سنگین برای مرتکبین تخلف در این رابطه سعی نموده از صدور اسناد مالکیت معارض پیشگیری شود، به همین سبب میزان صدور اسناد مالکیت معارض بسیار کم است و به ندرت چنین اسنادی صادر می‌شود. مجازات‌هایی که درباره صدور اسناد مالکیت معارض تعیین شده به شرح زیر است:
1- دارنده سند مالکیت معارض قبل از تعیین تکلیف سند مالکیت سند مالکیت به شرحی که ذکر شد چنانچه معامله‌ای انجام دهد به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم می‌شود.
2- سر دفتران اسناد رسمی که پس از اخطار مبادلت به تنظیم سند معارض نماید به انفصال دائم از شغل سردفتری محکوم می‌شوند.
3- کارمندان ادارات ثبت که عمل خلاف آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد بشود، در دادگاه اداری تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال دائم به تناسب موضوع، محکوم می‌شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.
گفتار هفتم: بند شش ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
این بند مخصوص اشتباهاتی است که در عملیات تفکیکی رخ داده و منجر به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شده باشد، در صورتی که رفع اشتباه خللی به حق دیگران وارد نسازد هیات نظارت دستور اصلاح صادر می‌نماید. عملیات تفکیکی بعد از عمل تحدید حدود انجام می‌شود. در صورتی که مدت اعتراض بدون واخواهی سپری شده یا اگر اعتراضی رسیده حکم نهایی صادر و به اجرا در آمده باشد، به این ترتیب که ممکن است در قید مساحت و حدود و متراژ و حقوق ارتفاقی ملک در عملیات تفکیکی اشتباه رخ داده باشد که اصلاح آن بستگی به طی مراحلی دارد، به شرح زیر عمل می‌شود:
الف- این بند مخصوص اشتباهاتی است که در عملیات تفکیکی رخ داده است و منجر به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شده باشد، درصورت یکه رفع اشتباه خللی به حق دیگران وارد نسازد هیات نظارت دستور اصلاح صادر می‌نماید. عملیات تفکیکی بعد از عمل تحدید حدود انجام می‌شود. در صورتی که مدت اعتراض بدون واخواهی سپری شده یا اگر اعتراضی به ثبت رسیده حکم نهایی صادر و به اجرا درآمده باشد، به این ترتیب که ممکن است در قید مساحت و حدود و متراژ و حقوق ارتفاقی ملک در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ داده باشد که اصلاح آن بستگی به طی مراحلی دارد، به شرح زیر عمل می‌شود:
الف- اگر نسبت به صورت مجلس تفکیکی از لحاظ تنظیم سند رسمی یا ثبت دفتر املاک اقدام نشده باشد، چنانچه اشتباه محرز باشد ثبت محل نسبت به اصلاح و رفع اشتباه اقدام می‌نمایند و حتی اگر صورت مجلس تفکیکی به دفتر اسناد رسمی ارسال شده باشد ثبت محل با تهیه صورت مجلس اصلاحی مورد اصلاح را به دفترخانه مربوطه اعلام می‌کند تا با رعایت موارد اصلاحی اقدام نماید و چنانچه حجم اصلاحات گسترده باشد صورت مجلس تفکیکی را استرداد و ابطال و صورت مجلس تفکیکی جدید را با اعمال اصلاحات به جای آن به دفترخانه ارسال می‌دارد.
ب- در صورتی که نسبت به صورت مجلس تفکیکی سند رسمی تنظیم شده باشد، پس از احراض وقوع اشتباه، ثبت محل مورد اصلاحی را به دفترخانه اعلام تا با تنظیم سند اصلاحی پیرو سند قبلی با حضور افراد ذی‌نفع اقدام و اشتباهات را مرتفع سازد. این وضع در حالی است که عملیات تفکیکی ثبت دفتر املاک نشده و صرفا سند تنظیم شده است.
ج- این مورد مشابه بند ب می‌باشد با این تفاوت که امکان تنظیم سند اصلاحی مقدور نمی‌باشد، بلکه در این صورت هیات نظارت می‌تواند دبر حسب بند 7 ماده 25 ق. ث اتخاذ تصمیم نماید.
د- چنانچه ملک ثبت دفتر املاک شده باشد، چه نسبت به آن سند رسمی تنظیم شده یا نشده باشد، هیات نظارت صالح به رسیدگی است به هر حال مادامی رأی به اصلاح صادر می‌کند که خللی به حق دیگران وارد نشود. والّا موضوع از طریق دادگاه اقدام می‌شود. رأی صادره طبق این بند قطعی است.
گفتار هشتم: بند هفت ماده 25 اصلاحی قانون ثبت
هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود. این بند در صورتی است که اشتباهاتی از لحاظ مشخصات متعاملین و ملک و نوع سند و… در دفتر اسناد رسمی رخ داده امکان تنظیم سند اصلاحی وجود ندارد، در صورتی که به حق دیگران خللی وارد نشود هیات رفع اشکال می‌نماید. رأی صادره طبق این بند قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت است.
گفتار نهم: بند هشت ماده 25 اصلاح یقانون ثبت
اعتراضات پرونده اجرایی ممکن است به دستور (یا اصل اجراییه) باشد که مرجع رسیدگی آن دادگاه است ولی اعتراضات مربوط به عملیات اجرایی که از ابلاغ اجراییه شروع و تا ختم پرونده جرایی در اداره ثبت ادامه دارد توسط مدیر ثبت براساس ماده 229 آیین نامه اجرا رسیدگی و اعلام نظر می‌شود و نظریه صادره به مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در هیات نظارت است. رأی صادره طبق این بند قطعی است.
بند‌های هفتم و هشتم مربوط به این اسناد می‌باشد که در بخش اسناد به تفضیل راجع به این بند‌ها بحث خواهد شد. همانطور که قبلا ذکر شد بند یک، پنج و هفت قابل تجدید نظر است.
گفتار دهم: نحوه ابلاغ و مدت اعتراض به آرای تجدید نظر هیات نظارت
نحوه ابلاغ آرای قابل تجدید نظر بدین نحو است که به مدت 20 روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق می‌شود و در صورت عدم وصول اعتراض به موقع اجرا گذاشته می‌شود ولی به هر حال چنانچه قبل از اجرای رأی در مورد بند‌های قابل تجدید نظر اعتراض واصل گردد، اجرای رأی را متوقف می‌نماید تا موضوع در شورای عالی ثبت مطرح گردد.
گفتار یازدهم: نحوه طرح آرای قطعی هیات نظارت در شورای عالی ثبت
هر چند که بند‌های 2، 3، 4، 6، 8 قطعی اعلام گردید ولی رییس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرای صادره طبق بند‌های مذکور در صورتی که تشخیص دهد رأی متناقضیان خلاف قانون صادر شده، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارا می‌نمایند و در صورتی که رأی به مرحله اجرا درنیامده باشد، طبق تصمیم شورا عمل خواهد شد، نحوه عمل این است که در شکایات و یا گزارشهای واصله در ارتباط با آرای مزبور از طریق قسمت املاک و اسناد، گزارش کار با اظهار نظر تهیه و نزد رئیس سازمان ارسال می‌شود تا حسب تصمیم صادره، در صورت ارجاع در شورا مطرح شود. (تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت )
گفتار دوازدهم: محل تشکیل هیات نظارت
محل تشکیل هیات نظارت در اداره ثبت استان و تعداد جلسات آن حداقل دو بار در هفته است.
مبحث چهاردهم- ترکیب شورای عای ثبت
در ماده 25 مکرر قانون ثبت، شورای عالی ثبت به عنوان مرجع تجدید نظر آرای هیات نظارت مقرر می‌دارد، شورای عالی ثبت دارای دو شعبه به شرح زیر است:
الف- شعبه مربوط به املاک
ب- شعبه مربوط به اسناد
هریک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌شود. برای شعبه املاک و اسناد دو نفر قاضی مجموعاً چهار قاضی توسط رئیس قوه قصاییه با صدور ابلاغ انتخاب می‌شود و معاون سازمان ثبت به عنوان مسئول املاک ومعاون اسناد سازمان ثبت به عنوان مسئول اسناد در شورا شرکت می‌نمایند. برای شورای عالی ثبت عضو عللی البدل در قانون منظور نگردیده که این خود تقص است.
گفتار اول: صلاحیت شورای عالی ثبت
شورای عالی ثبت مرجع تجدید نظر آرا هیات نظارت می‌باشد. جلسات شورا حداقل هفته‌ای یک بار در سازمان ثبت تشکیل می‌شود. شورای عالی ثبت در قسمت املاک به طور کلی به بندهای یک الی شش و در شاخه اسناد به بندهای هفت و هشت رسیدگی می‌نماید. اگر در هر مورد نسبت به آرای قابل تجدید نظر قبل از اجرای رأی اعتراضی و اصل شود یا نسبت به سایر بندها رئیس سازمان ثبت، موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع دهد، ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق به دبیرخانه شورای عالی ثبت مربوط ارسال می‌دارد. کارشنان به دبیر شورا به موضوع رسیدگی کرده و گزارش لازم را تهیه می‌نمایند. با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، اجرای ارای رأی متوقف می‌گردد و عملیات