درست
گروه
بیمار سالم
گروه بیمار 99 49 9/66
سالم 51 98 8/65
درصد کل 3/66
جدول بالا نتایج پیش بینی را خلاصه کرده است. مدل به دست آمده برای 3/66 درصد از افراد، نتیجه را درست پیش بینی کرده است. در عین حال، براساس اطلاعات جدول بالا مدل به دست آمده برای 8/65 درصد افراد بیمار و 3/66 درصد افراد سالم درست پیش بینی کرده است.

جدول 4-21 : متغیرهای وارد شده در معادله
متغیرهای پیش بین B خطای معیار آماره والد df Sig Exp(B)
گام 1 بازداری رفتاری 102/0- 034/0 207/9 1 002/0 903/0
جنگ و گریز 280/0 060/0 685/21 1 001/0 323/1
پاسخدهی در برابر پاداش 079/0 043/0 325/3 1 068/0 082/1
کشاننده سیستم فعال سازی 031/0- 042/0 564/0 1 453/0 696/0
تفریح طلبی فعال سازی 109/0- 041/0 131/7 1 008/0 897/0
عدد ثابت 150/0 746/0 040/0 1 841/0 162/1
جدول بالا اطلاعات مربوط به نقش هر یک از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر ملاک ( وضعیت شرکت کنندگان ) را نشان می دهد. بر اساس شاخص های مختلف به ویژه ضرایب B و آماره والد، و سطح معناداری آن ها می توان نتیجه گرفت که طبق مدل به دست آمده متغیرهای پیش بین بازداری رفتاری و جنگ و گریز با متغیر ملاک رابطه مثبت و معنادار دارند، زیرا سطح معناداری همه آن ها کوچکتر از 05/0 است( ستون Sig). در عین حال، متغیر پیش بین تفریح طلبی فعال سازیبا متغیر ملاک رابطه منفی و معنادار دارند. به عبارت دیگر، براساس متغیرهای پیش بین می توان سلامت شرکت کنندگان را پیش بینی کرد. در نتیجه، شواهد برای پذیرش فرضیه چهارم تحقیق کافی است..

فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری

یافته های این مطالعه نشان می دهد که :
فرضیه اول : بین سطح کمال گرایی افراد بیمار و افراد سالم تفاوت وجود دارد .
سطح کمال گرایی افراد بیمار و سالم تفاوت دارد .به عبارت دیگر ، تفاوت میانگین رتبه های متغیر کمال گرایی افراد بیمار و سالم معنادار است . بنا براین ، شواهد برای پذیرش فرضیه اول کافی است .
درپژوهشی که توسط موذن و همکاران (1388) با شرکت 50 مرد متاهل با میانگین سنی 53 سال ، دارای تحصیلات دیپلم به بالا و مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب صورت گرفت .در این پژوهش از مقیاس کمال گرایی هویت و فلت استفاده شده بود نتایج نشان داد که مردان مبتلا در دو بعد کمال گرایی خویشتن مدار و کمال گرایی دیگر مدار بطور معنی داری بیش از افراد سالم واجد ویژگیهای کمال گرایی بودند . یافته های این پژوهش ، نشان دهنده سطح بالای کمال گرایی منفی در بیماران کرونری قلب است و موید اثر منفی و زیان بار تفکر و رفتار کمال گرایانه بردستگاه قلبی – عروقی است که با پژوهش حاضر همخوانی دارد .
صابونچی و لاند ( 2003 ) در مطالعات خود به ارتباط مثبت و معنا دار کمال گرایی با شکایت های روان تنی مانند خواب آلودگی در ساعات روز ، سردرد ها ، تنش و بیخوای در زنان دست یافته اند .
این احتمال وجود دارد که کمال گرایی به شکل مثبت و پاداش دهنده آغاز شود ؛ اما به چند دلیل ، مفرط ، منفی و مخرب گردد . اولآ، در طول زمان رفتار کمال گرایانه مثبت به نتایج منفی از قبیل خستگی و فقدان تمرکز منتهی شود .
ثانیآ، اگر رفتار کمال گرایانه مثبت نتواند به یک هدف بالاتر مانند عزت نفس دست یابد ، ممکن است فرد راهی را انتخاب کند که با عث شود ملاک های وی ، اثرات منفی به بار آورند .
ثالثاٌ ، شرایط می توانند تغییر کنند و در نتیجه دستیابی به معیاری که سابقاٌ قابل دستیابی بود سخت گردد . نهایتا اینکه همواره باید این نکته را در نظر داشت که فرد ممکن است رفتاری را مثبت ارزیابی کند ، ولی اهمیت چندانی به اثرات منفی کمال گرایی بردیگران یا سلامت جسمانی و روانی خود ندهد ( اسلید و اوونز ، 1998) .
فرضیه دوم: بین سطح تاب آوری افراد بیمار و افراد سالم تفاوت وجود ندارد.
بین سطح تاب آوری افراد بیمار و سالم تفاوت وجود ندارد .به عبارت دیگر ، تفاوت میانگین رتبه های متغیر تاب آوری افراد بیمار و سالم معنادار نیست . بنابراین ، شواهد برای پذیرش فرضیه دوم کافی نیست .
در پژوهشی که با هدف رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با تاب آوری در دانشجویان توسط دکتر محمد بشارت و همکاران (90-89)صورت گرفت .نمونه مورد مطالعه 386نفر (211دختر،175پسر)که به صورت تصادفی طبقه ای از دانشکده های علوم انسانی ،کشاورزی و فنی و مهندسی دانشگاه آزاد شوشتر انجام گرفت.ابزارپژوهش پرسشنامه فراشناختی،آزمون خلاقیت عابدی و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون بود.یافته ها نشان دادند که بین راهبرهای فراشناختی،خلاقیت و تاب آوری رابطه مثبت معنی دار چندگانه ای وجود دارد.با افزایش راهبرهای فراشناختی و خلاقیت، تاب آوری افزایش می یابد..برای تبیین احتمالی می توان گفت شایستگی و استحکام شخصی یکی از مولفه های تاب آوری است (کانر و دیویدسون،2003).تاب آوری از طریق تقویت شایستگی و استحکام شخصی با شاخص های سلامت و آسیب پذیری روانشناختی مرتبط می شود و یافته ها از این جهت با پژوهش حاضر همخوانی دارد زیرا تاب آوری از طریق افزایش سطوح عواطف مثبت باعث تقویت حرمت خود و مقابله موفق با تجربه های منفی می شود (بونانو ، 2004) .
پژوهشی با هدف تاب آوری ،آسیب پذیری و سلامت روانی توسط حدادی و همکاران (90-89)صورت گرفت مقیاس تاب آوری کانر دیویدسون ،مقیاس سلامت روانی ،مقیاس افسردگی بک ،مقیاس اضطراب بک و پرسشنامه سلامت عمومی در مورد 211 دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه تهران (97پسر،114دختر)اجراشد.جامعه آماری دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1383-1384)بودند.نتایج پژوهش نشان داده است که بین نمره تاب آوری و بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت معنادار و بین نمره تاب آوری و درماندگی روانشناختی ،افسردگی ،اضطراب و مشگلات سلامت عمومی همبستگی منفی معنادار وجوددارد.می توان نتیجه گرفت که تاب آوری شاخص های آسیب پدیری روانی و سلامت روانی را تحت تاثیر قرار می دهد .این یافته ها با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد و میتوان این چنین تبیین کرد که مهارگری ، توانایی فرد در مهار و مدیریت شرایط ، یکی دیگر از مولفه های تاب آوری است (کانر و دیویدسون ،2003) .این توانمندی به فرد تاب آور کمک می کند تا شرایط استرس زا را مدیریت کند و در مقابله با مصائب و ناملایمات زندگی ، نه تنها جان سالم بدر برد (بونانو،2004)که به سطحی جدید از تعادل و رشد مثبت دست یابد ، ویژگی هایی که با شاخص سلامت روانی مطابقت می کند .
از آنجا در این پژوهش بیماران عروق کرونر از لحاظ کمال گرایی وسیستم مغزی/رفتاری با افراد سالم تفاوت داشتند می توان تبیین کرد که تاب آوری در این افراد در سطح طبیعی است ولی سطوح بالای کمال گرایی و تفاوت سیستم مغزی /رفتاری در این بیماران با توجه به جنسیت ، سطح نحصیلات و سن می تواند پیامدهای منفی را در پی داشته باشد .
تبیین احتمالی دیگری که برای یافته های این پژوهش مطرح می شود رابطه تاب آوری با شاخص های سلامتی و آسیب پذیری از طریق باورها و ارزش های معنوی است .
معنویت ، به عنوان یکی از مؤلفه های تاب آوری (کانر ودیویدسون ،2003)، می تواند به مثابه سپر ، مقاومت فرد را در برابر استرس های زندگی افزایش دهد.اما فاکتورهای دیگر شخصیت می تواند فرد را در مقابل مشکل آسیب پذیر وشکننده کند وبه مرور زمان این استرس و اضطراب ها اگرچه که فرد را تاب آور نشان می دهد ولی در درون باعث بوجود آمدن بیماریها و اسیب پذیری جدی شود .
تاب آوری ویژگی یا خصلتی نیست که برخی دارای آن باشند و برخی آنرا نداشته باشند ، به بیان دقیق تر ، تاب اوری بیانگر تعاملی بین انسان و محیط است . تاب آوری اشاره به ایستادگی در برابر خطر دارد اما یک پدیده تدریجی است و انباشت خطر می تواند حتی تاب آورترین افراد را نیز مغلوب سازد .
با توجه به اینکه شرکت کنندگان از نطر جنسیت یکسان بودند و با توجه به ادبیات پژوهش که گفته شد می توان چنین تبین کرد که :
وضعیت اجتماعی / اقتصادی خوب ، حمایت اجتماعی خوب ، داشتن باورها و ارزش های معنوی ، حوادث استرس زای کمتر، کمک می کند تا تاب آوری افراد بالا برود اما داشتن صفات شخصیتی دیگر مثل کمال گرایی ویا داشتن سیستم بازداری رفتاری فعال که با عواطف منفی همراه است و یا داشتن سیستم جنگ و گریز که باعث گریز ، پرخاشگری دفاعی و بهت می شود ، می تواند تدریجا با انباشته شدن عوامل خطر حتی تاب آورترین افراد را از نیز مغلوب سازد و باعث آسیب های جسمی و روانشناختی شود .
فرضیه سوم: براساس مولفه های کمال گرایی (نگرانی درباره اشتباهات ، تردید نسبت به اعمال ، انتظارات والدین ، انتقاد والدین ، معیارهای فردی و نظم و ترتیب ) ،جنسیت ، سطح تحصیلات و سن می توان سلامت افراد را پیش بینی کرد .

در این قسمت از رگرسیون لجستیک دو جمله ای استفاده شد که با توجه به مقادیر به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مدل به دست آمده بین 4/25 درصد و 9/33 درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی وضعیت شرکت کننندگان را پیش بینی می کند .
براساس اطلاعات جدول بدست آمده متغیرهای پیش بین سن ، تحصیلات با متغیر ملاک رابطه منفی و معنادار دارند ، در عین حال ، متغیر های پیش بین تردید نسبت به اعمال ، انتظارات والدین و نظم و ترتیب با متغیر ملاک رابطه مثبت و معنادار دارند .
.به عبارت دیگر ، براساس متغیرهای پیش بین می توان سلامت شرکت کنندگان را پیش بینی کرد . در نتیجه ، شواهد برای پذیرش فرضیه سوم تحقیق کافی است .
در تحقیقی بر روی دانشجویان ، بین کمال گرایی مادران و دختران همبستگی معنادار وجود داشت ، ولی بین کمال گرایی پداران و دختران چنین ارتباطی معنادار نبود . بنابراین الگوهای کمال گرایانه و خواسته های افراطی والدین که از سوی مادر کمال گرا بر فرزند دختر وارد می شود ، ممکن است محیط مساعدی برای رشد و تحول کمال گرایی به وجود آورد .(فراست و هندرسون ، 1991؛ ویت و ترول ، 1999) .این یافته ها با پژوهش حاضر همخوانی دارد زیرا همانطور که گفته شد متغیر های پیش بین تردید نسبت به اعمال ، انتظارات والدین و نظم و ترتیب با متغیر ملاک رابطه مثبت و معنادار دارند و می توان گفت که این متغیر ها با سلامتی در ارتباط هستند .افراد سالم در این متغیر ها نمرات بالاتری را کسب کرده اند .
یافته های پژوهشی در زمیته ابعاد سه گانه کمال گرایی ، همبستگی این سازه ها را با ویژگی های شخصیتی ، رفتاری و مشکلات روانشناختی تأئید کرده اند ( هویت وفلت ،1991) .کمال گرایی خویشتن مدار با مشخصه های مثبت تلاش و رقابت برای پیشرفت ، حرمت خود و خود شکوفایی ( فلت ، هویت ، بلانکشتین و موشر ، 1991؛ فلت ، هویت ، بلانکشتین و اوبراین ، 1991 ؛ فراست و همکاران ، 1993 )از یک سو ، و مشخصه های منفی خودشیفتگی ، سرزنشگر خود ، انتقاد از خود ، احساس گناه ، افسردگی و روان آزردگی ( هویت و فلت ، 1991؛ هویت ، فلت ، بلانکشتین ، 1991؛ آلدن و همکاران ، 1994 ) از سوی دیگر در ارتباط است .
ابعاد کمال گرایی در بیماران عروق کرونر چون پیش و پس از ابتلا ، مجموعه ای از هیجان ها و عواطف منفی را تجربه می کنند در معرض استرس و اضطراب قرار می گیرند که می تواند به بروز و پیشرفت بیماری بیانجامد .
کمال گرایی نشاندهنده متغیری شخصیتی همراه با ویژگیهای شناختی،رفتاری و شکلی از آسیب شناسی روانی تعریف شده بوسیله معیارهای شخصی بالامثل خود انتقادی شدید است(منصوری ،عدالت زاده،بخشی پوررودسری،1388) .
برای تبیین این فرضیه می توان گفت که هرچه سن و تحصیلات پایین تر باشد احتمال عروق کرونرکاهش می یابد .در مورد سن که قطعا هرچه سن پایین تر باشد سلولها جوان تر و مقاومت و ایمنی بدن بیشتر است ولی در مورد تحصیلات می توان عنوان کرد که تحصیلات پایین تر در نگرش و انتظارات فرد نسبت به خودش و جامعه ای که در آن زندگی می کند نقش به سزایی دارد زیرا که بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی نیز رابطه وجود دارد .
فلت و ساواتزکی و هویت (1995) نیز ، بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی بالا رابطه پیدا کردند .
با توجه به یافته های پژوهش متغیر های تردید نسبت به اعمال ، انتظارات والدین و نظم و ترتیب با سلامتی در ارتباط است . افرادسالم در این متغیر ها نمرات بالاتری نسبت به بیمارکرونری قلب کسب کرده اند .
فرضیه چهارم : براساس مؤلفه های سیستم فعال سازی /بازداری رفتاری (مؤلفه بازداری رفتاری ، جنگ و گریز ، پاسخدهی در برابر پاداش ، کشاننده سیستم فعال ساری و تفریح طلبی فعال سازی ) می توان سلامت افراد را پیش بینی کرد .
در این قسمت برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون لجستیک دوجمله ای استفاده شد براساس شاخص های مختلف و سطح معناداری آنها می توان نتیجه گرفت متغیرهای پیش بین بازداری رفتاری و تفریح طلبی با متغیر ملاک رابطه منفی و معنادار دارند ، در عین حال ، جنگ و گریز با متغیر ملاک رابطه مثبت و معنادار دارد .
به عبارت دیگر ، براساس متغیرهای پیش بین می توان سلامت شرکت کنندگان را پیش بینی کرد . در نتیجه ، شواهد برای پذیرش فرضیه چهارم تحقیق کافی است
از یافته های پژوهش می توان تبیین کرد که بازداری رفتاری اگر کاهش پیدا کند بیماری کرونری کاهش می یابد و همینطور در مورد تفریح طلبی هرچه بالاتر رود