عبدالعزیزنسبت به 70سهم مشاع وآقای عبدالرحمن تدین فرزند عبدالعزیز نسبت به70 سهم مشاع،آقای محمودتدین فرزندعبدالعزیزنسبت به 70سهم مشاع،صبیحه تدین فرزند محمدنسبت به 136سهم مشاع،صابرتدین فرزند عبد العزیز نسبت به 70سهم مشاع،حانم سجیه تدین فرزند محمد نسبت 136سهم مشاع،خانم رابعه تدین فرزند عبدالعزیز نسبت به 35سهم مشاع،خانم خدیجه تدین فرزند عبدالعزیزنسبت 35سهم مشاع،علیه تدین فرزندعبدالعزیزنسبت به35 سهم مشاع،خانم سنیه تدین فرزند غبد العزیز نسبت به35 مشاع،عنایت الله تدین فرزند عبدالعزیزنسبت به 70سهم مشاع،آمنه تدین واسماتدین فرزندان عبدالعزیز هرکدام35سهم مشاع،خانم مریم تدین فرزندمحمد136سهم مشاع،مریم تدین فرزندعبدالعزیزنسبت به35سهم مشاعٍ،فاطمه محمدی فرزند شیخ عبدالرحیم نسبت به85سهم مشاع از 1360سهم مشاع شش دانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 58/55288متر مربع درروستای لمزان
پلاک 2/14751-اصلی فاطمه محمدی فرزند شیخ عبدالرحیم نسبت به 85سهم مشاع آقای هدایت الله تدین فرزند محمدنسبت به272سهم مشاع،یوسف،عبدالرحمن،محمودهمگی تدین فرزندان عبدالعزیزهرکدام70سهم مشاع،سجیه،صبیحه تدین فرزندان محمد هرکدام 136 سهم مشاع رابعه وخدیجه،علیه،سنیه همگی تدین فرزندان عبد العزیزنسبت به35 سهم مشاع،آقای عنایت الله تدین فرزند عبدالعزیزنسبت به 70 سهم مشاع،آمنه و اسما تدین فرزندان عبد العزیز هر کدام 35 سهم مشاع،مریم تدین فرزند محمد نسبت به136سهم مشاع،خانم مریم تدین فرزند عبد العزیز35 سهم مشاع از مجموع1360سهم مشاع شش دانگ یک قطعه زمین زراعی ونخیلات به مساحت 12/118360متر مربع درروستای لمزان
پلاک20235 -اصلی آقای اسمعیل راستگو فرزند احمد شش دانگ یک باب خانه به مساحت 01/557 متر مربع در روستای برکه سفلین
پلاک 24741 -اصلی آقای رحمان سیه چرده فرزند محمد نور شش دانگ یک باب خانه به مساحت 50/556 متر مربع در روستای برکه سفلین
پلاک 24743 – اصلی آقای عبدالرحمن سویدی فرزند سالم شش دانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 08/5492 متر مربع درروستای مغویه
پلاک 24744 -اصلی آقای اسحاق ارزانی فرزند محمدصالح شش دانگ یک قطعه زمین محصوری به مساحت 1200 متر مربع درروستای کلات
پلاک 24745 -اصلی آقای یوسف خداداد زاده فرزند اسماعیل شش دانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 85/2919 متر مربع در روستای ملو
پلاک 24746 -اصلی آقای عبدالله ارجمند فرزند محمد شش دانگ یک قطعه زمین محصوری به مساحت 24/562 متر مربع درروستای مهرگان
پلاک 24747 -اصلی خانم صغری فرید فرزند محمد شش دانگ یک قطعه زمین مجصور به مساحت 752 متر مربع درروستای مهرگان
پلاک 24750 -اصلی خانم مریم سنگ کش فرزند حسین شش دانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت98/30959 متر مربع دربندر مقام
املاکی که دراثراشتباه نشرآگهی قبلی آگهی آنها می بایستی تجدید آگهی گرددومهلت اعتراض به آنها از انتشار نوبت اول بمدت یکماه میباشد.
اظهار نامه های برگشتی قطعه یک بخش 24 بندرلنگه
پلاک 16408 -اصلی آقای عیسی جلالی فرزند علی شش دانگ یک باب خانه به مساحت 64/228 متر مربع در کوی رودباری که در آگهی قبلی مکان ملک به اشتباه کوی بازار چاپ شده بوده است
پلاک 17576- اصلی سید مسلم هاشمی فرزند سیدعبالرحیم شش دانگ یک قطعه زمین محصوری به مساحت 60/438 متر مربع در کوی امام محمد باقر که در آگهی قبلی پلاک ملک 17985 آگهی شده بوده است
اظهار نامه های برگشتی قطعات 3 الی 9 بندرلنگه
پلاک 24733 -اصلی محمد پاژنامه فرزند علی شش دانگ یک باب خانه به مساحت 70/397 متر مربع در برکه سفلین که در اگهی قبلی کاربری ملک زمین محصور چاپ گردیده بود
پلاک 24736 -قاسم عزت زاده فرزند رضا شش دانگ یک قطعه زمین مجصوری به مساحت 33/759 متر مربع درکلات که در آگهی قبلی نام پدر مالک علی کاربری خانه و مساحت 25/258 متر مربع و مکان ملک برکه سفلین چاپ شده بود
لذاچنانچه اشخاص نسبت به ثبت پلاکهای فوق واخواهی داشته باشندمی توانندبرابرماده16قانون ثبت ازتاریخ انتشاراولین نوبت آگهی بمدت90روزاعتراض خودراکتبا”به اداره ثبت اسنادواملاک بندرلنگه تسلیم وظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم دادخواست نمایدوگواهی آن رااخذوبه اداره ثبت تسلیم نمایدوچنانچه نسبت به املاک درخواست ثبت شده قبل ازانتشاراولین نوبت آگهی دعوی اقامه شده ودرجریان رسیدگی باشدطبق ماده17قانون ثبت درخواست کننده بایستی ظرف مدت90روزازمهلت فوق گواهی دادگاه مشعربرجریان اخذ وبه اداره ارائه نمایدضمنا”طبق تبصره2ماده واحده قانون مصوب25/3/73تعیین وتکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقدسابقه بوده ویااعتراض آنهادرمراجع قضایی ازبین رفته است معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتارخ تسلیم اعتراض به مراجع ثبتی دادخواست خودرابه مراجع ذیصلاح قضایی محل وقوع ملک تسلیم نمایدوالاحق اوساقط خواهدشد.%
تاریخ انتشارنوبت اول:روز یک شنبه01/05/1391
تاریخ انتشارنوبت دوم :روزدوشنبه01/06/1391
عزیزبهرامی
رئیس اداره ثبت اسنادواملاک بندرلنگه

مبحث چهارم-موارد عدم لزوم انتشارآگهی نوبتی
همان طور که قبلأ نیز بیان گردیده ، قانون گذار در دو مورد مشخص کرده است که ، انتشار آگهی نوبتی ضرورت نداشته و نیازی به انتشار آن نیست که مجددأ در ذیل بدان اشاره می شود :
الف)طبق ماده 42 (الحاقی 18/10/51) ق.ث: «نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نرسیده است و در اجرای قانون اصلاحات اراضی به زارعان واگذار شده یا بشود، احتیاج به درخواست ثبت از طرفِ منتقل‌الیه ندارد.
ثبت محل، مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می‌شود پرونده‌ای به نام هر یک از خریداران، تشکیل داده و اعم از اینکه: ملک بطور مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد، بدون انتشار آگهی‌های نوبتی، حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید.»

ب)طبق ماده 104 مکرر (الحاقی مصوب 1324) آیین‌نامه ق.ث «اگر بین مالک عرصه که دارای سند مالکیت است و شخص دیگری که به موجب سند رسمی قراردادی برای احداث اعیان در آن ملک منعقد می‌شود و طرف قرارداد، اعیانی در آن احداث کند و سند مالکیت بخواهد بدون انتشار آگهی نوبتی، سند مالکیت صادر می‌شود.»
مبحث پنجم-روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده 16 ق.ث

بعد از انتشار آگهی نوبتی نسبت به املاکی که بشرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده است ، بموجب ماده 16 قانون ثبت ، هرکس ، اعتراضی نسبت به ثبت ملک موردنظر داشته باشد، می بایست ظرف 90 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی مراتب را کتبا به ثبت محل مربوطه اعلام و رسید دریافت نماید. البته ممکن است افرادی بعد از تنظیم اظهارنامه و قبل از انتشار آگهی نوبتی یا بعد از انقضاء مهلت مقرر نیز نسبت به ثبت ملکی اعتراض نمایند که طریقه رسیدگی به هر یک از آنها بشرح زیر می باشد: 1- چنانچه اعتراض بعد از تنظیم اظهارنامه و قبل از انتشار آگهی نوبتی به وسیله معترض ، به ثبت محل تسلیم شود ، رئیس ثبت پس از دستور ثبت آن در دفتر اندیکاتور آن را جهت رسیدگی و اقدام به بایگانی ارجاع می نماید . مسئول بایگانی پس از ضمیه نمودن اعتراض به پرونده و ملاحظه چگونگی جریان امر مراتب را طی نامه ای به معترض اعلام می دارد که چون هنوز آگهی نوبتی نسبت به ملک موردنظر منتشر نشده، لذا اعتراض در این زمان مسموع نبوده و قابل رسیدگی نیست و تاکید می نماید که معترض بایستی اعتراض خود را ظرف نود روز از تاریخ اولین نشر آگهی به ثبت محل تسلیم دارد (موضوع ماده 87 آئین نامه قانون) نامه پس از امضاء رئیس ثبت و درج شماره بر آن توسط متصدی دفتر اندیکاتور به آدرس معترض ارسال می شود. 2- چنانچه اعتراض ظرف 90 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی واصل شود رئیس اداره ابتدا دستور ثبت آن را در دفتر اندیکاتور می دهد و نامه پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت اقدامات بعدی به شعبه بایگانی ارسال می شود. مسئول بایگانی پرونده مربوطه را استخراج و بعد از ملاحظه آن درصورتیکه تشخیص داد اعتراض ظرف مهلت مقرر واصل شده یک نسخه فتوکپی از آن تهیه و در پرونده ثبتی مربوطه ضبط و سپس قبض رسید اعتراض را که حاوی مشخصات کامل معترض و آدرس دقیق او باشد بنحوی که تاریخ وصول اعتراض با تمام حروف در آن درج شده باشد را صادر و همراه با اصل اعتراض طی نامه ای جهت رسیدگی به دادگاه صالحه محل (در حال حاضر دادگاه حقوقی) ارسال و یک نسخه از قبض رسید را به معترض تسلیم یا به آدرس او ارسال می دارد و اظهارنامه ملک و پوشه پرونده را به مهر اعتراض دارد ممهور می نماید (مواد 90 – 91 – 92 آئین نامه قانون ثبت) سپس نامه تهیه شده وسیله مسئول بایگانی پس از امضاء رئیس اداره همراه با اصل اعتراض و قبض رسید مربوطه پس از درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دادگاه صالحه محل جهت رسیدگی ارسال می شود. 3- چنانچه اعتراض بعد از انتشار آگهی نوبت و انقضاء زمان واخواهی مقرر در قانون به اداره ثبت واصل شود رئیس ثبت دستور ثبت آن را در دفتر اندیکاتور صادر و جهت رسیدگی به بایگانی ارجاع می نماید اعتراض پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت اقدام به بایگانی ارسال می شود مسئول بایگانی پرونده مربوطه را استخراج و با ملاحظه محتویات پرونده و تاریخ انتشار اولین آگهی در صورتیکه وصول اعتراض بعد از انقضاء مهلت مقرر در قانون تشخیص داده شود مراتب را به رئیس ثبت گزارش می نماید مسئول اداره با ملاحظه گزارش مسئول بایگانی و حصول اطمینان از صحت گزارش مبنی بر وصول اعتراض خارج از مهلت دستور رسیدگی به آن را در نشست اداری با حضور رئیس دادگاه محل صادر می نماید. سپس در اجرای قسمت اخیر ماده 16 قانون ثبت از رئیس دادگاه محل کتبا دعوت می شود تا در نشست اداری که در ثبت محل تشکیل می شود حضور یافته و به موضوع اعتراض رسیدگی نمایند. پس از تشکیل جلسه که با حضور رئیس ثبت و رئیس دادگاه محل در وقت مقرر انجام می شود پرونده ثبتی مربوطه و اعتراض واصله مطرح و بررسی آنگاه رای مقتضی صادر و مراتب در پایان صورتجلسه و انشاء رای بعمل آمده و به امضاء اعضاء شرکت کننده در جلسه رسیده و سپس پرونده جهت ادامه عملیات ثبتی به بایگانی ارسال می شود، رای صادره در این مورد قطعی است.
ماده 17 قانون ثبت نیز مقرر داشته است : هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده ودرجریان باشد کسی که طرف دعوی یا تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تحویل نماید والا حق اوساقط خواهدشد .
از مادتین مذکور( مواد 16 و 17 ق.ث ) ، درخصوص مرجع تقدیم اعتراض این پرسش به ذهن می رسد که اگر اعتراض ظرف مدت مذکور (90 روز ) به اداره ثبت تحویل نگردد بلکه مستقیما به دادگاه ارائه شود تکلیف چیست ؟
همچنین درمورد مهلت تقدیم اعتراض، درصورتی که قبلا دعوایی دردادگاه مطرح بوده ولی معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت 90 روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید آیا حق او (مطابق بند اخیر ماده 17 قانون ثبت ) ساقط خواهد شد؟
برخی معتقدند درصورتی که پرونده ای ازقبل بین مستدعی ثبت ومعترض بر ثبت در خصوص ملک مورد تقاضای ثبت جریان داشته باشد براساس ماده 17 قانون ثبت باید گواهی دادگاه را مبنی بر جریان دعوی درخصوص آن ملک بین معترض ومتقاضی ثبت اخذ وظرف 90 روز به اداره ی ثبت محل تقدیم دارد و اگر این کار در موعد قانونی انجام نشود با وجود اینکه پرونده از سابق دردادگاه جریان داشته ودر حال رسیدگی باشد حق اعتراض معترض برثبت ساقط می گردد .(شهری،1383،61 )
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی نیز معتقد است: «… تاوقتی که مراجع قضایی حق رسیدگی دارند مراجع اداری ودرعرض آنها ، طبق اصول حقوقی حق رسیدگی ندارند . زیرا کاری عبث وبیهوده است که قانونگذار دومرجع رسیدگی درآن واحد برای یک مسئله مقرر دارد. این یکی نوع ولخرجی قضایی است وقانونگذار مهما أمکن خود را از کار عبث برکنار می دارد .» (لنگرودی،1355،104 )
حال که با انتشار آگهی نوبتی و روش تهیه آن و طریقه رسیدگی به اعتراض آگهی نوبتی آشنا شده ایم در این قسمت به دعوای اعتراض بر ثبت و شیوه رسیدگی به آن می پردازیم.
مبحث ششم-اعتراض به ثبت اصل ملک
منظور از اعتراض به ثبت « نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلاً یا بعضاً و یا نسبت به حدود و یا در ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است به تقاضای متقاضی اعتراض می کند .
اعتراض به ثبت ( راجع به اصل ملک ) ، اعتراض بر تقاضای ثبت است . به عبارت دیگر در اصل ، اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت است . (شهری،همان،59)
اعتراض به ثبت ( راجع به اصل ملک ) ، مستندأ به ماده 16 ق.ث، باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا 90 روز انجام شود .این اعتراض ، مهمترین اعتراض ثبتی است.
ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد که « هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید .عرضحال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود … »
بنابراین با توجه به ماده ۱۶ مرقوم ، هر کس که تقاضای ثبت ملکی را از طرف متقاضی ثبت