ک زمین کشاورزی به مساحت 84/71936 متر مربع در احشام پارسیان
پلاک 2/167-اصلی آقای ابراهیم آقا فرزند عبدالرحمن ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت53/114622 متر مربع در احشام پارسیان
پلاک3/167اصلی اقای حبیب محمدی فرزند سلیمان شش دانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت50/19196متر مربع در احشام پارسیان
پلاک 4/167-اصلی آقای اسماعیل محمدی فرزند محمد ششدانگ یکقطعه زمین زراعی به مساحت 21/33673 متر مربع در احشام پارسیان
پلاک 5/167- اصلی آقای محمد آقا فرزند عبدالرحمن ششدانگ یکقطعه زمین زراعی به مساحت 95/96164 متر مربع در احشام پارسیان
پلاک 27/1935- اصلی خانم لیلا هنرمند فرزند عبدالرحمن ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 31/229 متر مربع در پارسیان
پلاک41/1944 -اصلی آقای محمد کورده فرزند غلامعباس ششدانگ یکبابخانه به مساحت 32/538 متر مربع در پارسیان
پلاک 40/1946 -اصلی آقای محمد آب پیکر فرزند احمد ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 6/242 متر مربع در پارسیان
پلاک 3/1983 -اصلی آقای قاسم سیاسی فرزند غلامحسین ششدانگ یکقطعه زمین محصور به مساحت78/274 متر مربع در پارسیان
پلاک 4/1983- اصلی آقای مسعود دژمان فرزند یوسف ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 67/381 متر مربع در پارسیان
پلاک 1/2134 -اصلی خانم مدینه گلبان فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 12/291 متر مربع در پارسیان
پلاک8/2171-اصلی آقای سعود نصوری فرزند حسن ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت30/154متر مربع در پارسیان
پلاک 17/2566- اصلی آقای محمد رضا مغانلو فرزند سلطانعلی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 25/135 متر مربع درپارسیان
پلاک172/2566 -اصلی آقای محمود مدنی فرزندعلی ششدانگ یکباب ساحتمان به مساحت 70/153 متر مربع در پارسیان
پلاک 3/2571 -اصلی آقای صفریوسف زاده فرزندیوسف ششدانگ یکبابخانه به مساحت 23/234 متر مربع در پارسیان
پلاک 1/4569- اصلی آقای جاسم ناصری فرزند علی شش دانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 8/30720 متر مربع در روستای فارسی
پلاک 1/5466 -اصلی آقای حسن الماسی پور فرزند علی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 11/256 متر مربع در پارسیان
پلاک 2/5466 -اصلی خانم زینب الماسی پور فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 54/192 متر مربع در پارسیان
پلاک 6179 -اصلی آقای سید محمد سجادی فرزندسید حسن ششدانگ یکبابخانه به مساحت62/353 مترمربع در احشام
پلاک 1/6179- اصلی آقای سید ابوالقاسم سجادی فرزند سید محمد شش دانگ یکباب خانه به مساحت 51/346 متر مربع در احشام
پلاک 9156- اصلی آقای عالی آقا فرزند محمد شش دانگ یک بابخانه به مساحت28/391 متر مربع در احشام
پلاک 11988 اصلی آقای عبداالرحمن پارسا فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 08/327 متر مربع در پارسیان
پلاک 1/13205 -اصلی آقای احمد علی نژاد فرزند عبدالله ششدانگ یک قطعه زمین محصوری به مساحت 288 متر مربع در پارسیان
پلاک13512 -اصلی آقای احمد احمدی پور فرزند یحیی و عبدالرحمن احمدی پور هر کدام سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 15/39648 متر مربع در ستلو
پلاک13560-اصلی آقای مصطفی یوسفی فرزند یوسف شش دانگ یک باب خانه به مساحت220مترمربع در پارسیان
پلاک 13561 -اصلی آقای امید سلطانی پور فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 66/149 متر مربع در احشام
پلاک 13564 -اصلی آقای علی قاسمی فرزند یوسف شش دانگ یک باب خانه به مساحت96/282 متر مربع در پارسیان
پلاک 13570 -اصلی آقای اسحق رنجبر فرزند اکبروجمیله صالحی فرزند حسن هر کدام سه دانگ مشاع ازشش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 242 متر مربع در پارسیان
پلاک 13574 -اصلی آقای احمد باقری فرزند حمزه ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 39324 متر مربع در پارسیان
پلاک 13577 -دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی شرکت آب وفاضلاب روستای استان هرمزگان ششدانگ ساختمان موتور حانه به مساحت1038 متر مربع در روستای گود کناردان
پلاک 13578 -دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شرکت آب وفاضلاب روستای هرمزگان شش دانگ یک باب ساختمان موتور خانه به مساحت 01/1990 در روستای فومستان
پلاک13579- اصلی آقای محسن ابراهیمی فرزند محمد شش دانگ یک باب حانه به مساحت 240 متر مربع در پارسیان
پلاک13583-اصلی آقای حسن پورمیران فرزند یوسف شش دانگ یک باب خانه به مساحت47/260 متر مربع دراحشام
پلاک13585- اصلی اقای حبیب محمدی فرزند سلیمان شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 79/1167متر مربع در احشام
پلاک13587 -اصلی آقای محمود پاسلار فرزند محمد شش دانگ یک قطعه زمین محصوری به مساحت68/365 متر مربع در پارسیان
پلاک 13589 -اصلی آقای علی محمدی فرزند حسن شش دانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 90/103336 متر مربع در احشام
پلاک 13590 -اصلی خانم نرگس خردو فرزند خالد شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 34/267 متر مربع در پارسیان
پلاک 13593 -اصلی آقای فارس ماجدی فرزند ماجد شش دانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 16/8590 متر مربع در فارسی
پلاک 13594- اصلی آقای مصطفی تقوی فرزند رجب شش دانگ قطعه زمین محصوری به مساحت 280 متر مربع در پارسیان
پلاک13598-اصلی آقای شیخه خواجه فرزند حسن شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 78/274 متر مربع در پارسیان
پلاک13599- اصلی آقای حمزه شهابی فرزند عبدالله شش دانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت63296 متر مربع در بهده
پلاک13603- اصلی باشگاه فرهنگی ورزشی یاوران همای پارسیان شش دانگ یک قطغه زمین محصوری به مساحت07/21858 متر مربع در روستای بمبری
پلاک13605 -اصلی آقای محمدماجدی فرزند حسن شش دانگ یک قطعه زمین محصوری به مساحت53/48 متر مربع در پارسیان
پلاک13606 -اصلی آقای حسن یوسفی فرزند عبدالله شش دانگ یک قطعه زمین محصوری به مساحت280 متر مربع در پارسیان
پلاک13609 -اصلی آقای محمدفتحی فرزند حسین شش دانگ یک یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت86/509 متر مربع در باغستان
پلاک13583-اصلی آقای حسن پورمیران فرزند یوسف شش دانگ یک باب خانه به مساحت47/260 متر مربع دراحشام
اظهارنامه های برگشتی قطعه یک بخش 24 بندرلنگه
پلاک 14- اصلی ستاداجرای فرمان حضرت امام استان هرمز گان دو دانگ مشاع ازشش دانگ باغ محصوربه مساحت57/11491 متر مربع در کوی غاریه
پلاک166 -اصلی آقای کیومرث صالحی فرزند محمدکامل شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 44/253 متر مربع در کوی گرگ
پلاک 600- اصلی ستاداجرای فرمان حضرت امام استان هرمز گان شش دانگ یک قطعه زمین جای انبار به مساحت42/180 متر مربع درکوی بازار
پلاک 1978- اصلی آقای عبدالرضاحلافی فرزند عبدالامیرشش دانگ یک باب خانه به مساحت76/209 متر مربع درکوی خوری
پلاک3/2174- اصلی آقای سیدکاوس کسبی جهرمی فرزند سراج شش دانگ یک باب مغازه به مساحت62/54 متر مربع در کوی لاری
پلاک 2423 -اصلی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هرمزگان شش دانگ یک باب خانه به مساحت 52/727 متر مربع در کوی بلوکی
پلاک 2455 – اصلی ستاد اجرایی فرمان امام هرمزگان شش دانگ یک باب خانه به مساحت 65/909متر مربع درکوی افغان
پلاک 2601 -اصلی آقای احمد بلبلی فرزند علی شش دانگ یک باب خانه به مساحت 24/157 متر مربع در کوی بلوکی
پلاک 1/2617 -اصلی آقای محمد شمسایی پور بخش فرزند ابراهیم شش دانگ یک باب خانه به مساحت 69/302 متر کوی بلوکی
پلاک 2668 -اصلی آقای محمد شریف محجور آزاد فرزند محمود شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 99/352 متر مربع در کوی بلوکی
پلاک 15605 -اصلی آقای حسین اکبری فهمی فرزند علی شش دانگ یک باب خانه به مساحت18/67 متر مربع درکوی رودباری
پلاک 16062-اصلی آقای مصیب اورن فرزند عبدالله شش دانگ یک باب خانه به مساحت 48/338 متر مربع درکوی سعبه ای
پلاک16245-اصلی آقای علیرضاباقری زاده فرزند محمد شش دانگ یک باب چهاردیواری به مساحت56/170 متر مربع در کوی بلوکی
پلاک 17110 -اصلی آقای رضانیک بر فرزند حسین شش دانگ یک قطغه زمین محصور به مساحت73/57 متر مربع در کوی امام محمدباقر
پلاک17539 – اصلی خانم لیلا ززگری فرزند باران شش دانگ یک باب چهار دیواری به مساحت35/123 متر مربع در کوی مینابی
پلاک1/17648 اصلی خانم عایشه نیک فرجام فرزند عبدالله شش دانگ یک یک باب چهاردیواری به مساحت 20/289 متر مربع در کوی بازار
پلاک 17905 -اصلی آقای رضاترکی فرزند غلام شش دانگ یک باب خانه به مساحت80/103 متر مربع درگشه
پلاک 18032- اصلی آقای حسن کاهن فرزند راشد شش دانگ یک باب چهار دیواری به مساحت62/243 متر مربع درکوی بازار
پلاک18033 -اصلی آقای حسن کاهن فرزند راشد شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 27 متر مربع درکوی بازارمساح
پلاک18035 – اصلی آقای سلیمان خوریان فرزند محمدنور شش دانگ یک باب مغازه به مساحت27 متر مربع درکوی بازار
پلاک 18036 -اصلی آقای علی یوسفی فرزندنصرت الله شش دانگ یک قطعه زمین محصوری به مساحت 240 متر مربع درکوی غاریه
پلاک 18040 -اصلی آقای محمدکریمیان فرزند محمدشریف شش دانگ یک باب خانه به مساحت06/126 متر مربع درکوی مینابی
پلاک 18041 – اصلی آقای یعقوب بهادر مظفری فرزند محمد ششدانگ یک باب جهاردیواری به مساحت69518 متر مربع در کوی مینابی
پلاک 18042- اصلی آقای احمدحسین کهن رودی فرزند نظر ششدانگ یک باب حانه به مساحت72/246 متر مربع در مینابی
پلاک 18044 -اصلی خانم زلیخا بهرامی نیکخو فرزند گل محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 34/114 متر مربع در کوی فاطمیه
پلاک 18047- اصلی آقای مقداد ثقفی فرزند مصیب شش دانگ یک زمین محصوری به مساحت 80/242 متر مربع در کوی سعبه ای
پلاک 18048 -اصلی آقای حسین لطفی کدیان فرزند غلام شش دانگ یک باب خانه به مساحت 200 متر مربع در کوی بلوکی
پلاک 18051 -اصلی آقای حسین بوری فرزند عبدالعالی شش دانگ یک باب چهار دیواری به مساحت 200 متر مربع درکوی لاورو
پلاک 18052اصلی آقای احمد بیژن پور فرزند علی شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 42/714 متر مربع درکوی کاغذ آباد
پلاک 18053 -اصلی خانم صبریه زویداوی فرزند عبود وحمید نیکخو حسینی فرزند یوسف هر کدام سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 13/144 متر مربع درکوی کاغذ آباد
پلاک 18056 -اصلی آقای فرهاد بازیاری فرزند حمزه شش دانگ یک باب خانه به مساحت 25/200متر مربع در کوی گرگ
اظهارنامه های برگشتی قطعه 2 بخش 24 بندرلنگه
پلاک2/4327 -اصلی آقای محمد فروزان فرزند عبدالله شش دانگ یک باب انبار به مساحت 67/124 متر مربع در بندرکنگ
پلاک 3/4327 -اصلی آقای منصور فروزان فرزند عبدالله شش دانگ یک باب خانه به مساحت 27/120 متر مربع در بندرکنگ
پلاک 4/4337- اصلی آقای عبدالحسن فروزان فرزند عبدالله شش دانگ یک باب خانه به مساحت 48/120 متر مربع در بندرکنگ
پلاک3/4656 -اصلی آقای علی زبر دست فرزند غلام شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 15 متر مربع دربندر کنگ
پلاک 4/4656 -اصلی آقای محمد زبر دست فرزند غلام شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 29/28 متر مربع در بندرکنگ
پلاک 5046 -اصلی آقای داد محمد رییسی فرزند دلوش شش دانگ یک باب خانه به مساحت 58/347 متر مربع دربندر کنگ
پلاک 1/6003 – اصلی آقای حسین زارعی فرزند محمد و خانم زینب پایه فرزند محمد شمس هر کدام سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 26/178 متر مربع دربندرکنگ
پلاک 6134 -اصلی خانم رقیه انجم روز فرزند ناصر شش دانگ یک باب خانه به مساحت /123 متر مربع دربندر کنگ
پلاک 6240 -اصلی آقای عبدالله دست بند فرزند صالح شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 65/214متر مربع در بندرکنگ
پلاک 6245 اصلی آقای علیرضا بنا فرزند غلامرضا شش دانگ یک باب خانه به مساحت 70/243 متر مربع در بندرکنگ

اظهارنامه های برگشتی قطعات 3 الی 9 بندرلنگه
پلاک5828 -اصلی آقای احمد بذرافشان فرزند عبدالله شش دانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت82/69834 متر مربع درروستای باورد
پلاک5867- اصلی آقای احمدبذرافشان فرزند عبدالله ششدانگ یک زمین زراعی به مساحت 06/16671 متر مربع درروستای باورد
پلاک8184- اصلی آقای حسن ارمقی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت64/14109متر مربع درروستای ارمک
پلاک8187 اصلی آقای حسن ارمقی فرزندمحمد ششدانگ یکقطعه زمین زراعی به مساحت5/28080 متر مربع در روستای ارمک
پلاک 1/12467- اصلی آقای حسن منصوری فرزند احمد شش دانگ یک قطعه زمینمحصوری به مساحت87/1723 متر مربع در روستای کلات
پلاک1/12837 – اصلی آقای علی محمد زاده فرزند عبدالله شش دانگ یک باب حانه به مساحت69/273 متر مربع دربندرچارک
پلاک13487 -اصلی خانم فاطمه بحری فرزند عبدالرحمن شش دانگ یک باب خانه به مساحت33/509 متر مربع درروستای برکه سفلین
پلاک2/13497 – اصلی آقای محمد بحر پیمافرزند ابراهیم شش دانگ یک باب حانه به مساحت43/473 متر مربع درروستای برکه سفلین
پلاک 14751-اصلی آقای هدایت الله تدین فرزند محمد نسبت به 272سهم مشاع آقای یوسف تدین فرزند