محصولات
جدول 4-4- توزیع فراوانی نوع تبلیغ محصولات
نوع تبلیغ فراوانی درصد
مسافرت به خارج 15 3/28
پوستر 5 4/9
نمایشگاه 6 3/11
اینترنت 12 6/22
روزنامه ومجلات 3 7/5
رادیو و تلویزیون 1 9/1
کارت دعوت 4 5/7
عدم پاسخ 7 2/13
جمع 53 100

نمودار 4-4- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به نوع تبلیغ محصولات
با توجه به نمودار و جدول فوق اکثر پاسخ دهندگان (3/28 درصد) برای تبلغ محصولات خود به خارج از کشور مسافرت داشته¬اند.

ه) اقدامات برای افزایش صادرات
جدول 4-5- توزیع فراوانی اقدامات برای افزایش صادرات
اقدامات برای افزایش صادرات فراوانی درصد
هیچگونه تبلیغاتی نداشته ام 7 3/23
تبلیغات برنامه ریزی شده و کارشناسی بوده است که موفق نبوده ام 3 0/10
تبلیغات برنامه ریزی نشده و غیر کارشناسی بوده است که موفق بوده ام 6 0/20
تبلیغات برنامه ریزی شده و کارشناسی بوده است که موفق بوده ام 9 0/30
تبلیغات برنامه ریزی نشده و غیر کارشناسی بوده است که موفق نبوده ام 2 7/6
عدم پاسخ 3 0/10
جمع 30 100

نمودار 4-5- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به اقدامات برای افزایش صادرات

با توجه به نمودار و جدول فوق 30 درصد پاسخ دهندگان برای افزایش صادرات از تبلیغات برنامه ریزی شده¬ی کارشناسی موفق استفاده کرده¬اند.

4-3. بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات
4-3-1. توزیع فراوانی پاسخ¬های نقاط قوت
در این قسمت توزیع فراوانی و درصد پاسخ¬های داده شده به هرکدام از نقاط قوت ارائه شده است و با استفاده از آزمون آماری t صحت یا عدم صحت انتخاب هر عامل بعنوان نقطه قوت بررسی شده است.
الف ـ تا چه میزان با موارد زیر به عنوان نقاط قوت تبلیغات پسته استان کرمان موافقید؟
سوال 1 : استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان
فرض صفر: استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب نمی¬شود. H0: µ=3
فرض یک: استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب می¬شود. H1: µ3
در این پژوهش محقق بر اساس طیف لیکرت ادعا می کند که میانگین هر سوال 3 می باشد.
با توجه به اینکه 05/0α= و درجه آزادی 29 می باشد لذا t جدول برابر 699/1 است.
735/1= t محاسبه شده 699/1= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگ تر است پس فرض یک تائید می¬شود و در نتیجه استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت محسوب می¬شود. نمودار 4-6 فراوانی و درصد
پاسخ¬های داده شده به استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان را نشان می دهد که مشاهده
می¬شود، 40 درصد استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان را در حد زیاد و خیلی زیاد بعنوان نقطه قوت محسوب نموده¬اند.

نمودار 4-6- فراوانی پاسخ¬های داده شده به استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت

سوال2 : کیفیت برتر پسته استان کرمان در مقایسه با رقبای خارجی
فرض صفر: کیفیت برتر پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب نمی¬شود. H0: µ=3
فرض یک: کیفیت برتر پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب می¬شود. H1: µ3
870/4= t محاسبه شده 699/1= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده ازt جدول بزرگ¬تر است پس فرض یک تائید می¬شود و در نتیجه کیفیت برتر پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت محسوب می¬شود. نمودار 4-7 فراوانی و درصد پاسخ¬های داده شده به کیفیت برتر پسته استان کرمان را نشان می دهد که مشاهده می¬شود، 3/53 درصد کیفیت برتر پسته استان کرمان را بصورت زیاد و خیلی زیاد بعنوان نقطه قوت محسوب نموده¬اند.

نمودار 4-7- فراوانی پاسخ¬های داده شده به کیفیت برتر پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت

سوال3 : تنوع، زیبائی و ظرافت در بسته¬بندی پسته استان کرمان
فرض صفر: تنوع، زیبائی و ظرافت در بسته¬بندی پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب نمی¬شود. H0: µ=3
فرض یک: تنوع، زیبائی و ظرافت در بسته¬بندی پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب می¬شود. H1: µ3
975/5 -= t محاسبه شده 699/1= t جدول
نتیجه: چون مقدار t منفی است یعنی t محاسبه شده از t جدول کوچک¬تر است پس فرض یک رد
می¬شود و در نتیجه تنوع، زیبائی و ظرافت در بسته¬بندی پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت محسوب نمی¬شود. در نمودار 4-8 فراوانی و درصد پاسخ¬های داده شده به این سوال آمده است و مشاهده می¬شود که 6/76 درصد بصورت کم یا خیلی کم این عامل را بعنوان نقطه قوت محسوب نموده¬اند.

نمودار 4-8- فراوانی پاسخ¬های داده شده به تنوع، زیبائی و ظرافت در بسته¬بندی پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت

سوال4 : نیروی انسانی ماهر در زمینه تبلیغات و صادرات پسته در سطح استان
فرض صفر: نیروی انسانی ماهر در زمینه تبلیغات و صادرات پسته در سطح استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب نمی¬شود. H0: µ=3
فرض یک: نیروی انسانی ماهر در زمینه تبلیغات و صادرات پسته در سطح استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب می¬شود. H1: µ3
189/6- = t محاسبه شده 699/1= t جدول
نتیجه: چون مقدار t منفی است یعنی t محاسبه شده از t جدول کوچک¬تر است پس فرض صفر تایید می¬شود و در نتیجه نیروی انسانی ماهر در زمینه تبلیغات و صادرات پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت محسوب نمی¬شود. در نمودار 4-9 فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده می¬شود که 80 درصد بصورت کم یا خیلی کم این عامل را بعنوان نقطه قوت محسوب نموده¬اند.

نمودار 4-9- فراوانی پاسخ¬های داده شده به نیروی انسانی ماهر در زمینه تبلیغات و صادرات پسته در سطح استان کرمان بعنوان نقطه قوت

سوال5 : استفاده صادرکنندگان از آژانس¬های تبلیغاتی بین¬المللی
فرض صفر: استفاده صادرکنندگان از آژانس¬های تبلیغاتی بین¬المللی بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمی¬شود. H0: µ=3
فرض یک: استفاده صادرکنندگان از آژانس¬های تبلیغاتی بین¬المللی بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته استان کرمان محسوب می¬شود. H1: µ3
456/4 -= t محاسبه شده 699/1= t جدول
نتیجه: چون مقدار t منفی است یعنی t محاسبه شده از t جدول کوچک¬تر است پس فرض صفر تایید می¬شود و در نتیجه استفاده صادرکنندگان از آژانس¬های تبلیغاتی بین¬المللی پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت محسوب نمی¬شود. در نمودار 4-10 فراوانی و درصد پاسخ¬های داده شده به این سوال آمده است و مشاهده می¬شود که 7/56 درصد بصورت خیلی کم این عامل را بعنوان نقطه قوت محسوب نموده¬اند.

نمودار 4-10- فراوانی پاسخ¬های داده شده به استفاده صادرکنندگان از آژانس¬های تبلیغاتی بین¬المللی بعنوان نقطه قوت

سوال6 : دسترسی آسان و مطمئن به بازارهای هدف
فرض صفر: دسترسی آسان و مطمئن به بازارهای هدف بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمی¬شود. H0: µ=3
فرض یک: دسترسی آسان و مطمئن به بازارهای هدف بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته استان کرمان محسوب می¬شود. H1: µ3
613/1- = t محاسبه شده 699/1= t جدول
نتیجه: چون مقدار t منفی است یعنی t محاسبه شده از t جدول کوچک¬تر است پس فرض صفر تایید می¬شود و در نتیجه دسترسی آسان و مطمئن به بازارهای هدف بعنوان نقطه قوت محسوب نمی¬شود. در نمودار 4-11 فراوانی و درصد پاسخ¬های داده شده به این سوال آمده است و مشاهده می¬شود که 6/46 درصد بصورت کم یا خیلی کم این عامل را بعنوان نقطه قوت محسوب نموده¬اند.

نمودار 4-11- فراوانی پاسخ¬های داده شده به دسترسی آسان و مطمئن به بازارهای هدف بعنوان نقطه قوت

4-3-2. اولویت¬بندی نقاط قوت
بر اساس مطالب ذکر شده و نمودارهای مندرج، در این قسمت به سوالات وزن نسبی داده می شود تا نقاط قوت را اولویت¬بندی ¬نمائیم. ابتدا مجموع وزن¬ها، میانگین وزن¬ها و وزن نسبی داده شده به هر سوال که از طریق آزمون مورد تایید قرار گرفته، محاسبه شده و در جدول 4-6 آمده است، سپس با استفاده از وزن نسبی، نقاط قوت اولویت¬بندی شده¬اند.
مجموع وزن ها: جمع امتیازات گزینه های سوال مورد نظر.
میانگین وزن ها: جمع امتیازات گزینه های سوال مورد نظر تقسیم بر تعداد پاسخ دهندگان به سوال مورد نظر.
وزن نسبی: مجموع وزنها تقسیم بر (تعداد افرادی که به سوال پاسخ داده اند * 5) ضمناً ضربدر 5 به منظور حداکثر ممکن اوزان می باشد.
مطابق نتایج و وزن های نسبی بدست آمده از شش سوال مطرح شده در پرسشنامه فقط سوالات یک و دو بعنوان نقطه قوت تأیید شده اند.
جدول 4-6- ماتریس نقاط قوت ( مقادیر وزن¬های داده شده به سوالات مربوط به نقاط قوت و
رتبه¬بندی و اولویت سنجی آنها)
شماره سوال تحلیل نقاط قوت مجموع وزن¬ها میانگین وزن¬ها وزن نسبی رتبه اولویت نماد نقطه قوت
1 استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان 98 38/3 676/0 2 S2
2 کیفیت برتر پسته استان کرمان در مقایسه با رقبای خارجی 112 86/3 772/0 1 S1

4-3-3. توزیع فراوانی پاسخ¬های نقاط ضعف
ب ـ تا چه میزان با موارد زیر به عنوان نقاط ضعف تبلیغات پسته کرمان موافقید؟
همانند نقاط قوت، در این قسمت توزیع فراوانی و درصد پاسخ¬های داده شده به هرکدام از نقاط ضعف ارائه شده است و با استفاده از آزمون آماری t صحت یا عدم صحت انتخاب هر عامل بعنوان نقطه ضعف بررسی شده است.
سوال7 : عدم اطلاع کافی از تحولات بازار
فرض صفر: عدم اطلاع کافی از تحولات بازار بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمی¬شود. H0: µ=3
فرض یک: عدم اطلاع کافی از تحولات بازار بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب
می¬شود. H1: µ3
083/2= t محاسبه شده 699/1= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگ¬تر است پس فرض یک تایید می¬شود و در نتیجه عدم اطلاع کافی از تحولات بازار بعنوان نقطه ضعف محسوب می¬شود. در نمودار 4-12 فراوانی و درصد پاسخ¬های داده شده به این سوال آمده است و مشاهده می¬شود که 4/53 درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نموده¬اند.

نمودار 4-12- فراوانی پاسخ¬های داده شده به عدم اطلاع کافی از تحولات بازار بعنوان نقطه ضعف

سوال 8 : عدم وجود سیستم¬های اطلاعاتی مناسب
فرض صفر: عدم وجود سیستم¬های اطلاعاتی مناسب بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمی¬شود. H0: µ=3
فرض یک: عدم وجود سیستم¬های اطلاعاتی مناسب بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب می¬شود. H1: µ3
413/5 = t محاسبه شده 699/1= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگ¬تر است پس فرض یک تایید می¬شود و در نتیجه عدم وجود سیستم¬های اطلاعاتی مناسب بعنوان نقطه ضعف محسوب می¬شود. در نمودار 4-13 فراوانی و درصد پاسخ¬های داده شده به این سوال آمده است و مشاهده می¬شود که 3/53 درصد بصورت زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نموده¬اند.

نمودار 4-13- فراوانی پاسخ¬های داده شده به عدم وجود سیستم¬های اطلاعاتی مناسب بعنوان نقطه ضعف

سوال9 : عدم آشنائی با بازارهای جهانی
فرض صفر: عدم آشنائی با بازارهای جهانی بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب
نمی¬شود. H0: µ=3
فرض یک: عدم آشنائی با بازارهای جهانی بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب
می¬شود. H1: µ3
949/3= t محاسبه شده 699/1= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگ¬تر است پس فرض یک تایید می¬شود و در نتیجه عدم آشنائی با بازارهای جهانی بعنوان نقطه ضعف محسوب می¬شود. در نمودار 4-14 فراوانی و درصد پاسخ¬های داده شده به این سوال آمده است و مشاهده می¬شود که 3/63 درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نموده¬اند.

نمودار 4-14- فراوانی پاسخ¬های داده شده به عدم آشنائی با بازارهای جهانی بعنوان نقطه ضعف

سوال10 : نبود بسته بندی مناسب در مقایسه با رقبا
فرض صفر: نبود بسته بندی مناسب در مقایسه با رقبا بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمی¬شود.