جدول فوق نشان می‌دهد که میانگین مقیاس N در گروه تحت پوشش برابر با 3/97 و در گروه عادی برابر با 21/95 می‌باشد. میانگین مقیاس E در گروه تحت پوشش برابر با 78/103 و در گروه عادی برابر با 61/104 می‌باشد. در مقیاس O میانگین افراد تحت پوشش برابر با5/128می‌باشد

 

نمودار 4-7- میانگین مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی

 

جدول 4-6- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی

شاخص آماری شاخص آماری اضطراب پرخاشگری افسردگی کمروی تکانشوری آسیب پذیری
تحت پوشش میانگین 64/17 68/13 86/18 90/17 82/14 38/14
تعداد 92 92 92 92 92 92
انحراف استاندارد 832/4 1055/4 383/4 805/3 611/3 024/5
عادی میانگین 62/15 948/14 20/17 32/17 62/15 39/14
تعداد 97 97 97 97 97 97
انحراف استاندارد 626/4 5947/4 159/5 017/4 416/4 744/4
کل میانگین 60/16 14. 333 01/18 60/17 23/15 38/14
تعداد 189 189 189 189 189 189
انحراف استاندارد 821/4 3977/4 856/4 916/3 054/4 870/4

 

میانگین نمرات آزمون اضطراب در گروه دانشجویان تحت پوشش برابر با 64/17 و در گروه دانشجویانعای برابر با 62/15 است. بر این اساس نمرات اضراب دانشجویان تحت پوشش از دانشجویان عادی بیشتر است. میانگین نمرات پرخاشگری در دانشجویان تحت پوشش برابر با 68/13 و در دانشجویان عادی برابر با 94/14 است. بر این اساس نمرات دانشجویان عادی در پرخاشگری بیشتر از دانشجویان تحت پوشش است. اما میانگین نمرات دانشجویان تحت پوشش در خرده مقیاس افسردگی برابر با 86/18 و میانگین نمرات دانشجویان عادی در این مقیاس برابر با 2/17 می‌باشد یعنی میزان افسردگی در دانشجویان تحت پوشش بیشتر از دانشجویان عادی است. در مقیاس کمرویی نیز نمرات دانشجویان تحت پوشش با میانگین 9/17 بیشتر از دانشجویان عادی با میانگین 32/17 می‌باشد. اما میانگین نمرات دانشجویان عادی در مقیاس تکانشوری با میانگین 62/15 بیشتر از دانشجویان تحت پوشش با میانگین 82/14 است. میانگین نمرات آسیب پذیری در دو گروه تقریباً برابر است.

 

جدول 4-7- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی

گروه ها شاخص آماری گرمی معاشرتی ابرازوجود فعال بودن هیجان خواهی هیجانات مثبت
تحت پوشش میانگین 39/19 79/17 33/70/14 1522/17 9565/17 1522/17
تعداد 92 92 92 92 92 92
انحراف استاندارد 92796/4 62087/4 59880/4 63419/4 36246/4 42752/4
عادی میانگین 2/19 4742/17 4948/15 4227/16 5258/18 4948/17
تعداد 97 97 97 97 97 97
انحراف استاندارد 65908/4 49558/4 02369/4 14788/4 61676/4 35202/4
کل میانگین 2963/19 6296/17 9312/14 7778/16 2487/18 3280/17
تعداد 189 189 189 189 189 189
انحراف استاندارد 77995/4 54766/4 34062/4 91306/3 49190/4 38060/4

میانگین نمرات خرده مقیاس گرمی و صمیمیت در گروه نمونه تحت پوش برابر با 39/19 و در گروه عادی برابر با 2/19 درصد بود. همچنین میانگین نمرات معاشرتی بودن در گروه نمونه تحت پوش برابر با 79/17 و در گروه عادی برابر با 47/17 می‌باشد. اما میانگین نمرات مقیاس ابراز وجود در گروه تحت پوشش برابر با 22/14 و در گروه عادی برابر با 42/15 است. که نشان دهنده بالاتر بودن نمرات گروه عادی در این خرده مقیاس می‌باشد. در مقیاس فعال بودن گروه تحت پوشش با میانگین 95/17 بیشتر از گروه عادی با با میانگین 42/16 است. اما میانگین نمرات گروه عادی در مقیاس هیجان خواهی با 52/18 بیشتر از گروه تحت پوشش با 95/17 بود. در هیجانات مثبت هم گروه عادی با نمره 42/17 نمرات بیشتری از گروه تحت پوشش با میانگین 15/17 داشتند.


 

جدول 4-8- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی

گروه ها شاخص آماری تخیل زیباشناسی عواطف اعمال عقاید ارزشها
تحت پوشش میانگین 0761/14 2935/20 6196/17 3587/15 8587/18 4348/16
تعداد 92 92 92 92 92 92
انحراف استاندارد 56271/4 44883/4 37737/4 94908/3 69646/4 45981/2
عادی میانگین 4021/15 9897/18 8144/17 5773/15 7526/15 4845/16
تعداد 97 97 97 97 97 97
انحراف استاندارد 59089/4 04458/5 36685/4 17160/3 98443/3 53292/3
کل میانگین 7566/14 6243/19 7196/17 4709/17 2910/18 4603/16
تعداد 189 189 189 189 189 189
انحراف استاندارد 61312/4 79601/4 36142/4 56333/3 36926/4 05007/4

 

میانگین نمرات گروه نمونه تحت پوشش در خرده مقیاس تخیل برابر با 07/14 است و میانگین نمرات گروه عادی 4/15 است. اما در مقیاس زیبا شناسی میانگین گروه نمونه کمتر از گروه عادی است. در خرده مقیاس عواطف نیز میانگین نمرات گروه تحت پوشش 6/17 است در حالیکه میانگین گروه عادی در این خرده مقیاس برابر با 8/17 است. در خرده مقیاس اعمال میانگین گروه تحت پوشش برابر با 25/15 و میانگین گروه عادی برابر با 57/15 است. در خرده مقیاس عقاید میانگین گروه نمونه برابر با 85/18 و گروه عادی برابر با 75/17 می‌باشد. میانگین گروه تحت پوشش در خرده مقیاس ارزشها 42/16 و گروه عادی برابر با 48/16 می‌باشد.

 

جدول 4-9- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی

گروه ها شاخص آماری اعتماد رک گویی یا سادگی نوع دوستی همراهی تواضع دلرحم بودن
تحت پوشش میانگین 1522/18 6304/21 2935/21 3152/17 7391/17 9022/20
تعداد 92 92 92 92 92 92
انحراف استاندارد 6/4 35/4 99/3 88/3 56/3 04/4
عادی میانگین 8660/16 7113/18 4845/19 0928/17 3711/16 2784/19
تعداد 97 97 97 97 97 97
انحراف استاندارد 69625/4 08257/4 17111/4 62800/4 69493/3 23463/4
کل میانگین 4921/17 1323/20 3651/20 2011/17 0370/17 0688/20
تعداد 189 189 189 189 189 189
انحراف استاندارد 68544/4 95173/4 17554/4 27409/4 68778/3 20998/4

 

میانگین نمرات اعتماد در دانشجویان تحت پوشش با 15/18 بیشتر از دانشجویان عادی با میانگین 86/16 می‌باشد. اما میانگین نمرات سادگی و رک گویی در دانشجویان تحت پوشش با 6/21 بیشتر از دانشجویان عادی با 48/19 می‌باشد. میانگین خرده مقیاس نوع دوستی در گروه تحت پوشش برابر با 29/21 و در دانشجویان گروه عادی برابر با 48/19 است. اما در مقیاس همراهی دو گروه تقریبا برابر هستند و در خرده مقیاس تواضع میانگین گروه تحت پوشش با 72/17 از گروه عادی با میانگین 27/16 بیشتر است. در دل رحم بودن هم گروه تحت پوشش با میانگین 9/20 از میانگین نمرات گروه عادی با میانگین 27/19 بیشتر است.

 

جدول 4-10- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی

میانگین نمرات خرده مقیاس کفایت در گروه تحت پوشش برابر با 07/20 بیشتر از میانگین گروه عادی با میانگین 13/18 است. در خرده مقیاس نظم هم میانگین گروه تحت پوشش با 06/19 بیشتر از میانگین نمرات گروه عادی با 62/17 می‌باشد. در وظیفه شناسی هم میانگین نمرات گروه تحت پوشش با 59/22 بیشتر از گروه عادی با میانگین 21/20 است. در تلاش برای موفقیت، منضبط بودن و محتاط در تصمیم گیری هم میانگین نمرات گروه تحت پوشش بیشتر از گروه عادی است.

 

 


 

شکل 4-1- نیمرخ شخصیتی ویژگی ‌های شخصیتی دانشجویان مذکر عادی

 

نیمرخ فوق نشانگر آن است که اکثر نمرات آزمون نئو دانشجویان مذکر عادی در محدود 50درصد قرار دارند

شکل 4-2- نیمرخ شخصیتی ویژگی ‌های شخصیتی دانشجویان مؤنث عادی

 

 

قرار گرفتن اکثر نمرات آزمون نئو دانشجویان مونث عادی در محدوده 50/ گویای آن است که درمجموع آزمودنی‌های مونث عادی دارای نیمرخ شخصیتی نرمالی می‌باشند.

 

شکل 4-3- نیمرخ شخصیتی مردان عادی در پنج عامل اصلی آزمون نئو

این نمودار نشان دهنده نمرات آزمودنی‌های مذکر عادی در پنج عامل اصلی آزمون نئو می‌باشد. این نمودار حاصل جمع مقیاسهای نمودار 4-1 می‌باشد.

 

شکل 4-4- نیمرخ شخصیتی زنان عادی در پنج عامل اصلی آزمون نئو

 

این نمودار نشان دهنده نمرات آزمودنی‌های مونث عادی در پنج عامل اصلی آزمون نئو می‌باشد. این نمودار حاصل جمع مقیاسهای نمودار 4-2 می‌باشد.

 

شکل 4-5- نیمرخ شخصیتی مددجویان مذکر

 

نمرات کسب شده توسط دانشجویان مذکر مددجو در آزمون نئو گویای نیمرخ طبیعی این گروه می‌باشد.

شکل 4-6- نیمرخ شخصیتی مددجویان مؤنث

 

نمرات کسب شده در آزمون نئو توسط دانشجویان مدد جو مونث نسبت به سایر گروه‌ها از پراکندگی بیشتری برخوردار است.

 

شکل 4-7- نیمرخ شخصیتی مردان مددجو در پنج عامل اصلی آزمون نئو

 

این نمودار نشان دهنده نمرات آزمودنی‌های مذکر مددجو در پنج عامل اصلی آزمون نئو می‌باشد. این نمودار حاصل جمع مقیاسهای نمودارشماره 5 می‌باشد (کلیه نمرات در محدوده 50/ قرار دارند).

شکل 4-8-  نیمرخ شخصیتی زنان مددجو در پنج عامل اصلی آزمون نئو

 

این نمودار نشان دهنده نمرات آزمودنی‌های مونث مددجو در پنج عامل اصلی آزمون نئو می‌باشد. این نمودار حاصل جمع مقیاسهای نمودارشماره 6 می‌باشد (تقریبا اکثر نمرات در محدوده 50/ قرار دارند.

 

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها

4-3-1- فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش

  • بین عملکرد تحصیلی (معدل) دانشجویان مددجو و عادی، تفاوت معنی داری وجود دارد.
  • بین دانشجویان موفق و ناموفق به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی تفاوت وجود دارد
  • بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان مددجو رابطه معنی دار وجود دارد
  • بین ویژگی‌های جمعیتی (جنسیت) دانشجویان وعملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد
  • به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی بین دانشجویان مددجو وعادی تفاوت وجود دارد.
  • دانشجویان تحت پوشش کمیته امام از مشکلات شخصیتی بیشتری برخوردار هستند

4-3-1-1- فرضیه اول

1- بین عملکرد تحصیلی (معدل) دانشجویان مددجو و عادی، تفاوت معنا داری وجود دارد.

جدول 4-11- مقایسه عملکرد تحصیلی در دو گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش

جدول 4-12- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان

نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان نشان دارد که چون 12/1- t= با 187df= و 264/0 p=از 05/0α= بزرگتر است لذا بین میانگین نمرات دو گروه در عملکرد تحصیلی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر این اساس فرضیه مبنی برتفاوت عملکرد تحصیلی (معدل) دانشجویان مددجو و عادی از نظر آماری رد می‌شود.

4-3-1-2- فرضیه دوم

بین دانشجویان موفق و ناموفق به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی تفاوت وجود دارد

جدول 4-13- مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق

 

جدول 4-14- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان در مقیاس (N)

نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان در مقیاس (N) نشان داد که چون t=-4. 02 با df=187 و p=. /688 از α=. /05 بزرگتر است لذا بین میانگین نمرات دو گروه در مقیاس N تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان در مقیاس (E) نشان داد که چون t=1. 12 با df=187 و p=. /258 از α=. /05 بزرگتر است لذا بین میانگین نمرات دو گروه در مقیاس E تفاوت معنی داری وجود ندارد. دیگر نتایج جدول فوق نشان می‌دهند که در مقیاس O نیز چون t=-828 با df=187 و p=. / 4 از α=. /05 بزرگتر است لذا بین میانگین نمرات دو گروه در مقیاس O تفاوت معنی داری وجود ندارد. در مقیاس (A) نیز چون t=-. /52 با df=187 و p=. /6 از α=. /05 بزرگتر است لذا بین میانگین نمرات دو گروه در مقیاس A تفاوت معنی داری وجود ندارد. در مقیاس C)) نیز چون t=. /624 با df=187 و p=. /53 از α=. /05 بزرگتر است لذا بین میانگین نمرات دو گروه در مقیاس C تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر این اساس فرضیه مبنی برتفاوت گروه دانشجویان موفق و ناموفق در ویژگی‌های شخصیتی از نظر آماری رد می‌شود.

4-3-1-3- فرضیه سوم

بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان مددجو رابطه معنی دار وجود دارد

 

جدول 4-15- ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی در گروه دانشجویان تحت پوشش

شاخص آماری N E O A C
ضریب همبستگی پیرسون 016/0 131/0 018/0- 071/0- 005/0
سطح معنی داری 880/0 215/0 864/0 501/0 965/0
تعداد 92 92 92 92 92

 

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین مقیاس N و عملکرد تحصیلی در دانشجویان مدد جو