رئیس قوه قضاییه و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می گردد بنابراین بر خلاف هیات های نظارت که در هر یک از ادارات کل مناطق ثبتی تشکیل و نتیجتاً دارای شعب متعدد است، شورای عالی ثبت فقط دارای دو شعبه بوده که هر دو شعبه در تهران تشکیل می شوند.
جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته ای یکبار در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.

فهرست منابع
1. تفکریان، محمود ۱۳۸۶– حقوق ثبت املاک، همان منبع،
2. .باقری عنایت.۱۳۷۹.سیستم مالکیت ها در ایران.چ۱
3. .بهرامی.رضا.۱۳۸۴.حقوق ثبت.دانشگاه تهران.
4. .حیدری.علی.۱۳۸۳.هیات نظارت و اهداف آن.سمنان.
5. .دلاوری.علب.۱۳۹۰.اختیارات ثبتی شورای حل اختلاف.اصفهان.
6. .صادق زاده.حسین.۱۳۸۴.وظایف.اهداف هیات نظارت.مشهد.
7. .عباسی.احمد.۱۳۸۵.پایان نامه دوره ارشد بررسی شورای عالی ثبت و هداف آن.تبریز.
8. .قربانی.زهرا.۱۳۸۲.جرایم علیه اموال و مالکیت.چ۲.
9. .هاشمی.فاطمه.۱۳۸۶.پایان نامه دوره ارشد بررسی مسائل ثبتی و حقوقی املاک.نشرتهران.
10. اسدی.محمد حسین.۱۳۸۵. هیات نظارت.نشر شیراز
11. انوری.نیما ۱۳۸۹.بررسی عملایت ثبتی و اشتباهات آن.دانشگاه تهران
12. پرویزی.ناصر.۱۳۸۶.مقررات شورای ثبت.دانشگاه تهران.چ۳.
13. تصیریان ، حسن سال 1389 .، نقش سازمان ثبت در قضا زدایی ،
14. تهرانی.سروش.۱۳۸۷. نظام حقوقی حاکم بر آپارتمان درقوانین ومقررات موضوعه ورویه قضایی.چ۵.
15. حسنی.زهرا.۱۳۸۱.بررسی دعاوی ثبتی.چ۱.
16. حقیقت، علی – ثبت املاک در ایران، همان منبع،
17. حمیتی واقف ، دکتر احمد علی ،۱٣٨٢ حقوق ثبت ،نشر حقوقدان ، چاپ اول ، ،
18. حمیتی واقف، دکتر احمد علی – حقوق ثبت، همان منبع،
19. خبازی.هوشنگ.۱۳۸۹.حقوق ثبت.مشهد.
20. رادمنش،رسول،1392:وظایف و اختیارات هیات نظارت،تهران،
21. رستگار،الهه، 1392حوه رسیدگی هیات نظارت ثبت،،ص34:،میزان
22. رستمی بوکانی، علی 1384، – مسائل ثبتی اسناد و املاک، انتشارات ققنوس، چاپ اول
23. رضایی.محمدرضا.۱۳۸۷.حقوق ثبتی.یزد.
24. رضایی.محمدرضا.۱۳۸۷.حقوق ثبتی.یزد.چ2
25. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور سال ١٣۶۹ .، کتاب سیستم عملیات ثبت املاک واسناد ، تهران : چاپ روزنامه رسمی ،
26. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور سال ١٣۶۹ .، کتاب سیستم عملیات ثبت املاک واسناد ، تهران : چاپ روزنامه رسمی ،
27. ستوده.حسنعلی.۱۳۸۸.عملیات ثبتی.نشر شیراز.
28. سلطانی.محمود.۱۳۹۰.بررسی هیات نظارت .دانشگاه اصفهان.
29. شاهدی.محمدرضا.۱۳۷۹پایان نامه دوره رشد بررسی ثبت املاک در ایران.تهران.چ۱.
30. شکری.عباس.۱۳۸۷.وظایف هیات نظارت.دانشگاه تهران.چ۳.
31. شهری ، غلام رضا ، زمستان ۱٣٧٣ حقوق ثبت اسنادو املاک ، تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، چاپ اول ۱٣۶٨ ، چاپ.دوم ۱٣٧٠ چاپ چهارم ،
32. صالحی ، حمید ،۱٣٧۵ .، حقوق ثبت اسناد واملاک درایران ، تهران :مرکز نشر فرهنگی شرق ،چاپ اول.
33. علمی ،ابوالفضل ، سال 1385مقاله جایگاه ثبت در تثبیت مالکیت واحقاق حقوق
34. عنایت ، حسن ، سال ۱٣۴٢ . (سر دفتر وثبت اسناد درگذشته وحال ) ، مجله کانون سردفتران ودفتر یاران ، شماره های ٧ و ٨
35. قربانی، فرج الله – مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی)، همان منبع،
36. قربانی، فرج الله – مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، همان منبع،
37. قربانی، فرج الله – مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، همان منبع،
38. متین، احمد ۱۳۸۷– مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی)، همان منبع
39. محمدی ، سید جلیل ،١٣٨٣ سیر مالکیت در ایران وچگونگی ثبت اسناد واملاک ، تهران : مولف، چاپ اول.
40. محمدی، سید جلیل – مشاغل ثبتی یا کاتبان عدل، همان منبع،
41. محمدی،رضا،1388ماده 25 صلاحیت هیات نظارت ثبت،،:نشر دادگستر،
42. منصور، جهانگیر، 1389مجموعه قوانین ومقررات ثبتی، تهران،نشردیدار،
43. میرمحمدصادقی ،میرحسین ، پاییز 1374 حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اموال ومالکیت ،چاپ اول ، ،نشرمیزان
44. میرمحمدصادقی ،میرحسین پاییز 1374 ، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اموال ومالکیت ،چاپ اول ، ،نشرمیزان
45. هدایت نیا،ابوالفضل،1389حقوق ثبتی در ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تبریز
46. همایون فر.حسن.۱۳۸۹.اهداف شورای ثبت.تهران-شمال.چ۲.
47. همایونی،عباس1391:،نظاارت بر آرای ثبتی،نشر دادگستر

Abstract
Staff monitor and review the Supreme Council in the country’s real estate registration documents and organization is the most important and the most excellent decision references and reference to registration errors and disputes. Therefore in this thesis by providing the definition of a Monitoring Committee and of the Supreme Council, position them in terms of their country’s registration system, duties and powers, the formation and the composition of their members according to article 25 of the law of registration and following it and note the distinction between General and administrative courts, the advantages and disadvantages they examined. Continue to protest votes and the procedure references the aforementioned registration, appeals, references the differences and distinctions as they handle the proceedings and formalities compared jurisdictions dealt. Then position the dignity of the judicial authorities in the administrative record between these two reference documents and real estate data and assessed study. A lack of coordination, registration rules archaism with other laws and on the other hand a variety of disputes and errors being imprecise, limited registration and Pursuant to the work plan adopted at the end of regulation and reform existing laws and regulations.