کسانی که دچار آسیب مغزی شده‌اند و همچنین افراد مبتلا به اختلال دوقطبی هستند،می باشند.جرایم این گروه، ظاهرا بی‌معنا و عجیب هستند و شامل ارتکاب به انواع گوناگونی از جرایم ساده، زد و خورد، آتش‌افروزی، عورت‌نمایی و تجاوز جنسی و قتل عمد است که نشان دهنده ویژگی های افراد بزهکار می باشد.با توجه به نتایج به دست آمده بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ، جرم جویی و اعتیاد) در بزهکاران و غیر بزهکاران، با توجه به جنسیت نشان داد که بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی در بزهکاران و غیر بزهکاران تفاوت معناداری وجود دارد.
افراد هم از نظر فیزیولوژی و هم از نظر روانی تفاوت هایی دارند و این تفاوت ها در همه جنبه ها بخصوص ویژگی های شخصیتی مشاهده می شوند؛به طور مثال در صحنه زندگی اجتماعی، زنان بیشتر تساوی طلب هستند و همدردی، همدلی و ملاطفت بیشتری از خود نشان می دهند؛ مردان برتری طلب و مبارزه جو بوده و برای برتری خود بیشتر تلاش می کنند؛ مردان بیشتر از زنان پرخاشگر و تهاجمی هستند و رفتار خطرناک و غیراخلاقی بیشتری از خود نشان می دهند. نتایج این پژوهش با تحقیقات ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺮﺟﻌﻠﯽ(1387) و گیلبرت(1988) هم سویی دارد.
یافته های پژوهش گیلبرت(1988) نشان داد که زنان سیگاری نسبت به زنان غیر سیگاری ،نمره بالاتری در مقیاس های روان نژند پریشی گرایی به دست آوردند ،در حالی که در مردان سیگاری مقیاس روان پریش گرایی ،تنها مقیاس شخصیتی بود که به طور معناداری سیگاری ها را از غیر سیگاری متمایز می‌کرد.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺮﺟﻌﻠﯽ(1387) ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮﯾﯽ ( ﺗﺎزﮔﯽ ﻃﻠﺒﯽ)، آﺳـﯿﺐ ﭘﺮﻫﯿـﺰی، اﺑﻌـﺎد ﻣﻨﺸﯽ ﺧﻮدراﻫﺒﺮی و ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻈﺎم ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻠـﻮﻧﯿﻨﺠﺮ و اﺑﻌـﺎد روان ﻧﮋﻧـﺪﮔﺮاﯾﯽ و روان ﭘـﺮﯾﺶﮔﺮاﯾـﯽ ﻧﻈﺎم ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧک، در ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ: ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﺑﻌﺎد ﻧﻮﺟـﻮﯾﯽ (ﺗـﺎزﮔﯽ ﻃﻠﺒـﯽ )، آﺳـﯿﺐ ﭘﺮﻫﯿـﺰی، روان ﻧﮋﻧـﺪﮔﺮاﯾﯽ و روان ﭘﺮﯾﺶﮔﺮاﯾﯽ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی، ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ و در اﺑﻌـﺎد ﺧـﻮد راﻫﺒـﺮی و ﻫﻤﮑـﺎری، ﻧﻤـﺮات ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ . نتایج تحقیق احمدی(1389) نشان داده که پسران نوجوان بزهکار به طور معناداری، روان رنجورتر و روان پریش تر از پسران نوجوان غیر بزهکار می باشند. به طور کلی و با توجه به نتایج به دست آمده این پژوهش نشان دهنده این مسئله می باشد؛ به عبارت دیگر بزهکاران و غیر بزهکاران از ویژگی های شخصیتی متفاوتی برخوردارند.
نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که سطح تحصیلات یکی از متغیر هایی می باشد که می تواند در زمینه های مختلف تاثیر گذار باشد و نقش آن در بروز جرم و جرائم غیر قابل انکار می باشد ، شاهد این ادعا نتایج تحقیق احمدی(1389) می باشد که نشان داده که میزان و نرخ معدل تحصیلات پسران نوجوان غیر بزهکار و نیز میزان تحصیلات والدین ایشان به طور معناداری، به ترتیب بیش از میزان تحصیلات پسران نوجوان بزهکار و میزان تحصیلات والدین ایشان می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که ارتکاب به جرم در بین تحصیل کرده ها بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ،جرم جویی) تفاوت معناداری وجود دارد و تنها در مؤلفه اعتیاد تفاوتی وجود ندارد. بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار از نظر تحصیلات تفاوت وجود دارد.با توجه به نتایج به دست آمده بین ویژگی های شخصیتی و سطح تحصیلات مقدار آزمون F و سطح معناداری، با توجه به کمتر بودن سطح معناداری از مقدار 05/0 نتیجه می¬شود که بین دو متغیر ویژگی های شخصیتی با سطح تحصیلات آنها از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد.نتایج آزمون تعقیبی دانکن جهت بررسی ویژگی های شخصیتی بزهکاران بر اساس سطح تحصیلات آنها نشان دهنده این است که با توجه به نتایج به دست آمده در این میان مقطع کمتر از دیپلم بزهکار از اولویت اول در بین سایر گروه¬ها برخوردار می‌باشد. نتایج این تحقیق با تحقیقات احمدی(1389) هم سویی دارد.
نتایج تحقیق احمدی(1389) نشان داده که میزان و نرخ معدل تحصیلات پسران نوجوان غیر بزهکار و نیز میزان تحصیلات والدین ایشان به طور معناداری، به ترتیب بیش از میزان تحصیلات پسران نوجوان بزهکار و میزان تحصیلات والدین ایشان می باشد.

محدودیت های پژوهش:
در فرایند انجام یک تحقیق علمی مجموعه شرایط و مواردی وجود دارد که خارج از کنترل و اختیار محقق می باشد ولی به طور بالقوه می تواند نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد و تعمیم پذیری نتایج را بطور کلی دچار مشکل سازد. با توجه به این موضوع محدودیت های این تحقیق را می توان چنین بر شمرد:
1. از آنجایی که نمونه پژوهش حاضر شامل بزهکاران و غیر بزهکاران می باشد، لذا تعمیم نتایج به سایر گروه های سنی باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد.
2. از آنجا که یافته های پژوهش حاضر بر اساس مقیاس های خود گزارشی بدست آمده است ،امکان دادن پاسخ و تأثیر گذاری از طریق خلق و خوی آزمودنی وجود دارد.
3.با توجه به این که یافته های پژوهش موجود در مناطق بخصوصی انجام گرفته و بزهکاری با اعتقادات دینی و فرهنگی مناطق مختلف ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و این اعتقادات در مناطق مختلف متفاوت می باشند؛ لذا تعمیم آن به همه افراد این سنین یکسان نمی باشد.

پیشنهادهای پژوهشی:
1.با توجه به نقش والدین در پیش بینی بزهکاری پیشنهاد می شود در این راستا تحقیقی انجام شود.
2.پیشنهاد می شود که سایر عوامل پیش بینی کننده با بزهکاری شناسایی و کنترل شود.
3. سایر عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر بزهکاری شناسایی شوند.
4.پیشنهاد می شود در سایر شهرستان ها موارد مشابه این تحقیق صورت گیرد .
5.پیشنهاد می شود مسئولین زیربط با آموزشهای لازم و کاربردی زمینه را برای کاهش بزهکاری در جامعه فراهم آورند.
6.پیشنهاد می شود ویژگی های شخصیت در شناسایی افرادی که رفتار ضد اجتماعی و جنایی دارند مورد توجه قرار گیرد.
منابع

منابع فارسی:
ابراهیمی نسب،کریم .نوری،ابوالقاسم.مولوی،حسین (1381)هدف این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی (برونگرایی2، روان رنجوری3، روان پریشی4) و برخی دیگر از متغیرها با بزهکاری پسران نوجوان ، پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان ( پاییز و زمتسان 1381 – شماره 14 )علمی-پژوهشی(14) صفحه – از 227 تا 240
آقاجانی ، علی.دانایی،رضا (1381) ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶﻫﺎی وﻳﮋه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اروﻣﻴﻪ، دوره 6 ، ﺷﻤﺎره 3 ، ﺺ 135-144.
احمدی، حبیب و همکاران، «بررسی تطبیقی رفتار بزهکارانه دانش آموزان دبیرستان های نظام قدیم و جدید شهر شیراز»، مجله ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ی شانزدهم، شماره ی 1
احمدی، حبیب.خواجه نوری، بیژن.موسوی، سیدمجید(1388) ،عوامل مرتبط با بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی، رفاه اجتماعی تابستان 1388; 9(33):105-122.
آزادارمکی، تقی( 1386) نظریه های جامعه شناسی. تهران: سمت.
آیزینگ، اچ.جی. (1975). جرم و شخصیت. ترجمه شریفی، حسن پاشا
آرون. ریمون(1372)مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی»، ترجمه باقر پرهام- چاپ سوم، 1372، تهران:انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی (شرکتهای سهامی).
اسکیدموم. ویلیام(1972) «نظریه های جامعه شناسی تفکر نظری در جامعه شناسی»، ترجمه علی محمد حاضری و دیگران –چاپ دوم 1375، تهران: انتشارات تابان.
اشرف. احمد(1355) 1355، «کژ رفتاری و مسایل انسانی و آسیب شناسی اجتماعی، مجموعه گفتارهای درسی، تهران: انتشارات آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی.
ایرانی، س(1383). مقایسه صفات شخصیتی ،اختلالات شخصیت و راهبرد های مقابله ای بیماران با اختلال وابستگی به مواد و گروه بهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد , د انشکد ه علوم تربیتی و ک ک روان شناسی, د انشگاه تبریز.
آشوری، محمد.عظیم زاده، شادی(1392) جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری جوانان، فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی بهار 1392; 43(1):195-213.
احمدی(1389) در تحقیقی با عنوان اوصاف و ویژگی های شخصیتی نوجوانان پسر بزهکار، تعالی حقوق سال دوم/ شمارهی 7/ مهر و آبان 1389صفحات 99 تا 1
بهرامی، ه(1377) .بررسی میزان شیوع اختلالات روانی بین زند انیان و مقایسه آن با افراد عاد ی.طرح پژوهشی د انشگاه علامه طباطبایی.
بشلیده ک. (1386) بررسی متغیرهای شخصیتی، شناختی، سازمانی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش بین‌های حادثه دیدگی در کارکنان‌یک شرکت در اهواز. پایان نامه دکترا، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
پروین، لورنس.ای، جان، اولیور.پی.(1381)شخصیت، نظریه ها و پژوهش. مترجمان؛ محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. تهران، نشر آییژ. صفحه317-311
تامین. ملوین(1373)جامعه شناسی قشر بندی و نابرابری های اجتماعی –نظری و کار بردی »، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، چاپ اول، 1373، تهران: توتیا.
ترنر. جاناتان، اچ( 1977)ساخت نظریه جامعه شناسی»، ترجمه عبد العلی لهسائی زاده -1373، شیراز: انتشارات نوید شیراز.
تنهایی. حسین ابوالحسن(1371)در آمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی»، چاپ اول، مشهد: نشر مرندیز.
توسلی. غلام عباس، 1370، «نظریه های جامعه شناسی»، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
چلبی. مسعود، 1373، «تحلیل شبکه در جامعه شناسی»، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره دوم شماره 5 و 6 (پاییز و زمستان)، 42-9 ، دانشگاه علامه طباطبایی.
توکلی ، محمدعلی .دهکردیان ، پریسا (1392) پیش بینی اعتیادپذیری دانشجویان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی، اهمالکاری تحصیلی و متغیرهای بین فردی ، اعتیاد پژوهی دوره 7 , شماره 28 ; صفحه 23 تا صفحه 41.
جزایری، علی رضا. جعفری زاده ، ذبیح اله . پورشهباز، عباس (1382) بررسی و مقایس ارتباط بین مؤلفه های شخصیتی و راهبرد های 30 ساله. فصلنامه اعتیاد پژوهی، – مقابله¬ای در معتاد ان به تریاک 36 -17
چلبی. مسعود(1386)تعهد کار، نامه پژوهش، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، فرهنگ و اخلاق کار، سال دوم، شماره 5، 104-75، تابستان.
چلبی. مسعود(1382) جزوه کلاس ، گروه جامعه شناسی، دانشگاه الزّهرا.
چلبی. مسعود(1382) وفاق اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، دوره جدید جلد دوم شماره سوم، 28-15، تهران: دانشگاه تهران.
خواجه موگهی، ناهید (1373) آماده سازی مقد ماتی فرم فارسی پرسشنامه چند محوری میلون در تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی بالینی. انیستیتو روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
حسینی نسب، داود، احمدیان، فاطمه و روانبخش، محمدحسین (1387)بررسی شیوه های فرزندپروری با، خودکارآمدی و سلامت روان دانش آموزان. فصلنامه ی مطالعات تربیتی و روان شناسی، شماره.21-38
حق شناس، ح .(1387). طرح پنج عامل ویژگی های شخصیت(راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون های NEO-FFI و NEO-PI-R ). شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.صغحه 65-60
جلیلی، محمد صادق، عوامل مؤثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی،تهران، 1381.
حبیبی ، مصطفی. ریاحی نسب، ناصر(1390) آسیب شناسی اعتیاد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان
ﻣﻨﺼﻮﺭﯼ، ﺯﻫﺮﺍ. ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﯾﻨﯽ، ﻟﻄﯿﻔﻪ. ﺑﺎﻗﺮﯼ، ﻣﺴﻌﻮﺩ (1390) ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎﺭﯼ ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ،
مشکانی،محمدرضا.مشکانی، زهراالسادات(1381)در این مقاله، به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند پرداخته ایم. مجله جامعه شناسی ایران تابستان (1381; 4.2) (آسیب های اجتماعی درایران)
محمدی فرود، حمید (1383) روان شناسی جنایی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور/انتشارات راه تربیت/چاپ اول/1383.
دلاور ع .(1387). احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران :انتشارات رشد. صفحه 260
دلاور ،ع .(1385).روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش. صفحه255-249
دواس. دی. ای(1991) پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ اول، 1376، تهران: نشرنی.
دور کیم . امیل، «درباره تقسیم کار اجتماعی، «ترجمه باقر پرهام –چاپ اول 1369، نقش جهان (کتابسرای بابل).
دور کیم. امیل(1995)قواعد روش جامعه شناسی»، ترجمه علی محمد کاردان، چاپ پنجم، 1373، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
رئیسی، جمال، (1382) ،”جوانان و ناŽهنجاریŽهای رفتاری”، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 21، بهار 1382.
دوستیان ،یونس . بهمنی ،بهمن . اعظمی، یوسف .گودینی، علی اکبر(1392) بررسی رابطه پرخاشگری و تکانشگری با آمادگی به اعتیاد، در دانشجویان پسر،توانبخشی ،دوره 14 , شماره 2 (مسلسل 57) ; صفحه 102 تا صفحه 109.
دانش،پروانه.ملکی ،امیر.نیازی، زهره(1393) نظریه زمینه ای درباره علل اعتیاد زنان معتاد زندانی در زندان مرکزی اصفهان، مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی ، دوره 1 , شماره 4 ; صفحه 125 تا صفحه 145.
ستوده، هدایت الله (1380)آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران،