented in partial fulfillment of the requirements for degree (M.A.)

Title:
The mediating role of early maladaptive schemas in relation between personality traits and subjective well-being in students

Supervisor:
Dr. Sadegh Taghiloo

Author:
Gita Alipour Chushaly

Date:
September, 2014