1380
شکری،رضاوقادر،سیروس،قانونمجازاتاسلامیدرنظمکنونی،جعفریلنگرودی،ترمینولوژیحقوق
شیرزاد،کامران (1388)،جرایمرایانه‌ایازدیدگاهحقوقجزایایرانوحقوقبینالملل،تهران: نشربهینهفراگیر،چاپاول
صادقی،حسین،مسوولیتمدنیدرارتباطاتالکترونیک،نشرمیزان،چاپاول، 1388 .
علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 2، چاپ: پنجم، تهران، فردوسی، 1368
قاینیا،دکترحسین،جرائمعلیهاشخاص،چاپدوم،دانشیاردانشگاهتهران،نشرمیزان، 1386
محسنی،مرتضی،دورهحقوقجزایعمومی(پدیدهجنائی)،ج 2،چاپاول،تهران،گنجدانش، 1375،
مرشدی نیا،محمد رضا،رایانه و معضلات آن،چاپ اول،تهران،
مطهری،مرتضی (1386)،آزادیمعنویتهران: نشرصدرا،چاپچهلوهفتم
میرمحمدصادقی،حسین (1386)،جرایمعلیهامنیتوآسایشعمومی،تهران: نشرمیزان،چاپدهم
هاشمی،سیدمحمد (1384)،حقوقبشروآزادی‌هایاساسی،تهران: نشرمیزان،چاپاول
هلالی،سلیمبنقیس (1377)،اسرارآلمحمد،ترجمهاسماعیلانصاریزنجانیخوئینی،قم: نشرالهادی،چاپسوم
یثربی (1387)،سیریدررسالهحقوقامامسجاد(ع)،قم: نشرانصاریان،چاپپنجم

2-کتب خارجی
ال. دریفوس،هیوبرت (1383)،دربارهاینترنت،ترجمهعلیفارسی‌نژاد،تهران: نشرساقی،چاپاول
مصطفوى،حسن‌،التحقیقفیکلماتالقرآنالکریم،ج 6،ص216،مرکزالکتابللترجمهوالنشر‌،تهران،چاپاول، 1402ق‌.
احمدبنفارسبنزکریا‌،ابوالحسین،معجممقائیساللغه،‌محقق،مصحح: عبدالسلاممحمدهارون‌،ج ‌3،ص 339،دفترتبلیغاتاسلامى،قم‌،چاپاول، 1404ق.‌
جهامى،جیرار،موسوعهمصطلحاتالفلسفهعندالعرب،ص 372،مکتبهلبنانناشرون؛صلیبا،جمیل،المعجمالفلسفى،ج‏1 ص 723،الشرکهالعالمیهللکتاب؛التهانوى،محمدعلى،کشافاصطلاحاتالفنونوالعلوم،ج2،ص1070،مکتبهلبنانناشرون.
جی. آیکاووهمکاران،دیوید (1383)،راهکارهایپیشگیریومقابلهباجرایمرایانه‌ای،ترجمهاکبراسترکی،محمدصادقروزبهانی،تورجریحانی،راحلهالیاسی،تهران: نشردانشگاهعلومانتظامی،چاپاور
سبحانىتبریزى،جعفر،الرسائلالاربع،مقرر: حیدرى،محسن،خلیلعاملى،سیدطعان،کلانترى،علىاکبر‌،ج 4،ص81،مؤسسهامامصادقعلیهالسلام‌،قم،چاپاول، ‌1415ق‌‌.
کلینیرازی،ابیجعفرمحمدبنیعقوببناسحاق،اصولکافی،ترجمهوشرح: حاجسیدجوادمصطفوی،نشرگلگشت،ج 4
فراهیدی،خلیلبناحمد،العین،موسسهدارالهجره،بی­جا،چاپدوم، 1409ه.ق
مصطفوى،حسن‌،التحقیقفیکلماتالقرآنالکریم،ج 6،ص216،مرکزالکتابللترجمهوالنشر‌،تهران،چاپاول، 1402ق‌.

ب-مقالات:

انصاری،باقر،مقالهحریمخصوصیوحمایتازآندرحقوقاسلام،تطبیقیوایرانمجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی،شماره 66 سال 1383،
رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی جرایم اینترنتی، مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران ،شماره 45،1388،
رنگرز جدی،عباسعلی،پایان نامه بررسی جرم نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی ،دانشگاه آزاد اهواز،سال 1388
زمانیوبهراملو،سیدقاسم،مهناز (1386)،حقوقنشرواینترنت،تهران: نشرخرسندی،چاپاول
صادقی،امیر،تاثیر رایانه بر جامعه و افزایش جرایم،مجله کانون وکلای اصفهان،شماره 44،1390
صانعی،پرویز،حقوقجزایعمومی،ج 1،چاپپنجم،تهران،گنجدانش، 1372،
قدسی،زهرا (1390)، «هتکحیثیتونشراکاذیبرایانه‌ای»،ماهنامهدادگستر،شماره 43
ج-منابع اینترنتی
قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین www.magiran.com
قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین jamejamonline.ir/Newspreview
قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین http://www.niksystem.com
د-پایان نامه ها
کریمیان،محمد حسین،پایان نامه نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1390،
شیرینبیگ‌پور،رؤیا (1390)،پایان‌نامه «مطالعهتطبیقیجرایمرایانه‌ایوجرایمسنتیمشابهدرنظامکیفریایران»،دانشگاهتبریز

نتیجه گیری و پیشنهادات:
1-صدق»درلغتبهمعنایمحکم،استوار،تاموکاملبودناست. علتاین‌کهکلامیراصادقمی‌نامندایناستکهکلامدارایاستحکاماست،برخلافدروغکهاستحکاموقوتینداردالبتههمینمعنادرمواردمختلف،معانیدیگریبهخودمی‌گیرد. مثلاًصدقدراعتقادیعنیمطابقحقبودنآناعتقادوصدقدراظهاراعتقادیعنینفاقنداشتن. صدقدراصطلاحمنطقیتقریباًهمانمعنایلغویراداردوطبقتعریفمشهورعلمایمنطق، «صدق»عبارتاستازمطابقتیکقضیهباخارجودرمقابلکذبیعنیعدممطابقتقضیهباخارج.
2-دورکیمجامعهشناسفرانسویمیگوید: «هرعملیکهدرخورمجازاتباشد،جرماست». یعنیهرفعلیاترکفعلیکهنظموآرامشاجتماعیرامختلسازدوقانوننیزبرایآنمجازاتیتعیینکردهباشد، «جرم»محسوبمیشود
3-جرائمرایانهای (سایبرکرایم) یکیازپیش‌رونده‌ترینجرائمیاستکهباسرعتزیاددرحالگسترشوبلایجانبشرامروزشدهاست.جهانامروزجهانعلموفناوریاستوبی‌شکپیشرفترانمی‌توانازآنجداکرد. ایندرحالیاستکههمگامباپیشرفت‌هایعلمیبویژهدرزمینهرایانهواینترنت،عده‌ایبرخلافخدمتگزارانبشریتکهبهفکراستفاده‌هایمثبتازفناوری‌هاهستندبهفکرسوء‌استفاده‌اند. دراینگزارشبهبررسیاینپدیدهجهانگیرمی‌پردازیم.هرعملمثبتغیرقانونیکهکامپیوتر‌درآنابزاریاموضوعجرمباشدجرمکامپیوتریاست
4-همانگونهکهمشاهدهمیشودمیتوانتعاریفمتعددیازاینجرمعرضهنمودامابهعنوانیکتعریفکامل،جامعوفراگیرشایدبتواننشراکاذیبرابدینصورتنیزتعریفنمود :
انتشارواشاعهیاخباردروغووقایعخلافواقعبهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیرانشراکاذیبگویند
5-هتکدرلغتبهمعنیپارهکردناستودراصطلاحبهمعنیتجاوزبهاشخاصواموالواعراضآنانوجریحهدارکردنافکارعمومیاستبهطوریکهمتجاوزمشمولکیفرمقرردرقانونجزاگردد. هتکحرمتاعمازافتراوتوهیناست. هتکحرمتعبارتاستازیکفعلیکهباهدفتنزلارزشواقعییکفرددرمیانجامعهموجبلطمهبهحیثیتوآبرویآنفردمیشود. حرمتآبرووحیثیتمعنویاشخاصیکیازقواعداخلاقی،مذهبیوحقوقیدرتمامکشورهایجهاناست
6-هرکسبهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیبهوسیلهنامهیاشکوائیهیاهراسلاتیاعرایضیاگزارشیاتوزیعهرگونهاوراقجاپییاخطیباامضایابدونامضااکاذیبیرااظهارنمایدیاباهمانمقاصداعمالیرابرخلافحقیقتراسایابهعنواننقلقولبهشخصحقیقییاحقوقییامقاماترسمیتصریحاًیاتلویحاًنسبتدهداعمازاینکهازطریقمزبوربهنحویازانحاءضررمادییامعنویبهغیرواردشودیانهعلاوهبراعادهحیثیتدرصورتامکان،بایدبهحبسازدوماهتادوسالویاشلاقتا (74) ضربهمحکومشود.ماده 698 ق . م . اعنصرقانونیجرمنشراکاذیبمی باشد
7-درماده 18 قجرایمرایانهایسهرفتارمطرحشدهاست: اولنشراکاذیبکهبهمعنایپخشکردندروغدرفضایسایبراست. دومدردسترسدیگرانقراردادنِمحتوایدروغوسومنسبتدادنیکچیزیارخداددروغوخلافحقیقتبهدیگری .تفاوتانتشاردروغبانسبتدادندروغبهدیگریدرایناستکهانتشاردروغبهطورکلی. نسبتبهشخصخاصینیستامادرنسبتدادن،یکشخصحقیقییاحقوقییایکمقامشناختهشدهمدنظراست. برایتحققاینبزه،نتیجهخاصیمدنظرنیستیعنیاعمازاینکهبهنحویازضررمادییامعنویبهدیگریواردشودیانشود،باوجودسایرشرایط،جرممحققاست
8-عمدرفتاریمرتکبیعنیاینکهمرتکبیکیازسررفتارِنشر،دردسترسقراردادنونسبتدادنراباارادهآزادوباخواستخویشانجامدهد. همچنینبایدعمدغاییداشتهباشدیعنیرفتارهایسهگانهرابهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیانجامدهد. آگاهیبهمقامشخصوماهیتشخصحقیقیوحقوقیونیزآگاهیبهخلافحقیقتبودناقداموینیزجزءدیگرازرکنروانیاست
9-جرمنشراکاذیبدرسایرقوانین عبارتند از:
ماده 78 قانونمجازاتجرایمنیروهایمسلحمصوب 82 :
«هرنظامیبهمناسبتانجاموظیفهعمداًگزارسیبرخلافواقعبهفرماندهانیادیگرمقاماتمسئولبدهدویاحقایقراکتماننمایدویاباسوءنیتگزارشیباتغییرماهیتیابهطورناقصارائهدهدویاعمداًجرایمارتکابیکارکنانتحتامرخودرابهمقاماتذیصلاحگزارشندهدویاگزارشانجلوگیرینمایدیاگزارشهاوجرایمرابهموقعاعلامنکندبهترتیبزیرمحکوممیشود :
الف: چنانچهاعمالفوقموجبشکستجبههاسلامیاتلفاتجانیگرددبهمجازاتمحارب
ب: درصورتیکهموضوعبهامورجنگییامسائلامنیتداخلییاخارجیمرتبطباشدبهحبسازدوسالتاپنجسال
ج: درسایرمواردبهاستثنایمواردیکهصرفاًتخلفانظباطیمحسوبمیشودبهحبسازسهماهتایکسال
تبصره (1) : چنانچهاعمالمذکورموجبخسارتمادیگرددمرتکبعلاوهبرمجازاتفوقبهجبرانخسارتواردهنیزمحکومخواهدشد .
تبصره (2): هرگاهاعمالمورداشارهدربندهایبوجاینمادهدراثربیمبالاتیوسهلانگاریباشددرصورتیکهموجبجنایتبرنفسیااعضاشدهباشدبهنصفحداقلتانصفحداکثرمجازاتهایمزبورمحکومخواهدشدودرغیراینصورتطبقآییننامهانظباطیعملمیشودپرداختدیهبرطبقمقرراتدیاتمیباشد
10-نشراکاذیبازجرایممطلقاستوتحققآنموکولبهوقوعنتیجهضرریاتشویشنیست .
دراظهاراکاذیب : اعمالمعینیبهشخصیااشخاصنسبتدادهنمیشودبلکهاخباریامطالببیاساسبهطورکلیاظهارمیشود .
عناویننشراکاذیبیااشاعهاکاذیبکهبرگرفتهازمتنماده 698 ق.م. اوشاملهردومصداقاعمالمجرمانهجرماظهاراکاذیبوجرمانتساباعمالخلافحقیقتبهدیگراناست.
11-اگرافرادیباهمکارییکدیگرمصادیقجرایمنشراکاذیبرایانهایرامرتکبشوندوجرممستندبهتقصیرهمهآنهاباشد،شریکدرجرممحسوبشدهومجازاتاو،مجازاتفاعلمستقلآنجرممیباشد. مثلاًهرگاهکسیموادسمیتهیهکندومقداریرادرآبرودخانهبریزدوشخصدیگردرریختناینموادبهاوکمککندوشخصدیگراقدامبهجمعآوریماهیهایمردهازرودخانهکند،همگیشریکدرجرمنشراکاذیبرایانهاینمودهاندومجازاتهریک،مجازاتفاعلمستقلخواهدبود
12-معاونتدرجرمنشراکاذیبرایانهاینیزمیتواندصادقباشد. یعنیاگرشخصیفرددیگریراترغیبکندبهیکیازمصادیقنشراکاذیبرایانهاییابااعمالنفوذوفشاراوراتهدیدنمایدیابادادنوعدهووعیدومبالغیامزایاییاوراتطمیعیاتحریکنمایدمعاونجرمقلمدادخواهدشد. مطابقبند « ت » ماده 137 قانونمجازات،مجازاتمعاونجرمنشراکاذیبرایانهایکهدرجهششاست،یکتادودرجهتقلیلمییابدوپایینترمیشود.
13-حکمتعددجرماختصاصبهجرایممستوجبتعزیردارد؛موادبعدتکلیفتعددجرمدرمابقیجرایمرامعینکردهاست.هرگاهفعلمادیمرتکبجرمنشراکاذیبرایانهایعناوینمجرمانهخاصیداشتهباشد،مرتکببهاشدمجازاتمحکومخواهدشد
14-باتوجهبهماده 38 ق.م. ااگرشخصیکهبهمرتکب جرم نشر اکاذیب رایانه ای شده درشناساییشرکایامعاونان،تحصیلادلهو … بکوشد،وهمچنینرعایتبندهایدیگراینمادهازمزایایتخفیفمجازاتاستفادهنماید. مطابقبندالفماده 37 مجازاتحبستا 1 سال،بهمیزان 1 تا 3 درجهتقلیلمییابد.یعنیممکناستمجازاتشازدرجهششبهدرجههفتتادهتنزلیابد.
15-دادگاهمیتواندمجرمیکهجرمنشر اکاذیب رایانه ایرامرتکبشدهاستصدورحکمشراتعویقکند. بهنظربندهباتوجهبهاهمیتاینجرم،همچنینجنبهعمومیآنبهتراستقاضیتاحدامکانازتسامحتخفیفیاتعویقدرصدورحکمجلوگیریکند.حالاگرمجرماظهارندامتنمایدودراصلاحوجبراناعمایزیانبارخودبکوشددادگاهمیتواندجهاتتخفیفرالحاظنماید
16-مطابقماده 46 قانونمجازاتاسلامیدادگاهمیتواندشخصیکهجرمنشر اکاذیب رایانه ایرامرتکبشدهاستراطبقشرایطمقرر،اجرایمجازاتشراتعلیقنماید.
17-مقام تعقیب در دادسرا دادستان است که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز ادله توبه خود را ارائه نماید. بنابراین قانونگذار در رابطه با اینکه ادله توبه لزوماً می بایستی نزد محکمه ارائه شود، محدودیتی قائل نشده است.
18-مطابقماده 97و116 تا 119 قانونمجازاتاسلامیجرمنشر اکاذیب رایانه ای قابلعفوعمومیمیباشدودرصورتصدورحکممحکومیتاجرایمجازاتموقوفوآثارمحکومیتنیززائلخواهدشد.
19-مطابقبند « ت » ماده 105 قانونمجازاتاسلامی،جرایمنشر اکاذیب رایانه ای عمدیطبقشرایطمقرردراینماده،شاملمرورزمانمیشود.

Abstract:
Computer Crime Act, Act 11/11/1388 One of the most comprehensive laws on cyber crimes and computer are. In the first quarter of this law: offenses against the confidentiality of data and computer and telecommunications systems, including illegal access, illegal wiretapping, spy computer, Chapter Two: offenses against the authenticity and integrity of computer data and systems, and telecommunications, including computer forgery, damage and disruption of data or computer systems and communications relating to computer fraud and theft in the third quarter, fourth quarter: offenses against public decency and morality, in Chapter V disrespected and Publishing in Chapter VII, the criminalization of lies and other crimes. This paper first discusses the definitions and criteria, and defamation, libel, then it will check each of them individually. When comparing the charge of defamation, libel and slander insult Qzf deals with the computer.

Islamic Azad University
Mazandaran Seience and Research Branch
Departman Of Law
Thesis For Receiving M.A degree on
Major
Criminal law and criminology

Subject
Spreading lies Drjraym computer

Thesis Advisor
Ph.D.

Consulting Advisor
Ph.D.
By: Mohammad Modanlou Joybari
Summer 2013