مجازات غرامت در حقوق ایران ، تهران : دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.
2-حسینی، سیدحبیب الله (1380) : معنا و ماهیت تعزیر در اسلام ، قم : مجتمع آموزش عالی فقه ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی.
3-عالمی ، محمد داود (1390) : معنا و ماهیت تعزیر ، قم : مجتمع آموزش عالی فقه ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی.

Abstract
Chastising the criminal in religious terms is not clear and the level of criminal law that is in contrast to much, God has not holy enough to be determined. Islam is punishable by chastising initiatives the penal laws of revolution as one of the main types of penalties have mentioned. Punishable by imprisonment in the penal code adopted in 1392 in terms of the level of rating The division appears to be divided according to the pre-revolutionary crimes (misdemeanors, crimes against) was not unprecedented Thus, research on comparative study of prison sentences in the grading of the Penal Code in 1392 and the division of paid pre-revolutionary crimes.Thesis of an introduction, five chapters, each chapter also contains a result, which is a few. Reasons for choosing the theme, the objectives, the necessity and importance of the historical background, methodology, key questions and research hypotheses presented in the introduction. Properties and targets and the types of punishments deals. The first chapter titled Overview of the four topics of the history, principles, characteristics and goals and provides a variety of punishments. The second chapter includes corporal punishment is two separate issues: the first issue of the death penalty is to review the history of the death penalty and the death penalty in Iran’s Penal Code Paid And the second problem is that the flogging sentence of flogging and study in Iran’s Penal Code Paid.In the third chapter as a punishment by depriving and restricting the freedom of the two penalties in two separate discussions paid The first topic as a punishment depriving liberty and prison sentences of imprisonment and the second topic as limiting penalties Freedom of the punishment of exile and punishment ban of stay and stay and sample its concentration in criminal law Paid. The fourth quarter as the financial penalty is composed of two separate themes: the first topic under the definition of fine And the nature of the fines, types, how to collect and place it in the law and in the second topic as confiscation of property, confiscation of property types And confiscation of property in the laws related to trafficking paid. Other penalties referred to in Article 19 of the Penal Code in 1392 in the fifth chapter of penalties on four topics as depriving the right, depriving punishments dignity, punishable by dismissal from public service and prohibit punishment of a job or social activity is examined.
Keywords: crime, punishment, promotion, misdemeanors, crimes against.