ر مقیاس هفت سوال دارد

مطالعات انجام شده حاکی از اعتبار و پایانی بالای این پرسشنامه می باشد نتایج فرا تحلیل 43 پژوهش که توسط ویلیامز- ماری(گله برگ1988) انجام شد میانگین حساسیت 84% و متوسط ویژگی 82% بدست آمد. همچنین نتایج بررسی مقدماتی در گیلان توسط یعقوبی- نصرو شاه محمدی (1374)نشان داد که حساسیت این آزمون در بهترین نمره برش 23 برابر با 5/86 % و ویژگی آن برابر با 82% می باشد. ضریب پایائی و بازآزمایی و آلفای کرونباخ در این مطالعه برابر با88% بدست آمد. از جمله ابزارهای مورد استفاده در بررسی سلامت روانی افراد جامعه و مطالعهت ایپدمیلوژی اختلالات روانی –پرسشنامه و سلامت روانی می باشد که توسط گلد برگ در سال 1972 ابداع شده و هدف از طراحی آن کشف و شناسایی اختلالات روانی در جامعه –مراکز درمانی و موقعیت های مختلف بوده است ملزم اصلی و اولیه این پرسشنامه مشتمل بر 60 سوال بوده که بررسی سلامت روان فرد در ماه اخیر می پردازد و شامل نشانه های از افکار و احساسات نابهنجار و رفتارهای اجتماعی قابل مشاهده است این پرسشنامه بطور مکرر مورد تجدید نظرقرارگرفته وبصورت فرمهای 12و28و30و60سوالی دردسترس می باشد در این پژوهش از فرم 28سوالی پرسشنامه سلامت (1981و28)که سوالات آن دربرگیرنده 4خرده مقیاس میباشد و هریک ازآنهادارای 7سوال هستند استفاده شده است سوالات هرخرده مقیاس به ترتیب پشت سرهم آمده به گونه ای که ازسوال1تا7مربوط به مقیاس علائم جسمانی ازسوال 8الی 14 مربوط به مقیاس اضطراب ازسوال 15الی21مربوط به مقیاس اختلال درعملکرد اجتماعی وازسوال22الی28مربوط به مقیاس افسردگی می باشد.
دو روش نمره گذاری برای پرسشنامه ها وجود دارد یکی از روشها سنتی است که در گزینه ها بصورت (0-0-1-1)نمره داده میشودوحداقل نمره صفر وحداکثرنمره درپرسشنامه برابر 28خواهدبودنقطه برش این آزمون براساس روش نمره گذاری سنتی نمره 6میباشد(نوربالاوهمکاران 1381)روش (نوربالا وهمکاران 1381)روش دیگر نمره گذاری لیکرت می باشد که گزینه ها بصورت (3-2-1-0) نمره داده میشوند و حداقل نمره صفر و حداکثر نمره آزمودنی در این روش 84 خواهد بود. نقطه برش ای آزمون براساس نمره گذاری لیکرت و نمره 23 می باشد (یعقوبی و همکاران 1374) در این پرسشنامه آزمودنی باید با توجه به وضعیت خود از یک ماه گذشته تا زمان حال به تکمیل پرسشنامه بپردازد. نمرات بالا در این مقیاس به عدم وجود سلامت روانی کافی یا احتمال روانی اشاره می کند و هر قدر نمره پائین تر باشد به وجود سلامت روانی اشاره می کند. ضریب پایای این پرسشنامه در تحقیق کلانتر و احمدی (1357) در هر یک از خرده مقیاسها با روشهای آۀفایی کرونباخ و تنصیف عبارتنداز: 92% – 88% – 91% -83% -75% – 69% – 88% – 89%- (1%پ) همچنین اعتبار این پرسشنامه 67% الی 76% و پایای تنصیف 83% و پایائی باز آزمایی 85% گزارش شده است. آلفا برای کل نمونه 89% است که حد مطلوبی است همچنین ضریب پایائی این پرسشنامه در هر یک از خرده مقیاسها با روش آۀفای کرونباخ به ترتیب عبارتنداز: 75% – 73% – 80% – 85% می باشد.
آزمون هوشی هیجانی بار-ان
این آزمون دارای 177 سوال و 15 مقیاس می باشد که توسط بار-ان برروی 3831 نفر از کشور (آرژانتین- آلمان- هند- نیجریه- آفریقای جنوبی ) که 8/48 درصد آنان مرد و 2/51 درصد آنان زن بودند. اجرا شده و به طور سیستماتیک در آمریکای شمالی هنجاریابی گردید. نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اعتبار و پایایی برخوردار است. پاسخهای آزمون نیز بر روی یک مقیاس 5 درجه ای در طیف لیکرت (کاملا موافقم نمره 5 – موافقم نمره 4- تاحدودی نمره 3- و کاملا مخالفم 2- مخالفم 1) تنظیم شده است

مقیاسهای آزمون عبارتنداز:
1-خود آگاهی هیجانی 2- خود ابرازی 3- عزت نفس 4 –استقلال 5- خودشکوفایی 6- همدلی 7- مسولیت پذیری اجتماعی 8- روابط بین فردی 9- واقع گرایی 10- انعطاف پذیری 11- تحمل فشار روانی 12- کنترل تکانشی 13- خوش بینی 14- شادکامی 15 خوشبختی
پایای آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای دانشجویان پسر 74% و برای دانشجویان دختر 68% و برای کل افراد 93% محاسبه گردید. پایایی آزمون در روش دو نیمه برای دانشجویان پسر 69% وبرای دانشجویان دختر 57% و برای کل افراد 78% محاسبه گردید. ضریب پایای آزمون از طریق محاسبه آۀفای کرونباخ برای کل آزمون 935% گزارش گردید.
پایای آزمون به روش اجرای فرم موازی یا همتا همزمان با اجرای آزمون هوش هیجانی مصاحبه یافته در رابطه با میزان و تنوع هیجانات- عواطف ویژگی فردی و احساسی از گروه مطالعه به عمل آمده سعی شد سوالات مصاحبه طوری طراحی شود که در ضمیمه هوش غیر شناختی افراد(بعد عاطفی – اجتماعی و شخصیتی آنها) اطلاع مناسب بدست آید.
پایایی آزمون به روش زوج و فرد:
مطابق با اصین روش پایایی آزمون 88% گزارش گردید که در سطح( 0001پ) معنادار است.

عملکرد تحصیلی:
برای این متغیر از میانگین معدل ترمهای استفاده شده است.
روش اجرا:
مراحل اولیه پژوهشی سال از اواخر خرداد ماه 1390 آغاز شد و با مطالعه منابع و پیشینه های موجود در حیطه هوش هیجانی و سلامت روانی و عملکرد تحصیلی نخستین گام در انجام این پژوهش برداشته شد . روند کار به این صورت بود که پس از مشخص کردن گروه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب و نمونه گیری تصادفی از دانشجویان و با پرسشنامه بین دانشجویان از آنها تقاضا شد تا سوالات پرسشنامه را به دقت خوانده و با صداقت گزینه ای را انتخاب کنند که بیشترین شباهت و انطباق ما با الگوی رفتاری انان دارد افزون بر آن گفتند که می توانند نام و نام خانوادگی را ذکر نکنند و تا حد امکان سوالی را بدون پاسخ نگذارند بعد از پرسشنامه ها جمع آوری و کد گذاری شدند.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل

جدول شماره 1-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل
درصد تجمعی درصد پاسخهای متعبر درصد فراوانی فراوانی درصد تجمعی
7/46
100

7/46
3/53
100 7/46
3/53
100 14
16
30 مجرد
متاهل
جمع کل
با توجه به جدول بالا 14 نفر از دانشجویان مجرد هستند که 7/46 درصد از کل دانشجویان را تشکیل می دهند و 16 نفر از پاسخگویان نیز متاهل هستند که 3/53 در صد از پاسخگویان را تشکیل می دهند .
جدول شماره 2-1 توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت رشته تحصیلی
درصد تجمعی درصد پاسخ های معتبر در صد فراوانی فراوانی درصد تجمعی
3/23
3/73
100 3/23
50
7/26
100
3/23
50
7/26
100 7
15
8
30 روانشناسی
علوم تربیتی
زبان انگلیسی
جمع کل

با توجه به جدول بالا 7 نفر از دانشجویان با 3/23 درصد در رشته روانشناسی تحصیل می کنند 15 نفر از دانشجویان با 50 درصد در رشته علوم تربیتی و 8 نفر بقیه با 7/26 درصد در رشته زبان انگلیسی تحصیلی می کنند.

جدول شماره 3-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع سکونت
درصدتجمعی درصدپاسخهای معتبر درصدفراوانی فراوانی
نوع سکونت
56.7
100 56.7
43.3
100 56.7
43.3
100 17
13
30 بومی
غیربومی
جمع کل
باتوجه به جدول بالا17نفرازدانشجویان مشغول به تحصیل دردانشگاه افرادبومی بوده اند که 56.7درصد پاسخگویان را تشکیل می دهند وبقیه باتعداد13نفروبا43.3درصد غیربومی بوده اند.
جدول شماره 4-1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت درسی
درصدتجمعی درصدپاسخهای معتبر
درصدفراوانی فراوانی وضعیت درسی
20
100 20
80
100 20
80
100
6
24
30 مشروط
غیرمشروط
جمع کل
باتوجه به جدول بالا6نفرازدانشجویان درطول تحصیل مشروط شده اند که 20درصدپاسخگویان را تشکیل می دهند و24نفرازآنها نیز هرگزمشروط نشده اند که 80درصد بقیه را تشکیل می دهند.

جدول شماره 5-1توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت مالی
درصد تجمعی درصدپاسخهای معتبر درصدفراوانی فراوانی وضعیت مالی
10
23.3
100 10
13.3
76.7
100 10
13.3
76.7
100 3
4
23
30 ضعیف
متوسط
خوب
جمع کل

باتوجه به جدول بالا 3نفرازدانشجویان با10درصد فراوانی وضعیت مالی خودرا ضعیف بیان کرده اند 4نفرازدانشجویان با 13.3درصد فراوانی وضعیت مالی را متوسط بیان کرده اندوبقیه باتعداد 23نفر وبا 76.6درصد وضعیت مالی خود را خوب بیان کرده اند.

جدول شماره 1-2آمارهای توصیفی حل مساله
تعداد
پاسخ معتبر گمشده
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
مجموع 30
0
0.62304
62.034
22.000
22.000
3.397
11.545
12.00
15.00
27.00
654.00

جدول شماره 2-2 آمارهای توصیفی مربوط به استقلال
تعداد
پاسخ معتبرگمشده
میانگین
انحراف ازمیانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
30
0
19.333
0.74638
20.000
20.00
4.08811
16.713
18.00
12.00
30.00
580.00

جدول شماره 3-2آمارهای توصیفی مربوط به انعطاف پذیری
تعداد
پاسخ معتبرگمشده
میانگین
انحراف ازمیانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع 30
0
18.2333
0.93426
17.500
11.00
5.1171
26.185
19.00
10.00
29.00
547.00

جدول شماره 9-1آمارهای توصیفی مربوط به خودآگاهی
تعداد
پاسخ معتبرگمشده
میانگین
انحراف ازمیانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
مجموع 30
0
21.2000
0.62588
21.000
18.00
3.42808
11.752
13.00
14.000
27.00
636.00

جدول شماره 10-1آمارهای توصیفی مربوط به خودابرازی
تعداد
پاسخ معتبرگمشده
میانگین
انحراف ازمیانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
مجموع
30
0
17.700
0.77630
17.500
19
4.25198
18.079
17.00
12.00
29.00
531.00

جدول شماره 11-1 آمارهای توصیفی مربوط به خودشکوفایی
تعداد
پاسخ معتبرگمشده
میانگین
انحراف ازمیانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
مجموع 3

20.8667
0.67591
21.000
19.00
3.70213
13.706
14.00
13.00
27.00
626.00

جدول شماره 12-1آمارهای توصیفی مربوط به خوشبختی
تعداد
پاسخ معتبر گمشده
میانگین انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف از معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
مجموع 30
0
21.700
0.71140
22.000
22.00
3.89651
15.183
18.00
11.00
29.00
651.00

جدول شماره 13-1 آمارهای توصیفی مربوط به خوشبختی
تعداد
پاسخ معتبر گمشده
میانگین
انحراف میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
30
0
21.000
0.72302
22.000
22.00
3.96015
15.683
18.00
11.00
29.00
636.00

جدول شماره 13-2 آمارهای توصیفی مربوط به روابط بین فردی
تعداد
پاسخ معتبر گمشده
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
30
0
22.733
0.64671
23.000
24.00
3.54219
12.547
15.00
14.00
29.00
682.00

جدول شماره 15-1 آمارهای توصیفی مربوط به عزت نفس
تعداد
پاسخ معتبر گمشده
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع 30
0
20.300
0.71302
19.5000
18.00
3.90535
15.252
13.00
14.00
27.00
609.00

جدول شماره 16-1 آمارهای توصیفی مربوط به تحمل فشار
تعداد
پاسخ معتبر گمشده
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع 30
0
16.36
0.7119
17.000
17.00
3.8994
15.206
15.00
9.00
24.00
491.00

جدول شماره 17-4 آمارهای توصیفی مربوط به مسولیت پذیری
تعداد
پاسخ معتبر بدون جواب
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
30
0
24.9667
0.65299
26.0000
26.00
3.5765
12.792
15.00
15.00
30.00
749.00

جدول شماره 18-1 آمارهای توصیفی مربوط به همدلی
تعداد
پاسخ معتبر بدون جواب
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
30
0
23.500
0.54825
24.00
23.00
3.00287
9.017
12.00
16.00
28.00
705.00

جدول شماره 19-1 آمارهای توصیفی مربوط به واقع گرایی
تعداد
پاسخ معتبر بدون جواب
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع 30
0
18.5667
0.82027
19.000
19.00
4.49278
20.185
19.00
11.00
30.00
557.00

جدول شماره 20-1 آمارهای توصیفی مربوط به کنترل تکانه
تعداد
پاسخ معتبر بدون جواب
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
30
0
15.833
0.95060
15.5000
20.00
5.20665
27.109
19.00
6.00
25.00
475.00

فرضیه شماره 1- بین هوش هیجانی و سلامت روانی رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون پیرسون هوش هیجانی سلامت روانی
هوش هیجانی همبستگی پیرسون پیرسون