ه هر اداره یا دایره ، باید به چند ناحیه تقسیم شود و کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه به ثبت برسد. (همان)
3 ـ آگهی مذکور ، طبق مواد 5 و 63 آیین نامه ، باید به امضاء رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد و فقط در یک نوبت منتشر گردد و لازم نیست در روزنامه رسمی منتشر شود و کافی است که در روزنامه کثیرالانتشار چاپ گردد. ( شهری ، همان : 24)
4 ـ مفاد آگهی مذکور شامل سه مطلب خواهد بود :
اول ـ حدود بخشی که ثبت آن در نظر گرفته شده است
دوم ـ تاریخ نشر آگهی مقدماتی مذکور در ماده 10 ق.ث
سوم ـ تذکر این امر که از همان روز انتشار آگهی مقدماتی شروع به نصب پلاک و توزیع اظهارنامه خواهد شد.(همان)
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که : قانونگذار در ماده 9 ق.ث، بطور عام مقرر داشته، کلیه اموال غیر منقول در هر ناحیه باید به ثبت برسد، چه مالی قابل به ثبت رساندن است؟ آیا کلیه اموالی که به عنوان مال غیر منقول در قانون مدنی از آنها نام برده شده است مشمول ماده 9 ق.ث است؟
جواب: آنچه از مواد قانون ثبت [11، 27 و 30] و آیین نامه قانون ثبت [6 الی 9؛ 11 الی 13؛ 33 الی 37؛ 40، 42، 43؛ و 56] استفاده می ‌شود این است که فقط اراضی و اعیان احداث شده بر روی اراضی که ملک یا وقف یا حبس یا مورد نذر یا وصیت باشد و قنوات و آب رودخانه‌ها و نهرهای منشعب از آنها به ترتیبی که در آیین‌نامه مقرر شده است باید ثبت شود. البته حقوق ارتفاقی به تبع اصل ملک، ثبت می‌شود و حقوق واگذار شده، نسبت به عین از قبیل عمری، سکنی و رقبی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک به نحوی که در ماده 26 ق.ث ذکر شده است قابل ثبت می‌باشد. (هاشمی، همان: 54 و نیز شهری، همان : 31-30)

مبحث چهارم-انتشار آگهی مقدماتی (آگهی ماده 10 ق.ث) :
-قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک، اداره ثبت به انتشار «آگهی مقدماتی» مبادرت می‌نماید و انتشار آگهی مذکور برای اعلام و اطلاع کسانی است که حق درخواست ثبت ملک، واقع در بخش معینه را دارند. (هاشمی، همان: 55)
-پس از انتشار آگهی ماده 9 ق.ث، در تاریخ مذکور در آن آگهی، باید آگهی ماده 10 ق.ث که به «آگهی مقدماتی» معروف است، منتظر گردد و در صورتی که با تعطیل عمومی مواجه شد، بلافاصله روز بعد از تعطیلی باید منتشر شود.
-این آگهی مانند آگهی ماده 9 ق.ث [آگهی ثبت عمومی] فقط در جراید کثیرالانتشار درج می‌شود و لازم نیست در روزنامه رسمی منتشر شود.
-این آگهی طبق ماده 10 ق.ث و ماده 58 آین نامه آن، باید در 3 نوبت ظرف 30 روز – روز یکم، پانزدهم و سی‌ام ماه، منتشر گردد. (شهری،‌همان: 25)
مبحث پنجم-مندرجات آگهی ماده 10 ق.ث [آگهی مقدماتی] :
اول- حدود ناحیه‌ای که باید به ثبت برسد، درج شود.
دوم- تصریح شود که از همان تاریخ انتشار نوبت اول آن، آگهی عملیات مقدماتی ثبت از قبیل شماره گذاری املاک و نصب پلاک و توزیع اظهارنامه شروع خواهد شد.
سوم- به کسانی که حق درخواست ثبت دارند، اخطار شود که ظرف 60 روز از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی مذکور، با تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت محل، درخواست ثبت کنند.
چهارم- تذکر داده شود که در صورت درخواست نکردنِ ثبت، ملک به عنوان مجهول المالک آگهی می‌گردد.
شماره گذاری املاک و پلاک کوبی :
از روز انتشار اولین آگهی مقدماتی، (آگهی ماده 10) مامور اداره ثبت باید در قطعه یا بخشی که ثبت آن در آگهی درج شده است، حاضر شود و از یک طرف شروع و برای هر ملک به ترتیب شماره‌ای تعیین و پلاک مخصوصی نصب کند.
شماره املاک، دو نوع است: اصلی و فرعی
شماره اصلی:
طبق مواد 8 و 9، 11 الی 14 آئین نامه قانون ثبت :
– در املاک شهری و مستغلات، برای هر ملک، یک شماره منظور می‌شود.
– در املاک مزروعی نیز برای روستاها و مزارع شش دانگی، یک شماره منظور می‌شود.
– و در مورد کاروانسرا و امثال آن که دارای حجره‌های متعدد است، زیرا :
الف) در صورتی که متعلق به یک نفر یا بطور مشاع متعلق به اشخاص باشد، یک شماره منظور می‌شود.
– برای قنوات هر بخش، نیز آخرین شماره آن بخش، تخصیص داده می‌شود، و اگر قنات به طور مستقل مورد معامله واقع نشود و از متعلقات ملک باشد برای آن، شماره مستقلی تعیین نمی‌گردد.
* به شماره ای که به ترتیب فوق تعیین میشود ، شماره اصلی نامیده میشود.
شماره فرعی:
طبق مواد فوق الذکرـ ذیل شماره اصلی ـ در صورتی که مزرعه ای مشتمل بر قطعات مفروز و اعیانی و غیره باشد، و یا ملکی پس از شماره گذاری به قطعات مفروزی، تقسیم شود برای هریک از اعیانی یا قسمتها یا قطعات ، یک شماره فرعی ، از همان شماره اصلی منظور می گردد.
برای مثال اگر شماره اصلی ملک ، 5 باشد، شماره اعیانی ها یا قطعات مفروزه به ترتیب 1 فرعی از 5 اصلی و 2 فرعی از 5 اصلی خواهد بود، و در نوشتن شماره های اصلی و فرعی ، معمولأ از شیوه کسر متعارفی استفاده و شماره اصلی در صورت ، و شماره فرعی در مخرج آن نوشته میشود.و اگر یکی از شماره های فرعی به قطعات کوچک تر تقسیم شود برای آنها نیز شماره های بعدی فرعی در نظر گرفته میشود.برای مثال اگر ملکی به شماره اصلی 5 ، به 10 قسمت تقسیم شود و قطعه شماره 4 فرعی نیز ، به 6 بخش تقسیم گردد ، شماره بخشهای اخیر از 11 فرعی ( آخرین شماره فرعی پلاک مورد بحث) شروع می شود و برای مشخص کردن آن گفته میشود پلاک شماره 11 فرعی مجزا شده از 4 فرعی از 5 اصلی و به همین ترتیب در تقسیمات بعدی این روش برای جلوگیری از دادن شماره های مکرر فرعی که موجب حدوث اشتباه و احیانأ صدور اسناد مالکیت معارض است اتحاذ شده است.
ماده 10 آیین نامه مقرر می دارد که برای سرعت جریان ثبت ، قطعات ثبت عمومی باید کوچک انتخاب شود.
ممکن است در جریان شماره گذاری و پلاک کوبی املاک ، ملکی از قلم بیافتد و برای آن، شماره ای منظور نگردد، در این صورت به دستور ماده 9 آیین نامه ق.ث، آخرین شماره آن بخش، برای ملک از قلم افتاده ، اختصاص داده می شود.
توزیع اظهارنامه:
-اظهارنامه ثبتی، فرم مخصوصی است که از طرف اداره ثبت به کسی که حق درخواست ثبت دارد [یا نماینده یا قائم مقام وی] داده شود تا با تکمیل و اعاده آن، درخواست ثبت نماید.
-در آئین نامه قانون ثبت برای تسهیل تقاضای ثبت و اجرای ثبت عمومی، توزیع اظهارنامه مقرر گردیده است؛ و لذا لازم است اداره ثبت، ضمن شماره گذاری به هر یک از پلاک‌ها و شماره‌هایی [اعم از شماره فرعی،…
اظهارنامه ثبت ملک غیر منقول، مهم‌ترین اساس و پایه‌ی پرونده ثبتی آن است.
مبحث ششم-مواد مرتبط با «توزیع اظهارنامه» :
مواد 6، 7، 12 و 49 آیین نامه ق.ث، در مورد «نحوه توزیع اظهارنامه»، مقرر شده است.
مواد 11 و 12 ق.ث، در مورد «مهلت پذیرش اظهارنامه» مقرر شده است.
ماده 22 آئین نامه ق.ث، در مورد «مندرجات اظهارنامه»، مقرر شده است.
ماده 23 آیین نامه ق.ث، در مورد «مدارک و ضمائم اظهارنامه» مقرر شده است.
مواد 11 ق.ث، 21، 24، 29، 47 و 49 آیین‌نامه ق.ث، در مورد «دادن اظهارنامه» [تقاضای ثبت] مقرر شده است.
مبحث هفتم-مندرجات اظهارنامه :
1)نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا کدملی و محل صدور آن، و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه، نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت؛
2)تابعیت مستدعی ثبت
3)نوعی مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن می‌شود، با تعیین محل وقوع ملک [حوزه ثبتی، بخش یا روستا و شماره پلاک اعم از اصلی و فرعی]، حدود و مشخصات اجزا و متعلقات آن و آدرس ملک و محل اقامت متقاضی.
4)بهای ملک در تاریخ درخواست ثبت، طبق قیمت منطقه‌بندی
5)شرح حقوق عینی که برای اشخاص در آن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد. (ماده 22 آین نامه ق.ث)
-مدارک و ضمائم اظهارنامه، دو حالت دارد:
1)یا دلیل مالکیت، سند است؛ که دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق‌ ملک و مدارک و تصرف خود را به اداره ثبت، ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه و در پرونده عمل بایگانی شود.
2)یا دلیل مالکیت، منحصر به تصرف است؛ که دهنده اظهارنامه باید ادله و نشانه‌های تصرف فعلی خود را بطور کتبی به اداره ثبت، تسلیم نماید و در هر حال درخواست کننده باید نحوه تصرف خود را که او را برای تقاضای ثبت، مجاز می‌دارد معلوم کند. (ماده 23 آیین نامه ق.ث)

مبحث هشتم-انتشار «آگهی نوبتی» (آگهی ماده 11 ق.ث) :
در خصوص آگهی نوبتی، در فصل بعدی مفصلأ به تشریح آن خواهیم پرداخت. لیکن ، در این قسمت اجمالأ در مورد آن مطالبی ذکر می گردد .
برطبق ماده 11 ق.ث، اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 (آگهی مقدماتی) آگهی دیگری – که اصطلاحاً آگهی نوبتی نامیده می‌شود- در مورد املاک واقع در بخش مندرج در آگهی مقدماتی، منتشر نماید؛ این آگهی با توجه به ماده 4 قانون مربوط به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 3/12/1337، فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر می‌شود.
در «آگهی‌ نوبتی» مربوط به هر بخش، املاک واقع در آن بخش، به ترتیب شماره و با ذکر مشخصات و نوع آنها و نام کسانی که با تسلیم اظهارنامه، تقاضای ثبت آنها را نموده‌اند درج می‌شود و املاکی که اظهارنامه آنها اعاده نشده و درخواست ثبت آنها به عمل نیامده است به عنوان مجهول المالک اعلام می گردد. (همان)
مبحث نهم-وجه تسمیه آگهی نوبتی :
از آنجا که آگهی موضوع ماده 11 ق.ث، (نوبتی) بر خلاف آگهی‌های مواد 9 (ثبت عمومی) ، 10 (ثبت مقدماتی)، 14 (تحدیدی) در دو نوبت منتشر می‌شود، اصطلاحاً به «آگهی نوبتی» معروف شده است. (هاشمی، همان: 61)
حقوق ارتفاقی در آگهی‌های نوبتی، ذکر نمی‌شود، ولی باید در زیر آگهی‌ها قید کرد که حقوق ارتفاقی در مواقعِ تعیین حدود در صورت مجلس مربوطه، منظور می‌گردد و اگر کسی به حقوق مذکور، اعتراضی داشته باشد، می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس مربوطه، دادخواست اعتراض خود را به ثبت محل، تقدیم دارد. (همان)
آگهی نوبتی، مهم‌ترین آگهی‌های ثبتی است و نوبت اول آن آثار حقوقی پر اهمیتی دارد .

مبحث دهم-انتشار آگهی تحدیدی:
مستند قانونی :
از دیگر تکالیف اداره ثبت، انتشار آگهی تعیین حدود (آگهی تحدیدی) است. لزوم انتشار این آگهی در ماده 14 ق.ث سال 1310 بدین عبارت، مقرر شده است: «تحدد حدود املاک واقعه در هر ناحیه، متدرجاً به ترتیب نمره املاک، مطابق نظام نامه [آیین نامه] وزارت عدلیه [دادگستری] به عمل می‌آید. تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود به وسیله اعلان، احضار می‌شوند، این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود، یک مرتبه در جراید منتشر می‌شود؛ به علاوه مطابق نظام نامه وزارت عدلیه نیز اعلانی منتشر خواهد شد.»
گفتار اول-مبنا و هدف آگهی مذکور :
چون در برگ اظهارنامه معمولاً حدود ملک بطور اجمال ذکر می‌گردد، برای اطمینان و جلوگیری از هرگونه بی ترتیبی در ثبت ملک، لازم است حدود مندرج در اظهارنامه با محل و حدود مجاورین تطبیق گردد. لذا بنابر ماده 14 ق.ث، پس از انتشار آگهی نوبتیِ اداره ثبت مکلف است آگهی تحدید حدود را که هدفش مطلع نمودن مردم از این است که شخص یا اشخاصی درخواست ثبت ملکی را با حدود معین نموده‌اند، منتشر سازد. تا اگر کسی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی عنوان شده برای ملک مورد درخواست ثبت، حقی برای خود قائل است، در مهلت مقرر در ماده 20 ق.ث دادخواست اعتراض خود را به وسیله اداره ثبت محل به مرجع صلاحیتدار تقدیم دارد. (هاشمی، همان: 65-64)
گفتار دوم-انتشار نکردن آگهی تحدید جداگانه :
مستفاد از ماده 14 ق.ث، تعیین حدود به تدریج و به ترتیب شماره املاک به عمل می‌آید، و در هر آگهی باید تعدادی پلاک که امکان عملی تحدید آنها در آن روز باشد، درج گردد.
در این مورد ماده 61 آیین نامه اجرایی ق.ث، مقرر می‌دارد: «حتی الامکان برای هر ملکی نباید یک آگهی تحدید جداگانه تهیه کرد. املاکی که برای تحدید در نظر گرفته می‌شود باید به تعداد و با رعایت اهمیت ملک و استعداد نمایندگان، لااقل برای 10 الی 20 شماره از املاک شهری و اعیانی و قطعات مفروزی، یک آگهی منتشر و بطور متوالی تحدید شود مگر آنکه درخواست کننده ثبت در موقع تحدید تعیین حدود، هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده را به وسیله اداره بپردازد و نسبت به املاک مزروعی با رعایت اهمیت آن باید یک یا چند روز وقت تحدید آن را قرار دهند. (شهری، همان، 33)
برابر نص ماده 14 ق.ث و ماده 52 آیین نامه قانون مذکور، آگهی تحدیدی یک نوبت در یکی از جراید حوزه مربوطه یا در یکی از جراید نزدیک‌ترین حوزه ثبتی به آن یا در یکی از جراید تهران که بر طبق ماده 53 آیین‌نامه معین شده است، منتشر گردد و انتشار آن در روزنامه رسمی، لازم نیست.
گفتار سوم-ضرورت الصاق آگهی تحدیدی در محل :
به منظور حصول اطمینان از اطلاع مالکان و مجاورین، ماده 13 ق.ث، و ماده 54 آیین‌نامه آن،‌مقرر می‌دارد که علاوه بر انتشار روزنامه، یک نسخه از آگهی تعیین حدود در شهرها به هر یک از املاک مورد تحدید، الصاق و در دهات نیز چند نسخه از آگهی مزبور باید در محل‌های عمومی قریه مورد تحدید و قراء مجاور به وسیله ماموران ثبت، الصاق و انتشار آگهی را کدخدایان محل گواهی نمایند. (همان)
مستفاد از ماده 14 ق.ث، در آگهی تحدیدی، بای