تحقیق
وضعیت امنیت شهر ساری با توجه به مولفه های توسعه گردشگری چگونه است؟
راهکار های مناسب جهت افزایش امنیت شهر ساری در راستای گردشگری چه می باشد؟
1-5 فرضیه
-وضعیت امنیت شهر ساری با توجه به مولفه های توسعه گردشگری شرایط مطلوب ندارد.
1-6 اهداف تحقیق
هدف اصلی:
بررسی وتحلیل نقش امنیت شهری در توسعه گردشگری شهر ساری
اهداف فرعی:
شناسایی وضعیت امنیت شهر ساری در راستای توسه گردشگری
شناسایی مولفه های تاثیر گذار بر امنیت شهری در راستای توسعه گردشگری
تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر امنیت توسعه گردشگری شهر ساری
ارائه راهکارهای مناسب در راستای دستیابی امنیت در توسعه گردشگرسی ساری
1-7 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
روش تحقیق در این پژوهش، براساس هدف تحقیق، از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. همچنین از لحاظ میزان ژرفایی، پهنانگر بوده و با درنظر گرفتن معیار زمان، مقطعی است. برای گردآوری داده ها از تکنیک پرسشنامه استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه، با مشورت استادان و متخصصان علوم اجتماعی ، اعتبار صوری است و برای دستیابی به پایایی مورد قبول، با انجام پیش آزمون و با استفاده آماره آلفای کرونباخ، همسازی گویه ها و سازواری درونی پرسشنامه تأمین خواهد گردید.
1-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
بعد از جمع آوری اطلاعات از حجم نمونه مورد نظر به وسیله پرسشنامه داده های تحقیق وارد نرم افزار SPSS خواهد شد سپس داده های تحقیق دردو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

1-9‌ قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی )
قلمرو تحقیق حاضر شهر ساری می باشد
1-10جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری بررسی حاضر، شامل کلیه گردشگران به شهرستان ساری و مسئولین مرتبط با این رشته می باشند.
به دلیل نامعلوم بودن حجم جامعه آماری جهت تعیین حجم نمونه یک مطالعه مقدماتی با توزیع پرسشنامه بین 20 نفر از مودیان انجام خواهد شد و با برآورد واریانس نمونه اولیه در سطح اطمینان 95 درصد، حجم نمونه از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه خودساخته می باشد و برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS20 استفاده خواهد شد .
1-11 حجم نمونه
از آنجایی که آمارهای ثابت و دقیقی در مورد جمعیت آماری ما وجود ندارد بنابراین قادر به برآورد حجم نمونه آماری از طریق روشهای تصادفی نبودیم. لذا در تحقیق حاضر حجم نمونه را بر مبنای تعداد متغییرهای موجود در دستگاه نظری انتخاب کردهایم. به این ترتیب که به ازای هر متغیر 50 مورد در نظر گرفته شده است و در نهایت نمونه آماری 150 نفر تعیین گردیده است.

فصل دوم-مبانی نظری پژوهش

2-1- تعاریف
2-1-1-گردشگری
گردشگری، سیاحت یا توریسم به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته میشود. هر چند که در سالهای اخیر شامل هرگونه مسافرتی میشود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شود. به کسی که گردشگری میکند گردشگر، سیاح یا توریست گفته میشود.واژه گردشگر از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت کردن نمودند. از زمانی که مردم توانایی مالی بیشتری پیدا کردند و عمرشان طولانیتر شد، این امر ممکن شد. اغلب گردشگرها بیش از هر چیز به آب و هوا، فرهنگ یا طبیعت مقصد خود علاقمند هستند. ثروتمندان همیشه به مناطق دوردست سفر کردهاند، البته نه به صورت اتفاقی، بلکه در نهایت به یک منظور خاص. به طور مثال برای دیدن معماری سنتی وساختمانهای معروف و آثار هنری، آموختن زبانهای جدید، صنایع دستی و چشیدن غذاهای متفاوت.
گردشگری چهار مرحله از فعالیت گردشگر را دربر می‌گیرد:
اقدامات اولیه نظیر کسب اطلاعات، پرس وجو از اقوام و دوستان، نگه داری جا یا برنامه ریزی برای یک بازدید روزانه وآماده شدن برای سفر.
مسافرت به مقصد و بالعکس که احتمالا شامل توقف شبانه در مسیر نیز می‌شود.
فعالیت هایی که در مقصد انجام میشود و ممکن است به صورت یکنواخت و معین یا بسیار متنوع باشد.
فعالیت های بعد از سفر نظیر چاپ عکس و گفت و گو و بحث درباره تجارب سفر.
این مراحل متوالی نقطه آغاز خوبی برای تحلیل فعالیت گردشگری هستند و دیدگاه روشنی را درباره چگونگی و دلایل انجام سفر و نقطه نظرهای افراد درباره عوامل باارزش هر سفر و همچنین نکات مهمی‌را درباره توانایی یک مقصد در جلب دوباره مشتری پیش روی ما قرار می‌دهند.
همچنین برخی از صاحب نظران، گردشگری را در قالب یک شبکه مبدا – مقصد مورد بررسی قرار داده‌اند. برای مثال تعریفی ازPearce(1989) در رابطه با گردشگری را در زیر آورده ایم:
گردشگری فعالیتی چندجانبه بوده و از آنجاکه در مراحل مختلف آن از مبدا تا مقصد، خدمات گوناگونی درخواست و عرضه می‌شود از لحاظ جغرافیایی نیز پیچیده است. علاوه بر این احتمالا در کشور یا منطقه ای تعداد زیادی مبدا یا مقصد وجود دارد که اغلب آنها دارای هر دو خصوصیت حرکت(مبدا) و پذیرش(مقصد) هستند.
2-1-2 تاریخچه گردشگری
لغت گردشگری(tourism)از کلمه tour به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد میباشد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و در نهایت به انگلیسی راه یافتهاست.
اصطلاحات «توریسم» و «توریست» اولین بار در سال ۱۹۳۷توسط جامعه ملل مورد استفاده قرار گرفتند. گردشگری به سفر به خارج از کشور و با مدت زمان بیش از ۲۴ ساعت اطلاق میشود.
قدیمی‌ترین اشکال رایج گردشگری در اروپا ، مسافرت های اشراف و شاهزاده های جوان به نقاط مختلف برای آشنایی با شیوه های مختلف حکومت و زندگی مردم بود.
تا آن جا که اطلاعات تاریخی نشان می‌دهد ، قرن ها پیش از میلاد مسیح ، فنیقی ها ، که مردمی‌تجارت پیشه بودند ، ازطریق دریا و زمین برای عرضه و فروش محصولات خود و خرید اجناس و محصولات دیگران سفر می‌کردند و این شجاعت و استقبال آن ها از خطر ، راه را برای نشر تمدن و گسترش فرهنگ اقوام مختلف و آشنا ساختن آن ها با یک دیگر هموار می‌ساخت . بعد از فنیقی ها ، بازرگانان رومی‌به مسافرت در محدوده وسیع قلمرو امپراتوری روم روی آوردند و گاه برای به دست آوردن کالاهایی گران بها چون آهن ، کهربا ، جواهر و ادویه به ممالک دور دست سفر می‌کردند .
در قرون وسطی نیز سفرهای دور و دراز هم چنان در انحصار بازرگانان و دریانوردان بود . تجار آسیایی و اروپایی برای رسیدن به چین و آفریقا از دریا و خشکی رهسپار مقصد می‌شدند و پس از عرضه کالاهای خود ، اجناس محل را می‌خریدند و به سرزمین های دیگر می‌رفتند .
مسافرت دیگری که به خصوص در قرون وسطی رونق داشت ، سفرهای زیارتی بود ؛ بدین ترتیب که پیروان ادیان مختلف ، غالباً پیاده و گاه سواره ، به مراکز زیارتی خود سفر می‌کردند . این سفرها معمولاً ماه ها طول می‌کشید و با خطرهای بسیار همراه بود . البته در گذشته کسانی هم بوده اند که به انگیـزه کسب معلـومات و اطلاعات و اقنـاع غریزه حادثـه جـویی خـود به سـفرهای زمینـی و دریایی متهورانه می‌رفتنـد و با کشـف سـرزمین هـا یا مسـیرهای جدیـد ، نامشـان به عنـوان کاشـف در تـاریخ ثبت شد ؛ کریستف کلمب ، ماژلان و واسکودو گاما از جمله مشهورترین این افرادند . (فیض بخش ، 1355 ، صص 7-12)
از سده چهارده تا هفده ، بیشتر مسافرت ها با هدف کسب دانش و تجربه انجام می‌شد . در انگلستان ، ملکه الیزابت اول برای تربیت و پرورش نمایندگان خارجی ، با شکل خاصی ازمسافرت موافقت کرد و دانشگاه هایی چون آکسفورد و کمبریج در انگلیس و سالامانکا در اسپانیا مخارج مسافرت دانش جـویان را به صورت کمک هزینه تحصیلی می‌پرداختنـد ؛ هم چنین دولت انگلستان جـواز مسافرت صـادر می‌کرد که دو تا سـه سال اعتبار داشت و در آن ، محـدوده مسـافرت ، مقـدار پـولی که مسافر می‌توانست به همراه داشته باشد ، و نیز تعداد اسب و خدمه مشخص می‌شد . کاروان های مسافرتی دوره الیزابت پس از چندی ساختار و سازمان منظمی‌پیدا کردند و آن را «گراندتور» نامیدند . این کاروان ها کار خود را در نیمه سده هفدهم شروع کردند تا نیمه سده نوزدهم شهرت داشتند . معمولاً اشراف ، نجبا و افراد متعلق به طبقه بالای اجتماع از طریق گراندتور برای کسب دانش و تجربه های جدید به مسافرت می‌رفتند . اصولاً ، پسران خانواده های مرفه برای دیدن آثار باستانی ، مطالعه و نیز فراگیری علوم معماری و تاریخ به کشورهای خاصی اعزام می‌شدند . گـراندتور یک کتاب راهنمای سفر داشت که در سال 1778 به همت توماس وگنت تهیه شـد و به صورت پـرفروش ترین کتـاب درآمد .
انـقلاب صنعتی ، که ازسال 1750 تا 1850 به طـول انجـامید ، پـایه گـردش هـای دسـته جمعـی را بـه وجود آورد . در این دوره ، کارگران ساده کشاورزی از مناطق روستایی رهسپار شهرها و کارخـانه های تولیدی شدند و با شیوه ای از زندگی که نمونه های آن را دراین زمان شاهدیم ، آشنا شدند . انقلاب صنعتی هم چنین موجب پدید آمدن ماشین ها ، قطار و کشتی هایی شد که با نیروی بخار کار می‌کردند . تغییرات اجتماعی این دوره ، که موجب تغییر مشاغل شد ، گسترش طبقه میانی اجتماع را در پی داشت و این طبقه توان آن را یافت تا بیشتر به تفریح و مسافرت بپردازد . افزایش تقاضا برای مسافرت هم باعث شد که شهرت مسافرت های فرزندان خانواده های مرفه کاهش یابد . (پارسائیان وهمکار،1377،صص39-41)
تا سال های نیمه اول سده نوزدهم میلادی ، مردم عادی و با درآمد متوسط هنوز امکان کمی‌برای سفر داشتند . مسـافرت تفریحی ، معمولاً در روز آخر هفته انجام می‌شد و مردم برای کسب درآمد و گذران زنـدگی در تمام روزهـای هفته کـارمی‌کردنـد . در پـایان سده نوزدهم ، کارگـران از تعطیلات سالانه برخوردار شدند .
حادثه مهم دیگری که برصنعت گردشگری اثر گذاشت فن آوری های نوین بانکی ازجمله چک مسافرتی بود که آمریکایی ها ابداع کردند . از اواخر قرن نوزدهم ، گردشگران آمریکایی به اروپا سرازیر شدند . رشد اقتصادی ، افزایش درآمدها ، افزایش اوقات فراغت و توسعه شبکه های حمل و نقل سریع و ارزان ، همگی شرایطی را به وجود آوردند که باعث رشد بازاریابی در بخش گردشگری شد .
گشـت پـردازها (تورگـردان ها) در همین دوران به صـحنه آمدند و به تقاضاهای سفر پاسـخ دادند . گشت ها یا تورهای جامع (رفت ، برگشت ، اقامت) نیز همراه با حمل ونقل هوایی اجاره ای توسعه یافت و در مجموع شرایط سفر تغییر پیدا کرد (Doswell , 1997 , p p 3-4).
ایران نیز با توجه به تمدن کهن خود ، از کشورهای صاحب تجریه و سابقه در گردشگری محسوب می‌شود . این سابقه با توجه به دوعامل اصلی قابل تحلیل و بررسی است : یکی موقعیت جغرافیایی ، سـیاسی و جـذابیت های متنـوع و فـراوان طبیعی ، تـاریخی و فـرهنگی کشور ، و دیـگری ویژگی های اخلاقی و فرهنگی و علاقه ای که ایرانیان به سیر و سفر و مهمان نوازی دارند . (شالچیان ، 1372 ، ص12)
ایران ، به ویژه از قرن هفدهم میلادی ، اوج دوران حکومت صفویان ، به عنوان یک کشور جذاب نظر بسیاری ازگردشگران اروپایی را به خود جلب کرد . قرن هفدهم میلادی (مصادف با قرون یازدهم و دوازدهم هجری) را می‌توان سرآغاز توجه گردشگران خارجی به ایران دانست . از دوران پیش از اسلام نوشته هـایی در دست است که از سـفر بعضی از یونـانیان و رومیان به ایران حکایت دارد . در دوران بعد از اسلام ، نخستین کسی که ازمغرب زمین به ایران سفرکرد و سفرنامه ای را هم در شرح مسافرت خود به ایران نگاشت ، بنیامین تودلای اهل اسپانیا بود . سیاحانی چون سرتوماس هربرت ، ژان باتیت سه ، پیتر دلاواله و شوالیه شارون پس از دیدار از ایران ، ازمبلغان واقعی گردشگری در این سرزمین و معرفی کننده آن به عنوان هدفی مطلوب برای گردشگران دنیا بوده اند . در نیمه دوم قرن نوزدهم ، لیدی شل ، واتسون ، گوبینو و دکتر بروگسی از زمره نویسندگانی بودند که با کتاب های خود ، نام ایران را به نیکی بر سر زبان ها افکندند . (مرسلوند ، 1376 ، ص12)
سیر و سیاحت ایرانیان و میل آنان به گردشگری دراروپا ، ازعصر مشروطیت رو به فزونی نهاد . در دوران حکومت رضاشاه ، با اعزام دانش جویان ایرانی به غرب و گسترده شدن ارتباطات سیاسی و تجاری ، هم چنین احداث هتل هایی به سبک اروپایی در نقاط مختلف کشور ، ایران در آستانه تبدیل شدن به یکی از نقاط جذب گردشگر قرارگرفت . (سازمان ایرانگردی وگردشگری ، 1376 ، ص12).

2-1-3- توریست (گردشگر)
توریست یا گردشگر به مسافری گفته می شود که با انگیزه های گردشگری به مقصدی مسافرت نموده و بیش ازیک شب و کمتر از6 ماه درمقصد اقامت نماید ، بدون اینکه اشتغال و اقامت دایم درمقصد داشته باشد . (پاپلی یزدی و همکار ، 1388 ، ص 18)
2-1-5- توسعه پایدار
«توسـعه پـایدار» نیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل های بعدی برای برآوردن نیازهایشان ، تأمین می کند . این مفهوم ، بر رهیافتی بلندمدت دلالت دارد که علاوه بر مسائل زیست محیطی ، منابع انسانی و عوامل فرهنگی ، عرضه مواد غذایی انرژی صنعت و توسعه شهری در سطح جهانی را مد نظر قرار می دهد .
2-1-6- اجزای توسعه گردشگری
شناخت اجزای توسعه جهان گردی و روابط متقابل بین آن ها برای فهم برنامه ریزی گردشگری یک موضو