بر قانون تعیین و قید می شود. مسئول بایگانی پس از تهیه آگهی نوبتی که تایپ شده آن را نزد رئیس اداره ارسال و او پس از بررسی و کنترل امضاء و سپس آگهی را طی نامه ای جهت درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی و نیز چاپ نسخ پشت سفید به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می دارد.
پس از وصول آگهی درج شده در روزنامه و نسخ پشت سفید مسئول بایگانی آن را با پیش نویس آگهی تطبیق و درصورتیکه اشتباهی واقع نشده باشد عین متن عبارت آگهی نوبتی و شماره روزنامه و تاریخ انتشار و نام روزنامه ناشر را در اظهارنامه های مربوطه قید ومراتب صحت وسقم انتشار آگهی را گواهی می نماید.
بدیهی است پس از تطبیق چنانچه پلاکی از قلم افتاده یا در چاپ آن اشتباهی واقع شده باشد مسئول بایگانی موظف است مراتب را به رئیس اداره گزارش و او حسب مورد و برابر مقررات دستور مقتضی را صادر خواهدنمود سپس تعداد کافی از نسخ پشت سفید جهت الصاق در معابر عمومی به مامور ابلاغ تسلیم و او پس از الصاق مراتب را کتبا به اداره اعلام و رئیس ثبت پس از حصول اطمینان از الصاق آگهی ها دستور ثبت گزارش مامور را در دفتر اندیکاتور صادر و پس از ثبت جهت ضمیمه شدن به سابقه به بایگانی ارسال می شود و نیز یک نسخه از آگهی نوبتی برای ادارات ذیربط ارسال می شود و نسخه ای از آن جهت مجلد نمودن با سایر آگهی ها منظور و در نهایت آگهی در دفتر ثبت آگهی های نوبتی ثبت می گردد.

در این جا ، دو نمونه از آگهی های منتشره ، جهت آشنایی بیشتر با شیوه انتشار آنها آورده شده است.

آگهی نوبتی
پیرو اگهی نوبتی شماره 3120/16/104 – 15/04/1393 برابر ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک اسامی اشخاصی که بر املاک مجهول المالک در بخش های 30،31 ،32و34 تبریز درخواست ثبت نموده اند جهت اطلاع عموم اگهی میگردد.
قطعات واقع در بخش 30 تبریز
1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 326 فرعی از 62- اصلی واقع در درمشکانلو به مساحت 6310 متر مربع بنام تقی باقری درمشکانلو
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 327 فرعی از 62- اصلی واقع در درمشکانلو به مساحت 2524 متر مربع بنام تقی باقری درمشکانلو
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 328 فرعی از 62- اصلی واقع در درمشکانلو به مساحت 4977 متر مربع بنام تقی باقری درمشکانلو
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 329 فرعی از 62- اصلی واقع در درمشکانلو به مساحت 5938 متر مربع بنام تقی باقری درمشکانلو
5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 330 فرعی از 62- اصلی واقع در درمشکانلو به مساحت 45/1812 متر مربع بنام تقی باقری درمشکانلو
6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 331 فرعی از 62- اصلی واقع در درمشکانلو به مساحت 2766 متر مربع بنام تقی باقری درمشکانلو
7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 332 فرعی از 62- اصلی واقع در درمشکانلو به مساحت 40/3487 متر مربع بنام تقی باقری درمشکانلو
8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 333 فرعی از 62- اصلی واقع در درمشکانلو به مساحت 20/3480 متر مربع بنام تقی باقری درمشکانلو
9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 334 فرعی از 62- اصلی واقع در درمشکانلو به مساحت 16495 متر مربع بنام تقی باقری درمشکانلو
10-ششدانگ یک باب خانه پلاک 17 فرعی از 68- اصلی واقع در صفرلو به مساحت 80/315 متر مربع بنام عباس طهماسب زاده شیخلار
11- ششدانگ یک باب خانه پلاک 154 فرعی از 70- اصلی واقع در اسکانلوعلیا به مساحت 25/3074 متر مربع بنام کرامت و ایلدار مهدوی بالسویه
12- مقدار ده سهم و 20مثقال مشاع از 96سهم ششدانگ یکبابخانه پلاک 24 فرعی از 87- اصلی واقع در قره داغلو به مساحت 562 متر مربع بنام خالق محرمی
13- مقدار ده سهم و 20مثقال مشاع از 96سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 25 فرعی از 87- اصلی واقع در قره داغلو به مساحت 5010 متر مربع بنام خالق محرمی
14- مقدار ده سهم و 20 مثقال مشاع از 96سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 28 فرعی از 87- اصلی واقع در قره داغلو به مساحت 3317 متر مربع بنام علیقلی محرمی
15- مقدار ده سهم و 20مثقال مشاع از 96سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 29 فرعی از 87- اصلی واقع در قره داغلو به مساحت 77/8015 متر مربع بنام علیقلی محرمی
16- مقدار ده سهم و 20 مثقال مشاع از 96 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 30 فرعی از 87- اصلی واقع در قره داغلو به مساحت 24104 متر مربع بنام علیقلی محرمی
17- ششدانگ یک باب خانه پلاک 65 فرعی از 99- اصلی واقع در قره قیه به مساحت 2415 متر مربع بنام رضا عبادیان یاغبستلومیراحمدلو
18- ششدانگ یک قطعه باغچه پلاک 66 فرعی از 99- اصلی واقع در قره قیه به مساحت 2345 متر مربع بنام رضا عبادیان یاغبستلومیراحمدلو
19- مقدار 2سهم و 2مثقال و 12 نخود از 91سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 50 فرعی از 109- اصلی واقع در قارلوجه به مساحت 7340 متر مربع بنام آقایان عیسی،خانکشی،خداکرم،اسمعیل شهرت همگی خانزاده بالسویه
20- مقدار 9 سهم و 36مثقال و 21 نخود از 48سهم سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 332 فرعی از 112- اصلی واقع در لاریجان به مساحت 7196 متر مربع بنام مسلم تیموری
21-مقدار 9سهم و 26مثقال و 21نخود مشاع از 48سهم سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 333 فرعی از 112- اصلی واقع در لاریجان به مساحت 7/5555 متر مربع بنام مسلم تیموری
22- مقدار 9سهم و 26مثقال و 21 نخود مشاع از 48سهم سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 334 فرعی از 112- اصلی واقع در لاریجان به مساحت 5/3305 متر مربع بنام مسلم تیموری
23- مقدار 8 سهم و 29مثقال و 4نخود مشاع از 48سهم سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 335 فرعی از 112- اصلی واقع در لاریجان به مساحت 70/8997 متر مربع بنام گل آفرین نریمانی
24- مقدار 8 سهم و 29مثقال و 4نخود مشاع از 48سهم سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 336 فرعی از 112- اصلی واقع در لاریجان به مساحت 40/8515 متر مربع بنام گل آفرین نریمانی
25- مقدار 8سهم و 29 مثقال و 4 نخود مشاع از 48سهم سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 337 فرعی از 112- اصلی واقع در لاریجان به مساحت 30/4890 متر مربع بنام گل آفرین نریمانی
26- ششدانگ یک باب خانه پلاک 108 فرعی از 114- اصلی واقع در محمدصلاحلو به مساحت 5/659 متر مربع بنام ابراهیم عباسی ساری بیگلو
27- ششدانگ یک باب خانه پلاک 109 فرعی از 114- اصلی واقع در محمدصلاحلو به مساحت 370 متر مربع بنام عزیز عباسی ساری بگلو
28- مقدار 34سهم و 26 مثقال و 16 نخود مشاع از 96سهم ششدانگ یک یاب خانه پلاک 92 فرعی از 116- اصلی واقع در حسرتان به مساحت 65/443 متر مربع بنام رمضان حبیبی
29- مقدار 34سهم و 26مثقال و 16نخود مشاع از 96سهم ششدانگ یک باب مغازه پلاک 93 فرعی از 116- اصلی واقع در حسرتان به مساحت 55/50 متر مربع بنام رمضان حبیبی
30- مقدار 34سهم و 26مثقال و 16نخود مشاع از 96سهم ششدانگ یک باب مغازه پلاک 94 فرعی از 116- اصلی واقع در حسرتان به مساحت 5/26 متر مربع بنام ابوالفضل حبیبی نوروزلو
31- ششدانگ یک باب مغازه پلاک 150 فرعی از 117- اصلی واقع در جعفرقلی اوشاقی به مساحت 38/40 متر مربع بنام امیر ساجد
32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 151 فرعی از 117- اصلی واقع در جعفرقلی اوشاقی به مساحت 9/8603 متر مربع بنام قربان نایب پور
33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 152 فرعی از 117- اصلی واقع در جعفرقلی اوشاقی به مساحت 7/4423 متر مربع بنام قربان نایب پور
34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 153 فرعی از 117- اصلی واقع در جعفرقلی اوشاقی به مساحت 30/9371 متر مربع بنام قربان نایب پور
35- ششدانگ یک باب خانه پلاک 26 فرعی از 120- اصلی واقع در قلی بیگلوکدخدالو به مساحت 5/261 متر مربع بنام سلیمان فرهادی
36- ششدانگ یک باب خانه پلاک 38 فرعی از 120- اصلی واقع در قلی بیگلوکدخدالو به مساحت 90/771 متر مربع بنام صولت مهجوری
37- ششدانگ یک باب خانه پلاک 39 فرعی از 120- اصلی واقع در قلی بیگلوکدخدالو به مساحت 126 متر مربع بنام صولت مهجوری
38- ششدانگ یک باب خانه پلاک 40 فرعی از 120- اصلی واقع در قلی بیگلوکدخدالو به مساحت 15/307 متر مربع بنام سلیمان فرهادی
39- ششدانگ یک باب خانه پلاک 82 فرعی از 129- اصلی واقع در قوتورلار به مساحت 364 متر مربع بنام علی و نادر زینالی و قادر زینالی شاملو بالسویه
40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 83 فرعی از 129- اصلی واقع در قوتورلار به مساحت 5811 متر مربع بنام علی زینالی
41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 84 فرعی از 129- اصلی واقع در قوتورلار به مساحت 5/4695 متر مربع بنام قادر زینالی شاملو
42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 85 فرعی از 129- اصلی واقع در قوتورلار به مساحت 70/5243 متر مربع بنام نادر زینالی
43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 86 فرعی از 129- اصلی واقع در قوتورلار به مساحت 80/5862 متر مربع بنام نادر زینالی
44- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 87 فرعی از 129- اصلی واقع در قوتورلار به مساحت 6491 متر مربع بنام قادر زینالی شاملو
45- مقدار 56سهم مشاع از 96سهم ششدانگ یک باب خانه پلاک 22 فرعی از 134- اصلی واقع در اصلان بیگلو به مساحت 85/433 متر مربع بنام نوروز آقازاده
46- مقدار یازده سهم و 13مثقال مشاع از 96سهم ششدانگ یک باب مغازه پلاک 141 فرعی از 139- اصلی واقع در خطای به مساحت 95/53 متر مربع بنام عین اله خانی
47-مقدار یازده سهم و 13مثقال مشاع از 96سهم ششدانگ یک باب مغازه پلاک 142 فرعی از 139- اصلی واقع در خطای به مساحت 95/34 متر مربع بنام عین اله خانی
48- مقدار یازده سهم و 13 مثقال مشاع از 96سهم ششدانگ یک باب خانه پلاک 143 فرعی از 139- اصلی واقع در خطای به مساحت 260 متر مربع بنام عین اله خانی
قطعات واقع در بخش 31 تبریز
49- ششدانگ یک باب خانه پلاک 294 فرعی از 24- اصلی واقع در کلیبر به مساحت 60/77 متر مربع بنام فرزاد شاهین
50- ششدانگ یک قطعه باغ پلاک 1230 فرعی از 24- اصلی واقع در کلیبر به مساحت 20/2614 متر مربع بنام لیلا و سکینه کلیبری نژاد بالسویه
51- سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه پلاک 5318 فرعی از 24- اصلی واقع در کلیبر به مساحت 200 متر مربع بنام حسین کاظم زاده میرزانلو
قطعات واقع در بخش 32 تبریز
52- ششدانگ یک باب خانه پلاک 237 فرعی از 36- اصلی واقع در زنبلان به مساحت 95/1138 متر مربع بنام اسداله فضلی
53- ششدانگ یک باب خانه پلاک 238 فرعی از 36- اصلی واقع در زنبلان به مساحت 1895 متر مربع بنام اکبر ، عباس و اصغر محسنی بالسویه
قطعات واقع در بخش 34 تبریز
54- نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 277 فرعی از 52- اصلی واقع در جانانلو به مساحت 5/69 متر مربع بنام ایوب بایرام نژاد
55- مقدار یک سهم مشاع از 96سهم ششدانگ یک باب خانه پلاک 170 فرعی از 55- اصلی واقع در دیریلو به مساحت 85/477 متر مربع بنام ایضاًگل لیسی
56- مقدار یک سهم مشاع از 96سهم ششدانگ یک باب خانه پلاک 171 فرعی از 55- اصلی واقع در دیریلو به مساحت 60/997 متر مربع بنام طاهره لیس
57- مقدار یک سهم مشاع از 96سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 172 فرعی از 55- اصلی واقع در دیریلو به مساحت 75/5204 متر مربع بنام تقی نقدی
58- مقدار 32سهم مشاع از 96سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 40 فرعی از 56- اصلی واقع در مغانلو به مساحت 70/5726 متر مربع بنام تقی نقدی
لذا هر کس به املاکی که بیان گردید اعتراضی داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین اگهی نوبتی ( 01/08/1393 ) تا نود روز طبق ماده 16 قانون ثبت اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و املاک کلیبر تسلیم و رسید دریافت نماید و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی صالحه تسلیم نموده وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در غیر این صورت متقاضی یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نماید و در این صورت اداره ثبت می تواند بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را ادامه دهد و همچنین هر کس به ملکی که تقاضای ثبت شده قبلا اقامه دعوی نموده و در جریان باشد باید گواهی طرح اقامه دعوی از دادگاه اخذ و به اداره ثبت اسناد و املاک کلیبر تسلیم نماید در غیر این صورت این اداره سند مالکیت متقاضیان را پس از طی تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به مرجع قضائی نخواهد بود..

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال1391شهرستان بندرلنگه
بموجب ماده12قانون ثبت اسنادواملاک واصلاحی ومواد46و59آئین نامه قانون مذکوراسامی اشخاصیکه املاک آنان درسه ماهه اول سال1391قبول درخواست ثبت گردیده بشرح ذیل آگهی می گردد .
اظهار نامه های برگشتی بخش 21 بندر لنگه
پلاک 16/10- اصلی آقای احمد احمدزاده فرزند عبدالله ششدانگ یکبابخانه به مساحت 20/230 متر مربع در احشام پارسیان
پلاک 1/167- اصلی آقای علی آقا فرزند محمد ششدانگ ی