ممکن است در صدد علت این امر بر آید و در مورد سؤالات بی پاسخ آموزش‌هایی را به آزمودنی بدهد. اگر در پاسخ نامه سوالات زیادی بدون پاسخ باشد آن پاسخنامه از اعتبار لازم برخوردار نبوده و در نتیجه تصحیح نمی‌شود.

3-5- طرح تحقیق
با توجه به مسئله و فرضیات مطرح شده این بررسى یک تحقیق پس رویدادى و از نوع على مقایسه‏است که با هدف مشخص کردن تاثیر ویژگی‌های شخصیتی و عوامل دموگرافیک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان مدد جو وعادی اجرا می‌گردد.
3-5-1- متغیرها
1-شخصیت
شخصیت یعنی «مجموعه‌ای از رفتار وشیوه‌های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی‌های بی همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش بینی» مشخص می‌شود.

2- نیم رخ شخصیتى
در این تحقیق نیمرخ شخصیتی عبارتست از نمودارترکیب نمراتی است که فرد در آزمون نئو بدست می‌آورد. و براساس آن می‌توان توصیف مشخصی از ساختار شخصیتی فرد بدست داد.

3- متغیرهاى جمعیتى
شامل، جنس، تحصیلات، محل سکونت، معدل دروس، تعداد افراد خانواده و… که به کمک پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى سنجیده مى‏شوند.

3-6- روش گردآورى اطلاعات
به منظور گردآورى داده‏هاى این تحقیق به تعدادى از کارشناسان، کاردانان و کمیته امداد امام شهرستان در خصوص چگونگى تکمیل پرسشنامه‏هاى نئو و مشخصات فردى و خانوادگى آموزش‏هاى لازم داده شد. علاوه بر آن از این افراد خواسته شد جهت آشنا شدن با این ابزار در درجه اول خود آنها به پرسشنامه‏ها پاسخ بدهند و روش صحیح انجام آزمون‏ها آموزش داده شد. در این مرحله به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ‏هاى لازم از طرف محقق ارائه گردید.
در مرحله بعد محقق و افراد آموزش دیده با مراجعه به دانشجویان مددجو وعادی به آنها در خصوص مسئله مورد تحقیق توضیحاتى را دادند و هدف از اجراء این تحقیق و اهمیت آن براى آزمودنیها تشریح ‏گردید. علاوه بر آن به سوالات مطرح شده توسط آزمودنیها در خصوص پرسشنامه‏ها پاسخ داده ‏شد. در این تحقیق اکثر آزمودنیها اعم از مددجو وعادی خواهان نتایج آزمون نئو بودند، که بعد از تفسیر نتایج آزمون توسط محقق این نتایج به صورت حضورى به آزمودنیها شرکت کننده در تحقیق داده ‏شد و به تعدادى از این افراد خدمات مشاوره‏بصورت رایگان نیز ارائه گردید.
در پژوهش حاضر به منظور دستیابى سریع به آزمودنی‌ها به برخی از کارکنان دانشگاه‌های دره شهر در خصوص این تحقیق توضیحات لازم داده شد تا جهت ترغیب دانشجویان به شرکت در این تحقیق اقدام نمایند. و به منظور تسهیل بیشتر در جمع آورى داده‏ها با کلیه دانشگاه‌های شهرستان دره شهر مکاتبه گردید و در خصوص اهمیت و اهداف این تحقیق توضیحاتى توسط محقق به هر کدام از مسئولین این مراکز داده شد. علاوه بر آن با مسئول کمیته امداد استان ایلام نیز بطور جداگانه و از طریق کمیته امداد شهرستان دره شهر مکاتبه گردید تا مشارکت و همکارى کلیه افراد کلیدى جلب گردد و درنهایت به منظور مشخص کردن عملکرد تحصیلی آزمودنی‌های شرکت کننده در این پژوهش معدل کل دروس گذرانده شده از طریق واحد آموزش دانشگاه‌ها اخذ گردید.
3-7- ابزار اندازه‏گیرى
در این تحقیق به منظور پاسخ دادن به فرضیه‏هاى مطرح شده از دو ابزار و یک پرسشنامه جهت مقایسه استفاده شده
1- پرسشنامه فرم بلند نئو (240سوالی)
3- پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى

3-8- روش اجراء
3-8-1- اجراء مقدماتى
به منظور مشخص کردن مشکلات احتمالى در زمینه پاسخ دادن به پرسشنامه‏ها از بین دانشجویان مدد جو 10 نفر بطور غیر تصادفى انتخاب و علاوه بر آن از بین دانشجویان عادی 10 نفرنیز به طور غیر تصادفى انتخاب گردیدند و از آزمودنیهاى این دو گروه خواسته شد تا پرسشنامه‏هاى این تحقیق را تکمیل نمایند که بعد از تکمیل موارد زیر بدست آمد:
1- شکایت از طولانی بودن آزمون نئو توسط بعضی از آزمودنی ها
2- داشتن ابهام نسبت به بعضی سوالات آزمون نئو
3- وجود مقاومت نسبت به پاسخ دادن به بعضی سوالات آزمون نئو به دلیل ترس از افشا شدن نتایج آزمون
در این مرحله سعى شد که به موارد بدست آمده در مرحله مقدماتى توجه شود و ابهامات موجود در زمینه سوالات آزمون نئو رفع گردیده تا آزمودنیها ترغیب به پاسخ دادن به پرسشنامه نئو و پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى شوند. براى این کار به تمام آزمودنیها توضیح داده شد که نتایج این پرسشنامه در اختیار دیگران قرار نمى گیرد. علاوه بر آن از آنان خواسته شد از نوشتن اسم واقعى خود بر روى پرسشنامه‏ها خوددارى و از اسم مستعار استفاده نمایند.
3-8-2- روش نمونه گیری
در این مرحله از بین دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی دره شهر تعداد 100 نفر که شامل 64 دانشجوی مونث و 36 دانشجوی مذکر بطور کاملاً تصادفی ازمیان اسامی موجود در کمیته امداد امام انتخاب و ازبین دانشجویان عادی دانشگاه‌های موجود در سطح شهرستان دره شهر تعداد100 دانشجو که شامل47 دانشجو مذکر و53 دانشجومونث بطور کاملاً تصادفی ازمیان اسامی موجود در واحد آموزش دانشگاه‌ها انتخاب گردید.
در مرحله دوم با بررسی پاسخنامه‌های گردآوری شده تعداد 11 پاسخنامه به دلایل زیر حذف گردید
1-انتخاب پاسخ کاملاً مخالفم در بیش از 6 سوال متوالی
2-انتخاب پاسخ مخالفم در بیش از 9 سوال متوالی
3-انتخاب پاسخ نظری ندارم در بیش از 10 سوال متوالی
4-انتخاب پاسخ موافقم در بیش از 14 سوال متوالی
در نهایت 189 پرسشنامه که شامل (60 مددجو مونث، 32 مددجو مذکر، 54 دانشجو مذکر عادی، 43 دانشجو مونث عادی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
3-8-3- مرحله نهائی
در این مرحله تمام نمرات آزمودنیها استخراج و طبقه بندى گردید تا امکان محاسبه آنها فراهم گردد. در نهایت تمام داده‏ها وارد کامپیوتر گردید و به کمک برنامه آمارى 22-SPSS و برنامه اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج بصورت جداول و نمودارها… ارائه گردید.

3-9- روش‌‌های تجزیه و تحلیل داده ها
براى تحلیل داده‏هاى این تحقیق از فرمول‌ها و ابزار زیر استفاده گردیده:
1- آمار توصیفی
2- بیان اطلاعات به کمک نمودارها و جداول
3- آزمون T برای گروه‌های مستقل
4- ضریب همبستگی پیرسون
5- رگرسیون گام به گام
تمام محاسبات فوق توسط کامپیوتر و به کمک برنامه آمارى SPSS-22 و اکسل 2007 صورت گرفته است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- تحلیل یافته‌های تحقیق
داده‌‌های جمع آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی دار کردن آنها بمنظور تحقق اهداف پژوهشها و تحقیقات کمک گرفته می‌شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که بوسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند.
به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. ابتدا باید داده‌ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نر م افزاری spss نسخه 22 با اعمال آزمون‌های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید. در این فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل‌‌های صورت گرفته داده‌ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب، بمنظور تأیید یا رد فرضیه تحقیق ارائه می‌شود.
در این بخش به منظور توصیف ویژگی‌‌های نمونه، ابتدا داده‌‌های جمع آوری شده با استفاده از شاخص‌‌های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می‌شود، بعد از آن آمار‌های توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار مربوط به متغیر‌های تحقیق آورده شده، سپس با استفاده از شاخص‌‌های آمار استنباطی به تأًیید یا رد فرضیات می‌پردازیم.

4-2- بخش اول: آمار توصیفی
جدول 4-1-گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد
گروه فراوانی درصد
تحت پوشش 92 7/48
عادی 97 3/51
کل 189 100

جدول فوق نشان می‌دهد که 7/48 درصد گروه نمونه از افراد تحت پوشش حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) انتخاب و 3/51 درصد نیز از دانشجویان عادی بودند.

نمودار 4-1- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد

جدول 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت
گروه فراوانی درصد
مذکر 86 5/45
مونث 103 5/54
کل 189 0/100
جدول فوق نشان می‌دهد که 5/45 درصد گروه نمونه را پسران و 5/54 درصد آنها را دختران تشکیل می‌دهند

نمودار 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت

جدول 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی
گروه فراوانی معدل درصد
موفق 84 16/52 4/44
ناموفق 105 13/30 6/55
کل 189 0/100
برای تعیین موفق و ناموفق بودن دانشجویان نمره معدل در نظر گرفته شد بر این اساس دانشجویان به دو گروه موفق و ناموفق تقسیم شدند (نقطه برش نمره معدل 15 می‌باشد). نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که 4/44 درصد دانشجویان در طبقه دانشجویان موفق و 6/55 درصد در طبقه دانشجویان ناموفق قرار دارند.

نمودار 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی

نمودار 4-4- سطوح عملکرد تحصیلی بر اساس معدل بدون تفکیک گروه ها

نمودار 4-5- سطوح عملکرد تحصیلی هر کدام از گروه ها

جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه
شاخص آماری N E O A C
تعداد 189 189 189 189 189
میانگین 23/96 21/104 32/102 30/112 93/116
انحراف استاندارد 3/17 9/14 7/12 6/14 6/23
حداقل 44 65 73 00/76 00/74
حد اکثر 147 149 146 00/145 33/327
نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که میانگین نمرات خرده مقیاس n برابر با 23/96 با انحراف استاندارد 3/17 می‌باشد. همچنین میانگین خرده مقیاس E برابر با 21/104 با انحراف استاندارد 7/12 و خرده مقیاس o با میانگین 32/102با انحراف استاندارد 7/12 است. میانگین خرده مقیاس A در این گروه نمونه برابر با 3/112 با انحراف استاندارد 6/14 و خرده مقیاس C با میانگین 93/116 و انحراف استاندارد 6/23 بود.

نمودار 4-6-میانگین نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه

جدول 4-5- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی
شاخص آماری شاخص آماری N E O A C
تحت پوشش میانگین 3/97 78/103 64/102 03/117 1413/123
تعداد 92 92 92 92 92
انحراف استاندارد 11/17 92/14 805/12 86/12 21/27
عادی میانگین 2165/95 6186/184 0206/102 8041/107 0412/111
تعداد 97 97 97 97 97
انحراف استاندارد 47035/17 90487/14 72299/12 72288/14 83835/17
کل میانگین 2328/96 2116/104 3228/102 2963/112 9312/116
تعداد 189 189 189 189 189
انحراف استاندارد 28235/17 88244/14 732/79/12 56888/14 61595/14
جدول فوق نشان می‌دهد که میانگین مقیاس N در گروه تحت پوشش برابر با 3/97 و در گروه عادی برابر با 21/95 می‌باشد. میانگین مقیاس E در گروه تحت پوشش برابر با 78/103 و در گروه عادی برابر با 61/104 می‌باشد. در مقیاس O میانگین افراد تحت پوشش برابر با5/128می‌باشد

نمودار 4-7- میانگین مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی

جدول 4-6- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی
شاخص آماری شاخص آماری اضطراب پرخاشگری افسردگی کمروی تکانشوری آسیب پذیری
تحت پوشش میانگین 64/17 68/13 86/18 90/17 82/14 38/14
تعداد 92 92 92 92 92 92
انحراف استاندارد 832/4 1055/4 383/4 805/3 611/3 024/5
عادی میانگین 62/15 948/14 20/17 32/17 62/15 39/14
تعداد 97 97 97 97 97 97
انحراف استاندارد 626/4 5947/4 159/5 017/4 416/4 744/4
کل میانگین 60/16 14. 333 01/18 60/17 23/15 38/14
تعداد 189 189 189 189 189 189
انحراف استاندارد 821/4 3977/4 856/4 916/3 054/4 870/4

میانگین نمرات آزمون اضطراب در گروه دانشجویان تحت پوشش برابر با 64/17 و در گروه دانشجویانعای برابر با 62/15 است. بر این اساس نمرات اضراب دانشجویان تحت پوشش از دانشجویان عادی بیشتر است. میانگین نمرات پرخاشگری در دانشجویان تحت پوشش برابر با 68/13 و در دانشجویان عادی برابر با 94/14 است. بر این اساس نمرات دانشجویان عادی در پرخاشگری بیشتر از دانشجویان تحت پوشش است. اما میانگین نمرات دانشجویان تحت پوشش در خرده مقیاس افسردگی برابر با 86/18 و میانگین نمرات دانشجویان عادی در این مقیاس برابر با 2/17 می‌باشد یعنی میزان افسردگی در دانشجویان تحت پوشش بیشتر از دانشجویان عادی است. در مقیاس کمرویی نیز نمرات دانشجویان تحت پوشش با میانگین 9/17 بیشتر از دانشجویان عادی با میانگین 32/17 می‌باشد. اما میانگین نمرات دانشجویان عادی در مقیاس تکانشوری با میانگین 62/15 بیشتر از دانشجویان تحت پوشش با میانگین 82/14 است. میانگین نمرات آسیب پذیری در دو گروه تقریباً برابر است.

جدول 4-7- میانگین و