………………………………………………………………93
شکل 3-7: تصاویرریزرخساره های(A-F)…………………………………………….. ………………………………………………………………95
شکل 3-8: تصاویرصیقلی (پالیش)(A-F) ………………………………………………………………………………………………………………96
شکل 3-9: تصاویرصیقلی (پالیش)(A-F) ……………………………………………………………………………………………………………….97
شکل3-10: نمودارکانیهای اصلی وفرعی تشکیل دهنده(XRD )……………………………………………………………………….100
شکل3-11: نمودارکانیهای اصلی وفرعی تشکیل دهنده(XRD )………………………………………………………………………..101
102……….…………………………..…………. (XRDشکل3- 12: نمودارکانیهای اصلی وفرعی تشکیل دهنده( (XRD)شکل3-14: نمودارکانیهای اصلی و فرعی تشکیل دهنده
شکل3-13: .نمودارکانیهای اصلی و فرعی تشکیل دهنده(XRD) ……………………………………………………………………..103
شکل3-14: .نمودارکانیهای اصلی و فرعی تشکیل دهنده(XRD) ………………………………………………………………………104
شکل 4-1: .تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه …………………………………………………………..118
شکل 4-2: .تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه…………………………………………………………..118
شکل 4-3: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه…………………………………………………………….119
شکل 4-4: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………………………………………119
شکل 4-5: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………………………………………120
شکل 4-6: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………………………………………120
شکل 4-7: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………………………………………121
شکل 4-8: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه …………………………………………………………..121
شکل 4-9: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه …………………………………………………………..122
شکل 4-10: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ………………………………………………………..122
شکل 4-11: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ………………………………………………………..123
شکل 4-12: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ………………………………………………………..123
شکل 4-13: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………………………………….124
شکل 4-14: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ………………….. ……………………………….124
شکل 4-15: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………. ……………………….125
شکل 4-16: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………… ……………………..125
شکل 4-17: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………… …………………….126
شکل 4-18: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ………………………………. ……………………126
شکل 4-19: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………….. …………………..127
شکل 4-20: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه …………………………………………………….127
شکل 4-21: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ………………………………………………………128
شکل 4-22: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………………………………………….128
شکل 4-23: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ………………………………………………………………129
شکل 4-24: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………………………………………..129
شکل 4-25: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه………………………………………………………………130
شکل 4-26: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………………………………………..131
شکل 4-27: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه …………………………………………………………….132
شکل 4-28: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه …………………………………………………………….132
شکل 4-29: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………………………………………133
شکل 4-30: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه …………………………………………………………….133
شکل 4-31: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………………………………………134
شکل 4-32: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………………………………………134
شکل 4-33: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه…………………………………………………135
شکل 4-34: تفسیر نمودارهای هیستوگرام عناصر مورد مطالعه ……………………………………………….135
شکل4 –35: ضریب همبستگی (Correlation) اکسدهای اصلی مورد مطالعه …………………………….136
شکل4 –36: ضریب همبستگی (Correlation) اکسدهای اصلی مورد مطالعه ……………………………..136
شکل4 –37: ضریب همبستگی (Correlation) اکسدهای اصلی مورد مطالعه ……………………………..137
شکل4 –38: ضریب همبستگی (Correlation) اکسدهای اصلی مورد مطالعه………………………………137
شکل4 –39: ضریب همبستگی (Correlation) اکسدهای اصلی مورد مطالعه ……………………………..138
شکل4 –40: ضریب همبستگی (Correlation) اکسدهای اصلی مورد مطالعه ……………………………..138
شکل4 –41: ضریب همبستگی (Correlation) اکسدهای اصلی مورد مطالعه …………………………………..139
شکل4 –42: ضریب همبستگی (Correlation) اکسدهای اصلی مورد مطالعه …………………………………..139
شکل4 –43: ضریب همبستگی (Correlation) اکسدهای اصلی مورد مطالعه…………………………………….140
شکل4 -44: ضریب همبستگی مثبت (Correlation) عناصر اصلی مورد مطالعه …………………………………141

فهرست جدول ها
جدول 1-1: خلاصه ی مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی کانسارهای بوکسیتی منطقه مورد مطالعه ……………………………………….28
جدول 2-1: سازندهای تشکیل دهنده موجود در منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………..53
جدول 3-1: جدول کانیهای تشکیل دهنده لاتریت¬ها و بوکسیت¬ها ………………………………………………………………………………………………..78

جدول 3-2 خلاصه¬ای از خصوصیات کانی شناسی و بافتی رخدادهای بوکسیتی مورد مطالعه …………………………………………………….97
جدول3-3: نتایج بررسی کانی شناسی به روش (XRD) در عدسی های بوکسیتی مورد مطالعه …………………….. …………………….108
جدول 4-1: وزن مخصوص نمونه های برداشته شده از عدسی های بوکسیتی …………………………………………………………………………..113
جدول 4-2: اکسیدهای اصلی نمونه های برداشته شده از عدسی های بوکسیتی مورد مطالعه……………………………………………….. 115
جدول 4-3: اکسیدهای اصلی و عناصر ردیاب نمونه های برداشته شده از عدسی های بوکسیتی مورد مطالعه…………………………116
جدول 4-4: عناصر ردیاب نمونه های برداشته شده از عدسی های بوکسیتی مورد مطالعه …………………………………………………….117
جدول 4-5: ضریب همبستگی اکسیدهای اصلی بررسی شده در کانسار بوکسیتی محدوده مورد مطالعه…………………………………142
جدول 4-6: ضریب همبستگی عناصر ردیاب در کانسار بوکسیتی منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………….143