درصد آزمودنی ها برحسب سن
متغیر میانگین میانه انحراف معیار حداقل حداکثر
سن 05/44 47 90/9 16 55
جدول بالا بیانگر توزیع سن شرکت کنندگان برحسب شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی است.

جدول 4-4 : شاخص های توصیفی نمره های افراد بیمار در آزمون های کمال گرایی ( و 6 مولفه آن )، مقیاس سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری و ( 5 مولفه آن ) و تاب آوری (150= n )
متغیرها مولفه ها میانگین انحراف معیار کجی کشیدگی k-s Sig
کمال گرایی نگرانی درباره اشتباهات 42/26 00/7 008/0- 891/0- 067/1 205/0
تردید نسبت به اعمال 45/11 29/3 083/0 561/0- 153/1 140/0
انتظارات والدین 07/16 02/4 761/0- 306/0 **116/2 001/0
انتقاد والدین 54/11 54/3 036/0- 688/0- 255/1 086/0
معیارهای فردی 76/24 55/3 136/0- 206/0- *382/1 044/0
نظم و ترتیب 43/26 18/3 690/0- 214/0- **921/1 001/0
کمال گرایی( نمره کل ) 26/90 94/13 246/0 749/0- 306/1 066/0
سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری بازداری رفتاری 58/14 18/4 743/0- 405/0 *555/1 016/0
جنگ و گریز 53/3 98/1 130/0 302/0- *546/1 017/0
پاسخدهی در برابر پاداش 26/16 83/3 771/1- 201/4 **015/2 001/0
کشاننده سیستم فعال سازی 40/12 55/3 853/0- 249/0- **369/2 001/0
تفریح طلبی فعال سازی 03/8 31/3 155/0- 286/0- **665/1 008/0
تاب آوری تاب آوری 78/63 24/14 060/0 571/1 *562/1 015/0
**معنادار در سطح 01/0 ؛ *معنادار در سطح 05/0
براساس اطلاعات جدول بالا توزیع نمره های افراد بیمار در آزمون های کمال گرایی ( و 6 مولفه نگرانی درباره اشتباهات، تردید نسبت به اعمال، انتظارات والدین، انتقاد والدین، معیارهای فردی و نظم و ترتیب )، مقیاس سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری و ( 5 مولفه بازداری رفتاری، جنگ و گریز، پاسخدهی در برابر پاداش، کشاننده سیستم فعال سازی و تفریح طلبی فعال سازی) و تاب آوری، شاخص های مختلف توصیفی اعم از میانگین، انحراف معیار، شاخص های کجی و کشیدگی و نتایج آزمون نرمالیتی کولموگروف – اسمیرنوف نشان می دهد که توزیع نمره های افراد بیمار در متغیرهای اندازه گیری شده ( بجز متغیرهای انتظارات والدین، معیارهای فردی، نظم و ترتیب، بازداری رفتاری، جنگ و گریز، پاسخدهی در برابر پاداش، کشاننده سیستم فعال سازی و تفریح طلبی فعال سازی و تاب آوری ) به توزیع نرمال میل دارد.
جدول 4-5 : شاخص های توصیفی نمره های افراد سالم در آزمون های کمال گرایی ( و 6 مولفه آن )، مقیاس سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری و ( 5 مولفه آن ) و تاب آوری (150= n )
متغیرها مولفه ها میانگین انحراف معیار کجی کشیدگی k-s Sig
کمال گرایی نگرانی درباره اشتباهات 54/21 08/7 370/0 749/0- 169/1 130/0
تردید نسبت به اعمال 84/8 85/2 491/0 096/0 **824/1 003/0
انتظارات والدین 79/13 44/4 218/0 405/0- 977/0 296/0
انتقاد والدین 53/9 69/3 587/0 119/0- **764/1 004/0
معیارهای فردی 68/23 66/3 100/0 452/0- 889/0 407/0
نظم و ترتیب 38/25 49/3 848/0- 841/0 *616/1 011/0
کمال گرایی( نمره کل ) 40/77 28/16 619/0 223/0- *545/1 017/0
سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری بازداری رفتاری 06/13 83/3 604/0- 030/0 **802/1 003/0
جنگ و گریز 79/4 27/2 352/0- 596/0- **659/1 008/0
پاسخدهی در برابر پاداش 55/16 97/2 772/0- 112/0- **913/1 001/0
کشاننده سیستم فعال سازی 68/11 68/3 580/0- 567/0- **070/2 001/0
تفریح طلبی فعال سازی 71/6 43/3 187/0- 742/0- **951/1 001/0
تاب آوری تاب آوری 83/64 06/15 729/0- 008/1 245/1 090/0
**معنادار در سطح 01/0 ؛ *معنادار در سطح 05/0
براساس اطلاعات جدول بالا توزیع نمره های افراد سالم در آزمون های کمال گرایی ( و 6 مولفه نگرانی درباره اشتباهات، تردید نسبت به اعمال، انتظارات والدین، انتقاد والدین، معیارهای فردی و نظم و ترتیب )، مقیاس سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری ( و 5 مولفه بازداری رفتاری، جنگ و گریز، پاسخدهی در برابر پاداش، کشاننده سیستم فعال سازی و تفریح طلبی فعال سازی) و تاب آوری، شاخص های مختلف توصیفی اعم از میانگین، انحراف معیار، شاخص های کجی و کشیدگی و نتایج آزمون نرمالیتی کولموگروف – اسمیرنوف نشان می دهد که توزیع نمره های افراد بیمار در متغیرهای اندازه گیری شده ( بجز متغیرهای تردید نسبت به اعمال، انتقاد والدین، و نظم و ترتیب، کمال گرایی، بازداری رفتاری، جنگ و گریز، پاسخدهی در برابر پاداش، کشاننده سیستم فعال سازی و تفریح طلبی فعال سازی ) به توزیع نرمال میل دارد.
3-4) تحلیل داده ها
فرضیه ها:
1) بین سطح کمال گرایی افراد بیمار و افراد سالم تفاوت وجود دارد.
2) بین سطح تاب آوری افراد بیمار و افراد سالم تفاوت وجود ندارد.
3) بین مولفه های کمال گرایی ( نگرانی درباره اشتباهات، تردید نسبت به اعمال، انتظارات والدین، انتقاد والدین، معیارهای فردی و نظم و ترتیب ) افراد بیمار و افراد سالم تفاوت وجود دارد.
4) بین مولفه های سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری (بازداری رفتاری، جنگ و گریز، پاسخدهی در برابر پاداش، کشاننده سیستم فعال سازی و تفریح طلبی فعال سازی) افراد بیمار و افراد سالم تفاوت وجود دارد.

آزمون U مان- ویتنی
فرضیه اول : بین سطح کمال گرایی افراد بیمار و افراد سالم تفاوت وجود دارد.
جدول 4-6: خلاصه نتایج آزمون U مان- ویتنی ( فرضیه اول )
متغیر وابسته گروه ها تعداد میانگین رتبه ها مجموع رتبه ها U مان- ویتنی Z Sig
کمال گرایی افراد بیمار 150 82/184 50/27722 5/6102 **854/6 001/0
افراد سالم 150 18/116 5017427
کل 300
**معنادار در سطح 01/0
با توجه به مقدار مجذور خی محاسبه شده (854/6) و سطح معناداری ( 001/0 ) با حداقل 99 درصد اطمینان می توان فرض صفر را رد کرد. به عبارت دیگر، تفاوت میانگین رتبه های متغیر کمال گرایی افراد بیمار و افراد سالم معنادار است. بنابراین، شواهد برای پذیرش فرضیه اول کافی است.

فرضیه دوم : بین سطح تاب آوری افراد بیمار و افراد سالم تفاوت وجود دارد.
جدول 4-7: خلاصه نتایج آزمون U مان- ویتنی ( فرضیه دوم )
متغیر وابسته گروه ها تعداد میانگین رتبه ها مجموع رتبه ها U مان- ویتنی Z Sig
تاب آوری افراد بیمار 150 44/143 21516 10191 411/1- 158/0
افراد سالم 150 76/157 23634
کل 300
با توجه به مقدار مجذور خی محاسبه شده (411/1) و سطح معناداری ( 158/0 ) با حداقل 95 درصد اطمینان نمی توان فرض صفر را رد کرد. به عبارت دیگر، تفاوت میانگین رتبه های متغیر تاب آوری افراد بیمار و افراد سالم معنادار نیست. بنابراین، شواهد برای پذیرش فرضیه دوم کافی نیست.

– تحلیل رگرسیون لوجستیک دوجمله ای
در مورد فرضیه سوم، با توجه به تعداد متغیرهای وابسته ( 5 متغیر ) و نوع داده های به دست آمده از اندازه گیری آنها مشروط به برآورده شدن مفروضه های اساسی آن از تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA ) استفاده شد. هرچند، این شرایط وجود نداشت و تحلیل رگرسیون لوجستیک دوجمله ای بکار بسته شد.
فرضیه سوم: براساس مولفه های کمال گرایی ( نگرانی درباره اشتباهات، تردید نسبت به اعمال، انتظارات والدین، انتقاد والدین، معیارهای فردی و نظم و ترتیب )، جنسیت، سطح تحصیلات و سن می توان سلامت افراد را پیش بینی کرد.
جدول 4-8: عوامل بین آزمودنی ها
گروه ها تعداد
افراد بیمار 150
افراد سالم 150

جدول 4-9 : خلاصه آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس
F Df1 Df2 احتمال معناداری
865/3 21 967/326620 001/0
با توجه به مقدار F به دست آمده(865/3) و احتمال معناداری ( 001/0) می توان نتیجه گرفت داده ها از مفروضه همگنی ماتریس واریانس- کوواریانس تخطی کرده است. با توجه به نتایج همگنی ماتریس واریانس- کوواریانس به عنوان مفروضه اصلی تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA (، شرایط اجرای این تحلیل وجود ندارد. بنابراین، برای تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون لوجستیک دوجمله ای استفاده شد.
جدول 4-10 : جدول طبقه بندی

مشاهده شده پیش بینی شده درصد درست
گروه
بیمار سالم
گروه بیمار 0 150 0/0
سالم 0 150 0/100
درصد کل 0/50
جدول بالا نتایج پیش بینی ساده را نشان می دهد. به عبارت دیگر، تحلیل اولیه نشان می دهد که برای 50 درصد موارد درست پیش بینی شده است. تحلیل های بیشتر این نتیجه را تایید خواهد کرد.
جدول 4-11 : خلاصه مدل
گام 2log liklihood مجذور R کاکس و اسنل مجذور R نگلکرک
1 903/327 254/0 339/0
با توجه به مقادیر به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مدل به دست آمده بین 4/25 درصد و 9/33 درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی وضعیت شرکت کنندگان را پیش بینی می کند.

جدول 4-12 : خلاصه نتایج آزمون هاسمر و لمیشاو
گام مجذور خی درجه آزادی Sig
1 186/6 8 626/0
نتایج آزمون هاسمر و لمیشاو برآوردی از توافق بین نتایج مشاهده شده و نتایج پیش بینی شده ارایه می دهد. با توجه به مقدار مجذور خی (186/6 ) و سطح معناداری آن ( 626/0) که بسیار بزرگتر از 05/0 است می توان نتیجه گرفت که مدل به دست آمده مناسب داده ها است.
جدول 4-13 : جدول طبقه بندی

مشاهده شده پیش بینی شده درصد درست
گروه
بیمار سالم
گروه بیمار 106 44 7/70
سالم 40 110 3/73
درصد کل 72
جدول بالا نتایج پیش بینی را خلاصه کرده است. مدل به دست آمده برای 72 درصد از افراد، نتیجه را درست پیش بینی کرده است. در عین حال، براساس اطلاعات جدول بالا مدل به دست آمده برای 7/70 درصد افراد بیمار و 3/73 درصد افراد سالم درست پیش بینی کرده است.

جدول 4-14 : متغیرهای وارد شده در معادله
متغیرهای پیش بین B خطای معیار آماره والد df Sig Exp(B)
گام 1 سن 064/0- 015/0 994/16 1 001/0 938/0
تحصیلات 383/0- 166/0 321/5 1 021/0 682/0
جنسیت 257/0- 280/0 841/0 1 359/0 774/0
نگرانی درباره اشتباهات 019/0- 026/0 511/0 1 475/0 981/0
تردید نسبت به اعمال 278/0- 064/0 923/18 1 001/0 757/0
انتظارات والدین 138/0- 044/0 763/9 1 002/0 871/0
انتقاد والدین 009/0 047/0 037/0 1 847/0 009/1
معیارهای فردی 032/0 048/0 425/0 1 514/0 032/1
نظم و ترتیب 093/0- 045/0 324/4 1 038/0 911/0
عدد ثابت 152/11 918/1 801/33 1 001/0 454/69737
جدول بالا اطلاعات مربوط به نقش هر یک از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر ملاک ( وضعیت شرکت کنندگان ) را نشان می دهد. بر اساس شاخص های مختلف به ویژه ضرایب B و آماره والد، و سطح معناداری آن ها می توان نتیجه گرفت که طبق مدل به دست آمده متغیرهای پیش بین سن، تحصیلات با متغیر ملاک رابطه منفی و معنادار دارند، زیرا سطح معناداری همه آن ها کوچکتر از 05/0 است( ستون Sig). در عین حال، متغیرهای پیش بین تردید نسبت به اعمال، انتظارات والدین و نظم و ترتیب با متغیر ملاک رابطه مثبت و معنادار دارند. به عبارت دیگر، براساس متغیرهای پیش بین می توان سلامت شرکت کنندگان را پیش بینی کرد. در نتیجه، شواهد برای پذیرش فرضیه سوم تحقیق کافی است..

فرضیه چهارم: براساس مولفه های سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری ( مولفه بازداری رفتاری، جنگ و گریز، پاسخدهی در برابر پاداش، کشاننده سیستم فعال سازی و تفریح طلبی فعال سازی) می توان سلامت افراد را پیش بینی کرد.
جدول 4-15: عوامل بین آزمودنی ها
گروه ها تعداد
افراد بیمار 150
افراد سالم 150

جدول 4-16 : خلاصه آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس
F Df1 Df2 احتمال معناداری
884/2 15 663/350355 001/0
با توجه به مقدار F به دست آمده(884/2) و احتمال معناداری ( 001/0) می توان نتیجه گرفت داده ها از مفروضه همگنی ماتریس واریانس- کوواریانس تخطی کرده است. با توجه به نتایج همگنی ماتریس واریانس- کوواریانس به عنوان مفروضه اصلی تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA (، شرایط اجرای این تحلیل وجود ندارد. بنابراین، برای تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون لوجستیک دوجمله ای استفاده شد.
جدول 4-17 : جدول طبقه بندی

مشاهده شده پیش بینی شده درصد درست
گروه
بیمار سالم
گروه بیمار 0 150 0/0
سالم 0 150 0/100
درصد کل 2/50
جدول بالا نتایج پیش بینی ساده را نشان می دهد. به عبارت دیگر، تحلیل اولیه نشان می دهد که برای 2/50 درصد موارد درست پیش بینی شده است. تحلیل های بیشتر این نتیجه را تایید خواهد کرد.
جدول 4-18: خلاصه مدل
گام 2log liklihood مجذور R کاکس و اسنل مجذور R نگلکرک
1 193/362 154/0 205/0
با توجه به مقادیر به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مدل به دست آمده بین 4/15درصد و 5/20 درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی وضعیت شرکت کنندگان را پیش بینی می کند.
جدول 4-19 : خلاصه نتایج آزمون هاسمر و لمیشاو
گام مجذور خی درجه آزادی Sig
1 425/7 8 492/0
نتایج آزمون هاسمر و لمیشاو برآوردی از توافق بین نتایج مشاهده شده و نتایج پیش بینی شده ارایه می دهد. با توجه به مقدار مجذور خی (425/7) و سطح معناداری آن ( 492/0) که بزرگتر از 05/0 است می توان نتیجه گرفت که مدل به دست آمده مناسب داده ها است.
جدول 4-20 : جدول طبقه بندی

مشاهده شده پیش بینی شده درصد