آوریل 9, 2020

اثر مواد غذایی کربوهیدرات دار با گلایسمیک ایندیکس متفاوت روی کارایی ورزشکاران | تغذیه سالم

زمینه و اهداف: قبلا نشون داده شده که مصرف محلولهای کربوهیدرات دار قبل از شروع فعالیتهای ورزشی کارایی (performance) ورزشکاران رو در ورزشهای استقامتی به مدت ۵-۴ ساعت به دلیل ثابت نگه داشتن گلوکز خون، افزایش اندازه اکسیداسیون کربوهیدرات در بین ورزش و هم سهیم بودن گلوکز مصرفی در متابولیسم انرژی در مراحل آخر ورزش زیاد می کنه.

اثر مواد غذایی کربوهیدرات دار با گلایسمیک ایندیکس متفاوت روی کارایی ورزشکاران

 

ولی تاثیر گلوکز مصرفی در کارایی ورزشکاران در ورزشهای شدید و بی هوازی (anaerobic) کوتاه مدت معلوم نشده. هدف از این بررسی تاثیر مواد غذایی کربوهیدرات دار با گلایسمیک ایندیکس متفاوت بر کارایی ورزشکاران، تغییرات گلوکز خون و تغییرات تنفسی در بین ورزش بود.

روش بررسی: بدین منظور ۲۴ نفر از ورزشکاران انتخاب و به سه گروه تصادفی تقسیم شدن. به گروه اول نیم ساعت قبل از شروع ورزش یه لیوان آب آشامیدنی (به عنوان گروه تماشاگر)، به گروه دوم نیم ساعت قبل از شروع ورزش ۱.۵ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن گلوکز از محلول غلیظ گلوکز ۵۰ درصد به عنوان مواد قندی با گلایسمیک ایندیکس بالا و قند ساده و به گروه سوم یه ساعت قبل از شروع ورزش ۲.۶ گرم عدس به ازای هر کیلو وزن بدن به عنوان مواد قندی با گلایسمیک ایندیکس پایین داده شد. یه ربع قبل از شروع ورزش نمونه خونی پایه گرفته شد ورزشکاران روی دستگاه ارگواسپیرمتری در %۵۷-۷۱ Vo2 maxو ۳۰۰-۲۵ وات ورزش کردن. در انتهای هر سه دقیقه ۲۵ وات به وات کاری اضافه شده و نمونه خونی گرفته می شد. اطلاعات به دست اومده رو به وسیله برنامه های آماری Bartletê s Test, ANOVA, Kruskal Wallis, Tukeyê s Test بررسی کردیم.

یافته ها: یافته ها نشون داد که خستگی در گروه اول بعد از ۱.۹۸±۱۹.۳ دقیقه، گروه دوم بعد از ۶.۸۶ ±۲۲.۰۳ دقیقه و در گروه سوم پس از ۴.۲ ± ۲۰.۵ دقیقه مشاهده شد؛ به دلیل افزایش اسیدلاکتیک، افزایش احتمالی سروتونین و کاهش احتمالی کولین پلاسما در بین ورزش هیچ اختلاف معنی داری در کارکرد ورزشکاران در سه گروه مورد مطالعه مشاهده نشد. هم اینکه اندازه تغییرات گلوکز خون، حجم اکسیژن برداشتی Vo2 – kg, Eqco2, Eqo2, O2 – Puls, Vo2،تهویه دقیقه ای، تعداد ضربان قلب و وات کاری انجام شده در بین ورزش در سه گروه مورد مطالعه هیچ اختلاف معنی دار نداشت. تغییرات نسبی تنفسRespiratory Quotient (RQ) در p<0.05برای سه گروه مورد مطالعه از نظر آماری معنی دار بود و با افزایش شدت ورزش اندازه RQ واسه هر سه گروه زیاد شد. تغییرات RQ بین گروه اول و گروه سوم در p<0.05از نظر آماری معنی دار نبود، ولی تغییرات RQ بین گروه اول و گروه دوم، گروه سوم و گروه دوم در p<0.05 از نظر آماری معنی دار بود. حجم دی اکسید کربن دفعی در بین ورزش واسه هر سه گروه مورد مطالعه در p<0.05 از نظر آماری معنی دار بود و با افزایش شدت ورزش اندازه دفع Co2 بین گروه اول و گروه دوم در p<0.05 اختلاف معنی دار بود ولی اندازه حجم دی اکسیدکربن دفعی بین گروه اول و گروه سوم، گروه دوم در p<0.05 اختلاف معنی دار نبود.

نتیجه گیری: یافته های این تحقیق پیشنهاد می کنه که مصرف مواد غذایی کربوهیدرات دار با شاخص گلایسمیک بالا قبل از ورزشهای کوتاه مدت و شدید و مصرف مواد غذایی کربوهیدرات دار با شاخص گلایسمیک پایین به دلیل جذب آهسته قبل از ورزشهای استقامتی دراز مدت می تونه به درد بخور باشه.

بارگیری متن کامل :

اثر مواد غذایی کربوهیدرات دار با گلایسمیک ایندیکس متفاوت روی کارایی ورزشکاران

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش تغذیه سالم زندگی سالم سایت

  • مطالب در رابطه
  • ارزش کربوهیدراتا در تغذیه ورزشکاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *