تهران ، 1375
21-میر محمد صادقی ، حسین ، حقوق کیفری اختصاصی ( جرائم علیه اموال مالکیت ) چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ، 1374
22-میرمحمد صادقی ، حسین ، تحلیل مبانی حقوق و جزا ( ترجمه ) چاپ دوم ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، 1374
23-میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ چهاردهم ، ج 1 ، نشر میزان ، 1378
24-ولیدی ، محمد صالح ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، ج 1 ، چاپ هشتم ، نشر امیر کبیر ، تهران ، 1384
2-مقاله ها و نشریه ها
1-رضوی ، احمد ، شروع به جرم در جرائم مشمول حدود و قصاص ، کانون وکلای دادگستری آذربایجان ، شماره 10 ، 1370.
3-پایان نامه ها
1-رسولیان ، حرمت الله ، تحلیل فقهی تعدد و تکرار جرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی
تقریرات
1-آزمایش ، علی ، حقوق جزای اختصاصی ، از انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 68-1367
ب-منابع غیر فارسی
1-منابع عربی
1-الکبیسی ، احمد ، احکام السرقه فی الشریعه الاسلامیه و القانون ، چاپ اول ، چاپخانه ارشاد بغداد ، 1971 م.
2-بجنوردی ، میرزا حسن ، القواعد فقیه ، ج 2 ، ص 18
3-جندی عبدالملک ، الموسوه الجنائیه ، ج 4 ، بی جا ، بی تا
4-سمیر الشناوی ، الشروع فی الجریمه ( در اسه مقارنه ) ، دارالنهضه العربیه ، قاهره ، 1971 ، م
5-عبید ، روف ، جرائم الاعتداء علی الاشخاص و اموال ، دارالعربی ، مصر ، 1985 م
6-عوده ، عبدالقادر ، التشریع الجائی الاسلامی ، ج 2 ، چاپ ششم ، موسسه الرساله ، بیروت ، 1405 ه
2-منابع انگلیسی
1.Black , Henry , Campbell , Blacks law Dictionary , sixth Edition , Amerca west publishing co , 1995.
2-R.E , Allen , the oxford Dictioonory of current English , oxford university press , sevevth edition , 1988.

Abstract

This study is entitled to starting rubbery and tricks in criminal laws of Iran . The purpose of this study is to explain and study the subject of starting rubbery and tricks , to explain general rules that are governing the reference to the crime in Iran Criminal Law. (Islamic penalty law 1370, 1390)and to Study and recognize its Vacuities and ambiguities .This Study is based on library cases in Courts of Justiceofficial sites , while investigating the above issue presents some Strategiesin order toovercomethe short comings so based that obtain resonable results in order to overcome the shortcomings.In Article 122 of Islamic penalty Law 1392 , is stated that starting crime is a criminal offense and in Article 123 is Stated that criminal offense or actions that are prior to crime and don’t have direct relationship with crime , isn’t a crime and even isn’t punishable . According to Article 124 when someone starts a crime and leaves it on purpose won’t be followed because of crime but if the works that have been done by him were criminal , he would be punished.