به ذینفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد … »
Key words: law, registration, monitoring, staff of the Supreme Council.