به این بحث اختصاص نداده هر چند بعضی از قواعد تفسیری به طور پراکنده در قانون آمده است به همین لحاظ با جستن قواعد و اصول تفسیری در فقه و حقوق دیگر کشورهای خارجی و کاوش در قانون آنها پیشنهاداتی تنظیم گردیده است تا در صورت نیاز ازآنها استفاده شود و خلأ موجود در قانون مدنی مرتفع گردد.
1-در تفسیر الفاظ قرارداد، به قصد مشترک طرفین توجه شده و به معنی ادبی آنها اکتفا نمی¬شود.
2-تمام اجزای قراداد اثر حقوقی دارد از این رو معانی که به قانونی شدن و قابل اجرا شدن بیانجامد، مقدم می¬شود.
3-عوامل و ابزار تفسیری که دادرس می¬تواند برای رفع ابهام از قرارداد از آنها استفاده کند عبارت¬است از:
الف-الفاظ و عبارات قرادادی
ب-قرائن موجود در قرارداد
ج-طبیعت قراردادی
د قصد طرفین معامله
ه-عرف و عادت
و-حسن نیت و اطمینان
4- استفاده از اصول حقوقی که طرفین در انعقاد و اجرای قرارداد حسن نیت داشته باشند مگر خلاف آن ثابت شود.
5-تفسیر باید به صحت قرارداد بیانجامد نه بطلان

منابع
الف(منابع فارسی
– انصاری،مسعود و طاهری،محمدعلی، (1384)،دانشنامه حقوق خصوصی،چاپ اول،تهران، نشر محراب فکر .
– امامی، سیدحسن،(1371)، حقوق مدنی، تهران، انتسارات اسلامیه،.
– امامی ، سید حسن، (1381) ،حقوق مدنی،چاپ بیست دوم،تهران،کتاب فروشی اسلامیه.
– انصاری، مرتضی،(1362)، فرائد الاصول، قم، انتشارات اسلامی.
– بهرامی، بهرام ، (1390)، بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها، تهران، انتشارات نگاه بینه.
– بهرامی، حمید، (1390)، حقوق تعهدات و قراردادها، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
– حائری شاهباغ، سیدعلی، (1376) شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش.
– حبیبی،محمود، (1389)،تفسیرقراردادهای تجاری بین المللی،چاپ اول،تهران، نشر میزان.
– – جعفری لنگرودی،محمدجعفر،(1387)،تاثیراراده در حقوق مدنی،چاپ دوم،تهران،انتشارات گنج دانش.
– – جعفری لنگرودی،محمدجعفر،(1380)،ترمینولوژی حقوق ، ،چاپ یازدهم،تهران،انتشارات گنج دانش
– معین،محمد،(1371)،فرهنگ فارسی،جلد اول و دوم وچهارم،تهران،امیرکبیر
– زراعت، عباس، (1383)، قانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، تهران، خط سوم.
– سلطان احمدی، جلال، (1389)، تأثیر عرف در تفسیر قرارداد، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل.
– شایگان، سیدعلی، (1375)، حقوق مدنی، تهران، انتشارات طه.
– شهیدی، مهدی، (1380)، حقوق مدنی ) تشکیل قراردادها و تعهدات(، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد.
– شهیدی، مهدی، (1386)، حقوق مدنی 6، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
– شمس، عبداله،(1383)،آیین دادرسی مدنی،تهران،انتشارات دراک.
– شهابی،…..،(1392)،جزوه درسی حقوق تطبیقی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی.
– صاحبی، مهدی، (1376)، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، تهران، انتشارات ققنوس.
– صالحی راد ، محمد،(1387) گستره و آثار تعهدات قراردادی ، تهران،انتشارات مجد
– صفایی، سید حسین، (1351)، حقوق مدنی ) تعهدات و قراردادها(، تهران، موسسه عالی حسابداری.
– عدل، مصطفی، (1378)، حقوق مدنی، قزوین، انتسارات طه.
– قاسم زاده، سید مرتضی، (1387)، اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، تهران، انتشارات دادگستر.
– قشقایی، حسین، (1378)، شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی، قم مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
– کاتوزیان، ناصر، (1363)، حقوق مدنی ) معاملات معوض، عقود تملیکی(، تهران، بهنشر.
– کاتوزیان، ناصر، (1389)، کلیات حقوق ) نظریه عمومی(، تهران، شرکت سهامی انتشار.
– کاتوزیان، ناصر، (1381)، عقود معین ) عقود اذنی، وثیقه دین(، تهران، شرکت سهامی انتشار.
– کاتوزیان، ناصر، (1385)، حقوق مدنی ) قواعد عمومی قراردادها(، تهران، شرکت سهامی انتشار.

ب(منابع عربی

– انصاری، مرتضی،(1416) ، فرائد الاصول، چاپ اول، قم، انتشارات اسلامی قم.
– انصاری ،مرتضی، (1361)فوائدالاصول،جزء دوم ، قم ، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نخست ، بی تا
– السنهوری،عبدالرزاق ،(1390) دوره حقوق تعهدات( ترجمه الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید) ترجمه، مهدی دادمرزی و دانش کیا، قم ، انتشارات دانشگاه قم.

– ابن رشد،1415 ) ق(،ب دایه المجتهد ونهایه المقتصد، بیروت، دارالفکر.
– ابن قدامه، بی تا، المغنی، بیروت، داراحیاء التراث.
– بجنوردی، حسن، بی تا، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات اسماعیلیان.
– حر عاملی، محمد، ) 1400ق(، وسائل ال شیعه، بیروت، دار احیاءالتراث.
– حسن فرج،توفیق،) 1992م(، النظریه العامه للالتزام فی مصادر الالتزام، بیروت، دار الجامعیه.
– حکیم، محمد تقی،1979 ) م(،ا صول العامه للفقه المقارن، بیروت، مؤسسه آلالبیت.
– خمینی، روح الله،1361 ) ش(، تحریر الوسیله، قم، انتشارات دارالعلم.
– خمینی، روح الله،1380 ) ق(، المکاسب المحرمه، قم، مطبعه مهر.
– خوئی، سیدابوالقاسم،1408 ) ق(، مصباح الفقاهه فی المعاملات، بیروت، دارالهادی.
– السیوطی، عبدالرحمن، بی تا، الا شباه والنظائر ، بیروت، دارالفکر.
– شوشتری، محمد تقی، 1368) ش(،ا لنجعه فی شرح اللمعه ، تهران، انتشارات صدوق.
– شهید ثانی، 1414) ق(، مسالک الافهام ، قم، موسسه معارف الاسلامیه.
– صدر، محمد باقر، ) 1406 ق(، دروس فی علم الاصول، بیروت، مکتبه المدرسه.
– العوجی، المصطفی، 1998) م(،ا لقانون المدنی )العقد( ، بیروت، موسسه بحسون.
– فواد محمود معوض، 1999) م(، دورالقاضی فی تعدیل العقد ، بیروت، منشورات الحلبی.
– – الکاسانی، ابی بکر بن مسعود، 1328) ق(، ب دائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، مصر، مکتبه اسکندریه. – گیلانی، میرزا ابوالقاسم(قمی میرزایی)،1413 جامع الشتات فی اجوبه السوالات،تهران،موسسه کیهان.
– محقق کرکی، 1411) ق(، جامع المقاصد، قم، موسسه آل البیت.
– محمد حسن قاسم، 2003) م(،ا لقانون المدنی )العقود المسماه( ، بیروت، منشورات الحلبی.
– مظفر، محمد رضا، 1369) ش(، اصول الفقه، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
– موسوی بجنوردی ،سید محمد حسن،(1419ق)، القواعد الفقهیه،جلد اول، چاپ اول،قم، نشرالهادی.
– مکارم شیرازی،ناصر،(1363) ،القواعد الفقهیه،چاپ چهارم، قم ، نشرمدرسه امیرالمومنین (ع) .
– مراغی،عبدالفتاح بن علی،(1417)،عناوین،ج 2،قم،انتشارات جامعه مدرسین.
– هاشمی، سید محمود، 1405) ق(، بحوث فی علم الاصول، قم، مجمع علمی شهید صدر.
– نائینی، 1418) ق(، منیه الطالب، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
– ناصیف، الیاس، 1998) م(، موسوعه العقود المدنیه والتجاریه، بیروت، بی نا.
– نجفی، محمدحسن، 1365) ش(، جواهر الکلام ، قم، دارالکتب الاسلامیه.

Abstract:
Usually the purpose of contracting parties, the results and impacts of its arrival is obviously achievable outcome of the contract, subject to the provisions of which will be explained and clarified., If the contract is clear and with its provisions outlined is a contract between the parties, each occurring and try to take advantage of the confusion and silence, and interpret the contract. Therefore, it is necessary to judge familiar with the principles of treaty interpretation, to help them resolve their differences, because the law is codified in law, the interpretation of pay and only sporadically to some of them have. This research study is the concept of role-based interpretation of the contract, the necessity and purpose of contract interpretation and the interpretation of the contract also means that some of these tools means Tfsyrqrardadha fundamentals are the same as going to parties, and some of these tools law and USAGES factors And finally, the principles and practice of verbal and legal principles of contract interpretation to justify our study.

Key words: interpretation, contracts, rules, will inward

Ministry of Scince , Researchs and Technology
Shahid Ashrafi Esfahani Institute of Higher Education
Department of Law

A Thesis submitted in partial fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts (M.A.)
In Private Law

Subject
Inter Pretion of Contracts Induse Phiq and Law

Supervisor
Dr. Mohammad Mahdy Mahdavi

Advisors
Dr. Mostafa Nafary

By
Mahdy Hakimfar

Jun 2015