آباد KA35 88.52 57.6 11.29 7.6 7.37 0.23 خورنده
36 فامرین KA36 117.73 92 11.3 7.3 7.17 0.13 خورنده
37 میلاجرد 1 KA37 637.02 160 11.33 6.3 6.86 -0.56 رسوبگذار
38 میلاجرد 2 KA38 507 172.4 11.33 6.4 6.4 0 متعادل
39 سبز آباد KA39 359.57 170 11.32 6.5 6.31 0.19 خورنده

3-6-1-1- 4 مصرف دامی
آب مصرفی حیوانات اهلی بر حسب مقدار TDS نبایستی از حد مجاز بیشتر گردد. جدول 3-22 حد معمول TDS آب برای حیوانات مختلف را نشان می¬دهد. بر این اساس مصرف آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه برای تمامی حیوانات و غیره در حد متوسط می¬باشد که باعث بروز مشکلاتی برای برخی از حیوانات مانند گاو شیرده و گوشتی می¬شود.
جدول 3-22 میزان TDS مجاز برای مصرف دام(وزارت نیرو، 1371)
نوع حیوان غلظت T.D.S mg/l
مرغ و خروس 860-2
خوک 290-5
اسب 435-6
گاو شیرده 150-7
گاو گوشتی 100-10
گوسفند 900-12

3-7- جنس سنگ مخزن آب زیرزمینی
جنس سنگ مخزن براساس نسبت Ca/Mg، Na/Ca و شاخص غیر تعادلی کلر و آلکالن مشخص می¬شود (Todd, 1985). در این مطالعه از نسبت معرف Ca/Mg (دولومیت Ca/Mg<1، دولومیت آهکی 2>Ca/Mg1، آهک دولومیتی 2 Ca/Mg)، جهت تشخیص جنس سنگ مخزن استفاده شده است (جدول 3-23). بر این اساس، احتمالاً سنگ مخزن غالباً از تخریب سنگ¬های دولومیتی تشکیل شده است. همچنین ترکیب شیمیایی املاح فرضی آبخوان دو منطقه به روش هیل، در جدول 3-24 آمده است. بر این اساس، دو ترکیب Ca(HCO3)2 و NaCl ترکیبات غالب در آبخوان¬های منطقه می¬باشند.

جدول 3-23- جنس سنگ مخزن آبخوان دشت کمیجان
ردیف محل نمونه‌برداری نسبت‌های معرف
Ca/Mg جنس سنگ مخزن شاخص غیر تعادلی کلر و آلکالن Na/Ca جنس سنگ آذرین
1 اسفندان 1.96 دولومیت آهکی -1.03 0.91 فلدسپات آلکالن – بازالتی
2 انار 1.47 دولومیت آهکی -0.72 0.16 فلدسپات آلکالن – بازالتی
3 آق تپه 0.63 دولومیت -0.43 0.23 فلدسپات آلکالن – بازالتی
4 تو تل 1.1 دولومیت آهکی -0.96 0.27 فلدسپات آلکالن – بازالتی
5 جوشیروان 0.92 دولومیت -0.44 0.1 فلدسپات آلکالن – بازالتی
6 چزان 0.89 دولومیت -1.59 0.31 فلدسپات آلکالن – بازالتی
7 چلبی 1 1.33 دولومیت آهکی 0.19 0.19
8 چلبی 2 0.98 دولومیت -0.45 0.14 فلدسپات آلکالن – بازالتی
9 خماجین 1.1 دولومیت آهکی -0.56 0.25 فلدسپات آلکالن – بازالتی
10 دره سبز 1.49 دولومیت آهکی 0.15 0.15
11 دوراهی عبدالرحیم 1.06 دولومیت آهکی -0.71 0.23 فلدسپات آلکالن – بازالتی
12 سمقاور 1.23 دولومیت آهکی -2.06 0.32 فلدسپات آلکالن – بازالتی
13 علی آباد 1.14 دولومیت آهکی -1.69 0.24 فلدسپات آلکالن – بازالتی
14 علی آباد -گرماب 0.83 دولومیت -1.36 0.26 فلدسپات آلکالن – بازالتی
15 عیسی آباد 1.72 دولومیت آهکی -2.94 0.29 فلدسپات آلکالن – بازالتی
16 غینرجه 1.34 دولومیت آهکی -1.01 0.2 فلدسپات آلکالن – بازالتی
17 فامرین 1.69 دولومیت آهکی -1.43 0.34 فلدسپات آلکالن – بازالتی
18 فضل آباد 0.75 دولومیت -1.26 0.19 فلدسپات آلکالن – بازالتی
19 فوران 0.77 دولومیت -0.65 0.18 فلدسپات آلکالن – بازالتی
20 فیروز آباد 1.09 دولومیت آهکی -0.7 0.23 فلدسپات آلکالن – بازالتی
21 کرت خورد 1.27 دولومیت آهکی -2.66 0.38 فلدسپات آلکالن – بازالتی
22 کلوان 1.9 دولومیت آهکی -1.55 0.31 فلدسپات آلکالن – بازالتی
23 شرب کمیجان 1.1 دولومیت آهکی -0.64 0.19 فلدسپات آلکالن – بازالتی
24 کوت آباد 2.33 دولومیت آهکی -0.23 0.03 فلدسپات آلکالن – بازالتی
25 نیک ملک 1.14 دولومیت آهکی -2.05 0.39 فلدسپات آلکالن – بازالتی
26 امام زاده دهجال 1.25 دولومیت آهکی -0.93 0.36 فلدسپات آلکالن – بازالتی
27 خیر آباد 0.94 دولومیت 0.04 0.04
28 مهاجر آباد 1.51 دولومیت آهکی -0.45 0.22 فلدسپات آلکالن – بازالتی
29 کوزره 1 1.26 دولومیت آهکی 0.11 0.11
30 کوزره 2 1.15 دولومیت آهکی -1.52 0.22 فلدسپات آلکالن – بازالتی
31 قاسم آباد 1.04 دولومیت آهکی -0.32 0.12 فلدسپات آلکالن – بازالتی
32 مجید اباد 0.83 دولومیت -1.58 0.31 فلدسپات آلکالن – بازالتی
33 چیزان 1.01 دولومیت آهکی -1.29 0.19 فلدسپات آلکالن – بازالتی
34 غینرجه 1.08 دولومیت آهکی -1.28 0.31 فلدسپات آلکالن – بازالتی
35 ابراهیم آباد 1.6 دولومیت آهکی -2.25 0.36 فلدسپات آلکالن – بازالتی
36 شرب فامرین 1.97 دولومیت آهکی -1 0.27 فلدسپات آلکالن – بازالتی
37 میلاجرد 1 0.9 دولومیت -0.3 0.28 فلدسپات آلکالن – بازالتی
38 میلاجرد 2 0.8 دولومیت -0.22 0.17 فلدسپات آلکالن – بازالتی
39 سبز آباد 0.84 دولومیت -0.52 0.22 فلدسپات آلکالن – بازالتی

جدول 3-24- ترکیب شیمیایی آبخوان کمیجان به روش هیل
Ca(HCO3)2 CaSO4 CaCl2 Mg(HCO3)2 MgSO4 Mg(CL)2 NaHCO3 Na2SO4 NaCl KCl
266.67 0 0 13.14 89.76 0 0 109.93 84.8 3.73
197.56 0 0 33.58 71.69 0 0 53.9 58.48 4.48
278.86 0 0 8.03 322.29 0 0 193.62 345.03 5.97
147.15 0 0 119.71 0 0 6.02 83.69 73.1 3.73
223.58 0 0 37.23 148.8 0 0 37.59 84.21 0
120.33 0 0 121.9 0 0 50.74 54.61 49.12 2.24
177.24 0 0 30.66 72.29 11.9 0 0 87.72 4.48
158.54 0 0 59.12 71.69 0 0 45.39 79.53 3.73
399.19 0 0 138.69 154.82 0 0 207.8 323.98 0
196.75 12.24 0 0 99.4 4.76 0 0 64.33 3.73
308.94 0 0 170.07 76.51 0 0 158.16 172.51 5.22
130.08 0 0 94.89 0 0 4.3 94.33 36.26 3.73
189.43 0 0 49.64 81.93 0 0 102.84 42.11 4.48
101.63 0 0 81.75 22.89 0 0 67.38 38.01 3.73
472.36 0 0 246.72 0 0 103.21 177.3 70.18 4.48
138.21 0 0 76.64 13.25 0 0 50.35 40.35 2.24
481.3 0 0 255.47 0 0 8.6 330.5 189.47 5.97
140.65 0 0 71.53 79.52 0 0 59.57 42.69 0
147.97 0 0 118.25 45.18 0 0 56.03 80.12 0
395.93 0 0 315.33 8.43 0 0 185.11 225.73 0
188.62 0 0 133.58 0 0 104.93 100 50.88 3.73
306.5 2.04 0 0 120.48 0 0 180.85 92.4 5.22
204.88 0 0 76.64 75.3 0 0 79.43 100 3.73
235.77 27.89 0 0 85.54 0 0 4.26 41.52 0
178.86 0 0 140.88 0 0 12.9 173.76 71.35 3.73
255.28 24.49 0 0 167.47 1.43 0 0 139.77 0
393.5 41.5 0 0 333.13 13.81 0 0 359.06 5.22
260.98 998.64 0 0 714.46 0 0 601.42 1043.27 9.7
923.58 0 0 87.59 383.73 68.1 0 0 701.75 8.96
569.11 0 0 445.26 0 0 596.02 182.27 0 7.46
369.11 82.99 0 0 334.94 0 0 101.42 267.25 2.24
156.91 0 0 121.9 39.76 0 0 130.5 70.18 0
152.85 0 0 102.19 28.31 0 0 73.05 33.33 3.73
186.99 0 0 89.05 54.22 0 0 142.55 87.13 5.97
234.15 0 0 67.88 52.41 0 0 187.94 63.16 5.22
340.65 27.89 0 0 140.36 0 0 183.69 140.94 5.22
650.41 0 0 116.79 438.55 0 0 448.23 1239.18 0.75
700.81 0 0 308.03 396.39 0 0 299.29 1030.41 8.96
691.06 0 0 474.45 218.67 0 0 380.85 588.3 8.96

3-7-1-مدل سازی هیدروشیمیایی جنس آبخوان
فرآیند تکامل هیدروشیمیایی آب زیرزمینی از زمان تغذیه به محیط آبخوان تا خروج آن در نواحی تخلیه بسیار پیچیده می¬باشد و در طی این مسیر واکنشهای مختلفی همچون انحلال و رسوبگذاری فازهای مختلف، اختلاط آبهای با هیدروشیمی مختلف، تبادل کاتیونی، تبخیر و … بر روی آنها اثر می¬گذارد. با این حال از آنجایی که معمولاً نمونه برداری از آبهای زیرزمینی در نواحی کاملاً مجزا از یکدیگر انجام می¬پذیرد و در طی این مسیر واکنشهای مختلفی بر روی هیدروشیمی آب نهایی اثرگذار می¬باشد مدلسازی واکنش-های رخ داده در طی این مسیر می¬تواند به فهم بهتر تکامل آب زیرزمینی و در مواردی هیدروژئولوژی آب زیرزمینی کمک نماید. اینگونه مدل¬ها را می¬توان به دو دسته مدلسازی معکوس Inverse Modeling و مدل سازی رو به جلوForward Modeling تقسیم¬بندی نمود. در فرآیند مدل سازی معکوس، فرایندهای هیدروشیمیایی رخ داده در مسیر حرکت آب(انحلال، رسوبگذاری، اختلاط، تبادل کاتیونی ) به گونه¬ای شبیه سازی می¬گردد که ترکیب نهایی آب مد نظر حاصل گردد. در طی فرآیند مدل سازی رو به جلو ترکیب نهایی یک نمونه آب پس از واکنش دادن آن با فازهای مختلف و اعمال فرآیند هایی همچون تبخیر، تبادل کاتیونی و… شبیه سازی می¬گردد.
توسعه و ساخت یک مدل هیدروشیمایی Multispecies برای پیش¬بینی تکامل آب زیرزمینی نیازمند به سه مورد اصلی می¬باشد:
دانش و اطلاعات قبلی در ارتباط با سیستم آب زیرزمینی و شرایط پایدار و ناپایدار آن.
اطلاعاتی در ارتباط با فرآیند پخش(Dispersion) و فرآیند درگیر که باعث رقیق شدگی می¬شوند، مانند اختلاط.
داشتن اطلاعاتی در ارتباط با واکنشهای اتفاق افتاده در درون سیستم بین فاز جامد و فاز سیال و یا بین اجزای محلول در سیستم.
میزان صحت اطلاعات پیش بینی شده از مدل هیدروشیمیایی به دقت و اطلاعات موجود از سه مورد فوق الذکر بر میگردد. در مدل¬سازی معکوس با استفاده از خصوصیات هیدروشیمی و ایزوتوپی نمونه آبهای واقع شده در مسیر جریان، واکنشهای احتمالی رخ داده تعیین می¬شوند. استفاده از مدلسازی معکوس دقیق¬تر می باشد.
3-7-1-1-مدل سازی هیدروشیمیایی و تعیین شاخص اشباع
در مطالعات هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی سنجش درصد اشباع (SI) از اهمیت زیادی برخوردار می-باشد، بدین منظور می¬توان از نرم افزار مدل سازی هیدروشیمیایی Phreeqc استفاده کرد. درجه اشباع نمونه¬های آب زیرزمینی منطقه مورد نظر نسبت به کانیهای کلسیت، آراگونیت، دولومیت، ژیپس، انیدریت، هالیت و گاز CO2 با استفاده از روش مدل سازی هیدروشیمیایی معکوس محاسبه شده و در جدول 3-25 ارائه شده است. اگر مقدار درجه اشباع نمونه آبی کمتر از صفر باشد آب نسبت به ماده مورد نظر تحت اشباع است و آن ماده می¬تواند تا مدت¬ها در آب حل شود. در صورتیکه برابر با صفر باشد ماده و آب در حال تعادل هستند و در صورتی که بیشتر از صفر باشد آب نسبت به کانی یا ماده مورد نظر فوق اشباع است .
جدول شماره 3- 25- برخی از پارامترهای هیدروشیمیایی آب زیرزمینی منطقه (سختی، نوع آب و درجه اشباع)
نام محل سختی کل نوع رخساره SI Calcite SI Dolomite SI Aragonite SI Anhydrite SI Gypsum SI Halite SI CO2
اسفندان 280 Na-SO4 0.31 0.68 0.16 -1.69 -1.47 -6.83 -2.58
انار 182.5 Ca-HCO3 0.36 0.84 0.22 -2.12 -1.90 -7.63 -2.96
آق تپه 465 Na-SO4 0.52 1.26 0.38 -1.38 -1.16 -6.07 -2.64
تو تل 168.5 Na-HCO3 0.21 0.64 0.07 -2.33 -2.11 -7.12 -2.70
جوشیروان 246.5 Mg-HCO3 0.24 0.66 0.10 -2.21 -1.99 -7.29 -2.33
چزان 172.5 Mg-HCO3 0.60 1.53 0.46 -2.51 -2.29 -7.64 -3.54
چلبی 1 180 Mg-HCO3 -0.04 0.07 -0.18 -2.30 -2.08 -7.44 -2.47
چلبی 2 237.5 Mg-HCO3 0.12 0.58 -0.03 -2.04 -1.82 -7.03 -2.60
خماجین 469.5 Na-HCO3 0.23 0.50 0.09 -1.53 -1.31 -6.05 -1.52
دره سبز 222 Ca-SO4 -0.11 -0.22 -0.25 -1.96 -1.74 -7.40 -2.44
دوراهی عبدالرحیم 247 Na-SO4 -1.34 -2.38 -1.48 -2.16 -1.94 -6.87 -0.66
سمقاور 142.5 Na-HCO3 0.04 0.25 -0.11 -2.32 -2.10 -7.44 -2.67
علی آباد 217 Ca-HCO3 0.14 0.38 0.00 -1.94 -1.72 -7.33 -2.47
علی آباد -گرماب 137.5 Na-HCO3 -0.00 0.18 -0.15 -2.29 -2.07 -7.53 -2.85
عیسی آباد 521.5 Ca-HCO3 -0.10 -0.19 -0.24 -1.52 -1.30 -6.74 -0.87
غینرجه 142.5 Ca-HCO3 0.02 0.10 -0.13 -2.45 -2.23 -7.57 -2.62
فامرین 440 Na-HCO3 0.06 0.33 -0.08 -1.59 -1.37 -6.38 -1.40
فضل آباد 208.5 Mg-SO4 0.44 1.07 0.30 -1.98 -1.76 -7.50 -3.12
فوران 212 Na-HCO3 0.07 0.34 -0.07 -2.07 -1.86 -7.14 -2.43
فیروز آباد 471.5 Na-HCO3 0.76 1.78 0.61 -1.79 -1.57 -6.30 -2.04
کرت خورد 206 Na-HCO3 -0.30 -0.28 -0.44 -2.29 -2.07 -6.95 -1.74
کلوان 286 Na-SO4 -0.39 -0.91 -0.54 -1.58 -1.36 -6.90 -1.60
کمیجان 199.5 Ca-HCO3 0.41 0.80 0.27 -2.01 -1.79 -7.22 -2.71
کوت آباد 242.5 Ca-HCO3 0.16 0.14 0.02 -1.87 -1.65 -7.63 -2.37
نیک ملک 208 Na-HCO3 0.08 0.13 -0.06 -1.89 -1.67 -6.98 -2.16
امام زاده دهچال 317 Na-SO4 0.18 0.41 0.04 -1.50 -1.28 -6.88 -2.39
خیر آباد 586 Na-SO4 0.19 0.50 0.05 -1.35 -1.13 -6.17 -1.87
مهاجر آباد 1672 Na-SO4 0.55 1.04 0.41 -0.44 -0.22 -4.98 -2.09
کوزره 1 1033 Na-CL 0.05 0.14 -0.10 -1.24 -1.02 -5.54 -0.64
کوزره 2 623 Na-HCO3 -0.11 -0.21 -0.26 -1.56 -1.34 -6.22 -0.52
قاسم آباد 571 Na-SO4 0.11 0.28 -0.04 -1.32 -1.10 -6.14 -1.75
مجید اباد 240 Na-HCO3 0.34 0.77 0.20 -1.83 -1.61 -7.03 -2.48
چیزان 181 Ca-HCO3 0.16 0.36 0.02 -2.24 -2.02 -7.60 -2.48
غینرجه 229 Na-HCO3 -0.22 -0.35 -0.36 -1.93 -1.71 -6.96 -1.93
ابراهیم آباد 233 Na-HCO3 0.26 0.40 0.12 -1.84 -1.62 -6.73 -2.30
فامرین 357 Ca-SO4 0.13 0.10 -0.01 -1.46 -1.24 -6.57 -1.93
میلاجرد 1 265 Na-HCO3 -0.03 -0.03 -0.17 -1.77 -1.55 -7.02 -2.02
میلاجرد