آگوست 11, 2020

دانلود پایان نامه بررسی رابطه راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی

اهداف پژوهش

 هدف کلی

هدف کلی

بررسی رابطه راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی با خودکنترلی در مدل لازاروس

بررسی رابطه راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی با سلامت روان در مدل لازاروس

بررسی رابطه راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی با خودکنترلی از طریق علاقه اجتماعی بر اساس مدل آدلر

بررسی رابطه راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی سلامت روان از طریق علاقه اجتماعی بر اساس مدل آدلر بر

 

فرضیه های پژوهش

راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی بر اساس مدل لازاروس با خودکنترلی رابطه دارد.

راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی بر اساس مدل لازاروس با سلامت روان رابطه دارد.

راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی بر اساس مدل آدلر از طریق علاقه اجتماعی با خودکنترلی رابطه دارد.

راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی بر اساس مدل آدلر از طریق علاقه اجتماعی با سلامت روان رابطه دارد.

 

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعاریف مفهومی

راهبردهای مقابله ای

مقابله بر تلاش های شناختی و رفتاری برای تسلط، کاهش و تحمل مطالبات درونی و بیرونی منتج شده از تجارب استرس زا دلالت دارد. در الگوی فرایندی استرس، مفهوم مقابله دارای سه ویژگی متمایز است: اول، مقابله فرایند محور است یعنی، در مواجهه با یک رخداد خاص بر آنچه که یک فرد به واقع می اندیشد و انجام می دهد متمرکز است. دوم، مقابله مفهومی بافتی است یعنی، از ارزیابی فرد از مطالبات واقعی یک موقعیت تاثیر می پذیرد. سوم، درباره آنچه مقابله خوب و بد را از یکدیگر متمایز می کند، مفروضه قبلی وجود ندارد (فولکمن و لازاروس، ۱۹۸۰).

طبق پیشنهاد فولکمن و لازاروس (۱۹۸۵) مقابله دو کارکرد اصلی دارد: کنترل هیجانات (مقابله هیجان محور) و تمرکز یافتن بر مسأله ای در فراخوانی سطوح متمایز تجارب آشفتگی اثرگذار است (مقابله مسأله محور). مقابله هیجان محور مشتمل بر تلاش هایی است که بر پاسخ های هیجانی فرد به یک موقعیت استرس زا متمرکز است. در مقابل، مقابله مسأله محور دربردارنده راهبردهایی است که بر خود عامل استرس زا متمرکز است. بر اساس نوع رخدادهای استرس زا دو بُعد اصلی راهبردهای مقابله ای از یکدیگر تفکیک می شوند. چنانچه موقعیت استرس زا نیازمند کنترل تجارب هیجانی منفی است، به منظور تغییر در معنای پیامد رخداد استرس زا از راهبردهای مقابله ای هیجان محور استفاده می شود. در مقابله مسأله محور، رابطه آشفته فرد و محیط از طریق حل مسأله و تصمیم گیری کنترل می شود (لازاروس، ۱۹۹۳). بنابراین، در رویارویی با موقعیت های استرس زا راهبردهای مقابله ای مورد استفاده افراد در یکی از دو ردیف تلاش های مقابله ای هیجان محور یا تلاش های مقاله ای مسأله محور قرار می گیرند.

خودکنترلی

خودکنترلی عبارت است از تعارض درون فردی بین منطق و هوس، بین شناخت و انگیزه و بین برنامه ریز درونی و عمل کننده درونی، که غلبه قسمت اول هر کدام از این زوج ها بر قسمت دوم است (داکورث و سلیگمن[۱]، ۲۰۰۶). خودکنترلی شامل سه مرحله اصلی است که عبارتند از: شناسایی موقعیت مشکل و تعریف رفتار مطلوب قابل بهبود، شناسایی خودآموزی­هایی که قرار است در موقعیت مشکل از آنها استفاده شود، استفاده از مهارت­های رفتاری برای یاد دادن خودآموزی­ها (میچن بام[۲]، ۱۹۸۵). خودکنترلی از طریق فرایند تنظیم هدف، در شرایط موجود تغییر ایجاد می کند.

سلامت روان

سازمان بهداشت جهانی[۳] (WHO) سلامت روان را مرکب از دو بعد ذیل تعریف می کند: بعد منفی به عدم وجود اختلالات، نشانه ها و مشکلات روانی دلالت دارد و بعد مثبت به سلامت روان مثبت که در برگیرنده هیجانات و خصوصیاتی از قبیل عزت نفس، حس یکپارچگی، خودکارآمدی (لایونز و لانگیل[۴]،۲۰۰۰). فرهنگ بزرگ لازاروس، سلامت روانی را چنین تعریف می کند «استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و موثر کارکردن برای موقعیت های دشوار، انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن»  (گنجی،۱۳۹۳).

 

 

پایان نامه بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس)

تعاریف عملیاتی

راهبردهای مقابله ای

پایان نامه

منظور از راهبردهای مقابله ای نمره ای است که دانشجو در پرسشنامه راهبردهای مقابله ای توسط فولکمن و لازاروس (۱۹۸۵) کسب می کند. برای ارزیابی راهبردهای مقابله ای در موقعیت های استرس زا ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۶۶ گویه است که تفکرات و فعالیت های افراد را زمانی که با موقعیت های استرس زا مواجه می شوند را، ارزیابی می کند.

خودکنترلی

منظور از خودکنترلی نمره ای است که دانشجویان در پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک[۵]و همکاران (۱۹۹۳) به دست می آورند. مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای است. این مقیاس، در اصل یک پرسشنامه ۲۴ ماده ای است که برای سنجش وضعیت خودکنترلی فرد مورد استفاده قرار می​گیرد. پاسخ دهنده برروی یک مقیاس لیکرت۷درجه ای (۱=کاملاً موافق، ۷=کاملاً مخالف) به گویه های آن پاسخ میدهد؛ اسپنسر[۶] (۲۰۰۵) ضریب همسانی درونی آن را با کاربرد روش آلفای کرونباخ، ۹۲/۰ و  پیژرو، گیبسون و تیبتس[۷] (۲۰۰۲) ۸۴/۰ گزارش نموده است. الله وردی و همکاران (۱۳۸۴) در پژوهش بر روی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران ضریب آلفای آن را ۸۰/۰ را بدست آورده اند.

سلامت روان

منظور از سلامت روان در این پژوهش نمره ای بود که آزمودنی در مقیاس ۲۸ سوالی سلامت عمومی[۸]  گلدبرگ[۹] که دارای ۴ خرده مقیاس وضعیت جسمانی، اضطراب، افسردگی و عملکرد اجتماعی است، بدست  آورد و دامنه نمره گذاری آن بین ۰ تا ۸۴ بود.

 

 

[۱]- Duckworth & Seligman

[۲]- Meichenbaum

[۳]- World Health Organize (WHO)

[۴]- Lyons and Langille

[۵]- Grasmick

[۶]- Spencer

[۷]- Piquero, Gibson & Tibbetts

[۸]- general Health Questionnaire

[۹]- Goldberg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *