جرم است.در این قضیه وحدت نظر نیست.تعقیب یک جرم و صدور حکم قطعی و شروع یا جزاء مجازات ان جرم مادام (که مجازات تمام نشده) مانع تحقق عنوان تعدد جرم نیست لذا اگر طی مجازات یک جرم.جرم دیگری از مجرم کشف شود مدت حبسی که بابت جرم اول تحمل کرده از مدت حبس جرم ثانی کسر می شود. تعدد جرم یکی از جهات تشدید مجازات است هر گاه شخص به دفعات متعدد مرتکب جرم گردد باید به مناسب هر یک از انها جداگانه مجازات شود. یکی از اهداف مجازات که همانا تسکین متضرین از جرم حفظ حقوق مدعیان خصوصی است نادیده گرفته شده ومدعی خصوصی از مزایای تعقیب جزائی مرتکب جرم محروم و برای اخذ خسارات وارده می بایست به دادگاه های حقوقی مراجعه کند که این خود منطبق با عدالت است .
تعدد مادی یا واقعی حالت مرتکب جرمی می¬باشد که دست به ارتکاب چند عمل مجرمانه زده است و هر یک از آن¬ها جرم مستقلی محسوب می¬شود؛ ولی به خاطر هیچ یک از آن جرایم انجام یافته، مجازاتی درباره وی اجرا نشده است؛ مانند کسی که مرتکب چند فقره سرقت تعزیری و کلاهبرداری شده باشد.تعدد واقعی به یکی از صورت¬های ذیل اتفاق می¬افتد که مجازات هر کدام متفاوت با دیگری است.
4-تعدد معنوی یا اعتباری حالت مرتکب جرمی است که فعل واحد مجرمانه وی از نظر قانون، مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه است.هرچند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می-روند؛ اما دارای تفاوت¬هایی با یکدیگر می¬باشند:تکرار جرم زمانی مصداق می¬یابد که مرتکب، قبل از ارتکاب جرم ثانوی، یک محکومیت قطعی یافته باشد؛ در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت قطعی منجر نشده باشد.
5-در تکرار جرم فقط یک عمل ارتکابی است که مورد مجازات واقع می¬شود در حالی که در تعدد جرم، جرایم ارتکابی متعدد مجرم مورد مجازات قرار می¬گیرد.در تکرار جرم، مجرم قبلا محکومیت جزایی پیدا کرده است در حالی که در تعدد جرم، ممکن است مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود. اگر شخص پس از محکومیت قطعی به یک جرم، مرتکب جرایم دیگری شود، موضوع هم مشمول تعدد است و هم تکرار لذا هر دو قاعده در مورد وی اجرا می‌شود
6-مقنن در قانون جدید با توجه به ماده 3- 134 که اشعار می دارد که”در جرایم عمدی مستوجب مجازات تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد ……تعدد مادی است”و ماده 6-134که مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم را در مورد جرایم خلاف و…جرایم غیر عمدی …جاری نمی شود ..” بر خلاف ق م ا جرایم غیر عمدی را مشمول قواعد تعدد نداسته است .که البته جرایم دیگری راهم مستثنی کرده است ازجمله جرایم خلاف جرایم مطبوعاتی و سیاسی جرایم اطفال و محکومیتهایی که منجر به اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده باشد و همچنین مرتکب جرمی که در حال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده شده باشد جاری نمی شود .

پیشنهاد ها
1-قانــون مجازات اســلامى 1392 با بهره گیــرى از قوانین کیفرى قبلى، مقررات مبســوط و کامل ترى را در خصوص تعدد جرم پیش بینى نموده است. این قانون در گســتره ى تعدد جرایم تعزیرى از قانون مجازات عمومى مصوب 1352 و در قلمرو تعدد جرایم غیر تعزیرى (حدود، قصاص و دیات) از قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 الهام گرفته است.
2- از آن جا که مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و همچنین قانون راجع به مجازات اســلامى مصوب 1361، به طور عمده برگرفته از آموزه هاى فقه امامیه بوده اســت، میتوان گفت قانون اخیرالتصویب در قلمرو تعدد جرایم حدود، قصاص و دیات تحت تأثیر آموزه هاى فقه امامیه مى باشد.
3- قانونگــذار در قانون اخیرالتصویب با بهره مندى از تجربیات گذشــته در قانون در خصوص تعدد جرم مقررات نســبتا کامل و جامعى را پیش بینى نموده اســت؛ با این وجود همچنان برخى ایرادها و نقایص به شرحى که به تفصیل در این نوشــتار آمد، بر این قانون مترتب اســت؛ ایرادهایى کــه در مراحل بعدى قانون گذارى باید مورد توجه قرار گیرد.

فهرست منابع
الف-کتب فارسی
1. آزمایش، سید علی، تقریرات جرایم علیه اموال، پلی کپی دانشگاه تهران، سال 73
2. آقائی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ دوم، سال 86
3. الهام، غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، انتشارات بشری، چاپ اول، سال 84
4. الهام، غلامحسین، مبانى فقهى و حقوقى تعدد جرم، تهران: بشرى، چاپ نخست، 1372.
5. الهام، غلامحســین؛ برهانــى، محســن، درآمدى بر حقوق جزاى عمومى، تهران: میزان، چاپ نخست، 1392.
6. ارباطی ایرانی، بابک، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال 84
7. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، سال 83
8. اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، انتشارات میزان ، چاپ پنجم ، سال 89
9. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، انتشارات میزان ، چاپ سوم ، سال 82
10. اردبیلى، محمدعلــى، حقوق جزاى عمومى، جلد دوم، تهران: میزان، چاپ ســوم، 1377.
11. امین بک، احمد، شرح القانون العقوبات الاهلی، جلد دوم، انتشارات بیروت، چاپ دوم، سال 1982
12. باختر، سید احمد، رئیسی، مسعود، آراء وحدت رویه حقوقی و جزایی، انتشارات خط سوم، چاپ دوم، سال 84.
13. امین بیک، احمد، شرح القانون العقوبات الاهلی، جلد دوم، انتشارات بیروت، چاپ دوم، سال
14. باهرى، محمد، حقوق جزاى عمومى، تهران: مجد، چاپ دوم، 1382.
15. بهنام، رمسیس ، النظریه العامه القانون الجناحی ، انتشارات اسکندریه ، چاپ اول، سال 1999،
16. پیمانى، ضیاءالدین، بررســى تاریخى و تطبیقى قاعده تعدد جرم، قم: مجتمع آموزش عالى قم، چاپ نخست، چاپ دوم، 1374.
17. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، سال 82
18. حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، سال 85
19. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران: ققنوس، چاپ نخست،
20. زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی تطبیقی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، سال 85
21. سمیعى، حسن، حقوق جزا، چاپ چهارم، افست، چاپ نخست، 1348.
22. صانعى، پرویز، حقــوق جزاى عمومى، جلد دوم، تهران: گنج دانش، چاپ ســوم، 1373.
23. طاهرىنسب، یداالله، تعدد جرم در قانون مجازات اسلامى، پایاننامه ى کارشناسى ارشــد رشته ى حقوق جزا و جرم شناسى، دانشــکده ى حقوق دانشگاه شهید بهشتى، 1379.
24. طوســى، محد بن على، المبســوط فی فقه الامامیه، تهران: دانشگاه، چاپ پنجم، 1344.
25. غلامى، حســین، بررسى حقوقى – جرمشناسى تکرار جرم، تهران: میزان، چاپ نخست، 1382.
26. کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول، سال 75
27. گلدوزیان، ایران، بایسته های حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ هشتم، سال 82
28. کوشا، جعفر، تقریرات ح جزای اختصاصی 3، دانشگاه شهید بهشتی، سال 85
29. بهنام، رمسیس، النظریه العامه القانون الجناحی، انتشارات منشأه للمعارف اسکندریه، چاپ اول، سال 1999
30. المرصاوی، حسن الصادق، قانون العقوبات القسم العام، تشریعات و قضاء انتشارات منشأه المعارف اسکندریه، چاپ دوم، سال 1994
31. کلانتری ، کیومرث، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول ، سال 75
32. پیمانی ، ضیاء الدین ، بررسی تاریخی و تطبیقی تعدد جرم، انتشارات معاونت پژوهشی ، چاپ اول ، سال 74
33. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزایی عمومی ، انتشارات میزان ، چاپ هشتم ، سال 82
34. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم ، غلامحسین الهام، نشربشر، چاپ اول ، سال 72،
35. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات داد آفرین، چاپ هفدهم، سال 85
36. ولیدی، محمد صالح، جرایم علیه اموال، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، سال 71
37. فتحی، محمدجواد، بررسی انتقادی کیفیات مشدده عمومی در قانون مجازات اسلامی، مجله مجتمع آموزشی قم، شماره هفتاد و هشتم
38. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، سال 83
39. ولیدی، محمدصالح، جرایم علیه اموال ، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم ، سال 71 ،
40. حبیب زاده ، محمدجعفر، سرقت درحقوق کیفری ایران، انتشارات دادگستر ، چاپ اول، سال 85
41. باختر، سیداحمد، رئیسی، مسعود، آراء وحدت رویه حقوقی و جزایی ، انتشارات خط سوم ، چاپ دوم، سال 84
ب-کتب عربی
1. ابی الحسین ،احمد بن فارس زکریا، معجم مقاییس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامی،قم، 1404،
2. احمد امین بک، شرح قانون العقوبات الاهلی، ج 3، ص 858، چاپ سوم، بیروت،الدار العربیه للموسوعات، 1982.
3. احمد بن محمد بن علی، المقری القیومی، مصباح المنیر، چاپ اول، قم، دارالهجره، 1405 ه.ق.
4. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 504، ح 6، بیروت، داراحیاء التراث العربی
5. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، ج 18، چاپ سوم، قم، مؤسسه آل البیت، 1416 ه.ق
6. حلی، ابن ادریس ،کتاب السرائر، ج 3، ص 512، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامی،1411 ه.ق
7. حلی، محمد بن ادریس، سرائر، ج3، چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1410 ه.ق
8. الزبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر، 1414، ه. ق.
9. شهید ثانی، مسالک الافهام (مرکز نشر دانشگاهی) ص 126 و محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41
10. شهید ثانی، مسالک الافهام (مرکز نشر دانشگاهی) ص 126 و محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41
11. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 18، باب 16 از ابواب مقدمات حدود، حدیث 3.
12. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، جزء 18، باب 31 من ابواب حدّ السرقه، حدیث 1.
13. شیخ طوسی، کتاب النهایه، ص 739. برای نظر موافق برخی از فقهای معاصر در این مورد، ر. ک. نشریه ماوی، مورخ 2/5/1382،
14. شیخ مفید، المقنعه (دارالطباعه: 1274 قمری) ص 134؛ شیرازی، کتاب الحدود و التعزیرات
15. الطریحی، فخرالدین ،مجمع البحرین، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف، 1381 ه.ق،ص114
16. عبدالقادر، عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 2، چاپ سیزدهم، بیروت، مؤسسه رسالت، 1994 م.
17. علی محمد جعفر، قانون العقوبات، ص 224، چاپ اول، بیروت، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر والتوزیع، 1415، ه.ق.
18. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط، چاپ دوم، موسسه الرساله، بیروت،1407، ه.ق،
19. مقدس الاردبیلی، احمد ،مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 13
20. موسوعه الفقه الاسلامی، ج 4، مصر، مجلس الاعلی للشئون الاسلامیه،
21. الموسوعه الفقهیه، ج 24، وزارت اوقاف و شئون اسلامی کویت،
22. میر محمد صادقی، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، 1383، چاپ اول، ج 11
23. نجفی، محمد محسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 555 و شهید ثانی، مسالک الافهام (تهران: مرکز نشر دانشگاهی)
24. نجفی، محمن حسن جواهر الکلام، ج 41، ص 512 و شیخ طوسی، کتاب الخلاف، ج 3، ص 199 و سید ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج (ترجمه علیرضا سعید) ج 2

ج-منابع اینترنتی
1. قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین www.moradpourblogfa.com
2. قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین www.moradpourblogfa.com
3. قابل دسترسی دز اینترنت به صورت آنلاین Mohseniniablogfa.com

چکیده انگلیسی
Abstract
Recidivism under the current Penal Code when they could be severe penalties for crimes committed by the former to be enforced. Some lawyers believe that the mere conviction for recidivism regulations is sufficient, but the law explicitly, the majority of the former is the penalty. Legislator in the matter of new Islamic Penal Code of the former rules and laws in many other countries, the number of crime as one of the originators effective ways is considered in determining the sentence. This paper is intended to study the theoretical foundations of the impact of these factors in determining the sentence, it works also studied the various aspects of the new Islamic Penal Code. The aim of this study is to show the diversity and recidivism of severe penalties components, but only one of which may be severe penalties. The method in this thesis is the library.

Keywords: crime, repetition, multiplicity, of the Penal Code.