۱۳۸۲ش
22. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲،تهران، ۱۳۷۸ش
23. هدایت نیا، فرج الله، داوری اجباری در دعاوی خانوادگی، فقه و حقوق، شماره 7 ،1384 ،
24. هدایت نیا، فرج الله، فلسفه حقوق خانواده، ج 3، چاپ دوم، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 1387 ،هدایت نیا، فرج الله، نقد حکمیت در دعاوی خانوادگی؛ از مقررات تا اجرا، کتاب زنان، شماره 27،1384
25. یاوری، فتح الله، دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، حقوقی دادگستری، شماره 45

26. کتب عربی
27. ابن رشد، محمدابن احمد، مقدمات ابن رشد، ج 2، بی جا، مکتبه المثنی، بغداد،بی جا.
28. ابن قدامه المقدسی، المغنی، ریاض، ج7، دارالعالم الکتب، بی تا.
29. راغب اصفهانی، حسین‌ابن‌محمد، 1412 قمری، المفردات فی قریب القرآن، چاپ بیروت، دارالعلم، الدارالشامیه، ، چاپ اول، تحقیق صفوان عدنان داوودی .
30. الشافعی القریشی، ابوعبدالله محمدبن ادریس، الامّ، ج 6، بی جا،دارالوفا،بی تا.
31. شهید ثانی، 1418 هـ ق، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ج 13.
32. شیخ بهائی، بهاء الدین محمد عاملی: جامع عباسی، کانون انتشارات عابدی، تهران، تصحیح صدر الدین محلاتی، بی تا.
33. صدوق، شیخ ابی جعفر محمد بن علی بن حسن بابویه القمی، 1410 هـ ق، من لایحضره الفقیه، دارالکتب الاسلامیه تهران، ج 4.
34. طوسی ،شیخ الطایفه ابی جعفرمحمدبن الحسن، 1365، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه تهران، ج9.
35. طوسی، شیخ الطایفه ابن جعفر محمد بن حسن الطوسی، 1410 هـ ق، استبهار، دارالکتب الاسلامیه، تهران ج 3.
36. -علامه حلّی، 1418 هـ. ق، 1376 هـ. ش، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، مکتب الاعلام الاسلامی چاپ اول. بی جا ، ج 9.
37. شهید ثانی، 1418 هـ ق، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ج 13.
38. راغب اصفهانی، حسین‌ابن‌محمد، 1412 قمری، المفردات فی قریب القرآن، چاپ بیروت، دارالعلم، الدارالشامیه، ، چاپ اول، تحقیق صفوان عدنان داوودی
39. ابن قدامه المقدسی، المغنی، ریاض، ج7، دارالعالم الکتب، بی تا.
40. الشافعی القریشی، ابوعبدالله محمدبن ادریس، الامّ، ج 6، بی جا،دارالوفا،بی تا.
41. صدوق، شیخ ابی جعفر محمد بن علی بن حسن بابویه القمی، 1410 هـ ق، من لایحضره الفقیه، دارالکتب الاسلامیه تهران، ج 4.
42. فخر المحققین، ابی طالب محمد بن الحسن بن یوسف المطهر الحلّی، 1389 هـ ش، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج 3، چاپ اول، ، مطبعه علمیه، قم.
43. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن ،المبسوط فی فقه الإمامیه ، ج 8، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه ، 1387 ه.ق،
44. عاملى( شهید اول)، محمد بن مکى، لمعه دمشقیه، ترجمه علی شیروانی و محسن غرویان، ج 1، چاپ سی ام، قم، دارالفکر، 1385 ، ص 173 شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج 8،
45. عاملى(شهید ثانی)، زین الدین بن على ، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام ، ج 8، پیشین، ص 361 / نجفی، محمد حسن، پیشین، ج 31
مقالات و پایان نامه ها:
46. فرزانگان، محمد، شورای حل اختلاف بر مبنای قانون 1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران، 1391 ،
47. عباسی، محسن(1392)، «تحلیل قانون جدید حمایت خانواده»، ماهنامه دادگستر، شماره 43،
48. انصاری، مجتبی، مقاله حقوق زن و مرد در قانون جدید حمایت خانواده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66 سال 1393
49. رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی قانون خانواده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1392،
50. حمیدیان، حسن، حقوق خانواده(مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، دادگستر، 1390
51. قائی، مهدیه ، الگویی برای تأسیس دادگاه خانواده در ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی.
52. محمدی،عباس،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان،1391
53. نوروند، عصمت، نظام دادرسیِ دعاویِ خانوادگی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه پردیس قم، 1388

Abstract
The family as the best and most child development platform, considered by legislators and social reformers and by consensus, all qualified persons for the maintenance and care of the parents of their child. Chvnankh Introduction “CRC” family as the main component of society and the natural environment for the growth and well-being of all its members, especially children, and stressed that “complete and balanced personality, your child should have to grow in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding of research in this thesis method Methods large library. Also try to have a comprehensive study of the issue in three seasons.

Keyword: morph agreement, custody, spouses.