الفقه، ج 88، ص 214، بیروت، دارالعلوم، چاپ دوم،1409

 • خمینی، روح الله،تحریر الوسیله، ج 2، ص 435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامی،1363
 • دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1372
 • شیخاوندی، داور ، جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،1388
 • شامبیاتی، هوشنگ ،حقوق کیفری اختصاصی، تهران: ویستار، دوم ۱۳۷۴
 • شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ص 34 چاپ اول، تهران، ویستار، 1375
 • شامبیاتی، هوشنک، حقوق جرای عمومی، ج 2، چاپ سوم: تهران، ویستار، 1372
 • صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش، 1372
 • طباطبایی، سید علی ،ریاض المسائل، ج 2، ص 498، قم، آل البیت، 1404، ه.ق،
 • علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 2، چاپ: پنجم، تهران، فردوسی، 1368
 • فیض کاشانی، محسن تفسیر صافی، ج 2، ص 33، چاپ اول، قم، دارالمرتضی.
 • قربانی، علی اصغر جرم شناسی و جرم یابی سرقت، ص 46، چاپ اول، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی،1371
 • گلپایگانی، محمد رضا ،الدر المنضود فی احکام الحدود، ج 3،چاپ اول، قم، دار القرآن الکریم، 1417، ه.ق
 • گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، 1383، ج 8، چاپ اول، ج 1
 • گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی،‌چاپ اول، تهران، میزان، 1377
 • محسنی نیا، مصطفی،سرقت در بین ادیان و اقوام باستان،فرهنگ،1388،
 • محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی(پدیده جنائی)، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375
 • میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، نشرمیزان، 1376
 • میر محمد صادقی، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، 1383، چاپ اول، ج 11
 • معین، دکتر محمد ،فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم 1
 • هدایت الله ستوده، آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، ۱۳۸۰
 • 2-1- مجلات و نشریات و جزوات

  1. آزمایش، علی، جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی 2، ص 20، نیمسال تحصیلی 74 1373
  2. رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388
  3. مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال ششم شماره 17 و 18 ،پاییز و زمستان 1375
  4. میر محمد صادقی، حسین، نگاهی به تغییرات ایجاد شده در جرایم مالی به موجب قانون تعزیرات مصوب سا ل1375، مجله کانون وکلا، ش 11 س 1376
  5. یزدانیان، محمد رضا، سرقت مستوجب حد، مجله دادرسی، شماره 19

  3-1-پایان نامه

  1. کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1390

  2-منابع عربی و لاتین

  1-2-کتب

  1. ابی الحسین ،احمد بن فارس زکریا، معجم مقاییس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامی،قم، 1404،
  2. احمد امین بک، شرح قانون العقوبات الاهلی، ج 3، ص 858، چاپ سوم، بیروت،الدار العربیه للموسوعات، 1982.
  3. احمد بن محمد بن علی، المقری القیومی، مصباح المنیر، چاپ اول، قم، دارالهجره، 1405 ه.ق.
  4. الجبلی العاملی، زین الدین ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 9 جامعه النجف الاشرف
  5. نجفی، محمد حسن جواهر الکلام، ج 41، ص 512 و شیخ طوسی، کتاب الخلاف، ج 3، ص 199 و سید ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج (ترجمه علیرضا سعید) ج 2 1383

  3-منابع اینترنتی

   

  1. قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین moradpourblogfa.com
  2. قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین moradpourblogfa.com
  3. قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Abstract
  Today, in most countries because of the diversity of theft, Jazat different for each considered, such as simple theft, robbery along Baazar, residential burglary, theft at night, robbing banks and stealing SrafyhaThe theft is to hijack other property shall be secret and the “secret” in the text of the law, judges and lawyers were faced with many problems because its clear Kyfqapyha and armed robbery began. New Penal Code has overcome this problem, in this case Article 267 of the Islamic Penal Law stated in the definition of theft: theft of property belonging to the kidnapping Ghyr.ma In this study, we have tried to assess the penalty Theft Act 1392 as a library and research Bprdazym.rvsh is descriptive.

  Keywords: jurisprudence, law, crime, theft, punishment, law, anking institutions.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Islamic Azad University

  sari Branch

  Faculty of Humanities Sciences

   

  A Thesis  Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for

  the Degree of M.A in Criminal Law

   

  Title

  Cognitive analysis of mass theft of banking institutions

  Supervisor

  Dr.Esmaeil Haditabar

  Advisor

  Dr.Seyyed Mehdi Ahmadi

   

  By

   

  hossein moghadasi

   
   

  summer 2015

   

   

   

   

   

   

  [1] سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل کلمه جرم.ص556

  [2] دگرجی،محمد رضا، نشریه حقوق تطبیقی ش 2 1355-ص126

  [3] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1390،ص33

  [4] ستوده ،هدایت الله،  آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، ۱۳۸۰،ص88

  [5] شیخاوندی ،داور ، ،جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،ص39

  [6] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1390،ص69

  [7] همان،ص36

  [8] همان،ص37

  [9] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص26

  [10] همان،ص28

  [11] معین، دکتر محمد ،فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم 1383 ص.545

  [12] عبدالقادر، عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 2، چاپ سیزدهم، بیروت، مؤسسه رسالت، 1994 م. ص 514.

  [13] المبسوط ، ج 8 ،ص 22 ، چاپ مرتضوی تهران

  [14] شهید ثانی،شرح لمعه،ص 494

  [15] سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل کلمه جرمص698

  [16]. ابی الحسین احمد بن فارس زکریا، معجم مقاییس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامی،قم، 1404، ص145

  [17] . ابن منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، 1363،ص254

  [18] . فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف، 1381 ه.ق،ص114

  [19] وهبه الزحیلی، پیشین، ج 6، ص 92.

  [20] اخمینی،روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، ص 435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامی،1363

  [21] . حسینی شیرازی ،سید محمد ، الفقه، ج 88، ص 214، بیروت، دارالعلوم، چاپ دوم،1409

  [22] آزمایش، علی ،جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی 2، ص 20، نیمسال تحصیلی 74 1373

  [23] احمد بن محمد بن علی، المقری القیومی، مصباح المنیر، چاپ اول، قم، دارالهجره، 1405 ه.ق.

  [24] محمد حسن، نجفی، پیشین، ص 596.

  [25] همان، ص 597.

  [26] حلی، محمد بن ادریس، سرائر، ج3، چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1410 ه.ق، ص 522.

  [27] موسوعه الفقه الاسلامی، ج 4، مصر، مجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، ص 88

  [28] همان

  [29] م حر عاملی، حمد بن الحسن، وسایل الشیعه، ج 18، چاپ سوم، قم، مؤسسه آل البیت، 1416 ه.ق، ص 502.

  [30] الموسوعه الفقهیه، ج 24، وزارت اوقاف و شئون اسلامی کویت، ص 293.

  [31] نجفی، محمد حسن، پیشین، ص 488.

  [32] محمد بنالحسن، حر عاملی