بزهکاران18-15 سال می باشد.

جدول 5-4: میانگین و انحراف معیار مؤلفه اعتیاد آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن
متغیر گروه تعداد میانگین انحراف معیار

اعتیاد بزهکار12-15 67 54/10 44/5
بزهکار15-18 43 35/11 61/2
غیربزهکار12-15 65 68/9 94/3
غیربزهکار15-18 45 40/8 87/4

همان طوری که در جدول شماره 5-4 ملاحظه می شود میانگین و انحراف معیار اعتیاد آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن مقایسه شده است که بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه اعتیاد بزهکاران 15-18 سال با میانگن برابر با 35/11 و کمترین میانگین مربوط به غیر بزهکاران 15-18 سال با میانگین برابر با 40/8 می باشد و از نظر انحراف معیار بیشترین و کمترین انحراف به ترتیب مربوط به بزهکاران 12-15 سال و بزهکاران 15-18 سال می باشد.

ب) یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش :
1)بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول6-4: نتایج تحلیل واریانس دو طرفه روی با گروه بزهکار و غیر بزهکار
متغیرها مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح
معنی داری(p )
برونگرایی و درونگرایی 09/284 1 09/284 00/33 000/0
روان پریش گرایی 56/1571 1 56/1571 83/36 000/0
روان نژند گرایی 36/1008 1 36/1008 18/182 000/0
جرم جویی 89/1029 1 89/1029 56/40 000/0
اعتیاد 80/371 1 8/371 01/48 000/0

همان طوری که در جدول 6-4 ملاحظه می شود، بین بزهکاران و غیر بزهکاران از نظر ویژگی های شخصیتی در مؤلفه برونگرایی و درونگرایی f برابر با 00/33 و سطح معنی داری برابر با 000/0 ، روان پریش گرایی f برابر با 83/36 و سطح معنی داری برابر با000/0 ، روان نژند گرایی f برابر با 18/182 و سطح معنی داری برابر با 000/0، جرم جویی f برابر با 56/40 و سطح معنی داری برابر با 000/0 و اعتیاد f برابر با 48/01و سطح معنی داری برابر با 000/0 می باشد که با توجه به نتایج به دست آمده بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ، جرم جویی و اعتیاد) بین دو گروه بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، بزهکاران و غیر بزهکاران از ویژگی های شخصیتی متفاوتی برخوردارند.

جدول 7-4 : نتایج تحلیل واریانس دو طرفه بزهکاران و غیر بزهکاران با توجه به جنسیت
متغیرها مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح
معناداری(p )
برونگرایی و درونگرایی 50/110248 2 50/36749 25/10 000/0
روان پریش گرایی 60/39 2 20/13 58/1 001/0
روان نژند گرایی 30/666 2 10/222 37/39 000/0
جرم جویی 76/282 2 58/94 57/15 000/0
اعتیاد 84/187 2 61/32 45/2 006/0

همان طوری که در جدول 7-4 ملاحظه می شود، بین بزهکاران و غیر بزهکاران با توجه به جنسیت از نظر ویژگی های شخصیتی در مؤلفه برونگرایی و درونگرایی f برابر با 25/10و سطح معناداری برابر با 000/0 ، روان پریش گرایی f برابر با 58/1 و سطح معناداری برابر با001/0 ، روان نژند گرایی f برابر با 37/39 و سطح معناداری برابر با 000/0، جرم جویی f برابر با 57/15و سطح معناداری برابر با 000/0 و اعتیاد f برابر با 45/2و سطح معناداری برابر با006/0 می باشد که با توجه به نتایج به دست آمده بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ، جرم جویی و اعتیاد) با توجه به جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، بزهکاران و غیر بزهکاران از ویژگی های شخصیتی متفاوتی برخوردارند.

جدول 8-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه ویژگی های شخصیتی بر اساس سطح تحصیلات در بزهکار و غیر بزهکار
متغیرها مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح
معناداری(p )
برونگرایی و درونگرایی 97/16582 2 65/5527 25/10 024/0
روان پریش گرایی 89/424362 2 42/4003 58/1 012/0
روان نژند گرایی 86/440945 2 65/5527 37/39 029/0
جرم جویی 98/1085212 2 17/19381 57/15 034/0
اعتیاد 49/1143356 2 02/5268 45/2 022/0

همان طوری که در جدول8 4- ملاحظه می شود، بین بزهکاران و غیر بزهکاران با توجه به سطح تحصیلات از نظر ویژگی های شخصیتی در مؤلفه برونگرایی و درونگرایی f برابر با 25/10 سطح معناداری برابر با 024/0 ، روان پریش گرایی f برابر با 58/1 و سطح معناداری برابر با012/0 ، روان نژند گرایی f برابر با 37/39 و سطح معناداری برابر با 029/0، جرم جویی f برابر با 57/15 و سطح معناداری برابر با 034/0 و اعتیاد f برابر با 45/2 و سطح معناداری برابر با022/0می باشد که با توجه به نتایج به دست آمده بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ، جرم جویی و اعتیاد) با توجه به سطح تحصیلات تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، سطح تحصیلات در میان بزهکاران و غیر بزهکاران از ویژگی های شخصیتی متفاوتی تاثیر گذار می باشد.

جدول 4-9 : نتایج آزمون تعقیبی دانکن جهت بررسی ویژگی های شخصیتی بزهکاران بر اساس سطح تحصیلات آنها
سطح تحصیلات تعداد Subset for alpha = 0.05
1 2
کمتر از دیپلم غیر بزهکار 27 45/42
کمتر از دیپلم بزهکار 43 86/70
دیپلم غیر بزهکار 83 85/34
دیپلم بزهکار 67 92/64
سطح معنی داری 000/1

برای بررسی اثر سطح تحصیلات بر روی ویژگی های شخصیتی از آماره¬های توصیفی مندرج در جدول 9-4 استفاده می¬کنیم. این آماره¬ها عبارتند از: میانگین¬ و انحراف ¬معیار . بر اساس آماره¬های موجود در این جدول، میانگین ویژگی های شخصیتی دارای تحصیلات کمتر از دیپلم بزهکار 86/70، کمتر از دیپلم غیر بزهکار 45/42 ، دیپلم غیر بزهکار 85/34 و دیپلم بزهکار 92/64 می باشد که با توجه به نتایج به دست آمده در این میان در سطح تحصیلات کمتر از دیپلم، بزهکار از اولویت اول در بین سایر گروه¬ها برخوردار می¬باشد.

جدول10-4 : نتایج تحلیل واریانس دو طرفه ویژگی های شخصیتی با میزان سن
متغیرها مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح
معنی داری(p )
برونگرایی و درونگرایی 49/62211 3 16/20737 78/5 001/0
روان پریش گرایی 60/48 3 20/16 94/1 025/0
روان نژند گرایی 06/46 3 02/8 42/1 038/0
جرم جویی 93/25 3 64/8 42/1 008/0
اعتیاد 14/140 3 71/46 83/1 143/0

همان طوری که در جدول 10-4 ملاحظه می شود، بین بزهکاران و غیر بزهکاران با توجه به میزان سن از نظر ویژگی های شخصیتی برونگرایی و درونگرایی f برابر با 78/5 و سطح معناداری برابر با 001/0 ، روان پریش گرایی f برابر با 94/1و سطح معناداری برابر با 025/0 ، روان نژند گرایی f برابر با 42/1و سطح معناداری برابر با038/0 ، جرم جویی f برابر با 42/1 و سطح معناداری برابر با 008/0 و اعتیاد f برابر با 83/1و سطح معناداری برابر با 143/0 می باشد .با توجه به نتایج به دست آمده بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ،جرم جویی) با توجه به میزان سن تفاوت معناداری وجود دارد ،اما در مؤلفه اعتیاد تفاوتی وجود ندارد.

فصل پنجم
نتیجه گیری

در این پژوهش یک فرضیه تحقیقاتی مطرح گردید و با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت که یافته های حاصل از این آزمونها در جداول فصل چهارم ارائه گردید. در این فصل به بحث در یافته های حاصل از هر یک از سؤالات تحقیقاتی پرداخته می شود و با نتیجه گیری از یافته های تحقیق، به طرح پیشنهادهایی اقدام می گردد. به این منظور ابتدا هر یک از فرضیه ها مطرح می‌شود و نتایج به دست آمده در رابطه با آن ارائه خواهد شد،سپس با ارائه شواهد پژوهشی مربوط به فرضیه ،دلایل احتمالی تأیید یا رد فرضیه مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

نتیجه گیری:
نتایج کلی این پژوهش در هر دو گروه بزهکار وغیر بزهکار نشان دهنده بالاتر بودن میانگین بزهکار در برون گرایی و پایین بودن غیر بزهکاران در درون گرایی می باشد؛ به عبارت دیگر می توان اذعان کرد که غیر بزهکاران در این پژوهش درونگرا و بزهکاران برونگرا می باشند، در مقیاس روان پریش گرایی نشان دهنده بالا بودن میانگین بزهکاران در مقیاس روان پریش گرایی نسبت به غیر بزهکار می باشد. با توجه به این که مشخصه اصلی، در مقیاس روان نژند گرایی نشان از میانگین بالاتر بزهکاران نسبت به غیر بزهکار می باشد، در مقیاس جرم جویی نشان از اختلاف و بالا بودن میانگین بزهکاران نسبت به غیر بزهکار می باشد. در پایان در مقیاس اعتیاد نشان دهنده کمتر بودن میانگین غیر بزهکاران نسبت به بزهکاران می باشد.به طور کلی در مقیاس درونگرایی و برونگرایی ، غیر بزهکاران درونگرا و بزهکارن برونگرا می باشند که نشان دهنده برونگرا بودن افراد بزهکار می باشد و در سایر مقیاس ها روانپریشی ، اعتیاد،جرم جویی،روان نژند گرایی و روان پریش گرایی بزهکاران نمره بالاتری نسبت به غیر بزهکاران کسب کردند، همچنین میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس سطح تحصیلات مقایسه شده است که ویژگی های شخصیتی غیربزهکاران دیپلم دارای بیشترین میانگین و غیر بزهکار کمتر از دیپلم دارای بیشترین میانگین و از نظر انحراف معیار بیشترین انحراف مربوط به بزهکاران مقطع دیپلم و کمترین انحراف مربوط به غیر بزهکاران مقطع دیپلم می باشد.
با توجه به نتایج به دست آمده از ویژگی های شخصیتی آزمودنی های بزهکار بر اساس جنسیت ،نتایج نشان داد که به طور کلی مردان از میانگین بالاتری نسبت به زنان بر خوردارند و از بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی، زنان بیشترین میانگین مربوط به روان نژندگرایی و کمترین میانگین مربوط به درونگرایی و برونگرایی است که نشان دهنده درونگرا بودن زنان می باشد و در بین مردان بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب مربوط به روان نژند گرایی و درونگرایی می باشد. همچننین نتایج میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی آزمودنی های بزهکار وغیر بزهکار بر اساس میزان سن نشان داد که ویژگی های شخصیتی بزهکاران 12تا 15 سال دارای بیشترین میانگین و با میانگن برابر با 82/66 و غیر بزهکار با میانگین برابر با 11/39 و در سنین 15 تا 18سال غیر بزهکار با دارای کمترین میانگین می باشد، از نظر انحراف معیار بیشترین انحراف مربوط به بزهکاران 15تا 18 سال و کمترین انحراف مربوط به بزهکارن سنین 12تا15 سال می باشد.یافته های این تحقیق با تحقیات کلاته جاری و همکاران ( 1389) همسویی دارد. یافته های تحقیقی کلاته جاری و همکاران( 1389) نشان داد که دامنه سنی نوجوان پسر بزهکار 18-15 سال جزو شایع ترین موارد بزهکاری در گروه مورد می باشند .

تبیین یافته¬های مربوط به فرضیه¬ پژوهش:
1)بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد(تأیید شد).
با توجه به نتایج به دست آمده در مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ، جرم جویی و اعتیاد) بین دو گروه بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، بزهکاران و غیر بزهکاران از ویژگی های شخصیتی متفاوتی برخوردارند.
افراد درون گرا از لحاظ روانی دارای سرعت فعالیت مغزی بالاتر از حد طبیعی هستند و این امر سبب می‌‌شود که افراد درون‌گرا به قوای محرکه کمتر از حد طبیعی نیاز پیدا نمایند. افراد درون‌گرا دارای دیدگاه درونی و ذهنی هستند و آمادگی بیشتری را برای خودداری و تسلط بر نفس خویش از خود نشان می‌دهند. این افراد اوقات خود را به مطالعه و بیشتر در تنهایی سپری نموده و کمتر مایل به معاشرت با دیگران هستند. از سوی دیگر افراد برون‌گرا دارای سرعت فعالیت مغزی پایین‌تر از حد طبیعی هستند و از این رو این افراد برای اداره امور زندگی خویش به قوای محرکه بالاتر از حد طبیعی نیاز دارند که با توجه به خصوصیات و ویژگی های بیان شده می توان اذعان کرد که غیر بزهکاران در این پژوهش درونگرا هستند. همچنین در مؤلفه برونگرایی ، افراد برون‌گرا بیشتر دارای دیدگاه عینی و خارجی بوده و دارای فعالیت عملی عالی تری هستند ولی میزان تسلط آنها بر نفس خودشان نسبت به افراد درون گرا کمتر است . بنابراین اگر درونگرایی و برونگرایی در حد کمال در افراد ظاهر شوند ما را در برابر دو شخصیت نابهنجار قرار می‌دهند که اولی به صورت اختلال اسکیزوفرنی و دومی به صورت اختلال هیستری تظاهر خواهد نمود.
در مقیاس روان پریش گرایی نشان دهنده بالا بودن میانگین بزهکاران نسبت به غیر بزهکاران می باشد.
روان پریشی می تواند موجب تغییرات خلق وخو ،تفکر و بروز عقاید غیر طبیعی گردد .مجموعه این عوامل باعث می شوند که نتوان احساسات شخص بیمار را درک کرد. اعتیاد یعنی وابستگی بیمار گونه به مصرف یک یا چند نوع مواد مخدر است که فرد در پی نرسیدن آن مواد،رفتار مواد جویانه از خود نشان می‌دهد. مواد جویانه به معنی آن است که وقتی مواد مورد نظر به شخص نمی رسد، بدن وی شروع به لرزیدن می‌کند ؛ ادرارش زیاد شده؛عرق می کند ؛ بی قرار و رنگ پریده می شودو…
در تبیین این فرضیه می توان اذعان کرد که روان پریش گرایان شامل مجرمینی هستند که به واسطه نقص استدلال و منطق، از درک این که اعمال مجرمانه آنها خلاف است، عاجزند . این گروه شامل افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و نقص عقلی و